arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2023

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: Bruto društveni proizvod hrvatskog gospodarstva

Aktualno

 • mr. sc. Ida Dojčić: Pravilnik o dodatnom porezu na dobit - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Aktualno

  mr. sc. Ida Dojčić: Pravilnik o dodatnom porezu na dobit

  Dodatni porez na dobit uveden je Zakonom o dodatnom porezu na dobit (Nar. nov., br. 151/22 i 9/23-ispr.), kao jednokratna mjera za fiskalnu 2022. godinu, te  je propisano kako se dodatni porez na dobit obračunava i plaća usporedno i neovisno o obvezi poreza na dobit. U Narodnim novinama br. 17 od 14.2.2022. objavljen je Pravilnik o dodatnom porezu na dobit, kojim se pojašnjava provedba Zakona o dodatnom porezu na dobit. Pratećim Pravilnikom je, između ostalog, propisan sadržaj Prijave o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu – Obrazac DPD, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2022. U članku je pojašnjeno tko podnosi Obrazac DPD, te iskazivanje podataka na propisanim pozicijama Obrasca DPD.

Financije i računovodstvo

 • Dragutin Kovačić: Sastavljanje i dostavljanje GFI-a za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Financije i računovodstvo

  Dragutin Kovačić: Sastavljanje i dostavljanje GFI-a za 2022.

  Poduzetnici su dužni sastaviti godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu i predati Fini za potrebe javne objave, te statističke i druge potrebe. Izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja izmijenjen je sadržaj određenih izvještaja što je rezultiralo izmjenom obrasca GFI-POD koji je objavljen na Fininoj web stranici. U članku se pojašnjava i način predaje i potpisivanja financijskih izvještaja i druge dokumentacije, rokovi predaje, te mogućnosti korištenja dokumentacije i podataka iz Registra GFI-a.

 • Branka Viduka, Ivana Kalčiček: Predaja GFI-a za statističke i druge potrebe za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Financije i računovodstvo

  Branka Viduka, Ivana Kalčiček: Predaja GFI-a za statističke i druge potrebe za 2022.

  Godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe za 2022. obvezni su sastaviti i predati u Finu svi obveznici poreza dobit do 30. travnja 2023. godine, a podaci se iskazuju u kunama. Sadržaj obrazaca je nepromijenjen u odnosu na prošlu godinu, osim za kreditne institucije i Središnje klirinško depozitarno društvo.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Podjela dobiti i pokriće gubitka za 2022. godinu u uvjetima zamjene kune eurom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Podjela dobiti i pokriće gubitka za 2022. godinu u uvjetima zamjene kune eurom

  Ostvarena dobit ili gubitak mora se iskazati u godišnjim financijskim izvještajima razdoblja na koje se odnose, pa se dobit iz 2022. može podijeliti a gubitak nadoknaditi tek u 2023. godini. 

  Podjela dobiti i nadoknada gubitka ostvarenog u 2022. godini odvija se u posebnim okolnostima, jer je s 1.1.2023. kuna zamijenjena s eurom. Radi toga će svi iznosi u GFI za 2022. godinu, pa tako i dobit ili gubitak razdoblja, biti iskazani u kunama, a svi iznosi u poslovnim knjigama, uključujući i financijski rezultat iz 2022. godine, će se s 1.1.2023. prema propisanom konverzijskom tečaju (1 euro=7,5345 kuna) preračunati, zaokružiti prema pravilima i iskazati u eurima. Sva knjiženja nakon 31.12.2022. provodit će u eurima, uključujući i knjiženje podjele dobiti ili nadoknade gubitka iz 2022. godine. S tim promjenama treba dotjerati odluke o podjeli dobiti ili nadoknadi gubitka, jer će se vlasnička naknada koju skupština namijeni za podjelu članovima društva/dioničarima, kao i sve ostale naplate/plaćanja, isplaćivati od 1.1.2023. nadalje u eurima.

  Dobit se raspoređuje na propisani način, pri čemu se obveze j.d.o.o.-a, d.o.o.-a i d.d.-a razlikuju.

  U slučaju gubitka, u svim trgovačkim društvima prvo se pokriva gubitak. Ako poduzetnik nema gubitak, dobit se najprije mora iskoristiti za ZTD-om i ZOR-om propisane namjene, nakon čega je moguća isplata vlasničke naknade, nagrada iz dobiti i dr.

  Prije isplate vlasničke naknade može se isplatiti predujam dobiti (kod d.d.-a postoje dodatni uvjeti za isplatu predujma), a dobit se može isplatiti i iz stare zadržane dobiti i slobodnih pričuva. Pri tom treba povesti računa o mogućem različitom poreznom tretmanu takvih isplata.

  GFI se prvo mora utvrditi odlukom ovlaštenog tijela, a nakon toga o podjeli dobiti i pokriću gubitka odlučuju članovi trgovačkog društva na skupštini dioničara ili ulagača.

  Ostvarena dobit članovima se može isplatiti u novcu, u stvarima ili u vlastitim (trezorskim) udjelima, a može se koristiti i kao dokapitalizacija ili ulaganje u neupisani kapital.

  Vlasnička naknada u novcu obvezno se isplaćuje na žiro račun ili tekući račun.

  Isplate privatnih troškova vlasnika ne mogu se prikazivati kao isplate zadržane dobiti odnosno predujma dobiti, pa ih je najbolje izbjegavati, ili prikazati kao obvezu vlasnika prema d.o.o-u.

  O svim ovim i drugim pitanjima vezanim uz podjelu dobiti i pokriće gubitka u j.d.o.o.-u,  d.o.o.-u i d.d.-u pročitajte u članku, u kojem su uz detaljna objašnjenja i upute dani primjeri knjiženja i primjeri odluka ovlaštenih tijela.

 • Irena Slovinac: Čuvanje poslovne dokumentacije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Čuvanje poslovne dokumentacije

  Po završetku poslovne godine poduzetnik je dužan zaključiti poslovne knjige te ih čuvati u propisanim rokovima. Rokovi čuvanja poslovnih knjiga, knjigovodstvenih isprava i financijskih izvještaja propisani su Zakonom o računovodstvu i Općim poreznih zakonom, te poreznim propisima. Rokovi čuvanja druge poslovne dokumentacije propisani su posebnim propisima koji uređuju pojedine djelatnosti odnosno područja poslovanja. Na upravljanje i čuvanje računovodstvene, porezne i druge poslovne dokumentacije svih poslovnih subjekata, na odgovarajući način i u određenom obujmu, primjenjuju se i propisi o arhivskom gradivu i arhivima.

 • Domagoj Zaloker, Vedran Jelinović: Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker, Vedran Jelinović: Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca

  Računovodstveni postupak za priznavanje vrijednosnih usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca u financijskim izvještajima poduzetnika određen je zahtjevima računovodstvenih standarda. Obveznici primjene HSFI-a prilikom priznavanja vrijednosnih usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca primjenjuju zahtjeve HSFI-a 11 - Potraživanja, dok obveznici primjene MSFI-a primjenjuju zahtjeve MSFI-a 9 - Financijski instrumenti. Odluku o umanjenju ili trajnom otpisu potraživanja od kupaca svaki poduzetnik donosi samostalno u skladu sa svojom procjenom o izglednosti naplate svakog predmetnog potraživanja koja bi se trebala temeljiti na određenim objektivnim dokazima. Na kraju svake poslovne godine, poduzetnik je dužan procijeniti postoje li objektivni dokazi o umanjenju vrijednosti potraživanja. Ako postoji objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti potraživanja koji nastaje nakon njihovog početnog priznavanja, temeljem jednog ili više poslovnih događaja, vrijednost potraživanja se umanjuje i nastaju gubici od umanjenja koji se priznaju u računu dobiti i gubitka. Potraživanja od kupaca za koje je potvrđeno postojanje objektivnih dokaza o umanjenju vrijednosti umanjuju (ispravljaju) se na teret rashoda razdoblja. Ako dolazi do naknadnog umanjenja potraživanja koje je prethodno bilo priznato kao prihod, izvorno priznati prihod se ne ispravlja, nego se za iznos umanjenja priznaje rashod. U tom slučaju, iznos priznat kao rashod se mjeri kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i procijenjenih priljeva novčanih tijekova od naplate tog potraživanja, a knjigovodstvena vrijednost potraživanja se ispravlja direktno ili upotrebom odvojenog konta ispravka vrijednosti. Bez obzira što se iznos umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca smatra rashodom koji je poduzetnik dužan priznati u svom računu dobiti i gubitka, to ne znači da je predmetni rashod ujedno i porezno priznati rashod odnosno rashod koji će biti uključen u osnovicu za obračun poreza na dobit i na taj način utjecati na smanjenje porezne obveze. Kako bi se rashodi od vrijednosnog usklađenja ili otpisa potraživanja smatrali i porezno priznatim rashodima poduzetnici su dužni voditi računa i o odredbama Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dobit u vezi poreznog priznavanja rashoda od vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca. Porezni tretman priznavanja rashoda od vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca za poduzetnike obveznike poreza na dobit određen je odredbama čl. 9. Zakona o porezu na dobit  i čl. 33. Pravilnika o porezu na dobit. U članku dajemo i poseban osvrt na postupanja kod stečajnog i skraćenog stečajnog postupka.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu - Obrazac PD-NN za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu - Obrazac PD-NN za 2022.

  Zakon o porezu na dobit propisuje mogućnost primjene novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit. Prema odredbama čl. 5. st. 7. Zakona, poreznu osnovicu primjenom novčanog načela može utvrđivati obveznik poreza na dobit koji u prethodnom poreznom razdoblju nije ostvario prihode veće od 7.500.000,00 kn. Prag od 7.500.000,00 kn od 1.1.2023. iznosi 995.421,06 eura. Porezni obveznik koji je i obveznik PDV-a, može izabrati način utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu, ako primjenjuje postupak oporezivanja PDV-om prema naplaćenim naknadama. Obveznici poreza na dobit, koji zadovoljavaju navedene kriterije i koji su nadležnoj ispostavi Porezne uprave dali izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice za 2022. godinu prema novčanom načelu, ili su primjenu novčanog načela započeli u prethodnoj godini, godišnju poreznu prijavu podnose na obrascu Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN), koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit. Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu za 2022.  godinu sastavlja se na PD-NN obrascu u kunama. U članku se pojašnjava način utvrđivanja osnovice poreza na dobit prema novčanom načelu te sastavljanju PD-NN obrasca za 2022. godinu.

 • Jasna Prepeljanić: Doprinosi po osnovi druge djelatnosti obveznika koji od druge djelatnosti utvrđuje dobit - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Porezi i doprinosi

  Jasna Prepeljanić: Doprinosi po osnovi druge djelatnosti obveznika koji od druge djelatnosti utvrđuje dobit

  Osobe koje obavljaju drugu djelatnost temeljem koje su obveznici poreza na dobit, obveznici su plaćanja i doprinosa. Razdoblje druge djelatnosti je razdoblje u kojem je samostalna djelatnost imala obilježje druge djelatnosti, odnosno u kojem se obavljala uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po nekoj drugoj osnovi. U broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti računa se svaki puni mjesec druge djelatnosti uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u tom mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad.

  O utvrđenoj obvezi doprinosa po osnovi druge djelatnosti osobe su za 2022. godinu dužne podnijeti izvješće na Obrascu PD-DOP čiji način popunjavanja obrazlaže autorica članka.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO za 2022.

  Sukladno Pravilniku o porezu na dobit, uz Prijavu poreza na dobit (PD obrazac) za 2022. godinu Poreznoj upravi se dostavlja i Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama na Obrascu PD-IPO. »Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za razdoblje 1.1. - 31.12.2022.« dostavlja se uz Prijavu poreza na dobit za 2022., putem sustava ePorezna. Izvješće se dostavlja samo ukoliko su u poslovnim knjigama poduzetnika tijekom poreznog razdoblja (2022.) evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama. Za potrebe sastavljanja Obrasca PD-IPO, povezanim osobama smatraju se osobe iz čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dobit i čl. 49. Općeg poreznog zakona. U Obrazac PD-IPO uključuju se potraživanja odnosno obveze po osnovi isporuka dobara i obavljenih usluga, te potraživanja ili obveze po osnovi odobrenih ili primljenih zajmova i kredita među povezanim osobama. Sadržaj obrasca PD-IPO propisan je čl. 47.b Pravilnika, a sastoji se od četiri dijela: I.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita, I.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita, II.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga, II.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga. U članku se detaljno pojašnjava o sastavljanju Obrasca PD-IPO za 2022. godinu.

 • prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Porez na višak dobiti (mišljenje njemačkog Znanstvenog vijeća) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Porezi i doprinosi

  prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Porez na višak dobiti (mišljenje njemačkog Znanstvenog vijeća)

  Pri njemačkom Ministarstvu financija postoji Znanstveno vijeće, čini ga više od 30 sveučilišnih profesora, koje se svojim uradcima izjašnjava o aktualnim gospodarsko-političkim temama. Jedan od takvih uradaka je i mišljenje Znanstvenog vijeća o uvođenju poreza na višak dobiti od 25. srpnja 2022. Mišljenje je javno objavljeno 5. kolovoza 2022. i od tada je dostupno na službenim stranicama njemačkog Ministarstva financija. U članku je dan prijevod tog mišljenja s njemačkog na hrvatski jezik.

 • Jasminka Rakijašić: Isplata dobiti fizičkim osobama u 2023. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Porezi i doprinosi

  Jasminka Rakijašić: Isplata dobiti fizičkim osobama u 2023. godini

  U članku se obrađuje porezni tretman isplata dividendi i udjela u dobiti fizičkim osobama u 2023. godini. Osim isplata tuzemnim poreznim obveznicima, pojašnjavaju se i postupanja kod isplata nerezidentima, napose s aspekta primjene međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 • mr. sc. Iva Uljanić Škreblin: Oporezivanje dohodaka zastupnika u Europskom parlamentu i njihovih asistenata - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Iva Uljanić Škreblin: Oporezivanje dohodaka zastupnika u Europskom parlamentu i njihovih asistenata

  Autorica u članku  obrazlaže porezni tretman plaća i drugih primitaka koje ostvaruju hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu, ali i njihovih asistenata, bilo da rade iz Hrvatske ili iz Brisela. Također, obrazlaže njihov porezni tretman i za druge hrvatske državljane koji ostvaruju plaću u drugim institucijama EU (Europskoj komisiji i Europskoj središnjoj banci), s posebnim osvrtom na utvrđivanje rezidentnosti, primjenu bilateralnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, plaćanje predujmova poreza na dohodak i dr.

 • Dinko Lukač: Tuzemni prijenos porezne obveze u 2023. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Tuzemni prijenos porezne obveze u 2023. godini

  Tuzemni prijenos porezne obveze je obvezan a ne opcionalan postupak, a da bi se isti mogao primijeniti i isporučitelj i primatelj moraju biti porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a. U navedenom postupku oporezivanja primatelj isporuke plaća PDV kada mu se primjera radi obave građevinske usluge, isporuka rabljenog materijala, isporuka betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) i druge usluge propisane čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u. Odredbe o tuzemnom prijenosu porezne obveze na isti način primjenjuju i porezni obveznici PDV-a prema obavljenim isporukama i porezni obveznici PDV-a prema naplaćenim naknadama. U članku autor potanje piše o primjeni tuzemnog prijenosa porezne obveze kod izgradnje nove građevine, rekonstrukcije građevine kao i održavanja građevine, uz navođenje vrste radova na koje se može primijeniti navedeni postupak u zasebnim tablicama, samom načinu obračunavanja PDV-a te iskazivanju istog u poreznim evidencijama i prijavama.

Proračunsko računovodstvo

 • Danijela Stepić, Hana Zoričić: Prijenos početnih stanja iz 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Danijela Stepić, Hana Zoričić: Prijenos početnih stanja iz 2022.

  Ministarstvo financija izradilo je i objavilo Uputu za knjigovodstvene evi-dencije na prijelazu godine u procesu prelaska na euro kao službene valute RH za obveznike proračunskog računovodstva, o čemu možete pročitati u nastavku.

Neprofitne organizacije

 • Nikolina Bičanić: Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola

  Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih orga-nizacija1 načelno je uređen sustav financijskog poslovanja neprofitnih or-ganizacija, a propisana je i obveza obavljanja samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za neprofitne organizacije koje su obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva. Rok za obavljanje samoprocjene za 2022. godinu je 1. travanj 2023.

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Kontrolni postupci obrade porezne prijave obrtnika za 2022. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Kontrolni postupci obrade porezne prijave obrtnika za 2022. godinu

  Radi konačnog utvrđivanja porezne obveze za 2022. godinu, u ispostavama Porezne uprave provode se kontrolni postupci obrade i verifikacije zaprimljenih godišnjih poreznih prijava. Kontrolni postupci uključuju usklađenje i kontrolu stanja poreznih evidencija iskazanih u informacijskom sustavu Porezne uprave s podacima koje su porezni obveznici iskazali u svojim prijavama na Obrascima DOH i DOH Z, o čemu piše autorica članka.

Plaće i naknade plaća

 • Sandra Pezo: Ispravci i nadopune obrasca JOPPD dostavljenog u kunama - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Ispravci i nadopune obrasca JOPPD dostavljenog u kunama

  Isplatitelj primitaka dužan je redovito dostavljati Obrazac JOPPD s točno iskazanim podacima o izvršenim isplatama. Ako podnositelj naknadno utvrdi neki netočan podataka, tada je potrebno ispraviti grešku u obrascu te ga nadopuniti s ispravnim podacima.

  Autorica u članku obrazlaže kako treba postupiti ako se nakon 1.1.2023., od kada je uveden euro kao nacionalna valuta plaćanja u RH, ispravljaju i nadopunjuju obrasci dostavljeni u kunama s oznakama izvješća 22xxx, 21xxx i 20xxx.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Branka Tuđen: Deklariranje carinske, statističke i porezne osnovice pri uvozu robe od 1.1.2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Branka Tuđen: Deklariranje carinske, statističke i porezne osnovice pri uvozu robe od 1.1.2023.

  HRAIS2 F2 je novi nacionalni automatizirani uvozni sustav koji obuhvaća obradu uvozne carinske deklaracije i postupak uvoznoga carinjenja temeljenog isključivo na elektronskoj razmjeni podataka između gospodarstvenika i carine. Uvođenjem navedenog postupka značajno se promijenila logika deklariranja određenih podataka vezanih uz deklariranje carinske, statističke i porezne osnovice pri uvozu. U članku autorica detaljnije razlaže način popunjavanja podatkovnih elemenata koji su od utjecaja za deklariranje carinske, statističke i porezne osnovice kod uvoza robe od 1.1.2023. godine.  

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Podnošenje žalbe u otvorenom postupku javne nabave - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Podnošenje žalbe u otvorenom postupku javne nabave

  Da bi ispravili povrede postupka ili materijalnog prava od strane naručitelja, gospodarski subjekti mogu podnijeti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 114/22) bilo je potrebno prilagoditi normativni okvir javne nabave uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, ali su njime u najvećoj mjeri ujedno mijenjane i odredbe o pravnoj zaštiti, s ciljem osiguranja efikasnosti i ekonomičnosti provedbe postupaka pravne zaštite i postupaka javne nabave. Neke od promjena primjenjive su na postupke javne nabave koji su bili u tijeku na dan kad su izmjene i dopune stupile na snagu (11.10.2022.), a neke tek nakon tog datuma. Stoga je u svakom pojedinom žalbenom postupku potrebno prvo provjeriti u odnosu na koji postupak se žalba izjavljuje, a to se naročito odnosi na visinu naknade za pokretanje žalbenog postupka. O čemu sve žalitelj moraju voditi računa pri sastavljanju žalbe u otvorenom postupku javne nabave, a da im žalba ne bi bila odbačena, odbijena ili nepriznati troškovi žalbenog postupka, teme su o kojima pišemo u ovome članku.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović, Vedran Jelinović: Zakon o radu - pitanja i odgovori - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović, Vedran Jelinović: Zakon o radu - pitanja i odgovori

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22) izmijenjeni su i dopunjeni brojni instituti radnog prava i radnog zakonodavstva. Umjesto standardne obrade pojedine teme, u ovome članku dajemo odgovore na neka od učestalih pitanja naših pretplatnika i polaznika seminara/webinara u vezi primjene novog zakonskog okvira od 1.1.2023. godine, a koje se tiču radnog odnosa na određeno vrijeme, obveznog sadržaja pisanog ugovora o radu, rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu, upućivanja radnika u inozemstvo, zaštite trudnica, roditelja i pružatelja skrbi, plaće, naknade plaće i primitaka na temelju radnog odnosa, prestanka radnog odnosa i dr.

Mirovinsko osiguranje

 • Dalibor Amanović: Upućivanje radnika na rad u druge države članice EU i socijalno osiguranje prema uredbama EU - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Mirovinsko osiguranje

  Dalibor Amanović: Upućivanje radnika na rad u druge države članice EU i socijalno osiguranje prema uredbama EU

  Pri upućivanju radnika na rad u  druge države članice EU bitno je koje se zakonodavstvo primjenjuje pri i koji uvjeti pritom moraju biti zadovoljeni.

  Između država članica Europske unije na prava i obveze iz sustava socijalne sigurnosti primjenjuju se Uredba (EZ) broj 883/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti te Uredba (EZ) broj 987/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009., kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe (EZ) broj 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

  Člankom 11. st. 3. točkom a) Uredbe 883/2004 propisano je opće pravilo prema kojem se na osobu

  koja obavlja djelatnost kao zaposlena ili samozaposlena osoba u državi članici primjenjuje se zakonodavstvo te države članice (zakonodavstvo države prema mjestu rada, lex loci laboris).

  Međutim, u nekim posebnim situacijama, opravdano je odstupiti od navedenog kriterija te su mogući i drugi kriteriji osim stvarnog mjesta rada. Takve situacije za koje su propisana posebna pravila uključuju: upućene osobe – privremeno upućivanje radnika u drugu državu članicu, osobe koje uobičajeno rade u dvije ili više država članica te odstupanje prema čl. 16. Uredbe 883/2004.

  O navedenom, kao i obvezi traženje potvrde A1 više u navedeno članku.

Trgovačka društva

 • Ljubica Đukanović: Izmjene Zakona o trgovačkim društvima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Trgovačka društva

  Ljubica Đukanović: Izmjene Zakona o trgovačkim društvima

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima Nar. nov., br. 18/23) mijenjaju se i dopunjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93 – 114/22; u nastavku: ZTD) radi provedbe pravila kojima je uveden mehanizam koji osigurava provjeru svih podataka danih u vrijeme osnivanja pravne osobe i sprečava osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela pranje novca i financiranje terorizma da djeluju kao dioničari, udjeličari ili direktori.

  ZTD uređuje osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava i povezana društva u koji se sada uvode odredbe kojima se zahtjeva provjera kriminalne prošlosti osoba koje su dioničari, udjeličari ili direktori trgovačkih društava.

  Ovim izmjenama i dopunama uređena su pravila o prokuri kao i jačanje sustava sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma. Prokurist ne može biti osoba koja ne može biti imenovana za člana uprave dioničkog društva, tako da prokure prestaju po zakonu ako na strani prokurista nastupe zakonom propisane okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme davanja prokure, priječile da se osobi da prokura.

  Prema dopuni čl. 68. ZTD-a, članstvo u društvu ne može steći osoba koja je pravomoćno osuđena za:

  • kazneno djelo financiranja terorizma ili
  • kazneno djelo pranja novca za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, niti
  • osoba u pogledu koje su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi.

  Osoba kojima su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom kao i osobama koje su pravomoćno osuđene za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca, onemogućeno je korištenje članskih prava i sticanje članstva u društvu i tajnom društvu.

  ZTD sada propisuje i koje osobe ne mogu biti članovi uprave, te da članstvo prestaje po sili zakona, ako nakon donošenja odluke o imenovanju člana uprave na njegovoj strani nastupe zakonom propisane okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme donošenja te odluke priječile imenovanje.

  Što nam sve donose ove izmjene i dopune ZTD-a pročitajte opširnije u našem tiskanom izdanju časopisa Financije, pravo i porezi br. 3.

Gospodarstvo

 • Darko Marečić: Novele Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Gospodarstvo

  Darko Marečić: Novele Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

  U Nar. nov., br. 18/23 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji je stupio na snagu 23. veljače 2023. Ovim Zakonom dopunjeni su podaci o upisu u Upisnik OPG-ova te propisano na koji se način upisani podaci obrađuju, omogućeno registriranje (upis) djelatnosti "Usluge informacijskog društva" u Upisnik, dopunjeni opći uvjeti u odnosu na državljana EU koji ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju RH, detaljnije propisani uvjeti za nositelja dopunske djelatnosti i posebni uvjeti za obavljanje pojedinih dopunskih djelatnosti koje određuju propisi iz područja kojim je regulirana pojedina djelatnost te druga normativna rješenja radi otklanjanja nejasnoća koja su pratila primjenu Zakona.

Obvezno pravo

 • Antonio Marečić: Ugovaranje u korist i na teret trećeg - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2023

  Obvezno pravo

  Antonio Marečić: Ugovaranje u korist i na teret trećeg

  Ugovor stvara prava i obveze za ugovorne strane, s time da ima učinak i za univerzalne pravne sljednike ugovornih strana, osim ako je što drugo ugovoreno ili što drugo proizlazi iz naravi samog ugovora. No u praksi se događaju i slučajevi kada se ugovor odnosi i na treće osobe, bilo da se sklapaju u njihovu korist ili na njihov teret u vidu obećanja učinjenih drugome da će treći nešto učiniti ili propustiti. Što je od navedenoga dozvoljeno, a što nije, te koji odnosi i odgovornosti u takvim slučajevima nastaju, teme su o kojima piše autor u ovome članku, uz pregled sudske prakse.

Pitajte TEB

 • Ljubica Đukanović: Određivanje naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret poslodavca
 • Dinko Lukač: Plaćanje doprinosa obrtnika paušaliste u radnom odnosu
 • Jasminka Rakijašić: Način isplate fizičkim osobama po ugovoru o najmu
 • mr.sc. Ida Dojčić: Izvještavanje o prekograničnim aranžmanima

TEB-ov Poslovni info br. 3/23 (TEB-ov podsjetnik)

 • TEB-ov Poslovni info br. 3/23 (TEB-ov podsjetnik) - Zakon o radu (pročišćeni tekst)