arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2023

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: Što donosi 2023.? Ušli smo u euro zonu i Schengen, a ne treba zanemariti niti nogomet!

Aktualno

 • Gordana Lončar: Novine propisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona porezu na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Aktualno

  Gordana Lončar: Novine propisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona porezu na dohodak

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 151/22) se, osim prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura, propisuje daljnje porezno i administrativno rasterećenje. Tako se izmjenama i dopunama Zakona:

  • povećava iznos primitka do kojega se neka osoba može smatrati uzdržavanim članom,
  • porezno i administrativno rasterećuju fizičke osobe - proizvođaći električne energije - krajnji kupaci s vlastitom proizvodnjom, a koje su prethodno bile proizvođači električne energije kao korisnici postrojenja za samoopskrbu,
  • propisuje mogućnost isplate primitaka (za koje sukladno Zakonu postoji obveza isplate istih na račun) na bilo koji račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kojeg fizičke osobe imaju otvorenog kod banke i
  • mijenjaju odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura.

  O navedenom na praktičnim primjerima piša autorica članka.

 • Ljubica Đukanović: Ugovori o radu prema izmjenama Zakona o radu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Ugovori o radu prema izmjenama Zakona o radu

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakon o radu (Nar. nov., br. 151/22) izmijenjen je i dopunjen Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14; 127/17 i 98/19) koga je bilo neophodno prilagoditi novim uvjetima poslovanja i rada do kojih je dovela digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa i nove prakse koje zahtijevaju daljnju fleksibilizaciju i u području radnih odnosa.

  Radno zakonodavstvo potrebno je kontinuirano prilagođavati suvremenim okolnostima i novim standardima obvezujućih pravnih akata Europske unije i proširivati zakonski okvir koji omogućava razvoj suvremenog tržišta rada. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu mnoge odredbe Zakona o radu su uređene na potpuno novi način a značajne promjene odnose se i na sadržaj  ugovora o radu, ugovor o radu na određeno vrijeme,  ugovor o radu za stalne sezonske poslove, ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada, ugovor o radu na daljinu, dodatan rad i ugovor o dodatnom radu kao i sadržaj toga ugovora.

  Zakon o radu kao osnovni radnopravni propis  postao je preuzak pravni okvir da bi se radni odnosi prilagodili suvremenim trendovima koje omogućuje digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa. Tržište rada se izmjenama Zakona o radu fleksibilizira i prilagođava uvodeći nove oblika rada čime se isti prilagođava suvremenim okolnostima i novim standardima obvezujućih pravnih akata EU.

  O ugovorima o radu i njihovom sadržaju za pojedinu vrstu rada pročitajte više u časopisu FIP br. 1/23.

 • Mirela Kovač Jagar, Mirta Hukman: Uz Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Aktualno

  Mirela Kovač Jagar, Mirta Hukman: Uz Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

  Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 29. studenog 2022. godine, na kojoj je donio Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu, donio i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.  Odredbe Zakona o izvršavanju u načelu se odnose na proračunske korisnike državnog proračuna, iako je dio odredbi vezan uz prava i obveze izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, ali i JLP(R)S.  U članku se osim pojašnjenja novosti daje i prikaz ostalih odredbi Zakona o izvršavanju za 2023. koje su značajne korisnicima u dijelu ostvarivanja njihovih prava, ali se ukazuje i na obveze koje imaju korisnici, uključujući i JLP(R)S, na temelju ostvarenih sredstava.

 • Vedran Jelinović: Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2023. do 30.6.2023. – nova referentna stopa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2023. do 30.6.2023. – nova referentna stopa

  Izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koje su stupile na snagu 1.1.2023. (Nar. nov., br. 114/21) mijenja se referentna stopa koja služi za obračun zateznih kamata, a samim time i za obračun najviše dozvoljenih ugovornih kamata, budući da se te kamate određuju ovisno o važećoj stopi zateznih kamata. Od 1.1.2023. kao referentna stopa za obračun zateznih kamata primjenjuje se kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja. U ovome članku pišemo o važećim stopama zakonskih i ugovornih zateznih kamata, te ugovornih kamata primjenjivih od 1.1.2023. godine.

Financije i računovodstvo

 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2022. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2022. godinu

  U članku se navode rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja i ostale dokumentacije za 2022. godinu nadležnim institucijama. Poduzetnici financijske izvještaje podnose u rokovima propisanim čl. 30. i 32. Zakona o računovodstvu, dakle u istim rokovima kao i za proteklu godinu.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2022.

  GFI za 2022. sastavljaju se prema istim propisima, u istom opsegu i na isti način kao i za prethodnu godinu (zadnji put u kunama). Osim GFI, svi poduzetnici su prema ZOR-u dužni sastaviti financijske izvještaje i dodatne podatke za statističke i druge potrebe, a veliki i srednji poduzetnici i godišnje izvješće s izvješćem poslovodstva, u koje su pojedini subjekti od javnog interesa dužni uključiti izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru i nefinancijsko izvješće.

  Matice grupa koje provode konsolidaciju dužne su sastaviti sve financijske i druge izvještaje (osim dodatnih podataka za statističke i druge potrebe) i na konsolidiranoj osnovi (osim malih grupa).

  Financijskim izvještavanjem i računovodstvenim pitanjima uz ZOR bavi se i ZTD, kojim je propisano da su svi poduzetnici uz GFI dužni sastavljati i posebna financijska i poslovna izvješća za nadzorni odbor i skupštinu.

  GFI i drugi prethodno navedeni izvještaji za 2022., zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom, dostavljaju se u propisanim rokovima i javno objavljuju u Registru GFI-a koji vodi Fina.

  U članku pišemo i o obvezi revizije i revizijskim odborima, o obvezi konsolidacije, javne objave, odgovornosti za GFI i dr. A kako osim propisanih GFI-a i drugih izvještaja, menadžeri mogu za potrebe upravljanja i nadzora tražiti drugačije poslovne i financijske izvještaje prilagođene potrebama upravljanja i nadzora, u članku pišemo i o menadžerskim izvještajima.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2022.

  Prije izrade godišnjih financijskih izvještaja računovođe trebaju provesti brojne pripremne radnje i aktivnosti, kako bi GFI bili sastavljeni na vrijeme i u skladu s propisima. U članku obrazlažemo redoslijed i vrste radnji pri sastavljanju financijskih izvještaja, te postupke pri njihovom utvrđivanju, a dani su i primjeri knjiženja prijenosa troškova na imovinu i rashode te zatvaranja razreda 4, utvrđivanja rezultata poslovanja i zatvaranja razreda 7 i 8, porezne obveze i gubitka do i iznad visine kapitala. Također, obrazložen je i propisani postupak utvrđivanja GFI.

 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2022.

  Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te dobit ili gubitak ostvaren u određenom obračunskom razdoblju. Dužni su ga sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini. Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kunama. Sastavlja se na propisanom obrascu primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Kod sastavljanja računa dobiti i gubitka treba voditi računa o temeljnom načelu sučeljavanja prihoda i rashoda.

 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2022.

  Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum. Dužni su ju sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini primjenom HSFI-a odnosno MSFI-a. Bilanca za 2022. godinu sastavlja se u kunama.

 • Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. za obveznike HSFI-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. za obveznike HSFI-a

  Bilješke uz financijske izvještaje dio su cjelovitog seta godišnjih financijskih izvještaja i obvezno ih sastavljaju  mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.  Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanom toku. Podatke koje obveznici HSFI-a moraju objaviti u bilješkama propisani su toč. 1.42. do 1.46. HSFI-a 1 te drugim HSFI-ima.

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanim tokovima za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanim tokovima za 2022.

  Prema odredbama Zakona o računovodstvu, izvještaj o novčanim tokovima obvezno sastavljaju poduzetnici koji su prema čl. 5. Zakona klasificirani kao srednji i veliki poduzetnici. Struktura i sadržaj izvještaja o novčanim tokovima propisana je Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. Izvještaj o novčanim tokovima za 2022. godinu sastavlja se prema istoj strukturi i sadržaju kao i za 2021. godinu. Radi kvalitetnijeg izvještavanja, pri sastavljanju izvještaja o novčanim tokovima, obveznici HSFI-a slobodno primjenjuju odnosne zahtjeve MRS-a 7 – Izvještaj o novčanim tokovima radi činjenice da su zahtjevi  HSFI-a 1 – Financijski izvještaji u svezi postupaka i načina izrade vrlo šturi, dok je zahtjevima MRS-a 7 navedeno detaljnije određeno.

 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2022. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2022. godinu

  Izvještaj o promjenama kapitala obvezni su sastavljati veliki i srednji poduzetnici te subjekti od javnog interesa, dok mikro i mali poduzetnici taj izvještaj ne moraju sastavljati. Za 2022. godinu, izvještaj se sastavlja na isti način kao i za prethodnu godinu, na Obrascu POD-PK.

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2022.

  Jedan od temeljnih zahtjeva MRS-a 1 je da se promjene koje se događaju unutar kapitala prikazuju odvojeno, i to na slijedeći način: promjene u kapitalu povezane s transakcijama u koje nisu uključeni vlasnici, prezentiraju se u okviru izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, a promjene u kapitalu u koje su uključeni vlasnici, prezentiraju se u okviru izvještaja o promjenama kapitala. Ukupna sveobuhvatna dobit obuhvaća sve elemente dobiti i gubitka i ostale sveobuhvatne dobiti. Pod promjenama u kapitalu u koje nisu uključeni vlasnici, podrazumijevaju se one stavke prihoda i rashoda koje se ne priznaju u dobit ili gubitak ("nerealizirani" prihodi i rashodi), a prema zahtjevima MRS-a 1 one se prezentiraju u okviru ostale sveobuhvatne dobiti. Neki od primjera takvih stavaka su revalorizacijski viškovi dugotrajne imovine, dobici ili gubici koji nastaju preračunavanjem financijskih izvještaja inozemnog poslovanja te dobici ili gubici nastali ponovnim mjerenjem financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti propisan Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja dio je standardne dokumentacije (obrazac GFI-POD) koju su obveznici MSFI-a dužni u propisanim rokovima dostaviti Fini za potrebe javne objave godišnjih financijskih izvještaja. Uz standardnu dokumentaciju, obveznici MSFI-a, dužni su za potrebe javne objave Fini dostaviti i nestandardnu dokumentaciju odnosno, u okviru godišnjih financijskih izvještaja, prezentirati stavke ostale sveobuhvatne dobiti prema zahtjevima MSFI-a.

 • Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun članarina turističkim zajednicama, renti i doprinosa za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Financije i računovodstvo

  Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun članarina turističkim zajednicama, renti i doprinosa za 2022.

  Uz plaćanje poreza na dobit ili dohodak, pravne i fizičke osobe koje obavljaju propisanu gospodarsku djelatnost obvezne su plaćati i članarinu turističkoj zajednici, spomeničku rentu i druge doprinose. Obvezu za svaku navedenu naknadu za 2022. poduzetnici utvrđuju putem propisanih obrazaca, a iste podnose uz godišnju prijavu poreza na dobit (PD obrazac) ili godišnju prijavu poreza na dohodak (DOH obrazac).

  Autori u članku podsjećaju na najvažnije odredbe propisa kojima je uređena obveza obračunavanja i plaćanja naprijed navedenih naknada.    

 • mr. sc. Vlado Đurašin: Obračun naknade OKFŠ-a za 2022. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Vlado Đurašin: Obračun naknade OKFŠ-a za 2022. godinu

  Obračun naknade OKFŠ-a  za 2022. godinu obavlja se na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br. 70/21) što je i tema ovoga članka.

  Sukladno Zakonu o šumama, za 2022. obveznici naknade za općekorisne funkcije šuma su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 7,5 mil. kn, u visini 0,024% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka, tromjesečno i u roku osam dana od  konačnog obračuna. 

  Zaduženje obveze i naplatu naknade za OKFŠ vršiti će Ministarstvo poljoprivrede, a Porezna uprava i Fina su im, na zahtjev,  dužne dostavljati podatke o ukupnim prihodima ili primicima, kao i ostalim prihodima za koje se može umanjiti osnovica obračuna naknade.

Porezi i doprinosi

 • Dalibor Legac, Željko Martinović: Inozemni dohodak na Obrascu INO-DOH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Porezi i doprinosi

  Dalibor Legac, Željko Martinović: Inozemni dohodak na Obrascu INO-DOH

  Oporezivi dohodak tuzemnog poreznog obveznika, osim dohotka ostvarenog u tuzemstvu, čini i dohodak ostvaren u inozemstvu. U članku, na brojnim primjerima, autori pojašnjavaju obvezu prijavljivanja dohotka ostvarenog u inozemstvu te njegovog izvještavanja na Obrascu INO-DOH ovisno o vrsti dohotka.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Novi PDV obrasci za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Novi PDV obrasci za 2023. godinu

  Posljednjim su izmjenama Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 133/22)   propisani novi PDV obrasci i evidencije, u kojima će se iznosi iskazivati u eurima i centima za razdoblja oporezivanja 1.1.2023. nadalje. Obzirom na izmjenu odredbi čl. 38. Zakona o PDV-u i čl. 47. Pravilnika o PDV-u te uvođenja stope PDV-a od 0%, mijenjan je sadržaj i način popunjavanja PDV prijave, kao i Knjiga I-RA i U-RA. Struktura i način popunjavanja ostalih obrazaca nisu izmijenjeni, već su oni izmijenjeni isključivo na način da se umjesto riječi u „kunama i lipama“ na obrascima navode riječi u „eurima i centima“. Novi obrasci se primjenjuju za razdoblja oporezivanja koja započinju od 1.1.2023.

 • Željka Marinović: Godišnja trošarinska izvješća za 2022. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Porezi i doprinosi

  Željka Marinović: Godišnja trošarinska izvješća za 2022. godinu

  Zakonom o trošarinama i Pravilnikom o trošarinama propisano je da trošarinski obveznici - mali proizvođač vina i samostalni mali proizvođač vina moraju podnositi godišnje izvješće. Mali proizvođač jakog alkoholnog pića više nije obvezan obračunati i platiti trošarinu prema zapremnini kotla ako proizvodi za vlastite potrebe u količini koja ne prelazi 50 litara jakog alkoholnog pića od voća godišnje i neovisno o udjelu alkohola u gotovom proizvodu. Ostali trošarinski obveznici ne podnose godišnja trošarinska izvješća. Podnošenje trošarinskih obrazaca uporabom sustava elektroničke razmjene podataka ne primjenjuje se na male proizvođače vina, već se ista dostavljaju pisanim putem.

  Autorica u članku piše o vođenju evidencija, sastavljanju i podnošenju trošarinskih izvješća te rokovima dostave istih.

Proračunsko računovodstvo

 • Katarina Nesterović, Martina Štefković: Upute Ministarstva financija za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Katarina Nesterović, Martina Štefković: Upute Ministarstva financija za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

  U skladu s pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračuna JLP(R)S-i , proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna te proračunski i izvanproračunski korisnici JLP(R)S-a obvezni su za 2022. godinu sastaviti i predati financijske izvještaje. Uobičajeno, Ministarstvo financija kvartalno objavljuje Okružnicu o predaji financijskih izvještaja u kojoj se daje pregled obveznika predaje financijskih izvještaja, rokovi, obrasci, način popunjavanja pojedinih stavki financijskih izvještaja, specifičnosti vezane uz izradu financijskih izvještaja te ostale aktualnosti u izvještavanju, o čemu autorice daju detaljniji pregled u tekstu. Okružnica će biti dostupna na internetskim stranicama Ministarstva financija  (i www.teb.hr – Proračunski korisnici).

 • Nikolina Bičanić: Sastavljanje financijskih izvještaja za 2022. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Sastavljanje financijskih izvještaja za 2022. godinu

  Proračunski korisnici godišnje financijske izvještaje za 2022. sastavljat će i predavati do 31. siječnja, proračuni i izvanproračunski korisnici do 15. veljače, a razdjeli i proračuni JLP(R)S  konsolidirane financijske izvještaje do 28. veljače 2023. godine. U ovome članku pojašnjava se popunjavanje propisanih obrazaca financijskih izvještaja, uključujući i pojedina knjiženja u proračunskom računovodstvu koja se obavljaju radi ispravnog prikaza podataka u financijskim izvještajima (ispravak vrijednosti potraživanja, utvrđivanje rezultata i drugo).

  Knjigovodstveni postupak utvrđivanja rezultata za određenu proračunsku godinu propisan je Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Rezultat se na kraju godine, znači s 31. prosincem proračunske godine, utvrđuje sučeljavanjem ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja, nakon čega se obavljaju korekcije rezultata poslovanja za određene iznose prihoda poslovanja koji su utrošeni za nabavu nefinancijske imovine, zatim korekcije rezultata od nefinancijske imovine za iznose prihoda od nefinancijske imovine koji su utrošeni za financiranje određenih rashoda poslovanja odnosno za financiranje izdataka za ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava, te za otplate glavnice temeljem dugoročnog zaduživanja.

  Također, u članku se pojašnjava koji su podaci potrebni za obavljanje (godišnjeg) ispravka vrijednosti poraživanja, na koji način se utvrđuje iznos koji se evidentira kao ispravak, na koji način se evidentira naplata ranije ispravljenih potraživanja, a daju se i primjeri knjiženja otpisa potraživanja. Primjeri uključuju i evidentiranja kod proračuna/proračunskih korisnika koji su u sustavu PDV-a.

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje rezultata za 2022. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Neprofitne organizacije

  Krešimir Vranar: Utvrđivanje rezultata za 2022. godinu

  Kako bi neprofitne organizacije pravodobno sastavile kvalitetne godišnje financijske izvještaje trebaju obaviti pripremne radnje, uključujući i godišnji popis imovine i obveza, prema kojem se usklađuju knjigovodstvena stanja. U ovome članku autor pojašnjava zaključna knjiženja koja se obavljaju neposredno pred sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i daje primjere utvrđivanja rezultata za 2022. godinu.

 • Nikolina Bičanić: Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2022. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2022. godinu

  Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2022. moraju se predati Fini do 1. ožujka 2023. Obveznici predaje su sve neprofitne organizacije, bez obzira vode li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo. One neprofitne organizacije koje tijekom 2022. nisu imale poslovnih događaja predaju Izjavu o neaktivnosti. One neprofitne organizacije koje u 2023. žele prijeći na vođenje jednostavnog knjigovodstva trebaju prijaviti taj prelazak do 1. ožujka, ako su ispunjeni uvjeti za to. U članku se pojašnjava godišnje financijsko izvještavanje i podsjeća na obvezu izrade izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava.

 • Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Neprofitne organizacije

  Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu

  Udruge i druge neprofitne organizacije, proračunski korisnici i druge osobe iz čl. 2. st. 7. Zakona o porezu na dobit koje se po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti smatraju obveznicama poreza na dobit i podnije su zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu dužne su voditi evidenciju o prihodima po osnovi obavljanja oporezive gospodarske djelatnosti i do 15. siječnja 2023. Poreznoj upravi predati Obrazac PD-PO za 2022.
  Neprofitne organizacije i druge pravne osobe iz čl. 2. st. 7. Zakona o PD-u čiji ukupni godišnji prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti u 2022. nisu veći od 7.500.000,00 kn i žele u 2023. porez na dobit plaćati u paušalnom iznosu moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za plaćanje poreza u paušalnom iznosu najkasnije do 15. siječnja 2023.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti

  Obrtničku djelatnost mogu zajednički obavljati dvije ili više fizičkih osoba, pri čemu međusobne odnose između supoduzetnika treba urediti pisanim ugovorom.

  Zajednički ostvaren dohodak se izravno ne oporezuje porezom na dohodak, već se u odgovarajućem iznosu dijeli na pojedine supoduzetnike, prema prethodno zaključenom ugovoru ili na jednake dijelove, ako ugovor nije zaključen. Prijavu o zajednički utvrđenom dohotku sastavlja nositelj zajedničke djelatnosti koja se obvezno dostavlja ispostavi Porezne upravi, prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu nositelja, na Obrascu DOH-Z. Krajnji rok za podnošenje DOH-Z za 2022. je 31. siječnja 2023.

  U ostvarivanju dohotka od zajedničkog obavljanja djelatnosti, svaki od supoduzetnika plaća porez na dio dohotka koji mu pripada od zajedničke samostalne djelatnosti, a koji se utvrđuje u Obrascu DOH.

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Članovi uprave – osnovica doprinosa za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Članovi uprave – osnovica doprinosa za 2023.

  Član uprave je obvezno osigurana osoba po propisu o mirovinskom osiguranju, a doprinose plaća na osnovicu po propisima o doprinosima. Osnovicu za obračun doprinosa može utvrditi poslodavac ako je član uprave u radnom odnosu i istovremeno obnaša dužnost člana uprave, ili Porezna uprava ako član uprave nije obvezno osiguran po nekoj drugoj osnovi.

  Autor u članku potanje piše o nastanku obveze za doprinose, utvrđivanju propisane osnovice na mjesečnoj i godišnjoj razini te drugim specifičnostima koje proizlaze iz odredbi propisa o doprinosima i drugih propisa koji su na snazi od 1.1.2023.

 • Dražen Opalić: Plaća i ostala materijalna prava pričuvnog sastava Oružanih snaga - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Plaće i naknade plaća

  Dražen Opalić: Plaća i ostala materijalna prava pričuvnog sastava Oružanih snaga

  Zaposleni radnici pozvani na vojnu obvezu ili služenje u ugovornoj pričuvi, ostvaruju prava iz radnog odnosa kao da rade. Naknadu plaće i druga materijalna prava poslodavcu na pisani zahtjevv nadoknađuje ministarstvo nadležno za poslove obrane.
  Pričuvnicima pripada naknada plaće u visini prosječne plaće što su je ostvarili u zadnja tri mjeseca prije pozivanja, odnosno zadnji mjesec prije pozivanja ako je to za njih povoljnije.
  Naknada plaće se isplaćuje na teret državnog proračuna, a pravna osoba/poslodavac nadoknađuje od Ministarstva obrane isplaćeni iznos naknade plaće i obveznih doprinosa iz plaće.
  Naknada plaće koju isplaćuje poslodavac, a nadležno tijelo refundira, podliježe obvezi oporezivanja te plaćanju doprinosa.
  O navedenom, kao i pokriću ostalih troškova, piše autor članka.

Javna nabava

 • Tanja Zaninović: Praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Javna nabava

  Tanja Zaninović: Praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi

  Sklapanje ugovora je posljednja faza u procesu provođenja javne nabave po izvršnosti odluke o odabiru, koje se provodi na temelju uvjeta određenih dokumentacijom o nabavi. Zakonski je dana mogućnost naknadnih ugovornih izmjena, ali ne na način koji bi bitno promijenio uvjete odabira. Naručitelj je obvezan kontrolirati izvršenje ugovora prateći pritom da se njegovo izvršenje provodi sukladno dokumentaciji o nabavi i odabranoj ponudi. U ovome članku autorica piše o greškama koje se javljaju u postupku kontrole i praćenja izvršenja ugovora, te kako ih izbjeći.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Suzbijanje neprijavljenoga rada - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Suzbijanje neprijavljenoga rada

  Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada (Nar. nov., br. 151/22; u nastavku: Zakon) propisuje što se smatra neprijavljenim radom, uređuju mjere za njegovo suzbijanje, propisuje aktivnosti u cilju poticanja prijavljivanja rada, uvodi evidenciju neaktivnih osoba i propisuje odgovornost u lancu podugovaranja. Zakon se primjenjuje i na državljanina treće zemlje koji nema zakonit boravak u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH) sukladno propisu kojim se uređuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja.

  Neprijavljeni rad propisan je u užem i širem smislu.

  Rad koji s obzirom na narav i vrstu rada i ovlasti poslodavca ima obilježje radnog odnosa, a nije zakonito ugovoren ili nema valjanu pravnu osnovu, odnosno za koji nije uspostavljena odgovarajuća prijava na obvezna osiguranja u skladu s posebnim propisima je neprijavljeni rad u užem.

  Rad koji prema svojim obilježjima predstavlja izbjegavanje obveza koje poslodavac ima vezano uz plaću radnika je neprijavljeni rad u širem smislu.

  Neprijavljeni rad je zabranjen, a nadzor nad nezakonitim radom  obavlja nadležni inspektori.

  Namjera zakonodavca je osigurati da radnik koga poslodavac nije prijavio može ostvariti svoja prava iz radnog odnosa i Zakon propisuje postupanje inspekcijskog tijela odnosno inspektora, a nakon toga postupanja uređuje se obveza nadležnih tijela koja uspostavljaju mirovinsko i zdravstveno osiguranje i obračun i naplatu javnih davanja.

  Zakon presumira postojanje radnog odnosa šest mjeseci unatrag i to od dana kada je utvrđen neprijavljeni rad čime je ubrzan inspekcijski postupak a poslodavca se odvraća od korištenja neprijavljenog rada. Za razdoblje za koje Zakon presumira postojanje radnog odnosa poslodavac je dužan radniku obračunati i isplatiti plaću i uplatiti sva javna davanja. Navedena obveza je propisana poslodavcu za sve neprijavljene radnike bez obzira da li su domaći ili državljani trećih zemalja.

  Ako u provedbi inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi neprijavljeni rad u zapisnik unosi podatke o radniku, razdoblju koje je radnik obavljao neprijavljeni rad i opis poslova koje je radnik obavljao.

  Poslodavac je dužan u roku od tri dana od dana dostave rješenja inspektora podnijeti prijavu na obvezno mirovinsko osiguranje i uplatiti iznos od 2.650,00 €, a ako se radi o opetovanom neprijavljenom radu treći put u posljednjih 6 godina iznos od 6.630,00 €, za svakog neprijavljenog radnika.

  Opširnije o suzbijanju neprijavljenog rada pročitajte u našem tiskanom izdanju časopisa Fip br. 1/23.

Ovršno pravo

 • Vedran Jelinović: Ovrha na plaći i materijalna prava izuzeta od ovrhe u 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2023

  Ovršno pravo

  Vedran Jelinović: Ovrha na plaći i materijalna prava izuzeta od ovrhe u 2023.

  Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr. plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2022. iznosila je 7.583,00 kn. Ovaj iznos relevantan je za provedbu ovrhe na plaći radi naplate novčanih tražbina u 2023. godini, počevši od okoje godine se plaća obračunava i isplaćuje u eurima. Do kojih iznosa se smiju ovršavati primanja iz radnog odnosa u 2023., kako postupiti u slučaju otvaranja zaštićenog računa radnika, koja se sve primanja mogu uplatiti na taj račun, samo su neke od tema u vezi s ovrhom na plaći o kojima pišemo u ovome članku.

Pitajte TEB

 • Dinko Lukač: Primjena prijenosa porezne obveze
 • Nikolina Bičanić: Odabir amortizacijske stope za imovinu kupljenu iz donacije
 • Ljubica Đukanović: Kada sklopiti ugovor o radu, a kada ugovor o djelu
 • mr. sc. Ida Dojčić: Usluga projektiranja za solarnu elektranu fizičkoj osobi
 • Jasminka Rakijašić: Olakšica za mladu osobu zaposlenu na nepuno radno vrijeme

TEB-ov Poslovni info br. 1/23 (TEB-ov podsjetnik)

 • Sadržaj
 • 1 Neoporezivi primici, blagdani
 • 2. Plaće
 • 3. Stope prireza porezu na dohodak
 • 4. Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
 • 5. Obrtnici i slobodna zanimanja - osnovice za 2022. i 2023.
 • 6. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • 7. Drugi dohodak - ugovor o djelu
 • 8. Naknade i članarine za 2023.
 • 9. Porez na dodanu vrijednost - obrasci
 • 10. Porez na dobit – obrasci
 • 11. Da se ne zaboravi!
 • 12. Korisne informacije
 • 13. Pregled uplatnih računa
 • 14. Obrazac JOPPD