arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/2022

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Sandra Švaljek: HNB: u europodručju sa ‘starim’ i novim poslovima i zadacima

Aktualno

 • Skupina autora: Posredna predopskrba eurom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Aktualno

  Skupina autora: Posredna predopskrba eurom

  Predopskrba je postupak u kojemu Hrvatska narodna banka u gotovinskim centrima opskrbljuje banke gotovim novcem eura prije dana uvođenja eura. Predopskrba banaka gotovim novcem nužna je kako bi banke počevši od 1. siječnja 2023. bile u mogućnosti građanima i poduzećima zamijeniti kunsku eurskom gotovinom u potrebnom obujmu. Nakon što se predopskrbe u gotovinskim centrima, banke će također do 1. siječnja 2023. moći opskrbiti eurima i poslovne subjekte i to u okviru postupka posredne predopskrbe. Mjesec dana prije službenog prelaska na euro početne pakete kovanog novca eura i centa moći će nabaviti i građani, i to u bankama te u poslovnicama Fine i Hrvatske pošte.

  Odlukom o predopskrbi gotovim novcem eura (koju će donijeti HNB), bit će uređeni svi detalji vezani uz predopskrbu banaka gotovim novcem eura, sadržaj ugovora o predopskrbi, obvezan sadržaj ugovora o posrednoj predopskrbi, sadržaj izjave o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi, sadržaj početnih paketa eurokovanica i uvjeti opskrbe početnim paketima eurokovanica, način i rokovi izvješćivanja o predopskrbi banaka, apoenska struktura za isplatu euronovčanica na bankomatima za razdoblje koje nije duže od tri mjeseca od dana uvođenja eura i druga pitanja u vezi s predopskrbom gotovim novcem eura.

 • Gordana Lončar: Najavljene izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Aktualno

  Gordana Lončar: Najavljene izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak

  Na internetskim stranicama za javno savjetovanje objavljen je Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak (otvoreno do 2.9.2022.), o čemu i piše autorica članka. Osim prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura, Nacrtom zakona se predlaže i povećanje iznosa do kojega se neka osoba može smatrati uzdržavanim članom na način da se isti određuje u visini šesterostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka.

  Isto tako, na internetskim stranicama za javno savjetovanje bio je objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dohodak, a kojim će se omogućiti administrativno rasterećenje poreznih obveznika u slučajevima izvješćivana o plaćama koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja temeljem sudske presude/nagodbe. Stupanje na snagu izmjena Pravilnika se očekuje 1.9.2022.

 • Ljubica Đukanović: Očinski dopust i druge novine u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Očinski dopust i druge novine u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora

  Prava roditelja i njemu izjednačenih osoba koje se brinu o djetetu na vremenske i novčane potpore uređena su i propisana Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08 - 37/20; u nastavku: Zakon) kao i uvjeti i način njihova ostvarivanja. Prava korisnika na vremenske i novčane potpore propisana su radi zadovoljavanja potreba roditelja i potreba djeteta na stalnu i adekvatnu njegu i brigu.

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/22), Zakon je usklađen s Direktivama Europske unije koje se odnose na ove potpore, a od 1.8.2022. uvedeno je  i novo pravo na (plaćeni) očinski dopust, povećan iznos naknade plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust zaposlenog/samozaposlenog roditelja i prava na rad s polovicom punog radnog vremena, a neka su od dosadašnjih prava normativno drugačije uređena.

  Zaposleni/samozaposleni roditelj i osobe koje se smatraju zaposlenim  imaju pravo na  rodiljni dopust očinski dopust roditeljski dopust rad s polovicom punoga radnog vremena rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta stanku za dojenje djeteta dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete slobodan radni dan za prenatalni pregled dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta.

  Korisnik koji ostvaruje drugi dohodak, poljoprivrednik i nezaposleni roditelj  imaju pravo na ¾ rodiljnu poštedu od rada roditeljsku poštedu od rada.

  Zaposleni/samozaposleni roditelj, roditelj koji ostvaruje drugi dohodak, poljoprivrednik, nezaposleni roditelj i roditelj koji se smatra zaposlenim za vrijeme korištenja propisanih prava, ovisno o radnopravnom statusu, ima pravo na naknadu plaće ili novčanu naknadu.

  Roditelj izvan sustava rada  po rođenju djeteta ima pravo na novčanu pomoć radi rodiljne ili roditeljske brige o novorođenom djetetu.

  Posvojitelj malodobnog djeteta osnovom pravomoćnog rješenja o posvojenju ima pravo, prema radnopravnom statusu, na posvojiteljski dopust posvojiteljsku poštedu od rada posvojiteljsku brigu o djetetu, a za vrijeme korištenja jednog od tih prava, pravo na naknadu plaće, novčanu naknadu ili novčanu pomoć.

  Skrbnik malodobnog djeteta ostvaruje prava na rodiljne i roditeljske potpore, sukladno radnopravnom statusu, pod uvjetom da ta prava roditelj djeteta nije iskoristio.

  Udomitelj malodobnog djeteta ostvaruje pravo na vremenske potpore sukladno radnopravnom statusu, pod uvjetom da ta prava roditelj djeteta nije iskoristio s tim da udomitelj ne ostvaruje pravo na novčane potpore.

  Opširnije o očinskom dopustu i drugim pravima u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora pročitajte više u tiskanom izdanju časopisa Fip br. 9.

 • Vedran Jelinović: Uz Kolektivni ugovor za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Uz Kolektivni ugovor za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune

  Četvrte izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo sklopljene su 13.7.2022., otkad se i primjenjuju, s iznimkom odredaba o većim plaćama koje se primjenjuju od 1.8.2022. godine. Osim većih plaća u djelatnosti građevinarstva, ovim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora osiguravaju se zaposlenima u toj djelatnosti i povoljnija materijalna prava, te se pojačavaju mjere u svrhu zaštite života i zdravlja radnika.

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Pretvaranje zajmova u kapitalne rezerve društva - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Pretvaranje zajmova u kapitalne rezerve društva

  Prilikom ulaganja članova društva u neupisani kapital društva (kapitalne rezerve ili rezerve kapitala) uputno je voditi računa o Zakonom o trgovačkim društvima propisanim pravilima formiranja i korištenja tog dijela kapitala, kao i o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o porezu na dobit pod kojima takva ulaganja nisu oporeziva porezom na dobit. Ulaganje člana društva u kapitalne rezerve neće se smatrati poreznim prihodom, odnosno oporezivati porezom na dobit kroz uvećanje porezne osnovice u Obrascu PD, ako se o takvom ulaganju sastavi pisana isprava iz koje nedvojbeno proizlazi da temeljem ulaganja ne postoji sadašnja niti buduća obveza društva prema vlasniku, te da društvo uloženu imovinu posjeduje i s njom neograničeno raspolaže. Ako prilikom ulaganja člana društva u kapitalne rezerve društva navedeni uvjeti nisu ispunjeni, društvo bi za iznos tako provedenog ulaganja bilo dužno uvećati poreznu osnovicu u Obrascu PD za tekuće porezno razdoblje.

 • Irena Slovinac: Operativni leasing kod obveznika HSFI-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Operativni leasing kod obveznika HSFI-a

  U slučaju operativnog leasinga temeljem ulaznog računa za leasing obrok priznaje se rashod (trošak najma) i obveza prema leasing društvu. Porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza razmjerno tije­kom trajanja ugovora o operativnom leasingu temeljem primljenih računa za leasing obroke. Ako je predmet operativnog leasinga osobni automobil, porezni obveznik ne može odbiti 50% pretporeza (osim ako se osobni automobil koristi za neku od propisanih djelatnosti).

  Najamnina i ostali troškovi leasinga nastali u svezi s ostvarivanjem dobiti porezno su priznati rashod. Ako su objekt leasinga osobni automobili ili druga sredstva za osobni prijevoz, porezno se ne priznaje 50% troškova ako se po osnovi korištenja tih sredstava ne utvrđuje plaća.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Podjela društava kapitala odvajanjem - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Podjela društava kapitala odvajanjem

  Društva kapitala mogu se podijeliti razdvajanjem ili odvajanjem. Neovisno o tome, kod svake podjele radi se o prijenosu imovine društva koje se dijeli na nova društva koja se osnivaju, odnosno na društva koje već postoje ili se dijelovi imovine istodobno prenose na nova i postojeća društva, a osnovna razlika odnosi se na činjenicu da li društvo koje se dijeli prestaje postojati ili dalje nastavlja poslovati.
  U članku se detaljne obrađuje podjela društva odvajanjem.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Iznajmljivanje nekretnina za poslovne i stambene svrhe - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Iznajmljivanje nekretnina za poslovne i stambene svrhe

  U smislu PDV-a iznajmljivanje (leasing) nekretnina, uključujući skladištenje robe za koju je određeni dio imovine namijenjen za isključivu uporabu korisnika usluga, smatra se uslugama povezanim s nepokretnom imovinom. Usluge najma nekretnina oporezuju se PDV-om prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, pri čemu je najam stambenog prostora oslobođen PDV-a, dok se najam poslovnog prostora smatra oporezivom uslugom. Iznajmljivanje namještenih ili nenamještenih soba i stambenih prostorija, radi povremenog boravka, bez namjere trajnog življenja, u turističke svrhe (povremenim gostima) i poslovne svrhe (predstavnicima tvrtki i sl.) nije oslobođeno plaćanja PDV-a. Iznajmljivanje namještenih ili nenamještenih soba i stambenih prostorija pravnoj osobi ne smatra se najmom u svrhu stanovanja i nije oslobođeno plaćanja PDV-a. Građani koji iznajmljuju stambene ili poslovne prostore obveznici su poreza na dohodak od imovine. Dohodak od imovine po osnovi najamnine i zakupnine utvrđuje se kao razlika primitaka i izdataka u svezi tih ostvarenih primitaka, na način da se dohodak utvrđuje rješenjem Porezne uprave ili na temelju poslovnih knjiga. U članku je prikazan porezni tretman iznajmljivanja nekretnina u RH od strane pravnih i fizičkih osoba.

 • Ana Adorić: Obvezni postupak tuzemnog prijenosa obveze PDV-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Porezi i doprinosi

  Ana Adorić: Obvezni postupak tuzemnog prijenosa obveze PDV-a

  Prijenos porezne obveze kod obračuna PDV-a primjenjuje se kao iznimka od pravila. Radi se o obrnutom postupku oporezivanja, prema kojem isporučitelj ne zaračunava PDV na isporuku dobara ili obavljenu uslugu, već je primatelj isporuke obvezan obračunati i platiti PDV. Odredbama čl. 75. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost  propisana je obveza plaćanja PDV-a u tuzemstvu za poreznog obveznika upisanog u registar obveznika PDV-a - primatelja određenih isporuka dobara ili obavljenih usluga. Radi se o tzv. prijenosu porezne obveze prilikom obavljanja građevinskih usluga, isporuka rabljenog materijala, isporuka nekretnina oslobođenih PDV-a bez prava na odbitak pretporeza za koje je isporučitelj izabrao postupak oporezivanja, zatim isporuka nekretnina koje je prodao ovršenik u postupku ovrhe te pri isporukama dozvola za ispuštanje stakleničkih plinova.

 • Sandra Pezo: Darovanja za zdravstvene potrebe – porezni tretman - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Porezi i doprinosi

  Sandra Pezo: Darovanja za zdravstvene potrebe – porezni tretman

  Kao primici fizičkih osoba koji se ne smatraju dohotkom propisani su primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe, pod propisanim uvjetima i do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu.

  Da bi se navedeni primici smatrali neoporezivima, moraju biti ispunjeni uvjeti propisani poreznim propisima, a to su: s da su darovanja dana za operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala fizičke osobe primatelja darovanja s da zdravstvene usluge nisu podmirene osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe primatelja darovanja s da su novčana sredstva (darovanja) isplaćena na žiro-račun fizičke osobe primatelja darovanja ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili inozemstvu za te svrhe s da davatelj i primatelj darovanja posjeduju vjerodostojne isprave o darovanju i njihovu namjenskom utrošku – potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiro-račun primatelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i drugo.

 • Željko Dominis: Oporezivanje isporuka prirodnog i ukapljenog naftnog plina - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Porezi i doprinosi

  Željko Dominis: Oporezivanje isporuka prirodnog i ukapljenog naftnog plina

  Autor u članku potanje piše o oporezivanju isporuka prirodnog i ukapljenog naftnog plina po propisima o PDV-u, pojašnjava primjenu stope 13% na isporuku prirodnog plina i primjenu povlaštene stope od 5% na prirodni plin u razdoblju od 1.4. 2022. do 31.3.2023., pojašnjava primjenu stope od 25% kod usluge transporta i distribucije plina te kod oporezivanja ukapljenog naftnog plina.

Proračunsko računovodstvo

 • Marija Lacković, Lidija Senjanec, Danijela Stepić: Proračunsko planiranje za razdoblje 2023. – 2025. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Proračunsko računovodstvo

  Marija Lacković, Lidija Senjanec, Danijela Stepić: Proračunsko planiranje za razdoblje 2023. – 2025.

  U članku je sadržan pregled najznačajnijih novosti za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova za proračunsko razdoblje 2023. – 2025. s posebnim osvrtom na proračune i financijske planove za lokalnu i regionalnu razinu. Riječ je o novostima vezanim uz primjenu novog Zakona o proračunu koji je na snazi od 1. siječnja 2022. i čije će se odredbe za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova prvi puta primjenjivati za proračunsko razdoblje 2023. – 2025.

  Važno je naglasiti i da se proračuni i financijski planovi za razdoblje 2023. – 2025. donose u novoj valuti euro što je obveza koja proizlazi iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH.

  U Ministarstvu financija u tijeku je priprema cjelovitih Uputa za izradu proračuna JLP(R)S, koje će biti objavljene na sljedećim poveznicama: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/priprema-proracuna/147 i https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-jlp-r-s/205.

  Navedene Upute će uz pobrojane novosti iz ovog članka detaljnije obraditi i određene novosti i specifičnosti vezane uz proračunski ciklus 2023. - 2025. kao što su planiranje i iskazivanje proračunskih sredstava za vijeća na nacionalne manjine i predstavnike nacionalnih manjina, planiranje rashoda proračunskih korisnika i postupanje s viškovima u sklopu decentraliziranih funkcija i slično.

 • Nikolina Bičanić: Evidentiranje naplate platnim karticama - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Evidentiranje naplate platnim karticama

  Proračuni i proračunski korisnici prilikom obavljanja svoje djelatnosti odnosno naplate usluga koju pružaju i/ili robe koju prodaju, zbog sveprisutne uporabe platnih kartica, u pravilu omogućuju i takav način plaćanja svojim korisnicima/kupcima. To je čest slučaj u ustanovama u zdravstvu (primjerice za pružanje usluga koje se ne pokrivaju iz osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja), ustanovama u visokom obrazovanju (fakulteti i dr.), ustanovama kulture (kazališta, knjižnice, muzeji, galerije, kina i dr.), nacionalim parkovima i parkovima prirode itd. U ovome tekstu daju se primjeri evidentiranja naplate platnim karticama kod onih proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji su takav način plaćanja omogućili u svojim poslovnim prostorima ili na internetu. Naplata platnim karticama obavlja se putem EFT POS terminala, iz kojeg se ispisuje potvrda (slip) o izvršenom plaćanju. Ta je isprava samo potvrda o plaćanju i ne može zamijeniti račun. Proračuni i proračunski korisnici koji prilikom obavljanja svoje djelatnosti obavljaju isporuke roba ili usluga, obvezni su izdati račun, neovisno o načinu plaćanja.

Neprofitne organizacije

 • Vesna Lendić Kasalo: Djelovanje i financiranje neprofitnih organizacija – odgovori na česta pitanja (3. dio) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Neprofitne organizacije

  Vesna Lendić Kasalo: Djelovanje i financiranje neprofitnih organizacija – odgovori na česta pitanja (3. dio)

  U TEB-ovom časopisu FIP br. 3 i 4/2022 dani su odgovori na neka česta pitanja vezana za djelovanje i financiranje neprofitnih organizacija, kako bi poslužili kao smjernice za postupanja samim udrugama, ali i pravnim osobama koje udrugama dodjeljuju sredstva iz javnih izvora. U ovome tekstu daju se odgovori na pitanja koja su vezana uz objavu imena članova povjerenstva za ocjenjivanje projektnih prijava, preoblikovanje udruge u ustanovu, dodjelu sredstava bez objave javnog natječaja, ograničenje djelovanja za predstavnike udruge čije osobe ovlaštene za zastupanje nisu u mandatu i koja ne predaje financijske izvještaje, sjedište i područje djelovanja udruge potrošača, ostavku predsjednika udruge, potrebu ponovnog raspisivanja javnog natječaja, uvid u popis članova udruge s ciljem nadzora nad radom udruge, pripajanju udruge javnoj instituciji, raspisivanju natječaja prije ili poslije donošenja proračuna JLPS te nadzoru nad radom udruge.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Prijelaz obveznika poreza na dohodak na porez na dobit - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Prijelaz obveznika poreza na dohodak na porez na dobit

  Fizičke osobe – porezni obveznici iz čl. 29. Zakona o porezu na dohodak, koje obavljaju samostalne djelatnosti, mogu na vlastiti zahtjev plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak.

  Pisanu izjavu, kojom traže promjenu načina oporezivanja, dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave (PU) do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.

  To znači da porezni obveznici koji žele od 1.1.2023. postati obveznici poreza na dobit moraju svoj pisanu izjavu dostaviti ispostavi PU najkasnije do 31.12.2022. Rješenje ispostave PU kojim se usvaja zahtjev poreznog obveznika obvezuje ga sljedeće tri godine.

  Autor članka pojašnjava uvjete za promjenu načina oporezivanja s obveznika poreza na dohodak na obveznika poreza na dobit od 1.1.2023. te radnje koje fizička osoba, vezano uz mijenjanje poreznog statusa, mora poduzeti, uz praktični primjer izrade početne bilance.

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Obračun davanja za ugovornu zabranu natjecanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Obračun davanja za ugovornu zabranu natjecanja

  Ugovorna zabrana natjecanja radnika s poslodavcem mora se ugovoriti u pisanom obliku. Poslodavac pri isplati naknade bivšem radniku temeljem ugovorne zabrane natjecanja obračunava doprinose kao za drugi dohodak po propisima o doprinosima, a porez na dohodak i prirez obračunava kao za plaću po odredbama poreznih propisa. Autor u članku piše o ostvarivanju prava na naknadu, obračunu javnih davanja te izvješćivanju na JOPPD obrascu.

Radno pravo

 • Tatjana Martinović: Pravni položaj i zaštita prijavitelja nepravilnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Radno pravo

  Tatjana Martinović: Pravni položaj i zaštita prijavitelja nepravilnosti

  Osobe tzv. „zviždači“ koje prijavljuju korupciju iznimno su važne za otkrivanje i procesuiranje korupcijskih kaznenih djela. Donošenjem novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, zaštita ”zviždača” u Republici Hrvatskoj uskladila se s pravnom stečevinom Europske unije i potrebom harmonizacije našeg zakonodavstva s Direktivom (EU) 2019/19372. Novim Zakonom unaprjeđen je sustav prijave odnosno javnog razotkrivanja nepravilnosti po uzoru na tu Direktivu i osigurana je jača zaštita prijavitelja nepravilnosti i povezanih osoba te povjerljivih osoba. O tome tko mogu biti osobe prijavitelji nepravilnosti, u čemu se sastoji njihova odgovornost, kako se i kome prijavljuje nepravilnost, koje su obveze poslodavaca kod obveze ustrojavanja unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, te kako se ostvaruje zaštita osoba u postupcima prijave nepravilnosti, teme su o kojima piše autorica u ovome članku.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Bosiljko Zlopaša: Širenje transeuropskog provoznog sustava prema istoku i jugoistoku Europe i novosti u njegovoj primjeni - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Bosiljko Zlopaša: Širenje transeuropskog provoznog sustava prema istoku i jugoistoku Europe i novosti u njegovoj primjeni

  Provozni postupak je carinski postupak koji omogućava kretanje roba između dvije točke na području Europske unije (EU), između zemalja EU i država zajedničkog provoza te između država zajedničkog provoza, pri čemu ta roba ne podliježe uvoznim davanjima i mjerama trgovinske politike u mjeri u kojoj se ne zabranjuje ulazak ili izlazak robe na carinsko područje EU. Autor u članku potanje piše o novostima u izvođenju postupka provoza, rokovima za puštanje u rad NCTS aplikacije, o obvezi tarifiranja robe koja se prevozi u provoznom postupku u provoznoj deklaraciji te drugim specifičnostima samog postupka, uz pojašnjenje uvjeta koji moraju biti ispunjeni od strane države koja želi pristupiti Konvenciji o zajedničkom provozu.

Javna nabava

 • Kristina Zovko: Primjeri dobre prakse društveno odgovorne javne nabave u sektoru čišćenja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Javna nabava

  Kristina Zovko: Primjeri dobre prakse društveno odgovorne javne nabave u sektoru čišćenja

  S ciljem poticanja naručitelja na primjenu društvenih elemenata u postupcima javnih nabava, Europska komisija je 2020. godine izdala (na engleskom jeziku) priručnik naziva „Making socially responsible public procurement work: 71 good practice cases“. Priručnikom je obrađeno 10 primjera usluga čišćenja iz 9 zemalja, uključujući primjer same Europske komisije, uz primjere iz regionalnih vlada, javnih tvrtki te nekoliko malih do srednjih gradova. Društveni elementi u sektoru usluga čišćenja, koji se obrađuju u ovome članku, obično uključuju zahtjeve za kvalitetnom radnom okolinom (zaštita na radu, jednakost spolova, mjere za promicanje ravnoteže između posla i privatnog života), kriterije za odabir ponude i uvjete za izvršenje ugovora koji promiču stvaranje novih radnih mjesta i obuku, te rezervirane ugovore za društveno odgovorne tvrtke.

Zaštita osobnih podataka

 • Mateo Gulam: Legitimni interes kao pravna osnova za obradu osobnih podataka - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  Zaštita osobnih podataka

  Mateo Gulam: Legitimni interes kao pravna osnova za obradu osobnih podataka

  Legitimni interes jedna je od šest valjanih pravnih osnova za obradu osobnih podataka. Međutim, legitimni interes mogao bi biti jedan od najvećih izazova u obradi osobnih podataka te predmet brojnih rasprava pro et contra u slučajevima kad je legitimni interes jedina pravna osnova za obradu. Popriličnoj konfuziji pridonosi i velika količina netočnih interpretacija izraza „legitimni interes“, odnosno što taj izraz zapravo znači i kada se obrada osobnih podataka može podvesti pod tu pravnu osnovu. Legitimni interes nije osmišljen da ga voditelji obrade koriste kad za obradu osobnih podataka nemaju ni jedan drugi pravni temelj koji bi se mogao iskoristiti, odnosno ne bi se trebao smatrati modusom operandi za legitimiranje svih aktivnosti obrade koje ne spadaju pod neku drugu pravnu osnovu.

EU

 • prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Oporezivanje poduzetnika u globalnom gospodarstvu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2022

  EU

  prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Oporezivanje poduzetnika u globalnom gospodarstvu

  Komisija Europske unije krajem lipnja objavila je redovito godišnje izvješće o oporezivanju (Annual Report on Taxation 2022), koje sadrži prikaz aktualnih poreznih politika u Europskoj uniji. Izvješće je javno dostupno na službenim stranicama Komisiji, na engleskom jeziku. Koncipirano je u više poglavlja. Za potrebe časopisa prevedeni su dijelovi poglavlja koja se bavi poduzetničkim oporezivanjem u globalnom gospodarstvu i koji bi kao takvi mogli biti interesantni većem broju čitatelja.

   

Pitajte TEB

 • Vedran Jelinović: Upućivanje radnika državljanina treće zemlje na rad u inozemstvo
 • Irena Slovinac: Nabava nekretnine i plaćanje u gotovom novcu
 • mr.sc. Ida Dojčić: Uvoz dobara i primjena posebnog postupka marže
 • Jasminka Rakijašić: Naknada za neiskorišteni godišnji odmor za mladu osobu
 • Nikolina Bičanić: Operativni leasing kod JLP(R)S-a

TEB-ov Poslovni info br. 9/21

 • TEB-ov Poslovni info br. 9/21