arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2023

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Nova godina uz svjetlost porezne reforme

Aktualno

 • Jasna Prepeljanić: Umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Aktualno

  Jasna Prepeljanić: Umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup

  Počevši od plaća koje će se obračunavati za prosinac 2023., počinje primjena instituta umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup, za sve osiguranike po osnovi radnog odnosa kojima ukupna mjesečna bruto plaća ne prelazi 1.300,00 eura. Primjenu navedenog umanjenja osnovice na više primjera pojašnjava autorica članka.

 • Sandra Pezo: Izmjene pravilnika vezanih uz Zakon o porezu na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Aktualno

  Sandra Pezo: Izmjene pravilnika vezanih uz Zakon o porezu na dohodak

  Budući izmjene Pravilniku nisu bile objavljene do trenutka objave časopisa, navedeni je članak autorica pisala temeljem prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak i Pravilnika o doprinosima koji su bili dostupni na portalu e-Savjetovanje.

  Dio odredbi Pravilnika o porezu na dohodak primjenjivati će se od 2.12.2023. budući da tada stupaju na snagu odredbe Zakona izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, na koje se iste vežu, a koje se odnose na primjenu i način iskazivanja umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup. S druge strane, dio odredbi Pravilnika koji je vezan uz primjenu Zakona izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, primjenjivati će se od 2.1.2024. O navedenom, kao i praktičnoj primjeni izmijenjenih odredbi zakona i provedbenih propisa piše autorica članka.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Pripreme za izradu financijskih izvještaja poduzetnika za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Pripreme za izradu financijskih izvještaja poduzetnika za 2023.

  Na kraju poslovne godine računovodstvo treba popisati svu imovinu i obveze, uskladiti potraživanja i obveze s dužnicima, vjerovnicima, kreditorima i dr. osobama, provjeriti početna stanja, sastaviti i provjeriti ranije sastavljene obračune (amortizacije, revalorizacije, rezerviranja, vrijednosnih usklađenja, kamata, plaća, kalkulacija i dr.), provjeriti i uskladiti analitičke evidencije s glavnom knjigom, i dr.

 • Domagoj Zaloker: Obračun amortizacije za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Obračun amortizacije za 2023.

  Posljedica korištenja dugotrajne imovine u poslovnom procesu je fizičko i ekonomsko trošenje njene nabavne (početne) vrijednosti. U tu svrhu za svaku poslovnu godinu izračunava se potrošeni dio nabavne vrijednosti dugotrajne imovine, koji se kao trošak iskazuje u financijskim izvještajima poduzetnika, vodeći pritom računa o zahtjevima računovodstvenih i poreznih propisa. Imovina koja podliježe obračunu amortizacije je imovina za koju se očekuje da će se koristiti duže od jednog razdoblja (12 mjeseci), koja ima ograničeni vijek uporabe i koristi se u poslovne svrhe. Amortizacija bi se trebala obračunavati tijekom cijelog korisnog vijeka uporabe neke dugotrajne imovine, odnosno u onom razdoblju u kojem poduzetnik očekuje ostvarivati direktne ili indirektne ekonomske koristi od uporabe te imovine. Prema tome, poduzetnik je dužan samostalno ili uz pomoć stručnih osoba procijeniti korisni vijek uporabe svakog pojedinog predmeta dugotrajne imovine. Poduzetnici su dužni procijenjeni korisni vijek uporabe pojedine dugotrajne imovine preispitati barem jednom na kraju svake poslovne godine. Računovodstveni postupak u svezi s amortizacijom dugotrajne imovine uređen je zahtjevima HSFI-a 5, HSFI-a 6, HSFI-a 7, MRS-a 16, MRS-a 38 i MRS-a 40, dok je porezni tretman priznavanja troškova amortizacije dugotrajne imovine propisan Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom o porezu na dobit. U članku pišemo o računovodstvenom i poreznom aspektu amortizacije dugotrajne imovine poduzetnika.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Prijenosi nekretnina na ili sa ulaganja u nekretnine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Prijenosi nekretnina na ili sa ulaganja u nekretnine

  Nakon početne klasifikacije određene nekretnine ovisno o njenoj namjeni, društvo može donijeti odluku o prenamjeni nekretnine. Prilikom evidentiranja prijenosa na ili sa ulaganja u nekretnine potrebno je utvrditi vrijednost nekretnine u trenutku prijenosa, evidentirati učinke prijenosa, odnosno nekretninu dalje priznavati i mjeriti primjenom odgovarajućeg računovodstvenog standarda od datuma reklasifikacije.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u 2023.

  Troškovi promidžbe i reprezentacije, uključujući dane donacije i sponzorstva, uobičajeni su rashodi poslovanja, evidentirani u knjigovodstvu poduzetnika. Troškovi promidžbe (reklamiranja) poreznog obveznika ili njegovih proizvoda (usluga) uglavnom su u potpunosti porezno dopustiv rashod. Međutim, kada poreznom obvezniku i u svrhe promidžbe nastanu troškovi koji se u smislu poreznih propisa smatraju reprezentacijom, za dio tih troškova se uvećava osnovica poreza na dobit. U slučaju danih donacija, bez obzira radi li se o donaciji u novcu ili u materijalnoj imovini, propisane su namjene za koje se može darivati, kao i iznosi do kojih se može ići u iskazivanju tih rashoda. Za razliku od donacija, kod sponzoriranja nema vrijednosnih ograničenja kao ni određenja osoba s kojima se ugovor o sponzorstvu može sklopiti. U članku se pojašnjava koji će oblik ovakvih poslovnih aktivnosti i uz koje uvjete biti porezno dopustiv rashod za 2023. godinu, te kakav je porezni tretman ovakvih isporuka prema odredbama o oporezivanju PDV-om.

 • Domagoj Zaloker: Ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Porezi i doprinosi

  Domagoj Zaloker: Ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a

  U registar obveznika PDV-a porezni obveznici upisuju se prisilno (ispunjenjem zakonskih uvjeta) ili dobrovoljno. Ispunjenjem zakonskih uvjeta u registar obveznika PDV-a ulazi se tek nakon što porezni obveznik prijeđe Zakonom propisani prag vrijednosti obavljenih isporuka dobara ili usluga, dok dobrovoljno to može učiniti na početku obavljanja gospodarske djelatnosti ili u bilo kojem trenutku tijekom obavljanja gospodarske djelatnosti, neovisno o tome jesu li za to ispunjeni prisilni uvjeti propisani Zakonom. Porezni obveznici iz registra obveznika PDV-a mogu izaći po smanjenju godišnje vrijednosti isporuka dobara i usluga ispod propisanog praga vrijednosti isporuka ili trajnim prestankom obavljanja djelatnosti.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Godišnje usklađenje PDV-a za 2023. kod poduzetnika i proračunskih korisnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Godišnje usklađenje PDV-a za 2023. kod poduzetnika i proračunskih korisnika

  Zakonom o PDV-u je propisana obveza godišnjeg usklađenja obveze i pretporeza u prijavi PDV-a koju obveznici PDV-a sastavljaju za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine. Stoga su porezni obveznici u prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2023. obvezni napraviti sva usklađenja i ispravke koje se odnose na tu kalendarsku godinu. Isto su obvezni napraviti i poduzetnici koji prestaju s poslovanjem. Porezni obveznik koji prestaje s poslovanjem obvezan je u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja u kojem je poslovao napraviti sva usklađenja i ispravke do dana prestanka poslovanja. Navedeno su obvezni napraviti i porezni obveznici koji su obavljali isključivo oporezive isporuke dobara i usluga, a počinju obavljati isključivo isporuke dobara i usluga oslobođene PDV-a za ono razdoblje oporezivanja u kojem je došlo do promjene. Porezni obveznik mora u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine (posljednji mjesec ili tromjesečje) napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu, kao što su ispravci pretporeza za dugotrajnu imovinu, usklađenje postotka (%) podjele pretporeza u odnosu na privremeni postotak (%) za tekuću godinu, utvrditi obvezu PDV-a po manjkovima dobara utvrđenim po inventuri, napraviti ispravke pogrešaka iz ranijih razdoblja oporezivanja itd.

 • Dinko Lukač: Naknada za rad na terenu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Naknada za rad na terenu

  Pravo radnika na naknadu za rad na terenu u zemlji i inozemstvu poslodavac uređuje izvorom radnog prava koji on primjenjuje tj. ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom. Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak propisuju neoporezivi iznos naknade za rad na terenu te uvjete koji moraju biti ispunjeni da bi se te naknada mogla isplatiti radniku neoporezivo od strane poslodavca. U članku autor potanje piše o ostvarivanju prava na naknadu za rad na terenu tj. dnevnicu i izvješćivanju u JOPPD obrascu o isplati iste.

 • Željko Dominis: Trgovanje kriptovalutama i prijava poreza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Porezi i doprinosi

  Željko Dominis: Trgovanje kriptovalutama i prijava poreza

  Digitalna imovina i kriptovalute postale su važan dio globalnog financijskog sustava. Naime, posljednjih godina primjetan je jasan trend tako da sve više ljudi ulaže u digitalnu imovinu.

  Kriptovaluta se u Hrvatskoj smatra oblikom imovine i, u propisanim slučajevima, podliježe plaćanju poreza na dohodak. Što su uopće kriptovalute i koje su obveze poreznih obveznika uz njihovo trgovanje autor obrazlaže u članku.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu

  Rokovi sastavljanja i predočavanja godišnjih financijskih izvještaja proračunskog računovodstva za 2023. prema Pravilniku o financijskom izvještavanju jesu kraj siječnja (za proračunske korisnike) odnosno sredina veljače (za proračune i izvanproračunske korisnike) 2024. godine. Zbog toga su pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja već u tijeku. Preispituju se, usklađuju i ispravljaju knjigovodstveni podaci i obavljaju radnje vezane za godišnji popis imovine i obveza. O popisu je pisano u prošlom broju FIP-a, a u ovome tekstu podsjećamo na uobičajene kontrolne i druge postupke koji se provode krajem proračunske godine, s kratkim osvrtom na prijenos zaključnih salda poslovnih knjiga  iz prethodne godine u početna zbog prelaska na euro od 1. siječnja 2023..

  Sveobuhvatnost dokumentacije može se osigurati i s provođenjem međusobnog usklađenja „otvorenih stavaka“ s komitentima (salda potraživanja i obveza) sa stanjem na dan 31.12.2023. i pribavljanjem nedostajuće dokumentacije. Provođenje međusobnog usklađivanja potraživanja i obveza sa stanjem na dan 31.12. obavezno je za sve proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike.

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Neprofitne organizacije

  Krešimir Vranar: Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

  Kako bi neprofitne organizacije pravodobno sastavile kvalitetne godišnje financijske izvještaje za 2023. godinu, prije samih zaključnih knjiženja i sastavljanja financijskih izvještaja trebaju obaviti i određene pripremne radnje koje možemo podijeliti prema redoslijedu obavljanja poslova na:

  • provjeravanje knjiženja u poslovnim knjigama i pomoćnim evidencijama,
  • imenovanje popisnih povjerenstava od strane zakonskog predstavnika neprofitne organizacije te obavljanje svih pripremnih radnji da popis bude pravodoban i kvalitetan,
  • obavljanje popisa imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12. izvještajnog razdoblja,
  • sastavljanje izvještaja o obavljenom popisu,
  • donošenje odluke o obavljenom popisu od strane zakonskog predstavnika neprofitne organizacije, evidentiranje popisnih razlika i ostale radnje.

  Popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2023. trebaju obvezno obaviti sve neprofitne organizacije, pa i one koje vode jednostavno knjigovodstvo.

  Kako bi se uočile eventualne pogreške u prometima i stanjima otvorenih računa izrađuje se probna bruto bilanca koja olakšava uočavanje eventualnih pogrešaka u prometima i stanjima otvorenih računa. Nakon provjeravanja knjiženja u poslovnim knjigama i pomoćnim evidencijama, ispravke uočenih grešaka i knjiženja popisnih razlika može se pristupiti zaključnim knjiženjima i izradi propisanih financijskih izvještaja.

  U ovome članku autor pojašnjava ostale pripremne radnje za sastavljanje godišnjih izvještaja, kontrole koje bi trebalo provesti te daje primjere zaključnih knjiženja.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti

  Samostalnu djelatnost može obavljati jedna fizička osoba, no u poslovnoj praksi javlja se i zajedničko obavljanje samostalne djelatnosti gdje su vlasnici dvije ili više fizičkih osoba.

  U članku autor piše o utvrđivanju zajedničkog dohotka, kada samostalnu djelatnost obavlja dvije ili više fizičkih osoba te postupanja u slučaju istupanja obrtnika iz zajedničke djelatnosti.

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun plaća u 2023. i 2024. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Plaće i naknade plaća

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun plaća u 2023. i 2024. godini

  S obzirom na stupanje na snagu izmijenjenih odredbi Zakona o doprinosima, plaća za studeni 2023. godine je posljednja plaća koja se, što se tiče doprinosa, obračunava prema neizmjenjenim odredbama Zakona o doprinosima. Predujam poreza na dohodak se za plaće isplaćene u 2023. obračunava na nepromijenjeni način, a od 1. siječnja 2024. godine, prema izmijenjenim odredbama Zakona o porezu na dohodak, uz primjenu novih poreznih stopa, osobnih odbitaka i poreznih razreda.

  U ovom članku pišemo o načinu obračuna plaća te primjeni izmijenjenih propisa, kao i ostalim zakonskim odredbama vezanim uz obračun i isplatu plaće, pišemo u članku.

 • Dražen Opalić: Određivanje naknade plaće prema odredbama Zakona o radu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Plaće i naknade plaća

  Dražen Opalić: Određivanje naknade plaće prema odredbama Zakona o radu

  Sukladno Zakona o radu, članku 95., radnik ima pravo, za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, na naknadu plaće. Autor u članku, pored ostalog, na praktičnom primjeru obrazlaže način utvrđivanja naknade plaće u slučaju korištenja godišnjeg odmora.

Javna nabava

 • Ante Loboja: Postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Javna nabava

  Ante Loboja: Postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma

  Okvirni sporazum kao tehnika javne nabave primjenjuje za uobičajene nabave robe, usluga odnosno radova, koje se ponavljaju u određenom razdoblju. Ako naručitelj u određenom razdoblju treba sklopiti više identičnih ugovora okvirni sporazum je praktično rješenje. Naručitelj tada provodi postupak javne nabave u kojem sklapa okvirni sporazum, s jednim ili više gospodarskih subjekata, a kada nastane konkretna potreba za robom/uslugama/radovima, naručitelj sklapa ugovor na temelju tog okvirnog sporazuma na način kako je to odredio u okvirnom sporazumu. Ovaj članak se bavi primjenom instituta okvirnog sporazuma u praksi, s naglaskom na postupke sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma kroz primjere odredaba dokumentacije o nabavi Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Nova osnovica za izračun plaće za državne i javne službe - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Nova osnovica za izračun plaće za državne i javne službe

  Vlada Republike Hrvatske i sindikati državnih i javnih službenika i namještenika potpisali su Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike  i Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 128/23; u nastavku: KU i TKU).

  Dodatkom III. KU-a i TKU-a izmijenjen je i dopunjuje KU i TKU i dodatno uređena materijalna prava službenika i namještenika u državnim i javnim službama.

  Osnovica za izračun plaće već za listopad 2023., koja se isplaćuje u studenome 2023. mijenja se  i iznosi 947,00 eura.

  Ugovorne strane su konstatirale da je u postupku donošenje novih propisa kojima se uređuju plaće u državnoj službi i javnim službama te su se obvezale da će u slučaju da navedeni propisi ne stupe na snagu do 1.3.2024., odmah pristupiti pregovorima o visini osnovice za izračun plaće u 2024.

  Nagrada za božićne blagdane, i to povećana, od 300,00 eura biti će isplaćena u prosincu 2023., dok će regres za 2024. iznositi 300,00 eura, a uskrsnica, koja je uvedena kao novo materijalno pravo, će iznositi 100,00 eura.

 • Vedran Jelinović: Prednost pri zapošljavanju – obveznici i korisnici prava - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Radno pravo

  Vedran Jelinović: Prednost pri zapošljavanju – obveznici i korisnici prava

  Pet je zakona koji uređuju obvezu poštivanja prednosti pri zapošljavanju za određene kategorije kandidata. Svaki od zakona uređuje obveznike poštivanja prava na prednost ori zapošljavanju te uvjete kandidata za ostvarivanje tog prava. U ovome članku se za svaki pojedini zakon daje pregled prava i obveza po sljedećim pitanjima: 1. Tko ostvaruje prednost pri zapošljavanju? 2. Koji poslodavci moraju dati prednost? 3. Na koje ugovore o radu se ne odnosi prednost? 4. Mogu li prednost ostvariti zaposlene osobe? 5. Tko ne može ostvariti prednost? 6. Koje su obveze poslodavca prilikom raspisivanja natječaja? 7. Koje su obveze kandidata prilikom prijave? 8. Na koji način se ostvaruje pravna zaštita u slučaju povrede prava? Uz odgovore na ta pitanja, u članku se obrađuju i odgovori na česte upite iz prakse: Tko ostvaruje prednost u slučaju konkurencije više prava, ostvaruje li pravo prednosti kandidat koji nije priložio dokaz o svom statusu, moraju li svi uvjeti biti navedeni u natječaju (npr. testiranje, pismeni ispit, intervju i sl.), te ostvaruje li se pravo na prednost za rukovodeća radna mjesta?

Zdravstveno osiguranje

 • Dijana Vuksan: Osnovica za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i najviši mjesečni iznos naknade plaće - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Zdravstveno osiguranje

  Dijana Vuksan: Osnovica za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i najviši mjesečni iznos naknade plaće

  Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13 - 33/23; u nastavku: ZOZO) propisana su prava osiguranih osoba, a jedno od temeljnih prava je pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad zbog bolest i drugih okolnosti propisanih ZOZO-om.

  Pod kojim uvjetima, na koji način i u kojim iznosima (visini) osiguranik može ostvariti naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti uređeno je ZOZO-om  i Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14 - 73/23; u nastavku: Pravilnik).

  Naknada plaće koja pripada osiguraniku u slučaju privremene nesposobnosti uvijek se određuje od osnovice za naknadu plaće koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće.

  Pod prosječnim iznosom redovne mjesečne plaće, temeljem koje se utvrđuje osnovica za izračun naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, podrazumijeva se iznos dobiven na način da se zbroj isplaćenih redovnih mjesečnih plaća u propisanom obračunskom razdoblju podijeli s brojem sati rada za koje su isplaćene.

  Kako i na koji način i pod kojim uvjetima određujemo naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti autorica iskazuje na konkretnim primjerima.

Trgovina

 • Darko Marečić: Označavanje adventskih neprehrambenih proizvoda - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Trgovina

  Darko Marečić: Označavanje adventskih neprehrambenih proizvoda

  Prigodna prodaja na adventskim sajmovima obavlja se na mjestima javno-prometnih površina koja su za tu namjenu određena odlukom predstavničkog tijela JLS, a na drugim površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine samo na onim mjestima koja su određena odobrenjem predstavničkog tijela JLS. Neprehrambeni proizvodi koji se nude i prodaju prigodnom prodajom na adventskim sajmovima moraju biti označeni propisanim podacima i na propisan način, o čemu trebaju voditi računa kako proizvođači koji proizvode stavljaju na tržište, tako i trgovci koji ih nude i prodaju  potrošačima.

Trgovačko pravo

 • Ljubica Đukanović: Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2023

  Trgovačko pravo

  Ljubica Đukanović: Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima

  Pravila o prekograničnim preoblikovanjima, spajanjima i podjelama utvrđena su Direktivom (EU) 2019/2121, a predstavljaju prekretnicu u poboljšanju funkcioniranja unutarnjeg tržišta Europske unije (u nastavku: EU) za trgovačka društva i poduzeća te za ostvarivanje slobode poslovnog nastana koje predstavlja jedno od temeljnih načela prava Unije.

  Sloboda poslovnog nastana za trgovačka društva obuhvaća, između ostalog, pravo osnivanja tih trgovačkih društava i upravljanja njima sukladno uvjetima utvrđenima zakonodavstvom države članice u kojoj imaju poslovni nastan.

  Zakonom o trgovačkim društvima  (Nar. nov., br. 111/93 - 18/23; u nastavku: Zakon) već su bila obuhvaćena pravila o prekograničnim spajanjima koja su prenesena u hrvatsko zakonodavstvo Direktivom 2006/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o prekograničnim spajanjima društava kapitala.

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 130/23; u nastavku: Novela Zakona), koji je stupio na snagu 10.11.204., osim čl. 4. i 5. koji stupaju na snagu 1.1.2024., dodatno su propisana pravila kojima su uređena prekogranična preoblikovanja i prekogranične podjele trgovačkih društava. Novelom Zakona ujednačen je pravni okvir za prekogranična preoblikovanja i podjele društva na razini EU što osigurava višu razinu pravne sigurnosti, te je ujedno ukinuta prepreka za ostvarivanje slobode poslovnog nastana uz jamstvo zaštite prava radnika, vjerovnika i manjinskih članova društva.

Pitajte TEB

 • Dinko Lukač: Priznavanje troškova taksija na službenom putu u inozemstvu
 • Jasminka Rakijašić: Zasebna isplata neoporezivog primitka i IP1
 • Mladenka Karačić: Proračunsko računovodstvo - Donacije nefinancijske imovine
 • mr.sc. Ida Dojčić: Porezni broj na računu
 • Vedran Jelinović: Razmjerni dio godišnjeg odmora u slučaju kada radni odnos prestaje točno u polovici mjeseca
 • Irena Slovinac: Građevinske usluge na nekretnini u RH

TEB-ov Poslovni info br. 12/23 (TEB-ov podsjetnik)