arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2021

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Katarina Ott: Ne petljajte se u radno vrijeme, pustite ljude da rade!

Aktualno

 • Darko Marečić: Novele Zakona o pružanju usluga u turizmu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Aktualno

  Darko Marečić: Novele Zakona o pružanju usluga u turizmu

  Dana 26. lipnja 2021. stupile su na snagu novele Zakona o pružanju usluga u turizmu, od kojih su najznačajnije one kojima se briše odredba Zakona kojom je uveden moratorij na povrat uplaćenog iznosa za ugovorene paket-aranžmane koji nisu izvršeni zbog pandemije bolesti COVID-19 sve do isteka 180 dana od dana proglašenja prestanka epidemije, ukidanje polaganja posebnog dijela stručnog ispita za turističke vodiče po županijama te uvođenje obveza registracije pružatelja rent-a-car usluga i vođenje evidencije o sklopljenim ugovorima o najmu vozila.

 • Vedran Jelinović: Novi obrasci i promjene u provedbi ovrhe na temelju vjerodostojne i ovršne isprave - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Novi obrasci i promjene u provedbi ovrhe na temelju vjerodostojne i ovršne isprave

  Na temelju posljednjih izmjena i dopuna Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 131/20) donesena su i objavljena u Narodnim novinama dva pravilnika, koji doprinose oživotvorenju svrhe spomenutih izmjena Ovršnog zakona, a to je pojednostavljenje i moderniziranje ovršnog postupka koji će se provoditi brzo i efikasno uz što manje troškova. Jedan od njih je novi Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku (Nar. nov., br. 9/21) koji je stupio na snagu 11.2.2021. i primjenjuje se na sve postupke koji su pokrenuti nakon tog datuma, a drugi je Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (Nar. nov., br. 43/21) koji bi trebao stupiti na snagu 15.9.2021. U ovome članku pišemo o navedenim pravilnicima kao i o promjenama koje nas vrlo brzo očekuju u provedbi ovrhe na temelju vjerodostojne isprave i ovršne isprave.

   

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Dorada i obrada zaliha unutar EU - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Dorada i obrada zaliha unutar EU

  Ako naručitelj zadržava pravo raspolaganja materijalom koji je dao na doradu, obradu ili oplemenjivanje, takva isporuka dobara nije oporeziva PDV-om. PDV se plaća samo na uslugu dorade, obrade odnosno oplemenjivanja. Za dobra koja su dana na doradu u drugu državu članicu odnosno primljena na doradu od poreznog obveznika iz druge države članice porezni obveznik je dužan voditi propisane evidencije. Ako se dobra nakon obavljene usluge dorade ne vraćaju u RH, smatra se da su dobra premještena u drugu državu članicu.

 • Domagoj Zaloker: Umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine

  Računovodstveni postupci u svezi s umanjenjem vrijednosti dugotrajne imovine određeni su zahtjevima HSFI-a 5 - Dugotrajna nematerijalna imovina, HSFI-a 6 - Dugotrajna materijalna imovina i MRS-a 36 - Umanjenje imovine. Nakon početnog priznavanja dugotrajne imovine u poslovnim knjigama društva, imovina se naknadno mjeri primjenom metode troška ili metode revalorizacije, a što bi trebalo biti definirano računovodstvenim politikama svakog društva. Bez obzira na navedeno, društvo je dužno na svaki datum bilance ocijeniti postoji li bilo kakav pokazatelj o umanjenju vrijednosti pojedine imovine, te ako on postoji potrebno je procijeniti nadoknadivi iznos imovine. Nadoknadivi iznos imovine koji je predmetom procjene društva prije odluke o umanjenju njene vrijednosti definira se kao viši iznos između neto prodajne cijene (fer vrijednosti imovine umanjene za troškove prodaje) i vrijednosti imovine u uporabi. Ako je bilo koji od ova dva navedena iznosa viši od knjigovodstvene vrijednosti imovine, imovina se ne umanjuje i nije nužno procjenjivati drugi iznos. Ako porezni obveznik u poslovnim knjigama iskazuje vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine navedene u ovom članku, u porezno priznate rashode poreznog razdoblja može se uključiti samo iznos koji bi bio utvrđen primjenom godišnjih amortizacijskih stopa iz čl. 12. st. 5. Zakona o porezu na dobit. Rashodi od vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine koji prelaze iznose utvrđene primjenom amortizacijskih stopa iz čl. 12. st. 5. Zakona o porezu na dobit, mogu se porezno priznati samo ako se radi o izvanrednom oštećenju dugotrajne imovine koje je porezni obveznik dokazuje temeljem vjerodostojne dokumentacije. Porezni obveznik dužan je uz prijavu poreza na dobit dostaviti posebnu evidenciju o iznosima porezno priznatih rashoda amortizacije dugotrajne imovine te iznose vrijednosnog usklađenja, od početka korištenja određene dugotrajne imovine.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo vlasničkih instrumenata prema MSFI-u 9 i HSFI-u 9 - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo vlasničkih instrumenata prema MSFI-u 9 i HSFI-u 9

  Vlasnički instrument je svaki ugovor koji dokazuje udjel u kapitalu drugog poduzetnika. U članku se obrađuje računovodstveno iskazivanje ulaganja u vlasničke financijske instrumente, tj. ulaganja u dionice i udjele u skladu sa zahtjevima HSFI-a 9 i MSFI-a 9, te porezni tretman takvih ulaganja.

 • mr. sc. Vlado Đurašin: Utjecaj novog Pravilnika na obračun naknade za općekorisne funkcije šuma i za 2020. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Vlado Đurašin: Utjecaj novog Pravilnika na obračun naknade za općekorisne funkcije šuma i za 2020. godinu

  Pravilnikom o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br. 70/21), koji se primjenjuje od 1.1.2021., propisano je da državne potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim korona virusom (COVID-19) mogu umanjiti osnovicu obračuna za iznos dobivene potpore i u obračunu za 2020. godinu.

  Kako to učiniti te koje su ostale novine iz navedenoga Pravilnika možete pročitati u članku.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: E-trgovina – PDV kod isporuka dobara na daljinu od 1.7.2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: E-trgovina – PDV kod isporuka dobara na daljinu od 1.7.2021.

  Od 1.7.2021. došlo je do značajnih izmjena u oporezivanja PDV-om kod obavljanja usluga i isporuka dobara na daljinu, temeljem usklađivanja Zakona o porezu na dodanu vrijednost s Direktivom Vijeća (EU) 2017/2455 i Direktivom Vijeća (EU) 2019/1995 u pogledu odredaba koje se odnose na prodaju robe na daljinu. Prodaja na daljinu (“distance selling”) je oblik prodaje gdje se proizvodi ili usluge nude potencijalnim kupcima preko sredstava za daljinsku komunikaciju - putem kataloga, Interneta, TV prodaja ili putem trgovačkih predstavnika, pri čemu se narudžbe također vrše posredstvom tih sredstava, dok se dostava obavlja preko pošte ili nekim drugim načinom, primjerice, dostavom vlastitim vozilima. Kod isporuka dobara na daljinu isporučitelj sam (vlastitim dostavnim vozilima) ili neka osoba po njegovom nalogu (npr. pošta) otprema dobra u drugu državu članicu kupcima koji nisu obveznici PDV-a (B2C), odnosno koji se u smislu PDV-a smatraju krajnjim potrošačima. Poreznim obveznicima koji prodaju dobra na daljinu unutar EU-a, koja se od 1. srpnja 2021. oporezuju prema načelu odredišta, omogućeno je ispunjavanje obveze PDV-a prema svim državama članicama EU-a u jednoj državi članici putem elektroničkog sustava One Stop Shop - OSS. U članku se pojašnjava primjena novih pravila kod e-trgovine od 1.7.2021.

 • Dinko Lukač: O povratu PDV-a poduzetnicima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: O povratu PDV-a poduzetnicima

  Poduzetnici iz Republike Hrvatske (RH) koji su obveznici PDV-a mogu ostvariti povrat PDV-a iz druge države članice Europske unije (EU) i treće zemlje, a jednako tako i poduzetnici iz druge države članice EU i treće zemlje mogu ostvariti povrat PDV-a u RH. Da bi navedeni poduzetnici iz RH ili treće zemlje ili druge države članice EU-a ostvarili pravo na povrat PDV-a moraju ispuniti propisane uvjete te podnijeti propisane obrasce do propisanog roka. 

  U tekstu članka, kroz primjere, autor potonje piše o propisanim uvjetima, rokovima podnošenja potrebnih obrazaca i zahtjeva te drugim specifičnostima vezanim uz ostvarivanje povrata PDV-a od strane poduzetnika.

 • mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

  Dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Dohodak od otuđenja nekretnina oporezuje se ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno u razdoblju od dvije godine od dana nabave i/ili ako je otuđeno više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina od dana nabave nekretnine ili imovinskog prava.

  Autorica u članku obrazlaže način utvrđivanja dohotka od imovine u prethodno navedenim slučajevima te ukazuje na propisana oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, na primjerima iz prakse uz navođenje mišljenja Porezne uprave.

 • Dubravka Behir: Upis osoba u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Porezi i doprinosi

  Dubravka Behir: Upis osoba u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom

  Kvotna obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom propisana je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, a detaljno je razrađena Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Autorica članka obrazlaže uvjete koje osobe moraju ispunjavati da bi poslodavac ispunio obvezu kvotnog zapošljavanja te postupak prijave osoba u očevidnik.

 • prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Motrište Europske komisije o u Zagrebu budućem oporezivanju poduzetničkog sektora - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Porezi i doprinosi

  prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Motrište Europske komisije o u Zagrebu budućem oporezivanju poduzetničkog sektora

  Europska komisija je 18. svibnja 2021. objavila komunikaciju upućenu Europskom parlamentu i Vijeću kojom iznosi prijedloge poduzetničkog oporezivanja za 21. stoljeće. Navedena komunikacija predstavlja skup kratkoročnih i dugoročnih pravila namijenjenih gospodarskom oporavku država članica EU-a u razdoblju nakon pandemije COVID-19. Prilikom njezine izrade uzeti su u obzir i stavovi G20/OECD-a izraženi povodom rasprave o globalnoj poreznoj reformi. Očekuje se da će Komisija do 2023. predstaviti nove pravne okvire oporezivanja poduzetničkog sektora u EU u paketu pod nazivom „Business in Europe: Framework for Income Taxation“ (BEFIT). BEFIT bi trebao predstavljati jedinstveni propis o porezu na dobit u EU, zasnovan na ključnim pojmovima zajedničke porezne osnovice i raspodjele dobiti između država članica korištenjem odgovarajuće formule. To će dovesti i do napretka globalne diskusije o tom pitanju, gdje taj koncept već postoji korištenjem formule za djelomičnu preraspodjelu dobiti u okviru Stupa 1 i zajedničkih pravila o obračunu porezne osnovice za potrebe primjene Stupa 2. Očekuje se da će BEFIT osigurati da će poduzetnici na unutarnjem tržištu moći djelovati bez bilo kakvih suvišnih poreznih barijera. U isto vrijeme, BEFIT će osigurati da postojanje različitosti i neusklađenosti između sustava poreza na dobit u EU neće umanjiti sposobnost država članica da ostvare povećane prihode za potrebe financiranja nacionalnih potreba.   

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Evidentiranje predujmova - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Evidentiranje predujmova

  Predujmovi ili avansi su unaprijed dana ili primljena novčana sredstva. U ovome članku prikazuju se primjeri knjiženja primljenih i danih predujmova u proračunskom računovodstvu, uključujući i primjere kod proračuna/proračunskih korisnika obveznika PDV-a, a također se podsjeća i na propisane mogućnosti i ograničenja za plaćanja predujmom.

  Davanje (plaćanje) predujma dozvoljeno je samo iznimno, na temelju suglasnosti ministra financija, odnosno načelnika, gradonačelnika, župana. Proračunski korisnik može plaćati predujmom bez navedene suglasnosti do iznosa utvrđenog u zakonu o izvršavanju državnog proračuna, odnosno odluci o izvršavanju proračuna te za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

  Predujmovi se u pravilu plaćaju/naplaćuju na temelju ponuda i/ili predračuna. Predračuni jednako kao ni ponude nisu knjigovodstvene isprave – isprave na temelju kojih se provode knjiženja u poslovnim knjigama. Predračun i ponuda služe kasnije, kod likvidature ulaznog računa za isporuke koje slijede nakon plaćanja/naplate predujmom.  Pogreška koja se u praksi često događa je da se ponude i predračuni uvedu u knjigu ulaznih računa i potom evidentiraju kao rashodi.

  Knjiženje predujmova obavlja se na temelju izvoda žiro računa (ili druge odgovarajuće isprave kod korisnika koji posluju preko jedinstvenog računa riznice) na kojima se vide novčani priljevi (primljeni predujmovi) odnosno novčani odljevi (dani predujmovi). Primljeni predujmovi iskazuju se kao obveze, a dani predujmovi kao imovina (potraživanja).

  Proračun, proračunski ili izvanproračunski korisnik koji je u sustavu PDV-a (upisan u registar PDV-a) za primljeni predujam mora izdati račun u kojem obračunava PDV. Iz tog računa zadaju knjiženje u poslovnim knjigama samo za iznos zaračunatog PDV-a.

  Kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika te proračuna koji zaračunani PDV u računu za predujam ne mogu koristiti kao pretporez ne obavljaju knjiženja na temelju njega. Kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika te proračuna koji su obveznici PDV-a (upisani u registar PDV-a) i koji u računu za predujam zaračunani PDV mogu koristiti kao pretporez (u cijelosti ili u nekom %), prema tom računu provode samo knjiženje za iznos zaračunatog PDV-a kojeg mogu koristiti kao pretporez.

Neprofitne organizacije

 • Bernard Iljazović: Volontiranje u Republici Hrvatskoj - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Neprofitne organizacije

  Bernard Iljazović: Volontiranje u Republici Hrvatskoj

  U današnjem društvenom uređenju volontiranje zauzima sve značajniju ulogu u dobrobiti i napretku društvene zajednice, kao i promicanju temeljnih ljudskih vrijednosti. Volonterizam kao oblik participacije građana predstavlja značajan pokretač društvenih promjena kojim se utječe na poboljšanje kvalitete života građana stvaranjem boljih i pravednijih životnih uvjeta, jača stupaj solidarnosti, mijenjanje svijesti kod samih građana o važnosti građanskog sudjelovanja, a što doprinosi razvoju stabilnog civilnog društva afirmirajući njegove najvažnije vrijednosti.

  Temeljni propis kojim se regulira volontiranje u Republici Hrvatskoj je Zakon o volonterstvu, kojim se uređuju osnovni pojmovi vezani za volontiranje, temeljna načela, vrijednosti i uvjeti volontiranja, prava i dužnosti volontera, te organizatora volontiranja, uvjeti sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontiranja, izdavanje potvrde o volontiranju, izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, državna nagrada za volontiranje, te nadzor nad izvršenjem toga Zakona.

  Volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje. Pri tome se razlikuju tri vrste volontiranja: dugotrajno, kratkotrajno ili volontiranje u kriznim situacijama.

  Volonter može biti svaka fizička osoba koja volontira u RH ili inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima.

  U zakonodavnoj proceduri usvojen je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, na osnovu kojeg će doći do određenih promjena.

   

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić, Gordana Lončar: Porezni tretman dohotka isplaćenog nasljednicima i obveza plaćanja doprinosa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Plaće i naknade plaća

  Dražen Opalić, Gordana Lončar: Porezni tretman dohotka isplaćenog nasljednicima i obveza plaćanja doprinosa

  Oporezivanje naslijeđene imovine umrle fizičke osobe uređeno propisima s područja poreza na dohodak - porezni tretman naslijeđenog dohotka (plaće, ostalih primitaka, neoporezivih primitaka prema čl. 7. Pravilnika), a obveza plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja - Zakonom o doprinosima. Autori članka na primjerima pojašnjavaju način obračuna poreza i doprinosa dohotka koji nasljeđuju nasljednici uz popunjavanje Obrasca JOPPD, za preminulog radnika i nasljednika, pri isplati neisplaćene plaće, ostalih primitaka i ev. neoporezivih primitaka koji nisu bili isplaćeni, a ostvareni su za vrijeme radnoga odnosa.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Pravo zaposlenja na drugim poslovima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Pravo zaposlenja na drugim poslovima

  Zaštita prava radnika uređena je nizom propisa, od Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov. br., 56/90 – 5/14), Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR), kao temeljnim radnopravnim propisom, kojim su propisana prava i zaštita radnika i drugim zakonskim i podzakonskim propisima. Jedno od prava koje pripada radniku na temelju čl. 41. ZR-a je je i pravo zaposlenja na drugim poslovima. Sukladno navedenoj zakonskoj odredbi ako kod radnika postoji:

  • smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost,
  • smanjenje radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti ili
  • neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti koju je utvrdilo ovlašteno tijelo (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom) u skladu s posebnim propisom (Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (Nar. nov., br. 85/14 i 95/15) poslodavac je dužan, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje toga tijela, ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban, koji moraju, što je više moguće odgovarati poslovima na kojima je radnik prethodno radio.

  Posebna obveza poslodavca da radi osiguranja poslova za koje je radnik sposoban prilagodi poslove sposobnostima radnika, izmijeni raspored radnog vremena, odnosno poduze druge mjere da radniku osigura odgovarajuće poslove.

  U slučaju ako je poslodavac poduzeo sve mjere, a ne može radniku osigurati odgovarajuće poslove, odnosno ako je radnik odbio ponudu za sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova koji odgovaraju njegovim sposobnostima u skladu s nalazom i mišljenjem ovlaštenog tijela, poslodavac radniku može otkazati ugovor o radu uz suglasnost radničkog vijeća.

  Ističemo da u sporu između poslodavca i radnika, samo je doktor specijalist medicine rada nadležan ocijeniti jesu li ponuđeni poslovi odgovarajući, s tim da ukoliko radničko vijeće uskrati suglasnost na otkaz ugovora o radu, ista se može nadomjestiti sudskom ili arbitražnom odlukom.

  O pravu radnika na zaposlenje na drugim poslovima pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Trgovačko pravo

 • Nevenka Marković: Odgovornost članova trgovačkog društva za obveze društva - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Trgovačko pravo

  Nevenka Marković: Odgovornost članova trgovačkog društva za obveze društva

  Sva trgovačka društva su pravne osobe i imaju svoju imovinu koja je odvojena od imovine njezinih članova. Trgovačka društva mogu u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, mogu biti vlasnici pokretnih i nepokretnih stvari te mogu tužiti i biti tuženi pred državnim ili izbranim sudom i sudjelovati u drugim postupcima.

  Za svoje obveze trgovačko društvo odgovara svojom imovinom, a hoće li uz društvo za obveze odgovarati i njegovi članovi ovisi o tipu društva.

  U ovome članku autorica piše o odgovornosti članova svakog od tipova trgovačkih društava. Kroz analizu postojeće sudske prakse pišemo o osnovnim pretpostavkama koje se trebaju ispuniti da bi članovi pojedinog tipa trgovačkog društva bili odgovorni za obveze društva. Isto tako, ukazuje se na posebnosti koje u pogledu proboja pravne osobnosti članova društava kapitala, daje Opći porezni zakon.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Novine uz mirovinsko osiguranje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Novine uz mirovinsko osiguranje

  Od 1. siječnja 2021. na snazi su nova Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije temeljem koje HZMO vodi matičnu evidenciju o osiguranicima. Osim što se smanjuju troškovi obveznika novom e uslugom, koja je obvezna za sve obveznike s tri i više zaposlenih, ubrzava se prikupljanje nedostajućih podataka  o stažu i plaći elektroničkim putem neposredno od obveznika i njihova obrada u svrhu skraćivanja postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.

  U skladu s novim metodološkim načelima, izmijenjen je i dopunjen Pravilnik o vođenju matične evidencije HZMO kojim se briše/mijenjaju nazivi pojedinih obilježja u skladu s nazivima obilježja koji se definiraju novim JMN-om, a što detaljno objašnjava autorica članka.

   

   

Javna nabava

 • Ante Loboja: Godišnji promet kao uvjet ekonomske i financijske sposobnosti gospodarskog subjekta - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Javna nabava

  Ante Loboja: Godišnji promet kao uvjet ekonomske i financijske sposobnosti gospodarskog subjekta

  U postupku javne nabave naručitelj može odrediti uvjete ekonomske i financijske sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju ekonomsku i financijsku sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. U tom smislu naručitelj može osobito zahtijevati da gospodarski subjekt: ima određeni minimalni godišnji promet, uključujući određeni minimalni promet u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave, dostavi informacije o svojim godišnjim financijskim izvješćima koje pokazuju omjer npr. između imovine i obveza, posjeduje odgovarajuću razinu osiguranja od rizika odgovornosti iz djelatnosti. U odnosu na prvi od ova tri navedena uvjeta (određeni minimalni godišnji promet, uključujući određeni minimalni promet u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave) u ovome članku autor obrađuje odredbe Zakona o javnoj nabavi i relevantnu praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Ugostiteljstvo

 • Darko Marečić: Tko i uz koje uvjete smije pružati usluge kampiranja? - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2021

  Ugostiteljstvo

  Darko Marečić: Tko i uz koje uvjete smije pružati usluge kampiranja?

  Usluge kampiranja mogu pružati ugostitelji, građani koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i OPG-i u skladu s Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i provedbenim pravilnicima. Turističke agencije mogu iznajmljivati pokretnu opremu za kampiranje na osnovnim smještajnim jedinicama u kampu ugostitelja za potrebe svojih korisnika kojima onda pružaju usluge smještaja u svoje ime i za svoj račun.

   

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Reklasifikacija dugotrajne imovine namijenjene prodaji nakon potresa
 • Dinko Lukač: Isplata naknade članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora
 • Vedran Jelinović: Obračun otpremnine
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Staž osiguranja s povećanim trajanjem