arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2022

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Vjekoslav Majer: Plinska laterna na Griču

Aktualno

 • Ines Tomić Dukši, Štefica Oštrec Čunčić: Novine u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Aktualno

  Ines Tomić Dukši, Štefica Oštrec Čunčić: Novine u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

  U Narodnim novinama br. 113 od 30.9.2022. objavljen je Zakon izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kojim je od 1.10.2022. propisana primjena snižene stope PDV-a od 5% i na isporuku grijanja iz toplinskih stanica, ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke te uvedena nulta stopa (0%) na isporuku i ugradnju solarnih ploča. Također su izmijenjene odredbe Zakona koje su bile propisane u kunama, zbog uvođenja eura kao nacionalne valute od 1.1.2023. U članku je dan detaljni prikaz novosti u oporezivanju PDV-om od 1.10.2022. odnosno od 1.1.2023. godine.

 • Ljiljana Marušić: Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Aktualno

  Ljiljana Marušić: Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju

  Radi povećanja socijalne sigurnosti umirovljenika, osobito udovica i udovaca te korisnika najniže mirovine, povećavaju se mirovine ovim skupinama, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., 119/22), koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. Najvažnija novina je reforma obiteljskih mirovina, kojom se povećavaju obiteljske mirovine za 10%, te se po prvi puta omogućava da se uz starosnu, prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu može koristiti i dio obiteljske mirovine.

  Također se povećavaju i najniže mirovine za 3%. Značajno se povećava i stimulacija za kasniji odlazak u starosnu mirovinu, osobito osiguranicima s dugim mirovinskim stažem, te se proširuje mogućnost rada i primanja mirovine na profesionalne vatrogasce i još neke skupine.

  Ističemo da se reforma obiteljskih i najnižih mirovina odnosi ne samo na buduće već i na sadašnje umirovljenike.

 • Darko Marečić: Isticanje cijena prema novim pravilnicima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Aktualno

  Darko Marečić: Isticanje cijena prema novim pravilnicima

  Zakonom o zaštiti potrošača propisana su opća pravila o isticanju i pridržavanju cijena proizvoda u redovnoj prodaji, kao i pri provođenju posebnih oblika prodaje te odobravanja popusta na određene proizvode. Dana 15.10.2022. stupili su na snagu novi Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja kojima se detaljnije razrađuju pravila o načinu isticanja cijena i provođenju sezonskog sniženja. U svojem poslovanju, trgovci su obvezni pridržavati se tako propisanih pravila, jer u protivnom podliježu prekršajnoj odgovornosti.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Godišnji popis imovine i obveza kod poduzetnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Godišnji popis imovine i obveza kod poduzetnika

  Svi poduzetnici obvezni su na kraju godine popisati svu imovinu i obveze. Za obavljanje popisa imenuje se komisija. Popisne liste smatraju se knjigovodstvenim ispravama. Temeljem izvještaja komisije o obavljenom popisu, direktor ili druga ovlaštena osoba dužna je donijeti odluku o postupanju s utvrđenim inventurnim razlikama.

  Za utvrđeni manjak treba teretiti odgovornu osobu. Ako osoba koja je ovlaštena donijeti odluku o terećenju odgovorne osobe to ne učini, u skladu s propisima o porezu na dohodak, utvrđeni manjak uvećan za obračunani PDV smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada te osobe. PDV na manjak utvrđen godišnjim popisom treba iskazati u obrascu PDV za prosinac.

  Porezna osnovica u prijavi poreza na dobit uvećava se za manjak knjižen na teret društva ako je zbog nepostojanja objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti neke osobe Odluku da se za nastali manjak ne tereti odgovorna osoba donio upravni odbor, nadzorni odbor ili skupština trgovačkog društva.

 • Domagoj Zaloker: Obračun amortizacije za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Obračun amortizacije za 2022.

  Posljedica korištenja dugotrajne imovine u poslovnom procesu je fizičko i ekonomsko trošenje njene nabavne (početne) vrijednosti. U tu svrhu za svaku poslovnu godinu izračunava se potrošeni dio nabavne vrijednosti dugotrajne imovine, koji se kao trošak iskazuje u financijskim izvještajima poduzetnika, vodeći pritom računa o zahtjevima računovodstvenih i poreznih propisa. Imovina koja podliježe obračunu amortizacije je imovina za koju se očekuje da će se koristiti duže od jednog razdoblja (12 mjeseci), koja ima ograničeni vijek uporabe i koristi se u poslovne svrhe. Amortizacija bi se trebala obračunavati tijekom cijelog korisnog vijeka uporabe neke dugotrajne imovine, odnosno u onom razdoblju u kojem poduzetnik očekuje ostvarivati direktne ili indirektne ekonomske koristi od uporabe te imovine. Prema tome, poduzetnik je dužan samostalno ili uz pomoć stručnih osoba procijeniti korisni vijek uporabe svakog pojedinog predmeta dugotrajne imovine. Poduzetnici su dužni procijenjeni korisni vijek uporabe pojedine dugotrajne imovine preispitati barem jednom na kraju svake poslovne godine. Računovodstveni postupak u svezi s amortizacijom dugotrajne imovine uređen je zahtjevima HSFI-a 5, HSFI-a 6, HSFI-a 7, MRS-a 16, MRS-a 38 i MRS-a 40, dok je porezni tretman priznavanja troškova amortizacije dugotrajne imovine propisan Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom o porezu na dobit. U članku pišemo o računovodstvenom i poreznom aspektu amortizacije dugotrajne imovine poduzetnika.

 • Domagoj Zaloker: Preračun potraživanja i obveza u stranoj valuti na dan 1.1.2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Preračun potraživanja i obveza u stranoj valuti na dan 1.1.2023.

  Preračunavanje potraživanja i obveza ugovorenih u eurima na dan 1.1.2023. neće rezultirati priznavanjem tečajnih razlika radi primjene fiksnog tečaja konverzije iz Zakona o uvođenju eura kao srednjeg tečaja HNB-a (HRK/EUR) na dan 31.12.2022. S druge strane, preračunavanje potraživanja i obveza ugovorenih u nekoj trećoj valuti rezultirati će priznavanjem tečajnih razlika, a trenutak njihovog priznavanja ovisit će o tome hoće li biti naplaćena (plaćena) tijekom 2023.

 • Irena Slovinac: Računi – izdavanje od 1.1.2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Računi – izdavanje od 1.1.2023.

  Od 1.1.2023. svi računi, odobrenja i slične isprave moraju se izdavati u eurima. Na računima izdanim prema potrošačima ukupan iznos računa mora biti dvojno iskazan uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. U računu za isporučenu robu ili obavljenu uslugu za koju je u 2022. godini primljen predujam, od obračunanog PDV-a po tom računu treba umanjiti poreznu osnovicu i PDV obračunan na primljeni predujam u kuni, a iznos predujma iskazuje u eurima.

Porezi i doprinosi

 • Gordana Lončar: Novine u porezu na dohodak od 1.10.2022. i predložene izmjene Zakona o porezu na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Porezi i doprinosi

  Gordana Lončar: Novine u porezu na dohodak od 1.10.2022. i predložene izmjene Zakona o porezu na dohodak

  Od 1.10.2022. primjenjuje se Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika porezu na dohodak (Nar. nov., br. 112/22) kojim su povećani određeni neoporezivi iznosi primitaka s tim da odredbe toga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na izmjenu uvjeta vezanih za neoporezivu isplatu/neoporezivo podmirivanje troškova prehrane radnicima (odnosno kojima je propisana mogućnost neoporezive isplate/neoporezivog podmirivanja troškova prehrane i u slučajevima kada tijekom godine dođe promjene načina prehrane), stupaju na snagu 1. siječnja 2023.

  Autorica u članku obrazlaže primjenu izmijenjenih odredbi Pravilnika, mogućnosti isplate razlike neoporezivih primitaka uz poseban osvrt na nadoknadu troškova prehrane od 1. siječnja 2023. s obzirom na propisane promjene.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Uračunavanje poreza na dobit plaćenog u inozemstvu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Uračunavanje poreza na dobit plaćenog u inozemstvu

  Prema Zakonu o porezu na dobit, porezni obveznik rezident, koji je u inozemstvu ostvario prihode ili dobit (izravno ili putem stalne poslovne jedinice) i na te prihode ili dobit platio porez, tako plaćeni porez može  uračunati u tuzemni porez. Plaćen porez u inozemstvu može se uračunati u tuzemni porez najviše do iznosa poreza na dobit koji bi za tako ostvarene prihode ili na tako ostvarenu dobit platio u tuzemstvu, ako su prihodi ili dobit na koju je plaćen porez u inozemstvu uključeni u poreznu osnovicu. Ako porezni obveznik plaća porez na dobit ili njemu istovrsni porez u više različitih država, ukupno plaćeni porezi uračunat će mu se u tuzemni porez do propisanog iznosa. U svrhu korištenja prava na uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu, uz poreznu prijavu prilaže se dokaz o porezu plaćenom u inozemstvu (potvrda inozemnog poreznog tijela). Ako se dokaz ne može pribaviti do dana podnošenja porezne prijave, porezna se prijava ispravlja po pribavljenom dokazu u skladu sa čl. 76. Općeg poreznog zakona.

 • Željko Dominis: Odbitak PDV-a u okviru ispravka nakon isteka prekluzivnog roka - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Porezi i doprinosi

  Željko Dominis: Odbitak PDV-a u okviru ispravka nakon isteka prekluzivnog roka

  Odredba čl. 168. Direktive Vijeća 2006/112/EZ predviđa da porezni obveznik ima pravo, u državi članici u kojoj provodi oporezive transakcije, odbiti PDV koji se mora platiti ili koji je plaćen u toj državi članici za isporuku robe ili usluga koje je za njega izvršio ili će ih izvršiti drugi porezni obveznik. U članku se razmatra problematika naknadnog odbitka pretporeza uz korištenje instituta ispravka pretporeza, prema odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ i sukladno tuzemnim propisima o PDV-u, te se daje osvrt na Presudu Europskog suda pravde na slučaj kada porezni obveznik izgubi to pravo zbog isteka prekluzivnog roka.

Proračunsko računovodstvo

 • Mladenka Karačić, Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić, Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza

  Inventuru (godišnji popis imovine i obveza) proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici moraju obaviti i krajem ove godine, sa stanjem na dan 31. prosinca. Popisati se moraju cjelokupna imovina, sve obveze i izvanbilačni zapisi.

  Oštećena i neupotrebljiva imovina, te sumnjiva i sporna potraživanja i obveze popisuju se na posebnim listama, a u izvještaju u popisu predlaže se daljnje postupanje s njima (prijedlog imovine za rashodovanje, prijedlog za ispravak vrijednosti potraživanja, otpis obveza i dr.).

  Popisne liste moraju sadržavati nazive predmeta popisa, količine i vrijednosti, za popisno (stvarno) stanje i knjigovodstveno stanje. Popisne liste su knjigovodstvene isprave što znači da moraju biti vjerodostojne i istinite što svojim potpisima ovjeravaju članovi povjerenstva za popis.

  Nakon popisa obveza povjerenstva za popis je sastaviti izvješće o popisu i dostaviti ih zakonskom predstavniku. U okviru svojih ovlasti, čelnik mora donijeti odluku o popisnim razlikama (viškovima i manjkovima, rashodovanju imovine i dr.) i dostaviti ju u računovodstvo na evidentiranje.

  Rezultati popisa za 2022. godinu moraju se iskazati u poslovnim knjigama za 2022. godinu.

Neprofitne organizacije

 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza za 2022. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza za 2022. godinu

  Svaka neprofitna organizacija - bez obzira vodi li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo, obvezna je popisati svu svoju imovinu i obveze sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. Izuzetak je jedino popis knjiga, kod neprofitnih organizacija koje obavljaju knjižničnu djelatnost, koji se može obavljati svake 3 godine.

  Zakonski zastupnik neprofitne organizacije određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama te na temelju izvještaja i priloženih popisnih lista te sukladno ovlastima koje proizlaze iz statuta ili drugih najviših općih akata neprofitne organizacije odlučuje o rezultatima popisa.

  Popisne liste trebaju sadržavati podatke o popisnom (stvarnom) i knjigovodstvenom stanju imovine i obveza (predmeta popisa), u naturalnim i vrijednosnim izrazima.

  Povjerenstvo je obvezno nakon završetka popisa sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga zakonskom zastupniku.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Pripremne radnje za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Pripremne radnje za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti

  Fizičke osobe koje utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti prije zaključenja poslovnih knjiga moraju obaviti i određene pripremne radnje. Kod pripremnih radnji posebni značaj ima godišnji popis imovine i obveza te obračun amortizacije dugotrajne imovine o čemu, na praktičnim primjerima, piše autor članka.

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Godišnji porez pri zadnjoj isplati plaće - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Godišnji porez pri zadnjoj isplati plaće

  U prosincu 2022. poslodavac obvezno utvrđuje godišnji porez na dohodak od nesamostalnog rada kada isplaćuje zadnji primitak od nesamostalnog rada (plaću) u 2022. godini radnicima koji nisu iskoristili osobni odbitak zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski dopust, bolovanje iznad 42 dana i ostvarivanja naknade plaće na teret HZZO-a, većeg poreznog opterećenja tijekom godine.

  Autor u tekstu članka piše o načinu utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće te izvješćivanju na obrascu JOPPD kroz primjere.

 • Alen Škudar: Obveza izvješćivanja o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima na DOH-Q obrascu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Plaće i naknade plaća

  Alen Škudar: Obveza izvješćivanja o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima na DOH-Q obrascu

  Za potrebe procjene rashoda po osnovi naknada zaposlenicima sa statusom nerezidenata u sklopu sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske, Hrvatska narodna banka provodi redovito Statističko izvješćivanje o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima, a temeljem Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (Nar. nov., br. 103/12 -  13/17). U članku autor opisuje i pojašnjava svrhu provođenja istraživanja, uvjete i način podnošenja izvješća prikazujući to i na praktičnim primjerima.

  DOH-Q obrazac podnose pravne osobe koje isplaćuju plaće i druge naknade nerezidentima, a koje nisu obuhvaćene istraživanjem o uslugama (US-PB izvješćem). Način dostave obrasca DOH-Q propisan je Uputom za sastavljanje izvješća propisanih navedenom Odlukom koja se HNB-u dostavljaju u papirnatom obliku (nalazi na internetskoj stranici HNB-a). Uputa sadrži obrazac DOH-Q zajedno s uputama za popunjavanje.

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Utjecaj uvođenja eura na radne odnose - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Radno pravo

  Vedran Jelinović: Utjecaj uvođenja eura na radne odnose

  Iako će euro tek od 1.1.2023. postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, proces uvođenja eura za sve poslodavce počeo je već 5.9.2022. s obvezom dvojnog iskazivanja isplaćenog iznosa plaće, naknade plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava. Što se više približavamo kraju 2022., to se učestalije postavljaju i pitanja u vezi s uređenjem radnih odnosa i isplatom plaće nakon 1.1.2023. godine. U ovome članku pišemo o uređenju radnih odnosa do kraja 2022., u utjecaju uvođenja eura na postojeće akte kojima se uređuje plaća i druga primanja radnika i potrebi njihove izmjene, odnosno o obračunu plaće za prosinac koja će se obračunavati i isplaćivati u siječnju 2023. godine.

 • Anita Brlas Matuš: Prestanak državne službe po sili zakona – s osvrtom na tešku povredu službene dužnosti s obilježjem korupcije i počinjenje kaznenog djela - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Radno pravo

  Anita Brlas Matuš: Prestanak državne službe po sili zakona – s osvrtom na tešku povredu službene dužnosti s obilježjem korupcije i počinjenje kaznenog djela

  Državnom službeniku državna služba po sili zakona prestaje, kada nastupi slučaj koji je u zakonu propisan kao razlog za prestanak službe na ovaj način. U tom slučaju služba prestaje danom propisanim u zakonu. U ovome članku analiziran je prestanak službe državnih službenika po sili zakona primjenom Zakona o državnim službenicima kao posebnog propisa, a zbog osude za kaznena djela i izricanje disciplinske sankcije prestanka državne službe zbog teške povrede službene dužnosti, s i bez obilježja korupcije.

Javna nabava

 • Ante Loboja: Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave i dokazivanje jednakovrijednosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Javna nabava

  Ante Loboja: Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave i dokazivanje jednakovrijednosti

  Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije u dokumentaciji o nabavi ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili sl., osim ako je to opravdano predmetom nabave. Takvo upućivanje članka iznimno je dopušteno, ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati na drugi način, pri čemu takva uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«. Ako koristi takav način opisa predmeta nabave odnosno određivanja tehničkih specifikacija, naručitelj je obvezan u dokumentaciji o nabavi navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave. S druge strane, ponuditelj koji nudi jednakovrijedni proizvod, mora u ponudi dostaviti dokaze o jednakovrijednosti ponuđenog proizvoda (tehnički listovi proizvođača, katalozi, izvješće o testiranju, i sl.), jer je teret dokaza o jednakovrijednosti ponuđenog proizvoda na ponuditelju.

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2022

  Zdravstveno osiguranje

  Ljubica Đukanović: Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad

  Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite/drugih okolnosti iz čl. 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 98/19; u nastavku: Zakon) pripada osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO) pod uvjetima i na način propisan Zakonom.

  Jedno od temeljnih prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja je pravo na naknadu plaće, koju može ostvariti samo osoba kojoj je utvrđen status osigurane osobe u skladu sa Zakonom i Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 80/13, 15/18, 26/21 i 46/22; u nastavku: Zakon za strance) na temelju istinitog činjeničnog stanja i okolnosti koje su osnova za stjecanje i promjenu statusa osigurane osobe.

  Pravo na naknadu plaće i novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju drugi dohoci ostvaruju samo osiguranici izrijekom navedeni u čl. 38. st. 1. Zakona.

  Kada radnik ne radi i ne izvršava svoju obvezu rada zbog opravdanih razloga koji mogu biti određeni zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR) ima pravo na naknadu plaće, a ne na plaću jer se plaća isplaćuje samo za rad. Stoga, za razdoblja privremene spriječenosti za rad koje je propisao Zakon, osiguranici ostvaruju pravo na naknadu plaće.

  Privremenom nesposobnošću/spriječenosti za rad, za vrijeme kojeg osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće, smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti zbog kojih je osiguranik spriječen, odnosno nije u mogućnosti izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom (čl. 38. Zakona).

  Razdoblje privremene nesposobnosti za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće dokazuje se Izvješćem o privremenoj nesposobnosti za rad  koju izdaje izabrani doktor.

  Opširnije o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad pročitajte u časopisu Financije pravo i porezi br. 11.

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Neoporeziva otpremnina za mirovinu
 • Nikolina Bičanić: Troškovi preseljenja imovine
 • Ljubica Đukanović: Pravo radnika od ocjene radne sposobnosti do pravomoćnosti rješenja o invalidskoj mirovini
 • mr. sc. Ida Dojčić: Isplata dividende matici iz EU-a

TEB-ov Poslovni info br. 11/21

 • TEB-ov Poslovni info br. 11/21