arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2022

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: Izvanredni događaji – hoće li uopće biti „normalnih“ godina?

Aktualno

 • Ljubica Đukanović: Novi kolektivni ugovori (državni i javni zaposlenici / ugostiteljstvo) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Novi kolektivni ugovori (državni i javni zaposlenici / ugostiteljstvo)

  Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 56/22; u nastavku: KU) i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 56/22; u nastavku: TKU) sklopili su sindikati državnih i javnih službenika i namještenika i Vlada Republike Hrvatske kojima su uredili prava i obveze iz rada i po osnovi rada državnih i javnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim i javnim službama.

  Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostiteljstva i turizma, isto tako, su sklopili Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Nar. nov., u nastavku: KU ugostiteljstva) kojim su uredili međusobna prava i obveze, kao i određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika u ugostiteljskoj djelatnosti.

  Državni i javni službenici su KU-om i TKU-om mnoga pitanja uredili na istovjetan način a jedno od tih pitanja je i njihova primjena koja je počela s 1.5.2022., iako u to vrijeme još nisu bili niti parafirani od ugovornih strana.

  Osnovica za izračun plaće povećana je i od 1.5.2022. iznosi 6.286,29 kn bruto, a naknada troškova prijevoza, kada nema organiziranog prijevoza od mjesta prebivališta/boravišta zaposlenika do posla i nazad, i zaposlenici koriste osobne automobile je sa 1,00 kn povećana na 1,35 kn po prijeđenom kilometru, te je ugovoren način usklađivanja te cijene.

  Cijena sistematskog pregleda na koje imaju pravo svi zaposlenici državnih i javnih službi isto je povećana na 1.200,00 kn, s tim da ga oni do 50 godina života obavljaju svake 3 godine, a stariji od 50 svake dvije godine.

  Kolektivnim ugovorom ugostiteljstva ugovorne strane uredile su međusobna prava i obveze, kao i određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika u ugostiteljskoj djelatnost.

  KU-om ugostiteljstva ugovorne strane utvrdile su određena minimalna prava i obveze poslodavaca i radnika u ugostiteljskoj djelatnosti koja obuhvaća djelatnosti pružanja usluga smještaja i pripreme i usluživanja hrane i pića sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti: djelatnosti koje se vode pod brojem 55 i 56 – razred I NKD-a.

  Ugovorne strane su se ujedno obvezale da neće kolektivnim ugovorima na razini regija, županija i kolektivnim ugovorima ili aktima trgovačkog društva/obrta, određena prava urediti u manjem opsegu od utvrđenih KU ugostiteljstva.

  Opširnije o KU ugostiteljstva pročitajte u časopisu Financije, pravo i porezi br. 6.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Putničke agencije – računovodstveni i porezni aspekt poslovanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Putničke agencije – računovodstveni i porezni aspekt poslovanja

  Na usluge koje putnička agencija obavlja u svoje ime, a pri tome koristi dobra i usluge drugih poreznih obveznika obvezna je primijeniti posebni postupak oporezivanja putničkih agencija. Na usluge koje putnička agencija obavlja u svoje ime, a koristi vlastita dobra i usluge obvezna je obračunati PDV po stopi 25% odnosno 13%. Kada putnička agencija posluje kao posrednik obvezna je na svoju proviziju obračunati PDV po stopi 25%. U članku se kroz niz primjera prikazuje oporezivanje i evidentiranje transakcija putničkih agencija s iznajmljivačima, hotelima i drugim osobama, rezidentima i nerezidentima.

 • Domagoj Zaloker: Isporuke uz valutnu klauzulu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Isporuke uz valutnu klauzulu

  Valutnu klauzulu možemo definirati kao zaštitnu klauzulu kojom se eliminira određeni valutni rizik. U pravilu, valutna klauzula je vezana uz tečaj stabilne valute kojom se ugovorne strane (u pravilu vjerovnik) štite od moguće devalvacije odnosno pada vrijednosti jedne valute u odnosu na druge valute te posljedično smanjenja vrijednosti novca odnosno potraživanja. 

  Tuzemni poduzetnici dužni su međusobne isporuke dobara i usluga na području RH podmirivati isključivo u kunama, uz određene iznimke propisane odredbama Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji. Neovisno o tome, Zakon o obveznim odnosima tuzemnim poduzetnicima dopušta ugovaranje valutne klauzule za bilo koju isporuku dobara i usluga u tuzemstvu. Prilikom početnog priznavanja, transakciju u stranoj valuti potrebno je evidentirati u funkcionalnoj valuti na način da se na iznos u stranoj valuti primjeni spot tečaj između funkcionalne i strane valute koji vrijedi na datum transakcije. Funkcionalnom valutom smatra se valuta primarnog ekonomskog okruženja u kojem poduzetnik posluje. Prema tome, ako govorimo o transakcijama između tuzemnih poduzetnika, funkcionalnom valutom smatra se hrvatska kuna. Na kraju svake poslovne godine poduzetnici su dužni svoje monetarne stavke (potraživanja i obveze) nominirane u stranoj valuti iskazati primjenom zaključnog tečaja na datum bilance. Zaključnim tečajem smatra se spot tečaj na kraju izvještajnog razdoblja, odnosno za tuzemne poduzetnike radi se uvijek o srednjem tečaju HNB-a na datum bilance. U tom slučaju dolazi do tečajnih razlika odnosno do razlika u vrijednosti potraživanja i obveza koje proizlaze iz pretvorbe određenog broja jedinica jedne valute u drugu valutu po različitim tečajevima.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo vlastitih udjela i dionica - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo vlastitih udjela i dionica

  U članku autorica obrađuje računovodstveni tretman stjecanja vlastitih udjela i dionica, kao i njihovog naknadnog otuđenja. Također, navode se i uvjeti koje je za stjecanje istih potrebno zadovoljiti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

 • Jasminka Rakijašić: Subvencioniranje troškova plina poduzetnicima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić: Subvencioniranje troškova plina poduzetnicima

  U članku se navode uvjeti za dodjelu potpore za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh. Nadalje, obrađuje se i računovodstveno postupanje kod poduzetnika u slučaju dodjele predmetne potpore.

Porezi i doprinosi

 • Davor Burić: E-računi i elektronička dokumentacija u Republici Hrvatskoj - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Porezi i doprinosi

  Davor Burić: E-računi i elektronička dokumentacija u Republici Hrvatskoj

  Vođenje poslovne dokumentacije u elektroničkom obliku je u RH uređeno s nekoliko propisa. Poreznim propisima je regulirana obveza izdavanja računa, mogućnost izdavanja računa u elektroničkom obliku, kao i čuvanje poslovne dokumentacije u elektroničkom obliku. Posebnim je propisima određena obveza izdavanja računa u e-obliku u postupcima javne nabave. U članku autor piše o razvoju sustava elektroničkih računa, procesu izdavanja i razmjene e-računa između izdavatelja i primatelja, te njihovom čuvanju u propisanim rokovima i na propisani način.

 • Dinko Lukač: Konačni dohodak iz inozemstva - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Konačni dohodak iz inozemstva

  Fizička osoba, rezident Republike Hrvatske (RH), može ostvariti i konačni dohodak iz inozemstva. Dohodak od kapitala te dohodak od imovine i imovinskih prava vrste su konačnog dohotka koje rezident može ostvariti iz inozemstva, a navedene vrste dohotka mogu biti oporezive ili u državi u kojoj se ostvaruju ili u RH po odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U tekstu članka se kroz primjere pojašnjavaju obveze rezidenta kada ostvari konačni dohodak iz inozemstva, kada i koliko poreza treba platiti, u kojem roku treba podnijeti obrazac JOPPD, što treba uraditi ukoliko je porez plaćen u inozemstvu, kako se popunjava i kada se predaje obrazac INO-DOH za ostvareni konačni dohodak iz inozemstva.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Plaćanja gotovim novcem - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Plaćanja gotovim novcem

  Mogućnost uporabe gotovog novca u svakodnevnom poslovanju poduzetnika (pravnih i fizičkih osoba) ograničena je zakonskim i drugim posebnim propisima. Ograničenja u poslovanju s gotovinom propisana su Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, a pravila poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja temeljno su regulirana Zakonom o deviznom poslovanju. Način isplate određenih primitaka fizičkim osobama uređen je propisima o oporezivanju dohotka. Isplate određenih primitaka fizičkim osobama moraju se obaviti isključivo na njihov žiro-račun, dok je određene primitke moguće isplatiti i na tekući račun. Propisima o dohotku je dana mogućnost isplata u gotovini primitaka koji se sukladno Zakonu o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom), kao i gotovo svih neoporezivih primitaka.

 • Jasna Prepeljanić: Mlade osobe - oslobođenje od doprinosa na plaću - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Porezi i doprinosi

  Jasna Prepeljanić: Mlade osobe - oslobođenje od doprinosa na plaću

  Kod zapošljavanja osobe koja se smatra mladom osobom prema Zakonu o doprinosima, poslodavci mogu koristiti oslobođenje od doprinosa na plaću, odnosno doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u trajanju do pet godina. O mogućnostima i načinu korištenja predmetne olakšice te napose o mogućnostima produženja korištenja iste, potanje pišemo u članku.

 • Gordana Lončar: Stipendije - neoporezivi i oporezivi primici - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Porezi i doprinosi

  Gordana Lončar: Stipendije - neoporezivi i oporezivi primici

  Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su, pored ostalih primitaka, i stipendije kao primici na koje se ne plaća porez na dohodak, pri čemu, za neoporezivu isplatu do propisanog iznosa, moraju biti ispunjeni određeni uvjeti.

  Uz mogućnost redovite mjesečne isplate, isplatiteljima je omogućena i neoporeziva isplata za više mjeseci istog ili prethodnog poreznog razdoblja.

  S obzirom na više vrsta stipendija koje isplatitelji mogu isplatiti (za redovno školovanje, za izvrsna postignuća, iz sredstava proračuna RH/EU i dr.), mora se voditi računa o tome koje se stipendije međusobno isključuju, a koje ne. Naime, ako se isplaćuju stipendije koje se međusobno isključuju, kao i u slučaju isplate iznad neoporezivog iznosa, isplatitelj je obvezan obračunati pripadajući porez i prirez porezu.

  O navedenom, kao i načinu iskazivanja u JOPPD obrascu, detaljno piše autorica u navedenom članku.

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Božo Vuletić-Antić: Upravljanje komunalnom infrastrukturom u JLS-ima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Proračunsko računovodstvo

  mr. sc. Božo Vuletić-Antić: Upravljanje komunalnom infrastrukturom u JLS-ima

  Zbog općepoznatog problema sa sređivanjem zemljišnih i poslovnih knjiga glede vlasništva nad imovinom kako države, tako i jedinica lokalne samouprave, Državni ured za reviziju nastoji u financijskim revizijama i revizijama učinkovitosti dati svoj doprinos za veće angažiranje odgovornih osoba u vezi uređivanja vlasništva nad imovinom. Tako je Ured u 2013. obavio reviziju upravljanja nerazvrstanim cestama, 2015. reviziju upravljanja stanovima, poslovnim prostorima i zemljištem u vlasništvu lokalnih jedinica, 2019. nogometnim stadionima i igralištima, a u 2021. reviziju upravljanja komunalnom infrastrukturom. Cilj svih ovih revizija je bio da jedinice lokalne samouprave poduzmu aktivnosti kako bi utvrdile svu imovinu u svom vlasništvu odnosno imovinu kojom bi u skladu s propisima trebale raspolagati i upravljati.

  Revizijom učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u JLS-ima na području Republike Hrvatske obuhvaćeno je 537 jedinica lokalne samouprave na području 19 županija i Grada Zagreba. Revizijom nisu obuhvaćene samo JLS na području Sisačko-moslavačke županije zbog potresa.

  Komunalna infrastruktura, kojom upravljaju JLS, obuhvaća nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, parkirališta, garaže, javne površine, groblja, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza i druge građevine. Rashodi JLS-a za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture su negdje oko 20 % ukupnih rashoda JLS-a.

  U članku autor pojašnjava ciljeve, predmet i nalaze obavljene revizije upravljanja komunalnom infrastrukturom, s preporukama za postupanje.

 • Danijela Stepić, Hana Zoričić: Uvođenje eura - prilagodbe u dijelu financijskog izvještavanja i računovodstva - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Proračunsko računovodstvo

  Danijela Stepić, Hana Zoričić: Uvođenje eura - prilagodbe u dijelu financijskog izvještavanja i računovodstva

  Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj donesen je na 11. sjednici Hrvatskoga sabora, 13. svibnja 2022. U ovome tekstu ukazuje se na prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države u okviru priprema za uvođenje eura, u dijelu računovodstvenih evidencija, financijskog izvještavanja i drugih proračunskih procesa.

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Odvjetnici i javni bilježnici - obavljanje samostalne djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Odvjetnici i javni bilježnici - obavljanje samostalne djelatnosti

  Odvjetnička i javnobilježnička djelatnost smatraju se djelatnostima slobodnih zanimanja, koje obavljaju fizičke osobe, ako su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, te kojima su to osnovne djelatnosti po kojima su upisane u registar obveznika poreza na dohodak u Poreznoj upravi. Obavljajući djelatnost slobodnog zanimanja, odvjetnici i javni bilježnici ostvaruju dohodak, koji se obvezno mora utvrđivati na temelju propisanih poslovnih knjiga i evidencija. Međutim, mogu dobrovoljno postati obveznicima plaćanja poreza na dobit ili su obvezni plaćati porez na dobit po sili zakona. U članku autorica piše o oporezivanju samostalnih djelatnosti odvjetnika i javnih bilježnika, ispostavljanju računa za obavljenu odvjetničku ili javnobilježničku uslugu te nadolazećoj obvezi dvojnog iskazivanja iznosa na računu radi uvođenja eura.

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Radni odnos umirovljenika i obračun plaća - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Plaće i naknade plaća

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Radni odnos umirovljenika i obračun plaća

  Umirovljenici, bez obzira na ostvarenu vrstu mirovine (starosnu, prijevremenu ili starosnu mirovinu ili mirovinu temeljem dugogodišnjeg osiguranja), mogu se zaposliti do polovice punog radnog vremena pri čemu ostvaruju pravo na plaću, sukladno ugovoru o radu. Pri obračunu plaće primjenjuju se iste stope poreza i doprinosa kao i kod isplate plaće ostalim radnicima. Međutim, vezano uz primjenu osobnog odbitka valja voditi računa da li se u cijelosti koristi kod HZMO-a ili je radnik napravio preraspodjelu osobnog odbitka u kojem slučaju određeni postotak osobnog odbitka može koristiti i poslodavac – isplatitelj plaće. Isplatitelj plaće podnosi i za te radnike Obrazac JOPPD koristeći iste oznake kao i za radnike.

  O navedenom, na primjerima izračuna i sastavljanja JOPPD obrasca, možete pročitati u članku.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Zaštita prijavitelja nepravilnosti – „zviždača“ - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Zaštita prijavitelja nepravilnosti – „zviždača“

  Zaštita prijavitelja nepravilnost – „zviždača“ uređena je na jedinstven način u Republici Hrvatskoj tek 2019. iako je i do tada bila uređena putem zakona kojima se reguliraju posebna pravna područja kojima je osigurana kaznenopravna zaštita osobama koje prijavljuju nepravilnost.

  Prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja uređena su cjelovito Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Nar. nov., br. 46/22; u nastavku: Zakon) koji je u primjeni od 23.4.2022. koji je donio i  dodatna unapređenja i ojačao zaštitu prijavitelja.

  Zakon je usklađen sa Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije usredotočen je na postupke zaštite prijavitelja nepravilnosti, kao i na načine prijavljivanja odnosno javnog razotkrivanja nepravilnosti, prava prijavitelja, postupke prijavljivanja i ostvarivanja Zakonom propisanih prava.

  „Zviždače“ koji u dobroj vjeri prijave korupciju i druge nepravilnosti Zakon potiče i pruža im pravnu zaštitu i zaštiti od osvete i diskriminirajućih postupanja, a pridonijeti će i daljnjem jačanju pravne zaštite i podizanju javne svijest građana o nužnosti podnošenja prijava nepravilnosti radi zaštite javnog interesa.

  Poslodavac, kao obveznik primjene Zakona, je dužan omogućiti usmeno prijavljivanje (osobno, telefon, glasovne poruke) kao i pisano prijavljivanje i to na način koji uključuje standardnu pisanu formu, ali i suvremene načine komunikacije koji omogućavaju pisani zapis (email, aplikacije i slično).

  Opširnije o zaštiti prijavitelja nepravilnosti te o pravu na zaštitu, uvjetima zaštite, zaštiti identiteta, obradi osobnih podataka i povjerljivosti kao i o obvezama koje Zakon propisuje za pojedine dionike pročitajte opširnije u časopisu Financije pravo i porezi br. 6.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Produženje roka za dostavu ponuda - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Produženje roka za dostavu ponuda

  Rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda određuju se na način da se utvrdi točan datum i vrijeme do kojeg se zahtjevi za sudjelovanje i ponude mogu pravodobno dostaviti. Tijekom roka za dostavu gospodarski subjekti mogu zahtijevati pojašnjenja i izmjene dokumentacije o nabavi. S odgovaranjem na zahtjeve gospodarskih subjekata i/ili izmjenama dokumentacije o nabavi u praksi se postavlja pitanje je li naručitelj obvezan produžiti rok za dostavu i ako da, za koliko. U ovome članku dajemo prikaz normativnog okvira u vezi komunikacije tijekom roka za dostavu ponuda, njegove manjkavosti i nedorečenosti, te se na temelju analiziranih slučajeva iz upravne prakse daju smjernice za postupanje u budućim dvojbenim situacijama.

Trgovačko pravo

 • Antonio Marečić: Prokura - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Trgovačko pravo

  Antonio Marečić: Prokura

  Prokura je vrsta trgovačke punomoći čiji je sadržaj i opseg ovlasti određen odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a koju može dati samo pravna ili fizička osoba trgovac, i to u pisanom obliku. Koje tijelo u trgovačkom društvu može i na koji način dati prokuru, kome se može dati prokura, koje su ovlasti i ograničenja iz prokure, kako utječe opoziv prokure na radni odnos prokuriste, te kako se upisuje prokura u sudski registar, teme su o kojima piše autor u ovome članku uz osvrt na relevantnu sudsku praksu u vezi navedenih pitanja.

Upravno pravo

 • Tatjana Martinović: Prve novele u Zakonu o općem upravnom postupku - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2022

  Upravno pravo

  Tatjana Martinović: Prve novele u Zakonu o općem upravnom postupku

  Zakon o općem upravnom postupku jedan je od propisa koji uređuju važan segment sustava pravne zaštite građana. Kao opći postupovni zakon njime su uređena pravila na temelju kojih tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti, u okviru zakonskog djelokruga, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima. Dakle, pravila upravnog postupka ne samo da odražavaju stanje političkog, pravnog i socijalnog poretka, već mogu doprinijeti i razvitku društva. Nakon punih 11 godina došlo je do intervencije u navedeni zakon, čija je osnovna intencija aktivnija uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije što ubrzava i pojednostavljuje upravne postupke, te se istodobno korištenjem elektroničke komunikacije smanjuju troškovi i povećava učinkovitost samog postupka.

Pitajte TEB

 • Dinko Lukač: Refundacija sredstava radniku za kupnju naočala djetetu
 • Jasminka Rakijašić: Isplata bonusa bivšim radnicima
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Sezonsko obavljanje djelatnosti obrta i plaćanje doprinosa
 • Domagoj Zaloker: Oporezivanje isporuka dobara unutar EU kada otprema započinje u drugoj državi članici

TEB-ov Poslovni info br. 6/21

 • TEB-ov Poslovni info br. 6/21