arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2023

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Martina Ščukanac, Dragutin Kovačić: Poduzetnici Hrvatske u 2022. godini ostvarili neto dobit u iznosu od 46,9 milijardi kuna

Aktualno

 • Sandra Pezo: Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak – konačni prijedlog - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Aktualno

  Sandra Pezo: Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak – konačni prijedlog

  Radi smanjenja ukupnog poreznog opterećenja Vlada RH je u saborsku proceduru uputila Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Izmjene i dopune se odnose na novi način utvrđivanja poreznih stopa koji omogućuje njihovo smanjenje zbog ukidanja prireza, proširenje poreznih razreda, uvećanje osobnog odbitka, povećanje poreznih stopa na konačne dohotke i druga pojednostavljenja o čemu piše autorica članka.

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Izmjene Zakona o lokalnim porezima – konačni prijedlog - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Aktualno

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Izmjene Zakona o lokalnim porezima – konačni prijedlog

  Vlada RH je krajem svibnja 2023. godine predstavila porezni paket kojim se u šestom krugu porezne reforme mijenja devet zakonskih propisa. Porezni paket sadrži i prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima kojim se uređuje sustav lokalnih poreza kao jedan od izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Izmijenjene odredbe Zakona o lokalnim porezima trebale bi stupiti na snagu 1.1.2024., osim pojedinih odredbi koje bi se trebale početi primjenjivati već od 1.10.2023.

  Prema predloženim izmjenama Zakona, sve vrste poreza koje propisuju JP(R)S se mijenjaju dok se kod poreza koje donose gradovi i općine mijenja samo visina utvrđivanja poreza na kuće za odmor te ukida prirez porezu na dohodak na sve izvore ostvarenog dohotka fizičkih osoba. Odredbe o načinu utvrđivanja poreza na potrošnju te poreza na korištenje javnih površina ostaju nepromijenjene.

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Službeni mobilni telefoni - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Službeni mobilni telefoni

  Službeni mobilni telefoni gotovo su neizbježan dio poslovne imovine svih poduzetnika. Radi učestalih pitanja naših pretplatnika, u članku dajemo praktični prikaz računovodstvenog i poreznog aspekta nabave, korištenja i prodaje službenih mobilnih telefona.

 • Jasminka Rakijašić: Računovodstvo vlastitih poslovnih udjela - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić: Računovodstvo vlastitih poslovnih udjela

  Pod propisanim uvjetima, društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) mogu stjecati poslovne udjele od članova tog društva, čime oni postaju vlastiti poslovni udjeli društva. U članku se navode uvjeti za stjecanje vlastitih udjela te obrazlaže računovodstveno evidentiranje otkupa i naknadne prodaje istih.

 • Irena Slovinac: Otpis i uništenje zaliha i druge imovine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Otpis i uništenje zaliha i druge imovine

  Robu i druge zalihe koje su oštećene, zastarjele ili im je protekao rok upotrebe, te dugotrajnu materijalnu imovinu koja je neispravna, dotrajala ili se ne upotrebljava iz nekog drugog razloga treba predati na uništenje i otpisati iz poslovnih knjiga. Otpis ove imovine porezno je priznat ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni službenik Porezne uprave ili ako porezni obveznik raspolaže odgovarajućom dokumentacijom nadležnih tijela ili pravnih osoba o količini i vrsti preuzetih dobara koja su dana na zbrinjavanje ili uništenje. U članku kroz primjere prikazujemo računovodstveno i porezno postupanje prilikom uništenja i otpisa zaliha i dugotrajne imovine, te dajemo primjere odluka o otpisu i zahtjeva za uviđaj Poreznoj upravi.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Lidija Karačić: Javna objava informacija o porezu na dobit - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Lidija Karačić: Javna objava informacija o porezu na dobit

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu objavljen je u Narodnim novinama br. 82/23, sa stupanjem na snagu 28. srpnja 2023., dok će dio odredbi  stupiti na snagu 1. siječnja 2024. Ovim se Zakonom u pravni poredak RH uvodi obveza samostalnom poduzetniku i krajnjem matičnom društvu, čiji prihod odnosno konsolidirani prihod prelazi prag od 750 mil. eura, za svaku od dvije posljednje uzastopne poslovne godine, da sastave, objave i učine javno dostupnim Izvješće o porezu na dobit. Navedena obveza i utvrđeni prag odnosi se i na srednje i velike poduzetnike, koji su ujedno društva kćeri pod kontrolom krajnjeg matičnog društva na koje se primjenjuje njihovo nacionalno pravo, kao i na podružnice koje su otvorili poduzetnici na koje se ne primjenjuje pravo RH ili druge države članice, a čiji je neto prihod veći od 8 mil. eura.

 • Davor Burić: Uspostava središnjeg elektroničkog sustava s informacijama o plaćanjima (CESOP) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Porezi i doprinosi

  Davor Burić: Uspostava središnjeg elektroničkog sustava s informacijama o plaćanjima (CESOP)

  Europski je parlament usvojio prijedlog EU Komisije koji predstavlja poboljšanje suradnje između poreznih uprava i financijskih institucija, te je donesena Direktiva Vijeća (EU) 2020/284 od 18. veljače 2020. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga. Uspostava središnjeg elektroničkog sustava o informacijama o plaćanjima (CESOP - Central Electronic System for Payment Information) omogućit će državama članicama EU-a prijenos podataka o plaćanjima središnjoj komponenti sustava CESOP, pomažući u učinkovitoj borbi protiv prijevara s PDV-om. CESOP sustav će moći objediniti sve podatke o plaćanju relevantne za PDV koje prenose države članice po primatelju plaćanja, te će omogućiti cjeloviti pregled plaćanja koje primatelji (poduzetnici) primaju od platitelja (potrošača koji kupuju na internetu) unutar EU-a.

 • Dinko Lukač: Povrat PDV-a u putničkom prometu u 2023. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Povrat PDV-a u putničkom prometu u 2023. godini

  Putnik (tj. kupac) iz treće zemlje može ostvariti povrat PDV-a za dobra koja iznese u osobnoj prtljazi iz Republike Hrvatske (RH) tj. iz Europske unije (EU). Da bi ostvario povrat PDV-a putnik mora ispuniti sve uvjete propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost. U članku autor potanje piše o povratu PDV-a putniku u putničkom prometu, potrebnim obrascima i evidencijama koje mora izdati i voditi obveznik PDV-a te iskazivanju povrata PDV-a u poreznim prijavama i poslovnim knjigama obveznika PDV-a u 2023. godini.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pregled obveznika devetomjesečnog financijskog izvještavanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Pregled obveznika devetomjesečnog financijskog izvještavanja

  Obveznici vođenja proračunskog računovodstva devetomjesečne financijske izvještaje za 2023. godinu sastavljat će i predavati tijekom listopada. U tekstu je dan pregled obveznika i rokova prezentiranja tih izvještaja.

 • mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod proračuna i proračunskih korisnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Proračunsko računovodstvo

  mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod proračuna i proračunskih korisnika

  Tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima u određenim slučajevima, odnosno kada to procijeni Porezna uprava, mogu postati obveznici poreza na dodanu vrijednost. Kada tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i JLP(R)S-i, komore te druga tijela s javnim ovlastima obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. Zakona o PDV-u, smatrat će se poreznim obveznicima kao i za djelatnosti iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i sl.). Ulaskom u sustav PDV-a proračuni i proračunski korisnici postaju obveznici PDV-a samo za dio svoje djelatnosti, što znači da su na određene usluge i isporuke dužni obračunati PDV, te imaju i pravo odbitka pretporeza razmjerno oporezivim isporukama. U članku su obrađena neka pitanja oporezivanja PDV-om kod proračuna i proračunskih korisnika - obveznika PDV-a. 

 • Nikolina Bičanić: Knjiženja PDV-a kod proračuna i proračunskih korisnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Knjiženja PDV-a kod proračuna i proračunskih korisnika

  U ovome tekstu prikazuju se primjeri knjiženja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji se odnose na poslovne događaje kod kojih se obračunava PDV. Dan je prijedlog razrade osnovnih računa na subanalitičke račune za knjiženje  obveza i potraživanja za PDV te primjeri evidentiranja izlaznih računa i obveze za PDV, nabave dobara i usluga kod obveznika PDV-a, gotovim novcem plaćenog materijala i priznavanje pretporeza, knjiženje ulaznog računa za uslugu i priznavanje pretporeza (s napomenama o postupanju kada su različiti datumi računa i datumi isporuke), nabave (kupnje) osobnog automobila i priznavanje pretporeza, ulaznih računa za dodatno ulaganje i prijenos porezne obveze, nabave opreme od poreznog obveznika iz EU-a, primljenih predujmova i izlaznih računa za predujmove, danih predujmova i ulaznih računa za predujmove, financijskog leasinga i plaćanja učešća u financiranju (predujma), ispravka vrijednosti potraživanja u kojem je obračunan PDV, otpisa potraživanja u kojem je obračunan PDV, knjiženja obveze i potraživanja za PDV iz obrasca PDV, „godišnjeg izravnavanja“ PDV-a, knjiženja PDV-a kod poslovanja preko jedinstvenog računa riznice. Dana su i knjiženja kod proračunskih korisnika koji nisu porezni obveznici PDV-a – kod nabave imovine iz inozemstva (EU-a) i obračuna PDV-a na stjecanje te knjiženje računa za ino uslugu i obračuna PDV-a.

Neprofitne organizacije

 • Hajdica Filipčić: Financijsko izvještavanje kod likvidacije neprofitne organizacije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Neprofitne organizacije

  Hajdica Filipčić: Financijsko izvještavanje kod likvidacije neprofitne organizacije

  Postupak likvidacije neprofitne organizacije provodi nadležni ured državne uprave u županiji odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave, trgovački sud ili drugo tijelo kod koje je neprofitna organizacija osnovana, donošenjem rješenja o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka.

  Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija propisano je da se neprofitna organizacija briše iz Registra neprofitnih organizacija nakon brisanja iz matičnog registra. Rješenje o brisanju neprofitne organizacije Ministarstvu financija po službenoj dužnosti dostavlja voditelj registra u koji je upisana neprofitna organizacija prilikom osnivanja. Zbog toga neprofitne organizacije nemaju obvezu dostaviti rješenje Ministarstvu financija, jer se brisanje neprofitne organizacije iz Registra neprofitnih organizacija vrši isključivo temeljem zaprimljenog rješenja matičnog registra

  Neprofitna organizacija u kojoj je proveden postupak likvidacije, sastavlja godišnje financijske izvještaje sukladno računovodstvu koje je vodila do prestanka postojanja. To znači da će ona organizacija koja je vodila dvojno knjigovodstvo sastaviti Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima (na obrascu: PR-RAS-NPF), Bilancu (na obrascu: BIL-NPF) i Bilješke uz financijske izvještaje, a ona organizacija koja je vodila jednostavno knjigovodstvo Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (na obrascu: G-PR-IZ-NPF) i Bilješke. Ti se izvještaji predaju Fini u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o brisanju.

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Prijelaz s paušalnog načina oporezivanja na oporezivanje prema poslovnim knjigama - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Prijelaz s paušalnog načina oporezivanja na oporezivanje prema poslovnim knjigama

  Paušalno plaćanje poreza na dohodak mogu izabrati fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, poljoprivrede i šumarstva te samostalne djelatnosti koja se obavlja kao domaća radinost i sporedno zanimanje, a nisu upisane u registar obveznika PDV-a te ako im ukupni primici po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju nisu veći od ​39.816,84 eura.

  Kada po isteku ili tijekom kalendarske godine, prestanu uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka, fizička osoba je obvezna prijeći na utvrđivanje dohotka na temelju poslovnih knjiga i to s prvim danom mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka. Pritom fizičke osobe imaju određene obveze o čemu i piše autorica članka.

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić: Isplatne liste - iskazivanje isplaćenih neoporezivih primitaka i primitaka radnika koji se ne smatraju plaćom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Plaće i naknade plaća

  Dražen Opalić: Isplatne liste - iskazivanje isplaćenih neoporezivih primitaka i primitaka radnika koji se ne smatraju plaćom

  Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 68/23) propisuje sadržaj obračuna isplaćene i neisplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka (otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor).

  Poslodavac je obvezan, najkasnije 15 dana od dana isplate plaće, naknade plaće, otpremnine, ili naknade za neiskorišteni godišnji odmor, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni. Obveza dostave obračuna naknade za neiskorišteni godišnji odmor te neoporezivih primitaka je novina u Zakonu o radu. Budući su poslodavci obvezni najkasnije do 1. listopada 2023. godine uskladiti svoje obračunske isprave, svi primici isplaćeni nakon 1. listopada 2023. trebaju biti iskazani na novim isplatnim listama.

  U članku autor pojašnjava iskazivanje neoporezivih primitaka i primitaka radnika temeljem radnoga odnosa (koji se ne smatraju plaćom) na isplatnoj listi.

 • Dinko Lukač: Povećani (beneficirani) staž osiguranja u 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Povećani (beneficirani) staž osiguranja u 2023.

  Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem temeljni je propis koji uređuje radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. I odredbama posebnih propisa o pomorcima, vatrogascima, policiji, itd. također mogu biti određena radna mjesta i zanimanja za koje se staž osiguranja računa u povećanom trajanju. U tekstu članka autor potanje piše o radnim mjestima i zanimanjima za koje se računa staž osiguranja u povećanom trajanju, prijavi na obvezna osiguranja, obračunavanju plaće i iskazivanju javnih davanja na propisanom obrascu.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Nova IT platforma EOJN RH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Nova IT platforma EOJN RH

  Javna nabava prolazi kroz digitalnu transformaciju, a standardni obrasci za objavu obavijesti u javnoj nabavi ključni su za tu preobrazbu. Stoga je bilo potrebno prilagoditi standardne obrasce navedene u Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1986, a s obzirom na broj i opseg potrebnih prilagodbi zaključeno je da bi Provedbenu uredbu (EU) 2015/1986 trebalo zamijeniti novom. To je i učinjeno donošenjem Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1780 (tzv. Uredba o e-obrascima) koja je stupila na snagu 14.11.2019., a primjenjuje se od 14.11.2022. godine. Obveza uvođenja novih e-obrazaca zahtijevala je i prilagodbu Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. Stoga je izrađena nova IT platforma Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, na kojem je od 28.9.2023. počeo Pilot projekt nabava za 5 naručitelja, a od 1.1.2024. će svi naručitelji biti obvezni koristiti novu IT platformu, izuzev za jednostavnu nabavu i obnovu od potresa, za koje postupke će još neko vrijeme moći koristiti staru platformu. Registracija svih korisnika na novom EOJN RH omogućena je od 18. rujna 2023. godine. U ovome članku daje se pregled ključnih funkcionalnosti na novom EOJN RH.

Radno pravo

 • Josipa Klišanin: Platformski rad kao novi oblik rada u Hrvatskoj - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Radno pravo

  Josipa Klišanin: Platformski rad kao novi oblik rada u Hrvatskoj

  U prosincu 2022. usvojene su izmjene i dopune Zakona o radu, koje su obuhvatile i uređenje rada koji se obavlja putem digitalnih radnih platformi. Iako je Zakon stupio na snagu 1.1.2023., za primjenu novih odredbi koje uređuju rad putem digitalnih platformi predviđena je odgoda te iste stupaju na snagu 1.1.2024. godine. Razlog odgodne primjene je rad na informatičkoj podršci za uspostavu registra platformi i agregatora te za praćenje rada osoba koje na ovaj način obavljaju svoje ugovorene poslove. Autorica obrađuje temu platformskog rada po sljedećim naslovima: 1. Digitalne „radne“ platforme i platformski radnici 2. Hrvatsko rješenje za platformski rad 3. Agregatori 4. Obveze poslodavaca 5. Ugovori o radu 6. Obveza ugovaranja osiguranja od nesretnog slučaja i osiguranja od odgovornosti 7. Zakonska pretpostavka sklopljenog ugovora o radu 8. Informacijski sustav za registraciju i nadzor 9. Nove upravne mjere i prekršaji i Zaključak.

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće obrtnika za vrijeme privremene nesposobnosti za rad - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Zdravstveno osiguranje

  Ljubica Đukanović: Naknada plaće obrtnika za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

  Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti propisanih čl. 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23; u nastavku: Zakon), je  pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje pod jednakim uvjetima i na način propisan Zakonom i Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14 – 76/23; u nastavku: Pravilnik) pripada i osiguranicima – obrtnicima.

  Pravo na naknadu plaće pripada osobama koje na području Republike Hrvatske (u nastavku: RH) obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, osobama koje samostalno u obliku slobodnog zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i osobama koje u RH obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu osigurane po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu. Ove osobe imaju pravo na naknadu plaće ako su zbog privremene nesposobnosti za rad odsutne s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti utvrđenih čl. 39. Zakona, zbog kojih su spriječene izvršavati svoju obvezu rada .

  Početak i dužinu privremene nesposobnosti za rad utvrđuje izabrani doktor osiguranika, ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost u skladu s zdravstvenim stanjem i medicinskom indikacijom, odnosno ovisno o drugim razlozima privremene spriječenosti za rad.

  Rokovi do kojih može trajati privremena nesposobnost za rad utvrđuje izabrani doktor a oni su određeni Pravilnikom o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti (Nar. nov., br. 153/09; u nastavku: Pravilnik o dužini bolovanja).

  Osiguranik kome je utvrđen status osiguranika - obrtnika ostvaruje pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad na teret vlastitih sredstava do 42 dana privremene nesposobnosti, a na teret sredstava HZZO počevši od 43-eg dana neprekidne nesposobnosti za sve vrijeme trajanja te nesposobnosti.

Trgovina

 • Darko Marečić: Radno vrijeme u trgovini - odgovori na pitanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Trgovina

  Darko Marečić: Radno vrijeme u trgovini - odgovori na pitanja

  Dana 1.7.2023. stupile su na snagu odredbe Zakona o trgovini kojima se trgovcima zabranjuje odnosno ograničava rad nedjeljom i u dane blagdana. Na koga se odnose odredbe o zabrani rada nedjeljom i blagdanom, koliko nedjelja u godini trgovac smije raditi, koji su prodajni objekti i oblici trgovine izuzeti od ograničenja radnog vremena, kada je prigodna prodaja izuzeta od regulacije radnog vremena, mogu li  pekarnice i mesnice koje se nalaze na prostoru tržnice na malo raditi svaku nedjelju, smije li se nedjeljom i blagdanima u ugostiteljskom objektu prodavati trgovačka roba, samo su neka od pitanja na koja odgovara autor članka.

Carinsko poslovanje

 • Željko Dominis: Novi porez – EU od 1.10.2023. uspostavlja mehanizam za prilagodbu granica ugljika (CBAM) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2023

  Carinsko poslovanje

  Željko Dominis: Novi porez – EU od 1.10.2023. uspostavlja mehanizam za prilagodbu granica ugljika (CBAM)

  Europska komisija donijela je 17.8.2023. pravila koja uređuju provedbu Mehanizma za prilagodbu granica ugljika tijekom njegove prijelazne faze, koja počinje 1.10.2023. i traje do kraja 2025. Prethodno su Europski parlament i Vijeće Europske unije (EU), kao suzakonodavci, potpisali konačnu Uredbu o mehanizmu prilagodbe granica ugljika 10.5.2023. U početku navedena uredba će se primjenjivati na uvoz određene robe i odabranih prekursora čija je proizvodnja s intenzivnim ugljikom i predstavlja najveći rizik od istjecanja ugljika: cement, željezo i čelik, aluminij, gnojiva, električna energija i vodik. Provedbena uredba Komisije od 17.8.2023. detaljno navodi prijelazne obveze izvješćivanja za EU uvoznike proizvoda s intenzivnim ugljikom, kao i prijelaznu metodologiju za izračun ugrađenih emisija koje se oslobađaju tijekom procesa proizvodnje tih proizvoda. Autor u tekstu članka potanje piše o novom porezu, registraciji uvoznika za sudjelovanje u CBAM-u, kupnji certifikata te načinu izvješćivanja.

Pitajte TEB

 • Dinko Lukač: Isplata plaće na račun u banci u RH i inozemstvu
 • Jasminka Rakijašić: Neoporeziva nagrada za radne rezultate i isplatna lista
 • Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo - Što s računima za plaćeni predujam?

TEB-ov Poslovni info br. 9-10/23 (TEB-ov podsjetnik) | za poduzetnike

TEB-ov Poslovni info br. 9-10/23 (TEB-ov podsjetnik) | za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike