arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2023

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Olga Štajdohar-Pađen: Život u timu – koga biste poželjeli da vesla s vama?

Aktualno

 • Ines Tomić Dukši, Štefica Oštrec Čunčić: Novine u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Aktualno

  Ines Tomić Dukši, Štefica Oštrec Čunčić: Novine u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

  U Narodnim novinama br. 114 od 4.10.2023. objavljen je Zakon izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, sa stupanjem na snagu 1. siječnja 2024. Ovim su Zakonom uvedeni  određenih zahtjevi za pružatelje platnih usluga radi suzbijanja prekograničnih prijevara u vezi s PDV-om, zatim su izmijenjene odredbe o ispravku porezne osnovice, kao i odredbe kojima su propisani iznosi u eurima na način da su iznosi zaokruženi. 

 • mr. sc. Ida Dojčić: Zakon o porezu na dobit – novosti od 1.1.2024. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Aktualno

  mr. sc. Ida Dojčić: Zakon o porezu na dobit – novosti od 1.1.2024.

  U okviru aktualne porezne reforme mijenjao se i Zakon o porezu na dobit. Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona (Nar. nov., br. 114/23) obuhvaćene su sljedeće odredbe: utvrđivanje porezno (ne)priznatih donacija (do 2% i preko 2% prihoda), reguliranje poreznog tretmana nepripadnih nagrada (podmićivanja), izmjene kod plaćanja poreza na dobit po odbitku, novi rok dospijeća razlike za uplatu / povrat po godišnjoj prijavi, te zaokruživanje iznosa propisanih u eurima. U članku se pojašnjava primjena novih odredbi Zakona o porezu na dobit.

 • Ružica Krizmanić: Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Aktualno

  Ružica Krizmanić: Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 114/23), čije se odredbe primjenjuju od 1. siječnja 2024., propisane su sljedeće novosti: dostava podataka o nagradi za dobro obavljenu uslugu (napojnici) u sustavu fiskalizacije, ukidanje provjere računa putem sms poruke, odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koje su izražene u kunama usklađuju se radi uvedenog eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i to u dijelu koji se odnose na plaćanja gotovim novcem između poreznih obveznika odnosno obveznika fiskalizacije, kao i novčane kazne za porezne prekršaje.

 • Marija Marinović: Izmjene Zakona o lokalnim porezima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Aktualno

  Marija Marinović: Izmjene Zakona o lokalnim porezima

  U Narodnim novinama br. 114 od 4. listopada 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, sa stupanjem na snagu 5.10.2023. odnosno od 1. siječnja 2024. Najznačajnija izmjena je svakako ukidanje prireza. Prirez porezu na dohodak je ukinut odnosno „pripojen“ porezu na dohodak te su proširene granice unutar kojih je jedinica lokalne samouprave ovlaštena propisivati iznos poreza na kuće za odmor. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima donosi i izmjene propisanih iznosa poreza jedinica područne (regionalne) samouprave (županija).

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Godišnji popis imovine i obveza kod poduzetnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Godišnji popis imovine i obveza kod poduzetnika

  Svi poduzetnici obvezni su na kraju godine popisati svu imovinu i obveze. Popis obavlja komisija. Temeljem izvještaja komisije o obavljenom popisu, direktor ili druga ovlaštena osoba dužna je donijeti odluku o postupanju s utvrđenim inventurnim razlikama. Za utvrđeni manjak treba teretiti odgovornu osobu. Ako osoba koja je ovlaštena donijeti odluku o terećenju odgovorne osobe to ne učini, u skladu s propisima o porezu na dohodak, utvrđeni manjak uvećan za obračunani PDV smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada te osobe. PDV na manjak utvrđen godišnjim popisom treba iskazati u obrascu PDV za prosinac. Porezna osnovica u prijavi poreza na dobit uvećava se za manjak knjižen na teret društva ako je zbog nepostojanja objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti neke osobe Odluku da se za nastali manjak ne tereti odgovorna osoba donio upravni odbor, nadzorni odbor ili skupština trgovačkog društva.

 • Domagoj Zaloker: Vrijednosno usklađenje zaliha - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Vrijednosno usklađenje zaliha

  U slučajevima kada je tržišna (neto utrživa) vrijednost zaliha u poslovnim knjigama poduzetnika niža od njihove knjigovodstvene vrijednosti, poduzetnik bi trebao obaviti vrijednosna usklađenja na niže kako bi se knjigovodstvena vrijednost svela na neto utrživu vrijednost. Otpisivanje vrijednosti zaliha ispod knjigovodstvene do neto utržive vrijednosti u skladu je s računovodstvenim načelom opreznosti odnosno iskazivanjem imovine u iznosima koji nisu veći od iznosa koji se očekuje realizirati njihovom prodajom ili uporabom. Iznos bilo kojeg otpisa zaliha do neto utržive vrijednosti i svi gubici zaliha trebaju se priznati kao rashod u razdoblju otpisa, odnosno nastanka gubitka. Rashodi koji nastaju od vrijednosnim usklađenjem zaliha porezno se priznaju u onom razdoblju (poslovna godina) u kojem su zalihe prodane, utrošene, na drugi način otuđene ili uništene. Ako je poduzetnik vrijednosno uskladio zalihe u 2021. te u istom poreznom razdoblju na jedan od propisanih načina „realizirao“ takve zalihe, rashodi od obavljenog vrijednosnog usklađenja biti će porezno priznati u 2021. Ako je poduzetnik vrijednosno uskladio zalihe u 2021., a u istom poreznom razdoblju nije uspio „realizirati“ predmetne zalihe, rashodi od obavljenog vrijednosnog usklađenja biti će porezno nepriznati u 2021., što će za posljedicu imati povećanje porezne osnovice u prijavi poreza na dobit za 2021. u visini iskazanog rashoda od vrijednosnog usklađenja. U nekom od slijedećih poreznih razdoblja u kojima poduzetnik uspije „realizirati“ predmetne zalihe, rashodi od obavljenog vrijednosnog usklađenja u 2021. postaju porezno priznati te poduzetnik za taj iznos ima pravo na umanjenje porezna osnovice u prijavi poreza na dobit.  Kada poduzetnik u jednom poreznom razdoblju vrijednosno uskladi zalihe, a u istom poreznom razdoblju ih ne realizira, nego to obavlja u nekom od slijedećih poreznih razdoblja, nastaje privremena razlika između računovodstvene i porezne osnovice zaliha, te obveza iskazivanja odgođene porezne imovine.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo ulaganja u nekretnine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo ulaganja u nekretnine

  Ulaganjem u nekretnine smatra se nekretnina (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koja je u posjedu (vlasnika ili najmoprimca kao imovina s pravom uporabe) radi ostvarenja prihoda od najma i/ili povećanja tržište vrijednosti, a ne radi korištenja u proizvodnji ili ponudi roba i usluga ili u administrativne svrhe) ili prodaje u sklopu redovnog poslovanja. Računovodstveni tretman ulaganja u nekretnine uređen je MRS-om 40 – Ulaganja u nekretnine (za obveznike MSFI-a), odnosno istoimenim HSFI-om 7 (za obveznike HSFI-a).

 • Domagoj Zaloker: Nabava službenih mobilnih telefona uz nadoplatu radnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Nabava službenih mobilnih telefona uz nadoplatu radnika

  U prošlom broju časopisa pisali smo o nabavi, korištenju i prodaji službenih mobilnih telefona. U nastavku ćemo se osvrnuti na situaciju u kojoj se službeni mobilni telefon nabavlja uz nadoplatu radnika.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Lidija Karačić: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Lidija Karačić: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

  U Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza ugrađene su, između ostalog, odredbe kojima se omogućuje automatska razmjena informacija u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparentnim offshore strukturama, te automatska razmjena informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi. Ministarstvo financija, kao nadležno tijelo Republike Hrvatske, potpisalo je 15. prosinca 2022. dva sporazuma - Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi i Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparentnim offshore strukturama. Kako bi se osigurao pravni okvir za provedbu tih sporazuma bilo je potrebno donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, koji je  objavljen u Narodnim novinama, br. 114/23.

 • Bernardica Stipić: Novosti u Zakonu o poreznom savjetništvu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Porezi i doprinosi

  Bernardica Stipić: Novosti u Zakonu o poreznom savjetništvu

  U Narodnim novinama br. 114 od 4. listopada 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu. Zakon prvenstveno uređuje djelatnost poreznog savjetništva kao neovisnog i samostalnog zanimanja poreznih savjetnika, njihove ovlasti i obveze, te osnivanje, položaj i djelatnost Hrvatske komore poreznih savjetnika U članku se daje sažeti pregled prethodnih izmjena Zakona o poreznom savjetništvu, te detaljnije pojašnjenje aktualnih izmjena Zakona, koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2024.

 • Gordana Lončar: Oporezivanje drugog dohotka od 1. siječnja 2024. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Porezi i doprinosi

  Gordana Lončar: Oporezivanje drugog dohotka od 1. siječnja 2024.

  Od 1. siječnja 2024., a temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 114/23), na sve isplate primitaka po osnovi drugog dohotka koji se smatra godišnjim primjenjivat će se porezne stope propisane odlukama jedinica lokalne samouprave. Na drugi dohodak koji se smatra konačnim, od 1. siječnja 2024. primjenjivat će se novo propisane (povećane) porezne stope.

 • Jasna Prepeljanić: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Porezi i doprinosi

  Jasna Prepeljanić: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 114/23) stupa na snagu 1. prosinca 2023., osim odredbi koje se odnose na veći izbor koeficijenata za izbor više osnovice i drugi dohodak ostvaren po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnica), koje stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

  U članku autorica daje pregled navedenih izmjena s naglaskom na umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa koje se obvezno primjenjuje, i to od 1.12.2023. odnosno na plaće isplaćene za prosinac 2023. i nadalje.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić, Mladenka Karačić: Godišnji popis imovine i obveza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić, Mladenka Karačić: Godišnji popis imovine i obveza

  Inventuru (godišnji popis imovine i obveza) proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici moraju obaviti i krajem ove godine, sa stanjem na dan 31. prosinca. Popisati se moraju cjelokupna imovina, sve obveze i izvanbilačni zapisi.

  Oštećena i neupotrebljiva imovina, te sumnjiva i sporna potraživanja i obveze popisuju se na posebnim listama, a u izvještaju u popisu predlaže se daljnje postupanje s njima (prijedlog imovine za rashodovanje, prijedlog za ispravak vrijednosti potraživanja, otpis obveza i dr.).

  Popisne liste moraju sadržavati nazive predmeta popisa, količine i vrijednosti, za popisno (stvarno) stanje i knjigovodstveno stanje. Popisne liste su knjigovodstvene isprave što znači da moraju biti vjerodostojne i istinite što svojim potpisima ovjeravaju članovi povjerenstva za popis.

  Nakon popisa obveza povjerenstva za popis je sastaviti izvješće o popisu i dostaviti ih zakonskom predstavniku. U okviru svojih ovlasti, čelnik mora donijeti odluku o popisnim razlikama (viškovima i manjkovima, rashodovanju imovine i dr.) i dostaviti ju u računovodstvo na evidentiranje.

  Rezultati popisa za 2023. godinu moraju se iskazati u poslovnim knjigama za 2023. godinu.

 • Mladenka Karačić: Izmjene i dopune proračuna i financijskog plana - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Izmjene i dopune proračuna i financijskog plana

  Tijekom proračunske godine zbog izvanrednih okolnosti mogu se povećati rashodi i izdaci odnosno smanjiti prihodi i primici. U tom slučaju proračun i financijski plan moraju se uravnotežiti novim prihodima i primicima odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. To uravnoteženje provodi se izmjenama i dopunama proračuna i financijskog plana.

  Člancima 45. i 46. Zakona o proračunu (u nastavku: Zakon) propisano je da se na postupak donošenja izmjena i dopuna (u nastavku: rebalans) proračuna i financijskog plana na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona za postupak donošenja proračuna odnosno financijskog plana.

  Člankom 144. Zakona utvrđena je obveza objave rebalansa proračuna i financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika, izmjena i dopuna zakona o izvršavanju državnog proračuna te izmjena i dopuna odluke o izvršavanju proračuna JLP(R)S na mrežnim stranicama, a općeg i posebnog dijela rebalansa proračuna i izmjena i dopuna odluke o izvršavanju proračuna u Narodnim novinama odnosno u službenom glasilu JLP(R)S.

  U članku se obrazlaže postupak donošenja rebalansa proračuna i financijskog plana. Zakonom je utvrđeno da će izgled i sadržaj općeg i posebnog dijela rebalansa proračuna te obrazloženja rebalansa proračuna i financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika propisati pravilnikom ministar financija. Kako taj pravilnik još nije donesen, u članku se daje prijedlog izgleda i sadržaja općeg i posebnog dijela te obrazloženja izmjena i dopuna proračuna i financijskog plana.

Neprofitne organizacije

 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza

  Svaka neprofitna organizacija, bez obzira vodi li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo, obvezna je popisati svu svoju imovinu i obveze sa stanjem na dan 31. prosinca 2023. Izuzetak je jedino popis knjiga, kod neprofitnih organizacija koje obavljaju knjižničnu djelatnost, koji se može obavljati svake 3 godine.

  Zakonski zastupnik neprofitne organizacije određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama te na temelju izvještaja i priloženih popisnih lista te sukladno ovlastima koje proizlaze iz statuta ili drugih najviših općih akata neprofitne organizacije odlučuje o rezultatima popisa.

  Popisne liste trebaju sadržavati podatke o popisnom (stvarnom) i knjigovodstvenom stanju imovine i obveza (predmeta popisa), u naturalnim i vrijednosnim izrazima.

  Povjerenstvo je obvezno nakon završetka popisa sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga zakonskom zastupniku.

  Rezultati popisa za 2023. godinu moraju se iskazati u poslovnim knjigama za 2023. godinu.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje dohotka obrtnika i poljoprivrednika za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje dohotka obrtnika i poljoprivrednika za 2023.

  Fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti mogu, uz zadovoljenje propisanih uvjeta, izabrati i plaćanje paušalnog poreza na dohodak. U članku autor na primjerima pojašnjava koje se vrste samostalnih djelatnosti mogu paušalno oporezivati, a piše i o prijavi u Registar poreznih obveznika, utvrđivanju paušalnog poreza na dohodak s primjerom plaćanja paušalnog poreza, poslovnim knjigama i evidencijama.

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Godišnji porez pri zadnjoj isplati plaće u 2023. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Godišnji porez pri zadnjoj isplati plaće u 2023. godini

  Poslodavac u prosincu 2023. godine, a najkasnije do 31.12., obvezno utvrđuje godišnji porez na dohodak od nesamostalnog rada kada isplaćuje zadnji primitak od nesamostalnog rada (plaću) u 2023. godini radnicima koji nisu iskoristili osobni odbitak u cijelosti zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski dopust, bolovanje iznad 42 dana i ostvarivanja naknade plaće na teret HZZO-a, većeg poreznog opterećenja tijekom godine.

  Autor u tekstu članka kroz primjere potanje piše o načinu utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće u 2023., ispravljanju greški u godišnjem obračunu te izvješćivanju na JOPPD obrascu.

 • Sandra Pezo: Obračun doprinosa i poreza prema izmijenjenim propisima – pitanja i odgovori - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Obračun doprinosa i poreza prema izmijenjenim propisima – pitanja i odgovori

  Na nedavno održanom webinaru u organizaciji TEB-a postavljen je veliki broj pitanja vezano uz način umanjenja osnovice za obračun doprinosa za MO I. stup, razdoblje primjene toga umanjenja kao i novih poreznih stopa te osobnih odbitaka. Budući još nisu doneseni podzakonski propisi (izmjene pravilnika) na neka od postavljenih pitanja biti će moguće dati odgovore tek po njihovom donošenju.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Relevantno stručno iskustvo kao uvjet sposobnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Relevantno stručno iskustvo kao uvjet sposobnosti

  Uvjetima tehničke i stručne sposobnosti osigurava se da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete. Naručitelj mogu osobito zahtijevati da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama iz prije izvršenih ugovora. Upravo to relevantno stručno iskustvo je i najčešći uvjet sposobnosti koji se traži od ponuditelja u postupcima javne nabave, a rješenja Državne komisije i presude Visokog upravnog suda RH pokazuju kako u primjeni ima i dosta nejasnoća odnosno dvojbi u praksi. U ovome članku pišemo o bitnim momentima pri određivanju ovog uvjeta sposobnosti u pripremi dokumentacije o nabavi odnosno pri izradi ponude.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Dozvola za boravak i rad državljana trećih zemalja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Dozvola za boravak i rad državljana trećih zemalja

  Uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rad stranaca koji su državljani trećih zemalja propisani su Zakonom o strancima (Nar. nov., br. 133/20 - 151/22; u nastavku: Zakon). Stranac, državljanin treće zemlje, može raditi u RH na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada i to samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola i samo kod onog poslodavca za kojeg je ta dozvola izdana i s kojim je zasnovao radni odnos.

  Državljanin treće zemlje može raditi u RH i bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada ako ima odobren privremeni boravak i to u svrhu spajanja obitelji sa hrvatskim državljaninom kao i  državljaninom treće zemlje koji je u RH na dugotrajnom boravištu, stalnom boravku, odobrenom azilu ili supsidijarnoj zaštiti sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita.

  Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad i zapošljavanja državljana treće zemlje poslodavac je dužan od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: Zavod) zatražiti provedbu testa tržišta rada. Naime, Zakon je napustio „sustav kvotnog zapošljavanja“ i propisao novi sustav prema kojem se kod zapošljavanja državljanina treće zemlje provodi test tržišta rada.

  Ako u evidenciji nezaposlenih osoba nema evidentiranih osoba traženog obrazovanja Zavod će o provedenom testu tržišta rada obavijestiti podnositelja zahtjeva i uputiti ga na podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljanina treće zemlje. Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad može se podnijeti u roku od 90 dana od dana izdavanja obavijesti o testu tržišta rada.

  Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi na Obrascu 9a kome se prilaže preslika osnovne dokumentacije i to važeće putne isprave državljanina treće zemlje, ugovor o radu, dokaz da državljanin treće zemlje nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u RH, koji se prilaže samo kod prvog zahtjeva, osim ako je državljanin treće zemlje upućeni radnik odnosno student, istraživač ili osoba premještena unutar društva koja se koristi mobilnošću iz druge države članice EGP-a,  i dokaze o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji.

  Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za koju nije potrebno provesti test tržišta rada i mišljenje Zavoda poslodavac upućuje s adrese elektronske pošte s kojom se koristi u pravnom prometu na adresu elektroničke pošte nadležne policijske uprave/postaje prema mjestu namjeravanog boravka državljanina treće zemlje.

Trgovina

 • Darko Marečić: Prodaja proizvoda proizvedenih na OPG-u - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Trgovina

  Darko Marečić: Prodaja proizvoda proizvedenih na OPG-u

  OPG može svoje poljoprivredne proizvode u neprerađenom stanju, a u okviru upisane dopunske djelatnosti proizvedene prerađene poljoprivredne i prehrambene proizvode te neprehrambene proizvode, prodavati na veliko i na malo i to samo na neki od dopuštenih načina obavljanja prodaje izvan prodavaonica, pri čemu je obvezan pridržavati se obveza propisanih odredbama Zakona o trgovini, a kada svoje proizvode prodaje krajnjim potrošačima i odredbi Zakona o zaštiti potrošača.

Turizam

 • izv. prof. dr. sc. Dragan Zlatović, mr. sc. Damir Vlaić: Turistički vodiči - pravni i porezni status - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Turizam

  izv. prof. dr. sc. Dragan Zlatović, mr. sc. Damir Vlaić: Turistički vodiči - pravni i porezni status

  Usluge turističkog vodiča može pružati državljanin Republike Hrvatske, državljanin druge države ugovornice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije, te drugih država, koji ispunjava uvjete za turističkog vodiča. Primitke turističkih vodiča moguće je tretirati kao dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti ili drugi dohodak.

Vijesti iz EU

 • prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Usklađivanje poreza pod okriljem EU (2022. godine) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2023

  Vijesti iz EU

  prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Usklađivanje poreza pod okriljem EU (2022. godine)

  Njemačko Ministarstvo financija objavilo je Financijsko izvješće 2023 (Finanzbericht, 2023), koje daje prikaz i stanje razvitka financijskog gospodarstva. Pored toga što se bavi javnim financijama njemačke države, Izvješće u jednom poglavlju obrađuje financije EU i međunarodne financijske odnose, pa tako i mjere usklađivanja na području poreza odnosno carina odnosno financijski ustav (financiranje proračuna EU) koji se izravno naslanja na porezne prihode. Za potrebe naših čitatelja dan je skraćeni i prilagođeni prijevod dijelova tog poglavlja Izvješća, koje ukazuje na aktualnosti pod okriljem EU tijekom 2021. i  2022. godine.

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Obračun PDV-a na primljenu uslugu popravka bagera na području treće zemlje
 • Ljubica Đukanović: (Ne)dostavljanje izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad i naknada plaće
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu – službeni put

TEB-ov Poslovni info br. 11/23 (TEB-ov podsjetnik)

 • TEB-ov Poslovni info br. 11/23 (TEB-ov podsjetnik)