arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2021

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Vozim se kroz grad a mog grada nema...

Aktualno

 • Gordana Lončar: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Aktualno

  Gordana Lončar: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

  Budući su 1.1.2021. stupile na snagu izmijenjene i dopunjene odredbe Zakona o porezu na dohodak, s tim je izmjenama  usklađen i  Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 1/21), a koji se primjenjuje od 5. siječnja.

  Tako su izmjenama Pravilnika propisane sljedeće novine:

  - smanjene su sve porezne stope u sustavu poreza na dohodak (s 12 na 10; 24 na 20 i s 36 na 30),

  - definiran je porezni položaj nacionalne naknade za starije osobe kao primitka na koji se ne plaća porez na dohodak,

  - proširena je mogućnost utvrđivanja dohotka od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica,

  - propisano je pravo na neoporezivu isplatu za rad preko ovlaštenih posrednika do propisanog godišnjeg iznosa i za izvanredne studente i dr.

  O ovim, kao i ostalim izmjenama Pravilnika, možete detaljno pročitati u navedenom članku.

 • Ružica Krizmanić: Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom - blagajnički maksimum od 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Aktualno

  Ružica Krizmanić: Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom - blagajnički maksimum od 2021.

  Pravilnik o dopuni Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom objavljen je u Narodnim novinama br. 1/21 dana 4. siječnja 2021. U Pravilniku su propisane odredbe koje se odnose na utvrđivanje visine blagajničkog maksimuma, a koje su prethodno bile propisane Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Novina koja se propisuje Pravilnikom je povećanje visine iznosa blagajničkog maksimuma za male i srednje subjekte. Za male subjekte povećan je iznos blagajničkog maksimuma, pa sada iznosi 50.000,00 kn, dok je za srednje subjekte iznos povećan na 80.000,00 kn. U dijelu koji se odnosi na obveznike fiskalizacije koji premašuju kriterije za određivanje malog gospodarstva, odnosno veliki poduzetnici, blagajnički maksimum mogu odrediti u iznosu od 100.000,00 kn neovisno o svojim organizacijskim dijelovima. Što se tiče kriterija za određivanje visine blagajničkog maksimuma oni se ovim Pravilnikom nisu mijenjali u odnosu na odredbe Zakona o fiskalizaciji kojima je to bilo ranije propisano, pa je veličina poduzetnika prema odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva i dalje mjerilo kojim se određuje visina iznosa blagajničkog maksimuma.

 • Irena Slovinac: Izmjene Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Aktualno

  Irena Slovinac: Izmjene Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

  U Nar. nov., br. 144/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja koji se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje za 2020., osim odredbi kojima se mijenja sadržaj pojedinih financijskih izvještaja, koje se primjenjuju na GFI za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. ili kasnije. Pravilnikom su dopunjene odredbe o sastavljanju bilješki uz financijske izvještaje i proširen opseg informacija koje u bilješkama uz GFI-e za 2020. moraju objaviti veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa; propisuju novi obrasci bilance, izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobit, izvještaja o novčanim tokovima koji se sastavlja primjenom direktne metode i izvještaja o promjeni kapitala i dr.

 • Ines Tomić Dukši; Štefica Oštrec Čunčić : Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Aktualno

  Ines Tomić Dukši; Štefica Oštrec Čunčić : Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

  Nakon provedenih izmjena i dopuna Zakona o PDV-u izvršene su izmjene i u provedbenom propisu, stoga je donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost,  koji stupa na snagu u dva koraka, odnosno od 5. siječnja 2021. i od 1. srpnja 2021. Od 5. siječnja 2021. primjenjuju se odredbe Pravilnika kojima je pojašnjeno da se porezno priznatim manjkom dobara smatraju se isporuke hrane bez naknade (doniranje) isključivo neprofitnim pravnim osobama kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane, zatim odredbe o iznajmljivanju prostora u kampovima, primjena oslobođenja od PDV-a kod zdravstvenih pregleda i ostale izmjene. Kao jednu od najznačajnijih promjena koja stupa na snagu 1. srpnja 2021. potrebno je istaknuti potrebu praćenja vrijednosti obavljenih telekomunikacijskih usluga, radio i TV emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU tijekom prethodne i tekuće kalendarske godine te s tim u vezi propisanog Obrasca e-trgovina. S tim u vezi obveza podnošenja Obrasca e-trgovina odnosi se na tuzemne porezne obveznike koji obavljaju navedene isporuke u vrijednosti manjoj od 77.000,00 kn godišnje i nisu se prijavili u OSS, jer su njihove isporuke oporezive u Republici Hrvatskoj.

 • Ana Zorić: Smjernice JLP(R)S-ima koje su pogođene posljedicama razornih potresa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Aktualno

  Ana Zorić: Smjernice JLP(R)S-ima koje su pogođene posljedicama razornih potresa

  Kako bi se pojasnio način postupanja općinama, gradovima i županijama koje su pogođene posljedicama potresa te kako bi se olakšalo postupanje u nastalim posebnim okolnostima, uz istovremeno osiguravanje postupanja u skladu s važećim zakonodavnim okvirom i načelom dobrog financijskog upravljanja, Ministarstvo financija je 18. siječnja 2021. uputilo Smjernice jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa. U ovome članku pojašnjavaju glavne odrednice tih Smjernica: pojašnjava se za što se doznačena sredstva iz proračunske zalihe Državnog proračuna RH za 2020. godinu mogu koristiti, pojašnjeno je da je potrebno aktom JLP(R)S propisati kriterije za raspodjelu sredstava, definirati uvjete po kojima će se vršiti refundacije građanima te podatke koje građanin mora dostaviti; pojašnjavaju se pitanja vezana za javnu nabavu tj. prilagodba procedure javne nabave situacijama nastale iznimne žurnosti. nadalje, pojašnjava se otvaranje računa za prikupljanje donacija, odluka predstavničkog tijela o korištenju sredstava donacija, isplata sredstava građanima na ime refundacije troškova, konačno i mogućnost traženja odgode predaje financijskih izvještaja za proračune i proračunske korisnike za potresima pogođenom području.

Financije i računovodstvo

 • Jasminka Rakijašić; Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. za obveznike HSFI-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić; Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. za obveznike HSFI-a

  Bilješke uz financijske izvještaje dio su cjelovitih godišnjih financijskih izvještaja i obvezno ih sastavljaju  svi poduzetnici (mikro, mali, srednji i veliki).  Obveznici HSFI-a u bilješkama trebaju objavite informacije navedene su u toč. 1.42. HSFI-a 1 te sve ono što je zahtijevano ostalim primijenjenim HSFI-ima. Obveznici MSFI-a u bilješkama  prezentiraju informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama koje se primjenjuju, informacije čije se objavljivanje nalaže MSFI-ima, a koje se ne prikazuju drugdje u financijskim izvještajima, te informacije koje se ne prezentiraju drugdje u financijskim izvještajima, a važne su za razumijevanje financijskih izvještaja. Obveznici MSFI-a u bilješkama trebaju objaviti i informacije propisane Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2020. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2020. godinu

  Izvještaj o promjenama kapitala sastavni je dio seta godišnjih financijskih izvještaja, a prikazuje sve promjene na kapitalu koje su se dogodile između dva datuma bilance.  Taj izvještaj obvezno sastavljaju veliki i srednji poduzetnici te subjekti od javnog interesa.

 • Domagoj Zaloker: Odgođena porezna imovina i obveze za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Odgođena porezna imovina i obveze za 2020.

  Stavke imovine i obveza u poslovnim knjigama poduzetnika, u određenim slučajevima, sa sobom nose i određene efekte poreza na dobit, koji utječu na visinu odljeva novčanih sredstava, te ih je potrebno uzeti u obzir prilikom priznavanja tih stavaka u poslovnim knjigama. Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, osnovica za obračun poreza na dobit je dobit utvrđena prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona. Spomenuta uvećanja i umanjenja porezne osnovice mogu rezultirati razlikama između računovodstvene i porezne osnovice pojedinih stavaka imovine i obveza. Takve razlike mogu biti trajne razlike ili privremene razlike. Trajne razlike su one razlike između računovodstvene i porezne osnovice stavaka imovine i obveza koje se ne više nikad ne ispravljaju u nekom od slijedećih poreznih razdoblja (trajno porezno nepriznati rashodi i trajno neoporezivi prihodi). Privremene razlike su one razlike između računovodstvene i porezne osnovice stavaka imovine i obveza  koje nastaju u jednom poreznom razdoblju i ukidaju se u nekom od slijedećih poreznih razdoblja (nepodudaranje razdoblja računovodstvenog i poreznog priznavanja rashoda ili prihoda).  U slučajevima navedenih privremenih razlika priznaju se odgođeni porezi, odnosno odgođena porezna imovina ili odgođene porezne obveze. Priznavanje odgođene porezne imovine ili odgođene porezne obveze ovisi o tome hoće li društvo temeljem privremene razlike u budućem razdoblju platiti porez na dobit ili ostvariti njegov povrat.

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanim tokovima za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanim tokovima za 2020.

  Izvještaj o novčanim tokovima za potrebe javne objave obvezno sastavljaju srednji i veliki poduzetnici. On pruža informaciju o tome na koji način društvo stvara i koristi novac i novčane ekvivalente, što je od iznimnog značaja za korisnike financijskih izvještaja. Struktura i sadržaj izvještaja o novčanim tokovima za 2020. nije se mijenjala u odnosu na izvještaj koji se sastavljao za 2019. Iz izvještaja o novčanim tokovima korisnici financijskih izvještaja se informiraju o tome kako društvo stječe te koristi novac, što pomaže kod razumijevanja poslovne uspješnosti različitih društava budući da se eliminiraju učinci različitih računovodstvenih postupaka za iste transakcije i poslovne događaje. To znači da će izvještaj o novčanim tokovima, bez obzira na primijenjene računovodstvene politike, uvijek prikazivati iste promete i stanja odnosno priljeve i odljeve koji su se doista i dogodili. Društvo treba prezentirati novčane tokove od poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti. Klasificiranje prema aktivnostima pruža informacije koje korisnicima omogućavaju procijeniti utjecaj tih aktivnosti na financijski položaj poduzeća te iznose njegova novca i novčanih ekvivalenata. Obveznici mogu sastaviti izvještaj o novčanim tokovima koristeći direktnu metodu, prema kojoj se objavljuju glavne skupine bruto novčanih primitaka i bruto novčanih izdataka, ili indirektnu metodu, prema kojoj se dobit ili gubitak usklađuje za učinke transakcija nenovčane prirode, sva razgraničenja ili obračunske iznose proteklih ili budućih poslovnih novčanih primitaka ili isplata te za pozicije prihoda ili rashod

 • mr. sc. Vlado Đurašin: Utjecaj zakonskih promjena obračuna naknade za OKFŠ na 2021. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Vlado Đurašin: Utjecaj zakonskih promjena obračuna naknade za OKFŠ na 2021. godinu

  Zakonom o izmjenama Zakona o šumama  izmijenjene su odredbe Zakona o šumama s tim da se izmijenjene odredbe  primjenjuju od 1.1.2021.

  Ovim zakonskim izmjenama povećana je granica godišnjih prihoda ili ukupnih primitaka iznad koje se plaća naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u nastavku: OKFŠ), sa 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn, a stopa naknade smanjena je na 0,024%.

  Svi obveznici koji su u 2020. ostvarili prihode ili primitke veće 3 mil kn, a manje od 7,5 kn, ne moraju u 2021. obračunati niti plaćati akontacije za naredno razdoblje.  Obveznici koji u 2020.  imaju ukupne prihode ili primitke manje od 7,5 mil. kn, a nakon obračuna naknade OKFŠ-a imaju razliku za povrat sredstava, u poziciji su  da im je povoljno tražiti povrat preplaćenih sredstava na što posebno i ukazuje autor članka.

   

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2020.

  Obveznici poreza na dobit sastavljaju prijavu poreza na dobit na PD obrascu, čiji je sadržaj propisan Pravilnikom o porezu na dobit. Izmijenjene odredbe Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 138/20) primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2021. godinu i nadalje, odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2021. Međutim, u postupku popunjavanja Prijave poreza na dobit za 2020. godinu treba uzeti u obzir prethodne izmjene Zakona o porezu na dobit (Nar. nov. 121/19) i Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 1/20), koje se primjenjuju od 1.1.2020., te izmjene Zakona (Nar. nov. 32/20) i prateće izmjene Pravilnika (Nar. nov., br. 59/20), koje su stupile na snagu 20. ožujka 2020., a odnose se na porezni tretman primljenih potpora uslijed posebnih okolnosti. Prethodnim su izmjenama Pravilnika (Nar. nov., br. 59/20) propisani novi PD i PD-NN obrasci za 2020. godinu. Izmjene PD obrasca za 2020. godinu odnose se na uključivanje novih stavaka u PD prijavu na: red. br. 25. – Povećanja porezne osnovice (odredbe od čl. 30.d od 30.i Zakona – izlazno oporezivanje, hiridne neusklađenosti i neusklađenost rezidentnosti), te na red. br. 28. - Potpore u slučaju posebnih okolnosti (umanjenje porezne osnovice).

 • Sandra Pezo: Darovanja – porezni tretman - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Porezi i doprinosi

  Sandra Pezo: Darovanja – porezni tretman

  Darovanja za zdravstvene potrebe, u humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe regulirane su Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o porezu na dobit. Zbog posebnih okolnosti uzrokovanih potresom, Vlada RH je donijela Odluku o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije). Zbog olakšavanja darovanja koja se daju za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom porezni tretman darovanja propisan je i Pravilnikom o provedbi općeg poreznog zakona. Autorica članka obrazlaže porezni tretman navedenih darovanja o čemu se je očitovalo i MF-PU svojim mišljenjem.

 • mr. sc. Marina Vladika: Obračun i plaćanje PPMV-a u 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Marina Vladika: Obračun i plaćanje PPMV-a u 2021.

  Motorna vozila (osobni automobili, motocikli, ATV vozila, pick-up) na koja nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj (RH), a koja se registriraju po posebnim propisima, predmet su oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila (PPMV-om). Obveznik plaćanja PPMV-a je fizička i pravna osoba koja uvozi ili unosi u RH ili stječe motorno vozilo radi uporabe na cestama u RH. U članku autorica potanje piše o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun PPMV-a od 1.1.2021., utvrđivanju PPMV-a za rabljena motorna vozila, podnošenju porezne prijave ili mjesečnog izvješća, plaćanju PPMV-a te drugim specifičnostima oporezivanja motornih vozila.

 • Sandra Pezo: Novosti u pravilnicima o paušalnom oporezivanju - samostalne djelatnosti i turizam - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Porezi i doprinosi

  Sandra Pezo: Novosti u pravilnicima o paušalnom oporezivanju - samostalne djelatnosti i turizam

  S obzirom na izmjene Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 138/20) izmijenjeni su odnosno dopunjeni i pravilnici o paušalnom oporezivanju: Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov. br. 1/21) i Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Nar. nov., br. 1/21), o čemu i piše autorica članka.

  Vezano uz samostalnu djelatnost ističemo smanjenje porezne stope sa 12 na 10% (nova stopa se primjenjuje pri utvrđivanju paušalnog poreza na dohodak za 2021. temeljem dohotka iskazanog u  Obrascu PO-SD za 2020.) s tim da se nisu promijenili  porezni obveznici koji mogu ostvareni dohodak od samostalne djelatnosti paušalno oporezivati niti iznosi godišnjeg paušalnog dohotka. Za dohodak ostvaren u 2021. podnosit će se novi Obrazac PO-SD koji je propisan izmjenama Pravilnika.

  Vezano uz paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu ističemo da je, u odnosu na Pravilnik koji je važio do kraja 2020., zbog primjene smanjene porezne stope promijenjena visina godišnjeg paušalnog dohotka.

 • Jasminka Rakijašić: Korištenje osobnog odbitka za djecu i uzdržavane osobe - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Porezi i doprinosi

  Jasminka Rakijašić: Korištenje osobnog odbitka za djecu i uzdržavane osobe

  Porezni obveznici koji ostvaruju vrste dohodaka koji se smatraju godišnjim dohotkom, osim prava na svoj osnovni osobni odbitak, imaju pravo i na uvećanje tog odbitka  za uzdržavanu djecu i druge članove uže obitelji u propisanim iznosima. U članku se navode osobe koje mogu imati status uzdržavane osobe te uvjeti koji za to trebaju biti ispunjeni, kao i način korištenja uvećanja osobnog odbitka po toj osnovi.

 • Goran Šekoranja: Ukapljeni naftni plin - predmet trošarinskog oporezivanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Porezi i doprinosi

  Goran Šekoranja: Ukapljeni naftni plin - predmet trošarinskog oporezivanja

  Ukapljeni naftni plin (UNP) u smislu trošarinskog oporezivanja smatra se energentom te se u raspolaganju (trgovinom, proizvodnjom, korištenjem) sa UNP-om odgovarajuće primjenjuju odredbe europskog i nacionalnog zakonodavstva. Autor u članku pobliže opisuje zakonodavni okvir, oporezivanje UNP-a i visinu trošarine, obračun i plaćanje trošarine, moguće trošarinske statuse u odnosu na način poslovanja sa UNP-om te druge posebnosti koje su uređene trošarinskim propisima.  

 • prof. dr. sc. Nikola Mijatović: COVID-19: najava novih poreznih oslobođenja na razini EU - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Porezi i doprinosi

  prof. dr. sc. Nikola Mijatović: COVID-19: najava novih poreznih oslobođenja na razini EU

  Postojeća pravila o PDV-u, sadržana u PDV Direktivama, određuju različit porezni tretman medicinske opreme potrebne za borbu protiv COVID-a – 19, ovisno o tome je li riječ o injekcijama ili in vitro medicinskoj dijagnostičkoj opremi (kompletima za testiranje). Trenutno injekcije imaju favorizirani porezni položaj u sustavu PDV-a u odnosu na in vitro medicinsku dijagnostičku opremu. Obzirom da navedena medicinska oprema ima veliku važnost u prevenciji te u suzbijanju posljedica bolesti COVID-19, Komisija EU ide u smjeru donošenja novih pravila (proširenjem poreznih pogodnosti), koja će omogućiti povoljniji porezni položaj u sustavu PDV-a navedene medicinske opreme. Stoga je Komisija EU 7. prosinca 2020. prihvatila prijedlog novih mjera, kojima se bolnice na području EU-a, zdravstveni radnici i pojedinci privremeno oslobađaju plaćanja PDV-a na stjecanje injekcija za potrebe suzbijanja corona virusa i in vitro medicinske dijagnostičke opreme (kompleta za testiranje).

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2020. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2020. godinu

  Konsolidacija je iskazivanje financijskih podataka više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih korisnika te izvanproračunskih korisnika kao da se radi o jedinstvenom subjektu. Krajnji cilj konsolidacije u sustavu proračuna je dobiti informacije o općem proračunu kao cjelini. Obveza konsolidacije financijskih izvještaja u proračunskom računovodstvu propisana je Zakonom o proračunu  te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Neki postupci konsolidacije također su uređeni i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja za 2020. za razdjele državnog proračuna i proračune JLP(R)S-a  je 1. ožujka 2021. Ministarstvo financija dostavit će razdjelima državnog proračuna kod kojih je došlo do statusnih promjena uz upute za izradu financijskih izvještaja razine 11 i upute za konsolidaciju financijskih izvještaja kod statusnih i drugih promjena. U članku se pojašnjavaju postupci konsolidacije na primjerima, a temeljem odredbi propisa koji uređuju konsolidaciju u proračunskom sustavu. Napominjemo da su izmjene i dopune tih propisa tijekom 2019. i 2020. utjecale na drugačije evidentiranje pojedinih poslovnih događaja u odnosu na ranija razdoblja, izmijenjen je i dopunjen Računski plan kao i sadržaj financijskih izvještaja (za 2020. korišten je izmijenjen obrazac: BIL), o čemu smo pisali u našem časopisu. No odredbe o konsolidaciji nisu mijenjane.

 • Ana Zorić; Nikolina Bičanić: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Proračunsko računovodstvo

  Ana Zorić; Nikolina Bičanić: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu

  Zakonom o fiskalnoj odgovornosti propisana je obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika, čelnika proračuna JLP(R)S-a, čelnika trgovačkih društava u vlasništvu RH i/ili jedne ili više JLP(R)S-a te čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH i/ili jedne ili više JLP(R)S-a. Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila propisan je izgled i sadržaj Izjave i prateće dokumentacije, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava. U članku su dane upute za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu.

Neprofitne organizacije

 • Nikolina Bičanić: Godišnji financijski (i drugi) izvještaji neprofitnih organizacija za 2020. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Godišnji financijski (i drugi) izvještaji neprofitnih organizacija za 2020. godinu

  Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2020. moraju se predati Fini do 1. ožujka 2021. Obveznici predaje su sve neprofitne organizacije, bez obzira vode li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo. One neprofitne organizacije koje tijekom 2020. nisu imale poslovnih događaja predaju Izjavu o neaktivnosti. One neprofitne organizacije koje u 2021. žele prijeći na vođenje jednostavnog knjigovodstva trebaju prijaviti taj prelazak do 1. ožujka, ako su ispunjeni uvjeti za to. U članku se pojašnjava godišnje financijsko izvještavanje i podsjeća na obvezu izrade izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava te obvezu popunjavanja upitnika o samoprocjeni.

 • Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit za 2020. kod neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Neprofitne organizacije

  Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit za 2020. kod neprofitnih organizacija

  Neprofitne organizacije koje obavljanjem gospodarske djelatnosti stječu prihode na tržištu obveznici su poreza na dobit. Ove organizacije mogu porez na dobit plaćati na paušalnu osnovicu ili prema redovnom postupku, te prema novčanom načelu. Neprofitne organizacije koje porez na dobit plaćaju po redovnom postupku obvezne su u računovodstvu osigurati podatke za potrebe oporezivanja, te do 30.4.2021. podnijeti prijavu poreza na dobit za 2020.

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Podnošenje porezne prijave obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Podnošenje porezne prijave obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu

  Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnih zanimanja te poljoprivrednu i šumarsku djelatnost od kojih utvrđuju dohodak temeljem poslovnih knjiga i evidencija, obvezni su utvrditi konačan obračun poslovanja za 2020. i podnijeti poreznu prijavu na Obrascu DOH, prema Zakona o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak, koji su se primjenjivali tijekom 2020.

  Godišnja porezna prijava (u nastavku: GPP) obrtnika i slobodnih zanimanja podnosi se najkasnije do kraja veljače 2021. za 2020. godinu na Obrascu DOH elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa ePorezna. Međutim, budući je 28.2.2021. nedjelja i neradni dan, Obrazac DOH za 2020. godinu potrebno je dostaviti najkasnije do 1.3.2021.

  U odnosu na prošlu godinu, za fizičke osobe koje imaju obvezu podnošenja GPP, propisan je novi Obrazac DOH radi novih poreznih olakšica za fizičke osobe do 25 godina života te od 26 do 30 godina života, ako uz samostalnu djelatnost istovremeno ostvaruju i primici po osnovi nesamostalnog rada odnosno plaće. Stoga će se novi Obrazac DOH po prvi puta primijeniti pri podnošenju GPP za 2020.

  Autorica na primjeru pojašnjava popunjavanje Obrasca DOH te obrazlaže i popratnu dokumentaciju koju su navedeni porezni obveznici dužni podnijeti uz navedeni obrazac.

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: O potporama za očuvanje radnih mjesta u 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: O potporama za očuvanje radnih mjesta u 2021.

  Teško stanje u gospodarstvu uvjetovano zaraznom bolešću COVID-19 nastoji se popraviti odobravanjem novih potpora poslodavcima u 2021. od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), a s ciljem očuvanja radnih mjesta radnika i opstanka tvrtki u kojima ti radnici rade. Upravno vijeće HZZ-a uvelo je Potporu za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena koja bi se trebala primjenjivati od 1.1. do 31.12.2021. te  Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) za siječanj – veljaču 2021. O pravilima za dodjelu potpora od strane Upravnog vijeća HZZ-a, nadoknadi fiksnih troškova, obvezama poslodavaca i HZZ-a, iskazivanju potpora u Obrascu JOPPD i drugim specifičnostima autor potanje piše u članku.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Novine u carinskom zakonodavstvu u 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Melita Buljan: Novine u carinskom zakonodavstvu u 2021.

  Ujedinjena Kraljevina (s izuzetkom Sjeverne Irske) od 1.1.2021. postaje treća zemlja, a to znači da će se na robu koja se iznosi ili unosi na ili s područja Ujedinjene Kraljevine provoditi odgovarajući carinski postupci. Kako će se provoditi ti postupci, primjenjivati pravila i popunjavati carinske deklaracije sukladno izmijenjenim carinskim propisima na nivou Europske unije (EU) i na nivou Republike Hrvatske (RH) te o promjenama u Zakonu o PDV-u glede obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu i ukidanju neoporezivanja pošiljki male vrijednosti, autorica potanje piše u članku.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Upućivanje radnika u RH i prekogranična provedba odluka o novčanoj kazni - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Upućivanje radnika u RH i prekogranična provedba odluka o novčanoj kazni

  Zakonom o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni (Nar. nov., br. 128/20; u nastavku: Zakon), uređeni su uvjeti rada i prava radnika koji je u okviru prekograničnog pružanja usluga upućen na rad na ograničeno vrijeme u Republiku Hrvatsku (u nastavku: RH) iz Europske unije (u nastavku: EU9, Europskoga gospodarskoga prostora (u nastavku: EGP), Švicarske Konfederacije ili treće zemlje u cilju zaštite radnika, neovisno o pravu koje se primjenjuje na radni odnos upućenoga radnika.

  Zakonom su  propisane i obveze poslodavaca kao i pravila i postupak uzajamne pomoći i suradnje nadležnih tijela država članica u prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni koje je donijelo nadležno tijelo ili potvrdilo upravno tijelo ili sud države članice, izrečenoj pružatelju usluga sa sjedištem u jednoj državi članici EGP-a zbog povrede prava upućenoga radnika odnosno kršenja pravila o upućivanju radnika.

  Kod upućivanja radnika može doći i do nepoštivanja propisa i u drugim sustavima  kao što je sustav socijalne sigurnosti, porezni sustav, ulaska i boravka i dr. čije povrede nisu uređene Zakonom, već se njime uređuje samo suradnja u provedbi onih odluka o novčanoj kazni izrečenoj pružatelju usluga u jednoj državi članici EGP-a koje je izreklo upravno tijelo ili sud u drugoj državi članici.

  Ujedno je propisano i da se Zakon ne primjenjuje na prekograničnu provedbu novčanih kazni i drugih sankcija na temelju odluka izrečenih u kaznenim, prekršajnim, građanskim i trgovačkim stvarima.

   Isto tako odredbe o prekograničnoj provedbi odluke o novčanoj kazni u području upućivanja radnika se ne primjenjuju na upućivanja radnika iz Švicarske Konfederacije i trećih zemalja, a  Zakon se u cijelosti ne primjenjuje na prekogranično pružanje usluga samozaposlenih osoba jer oni nisu radnici, rad u dvije ili više država kao i rad pomoraca.

  Opširnije o upućivanju radnika u RH i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Obvezna osnova za isključenje zbog nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2021

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Obvezna osnova za isključenje zbog nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

  Postojanje duga po dospjelim poreznim obvezama te obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje jedna je od dviju obveznih osnova za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave. Pogrešno utvrđenje činjenica vezano uz (ne)postojanje ove osnove za isključenje ne samo da je jedan od najčešćih žalbenih navoda u odnosu na pregled i ocjenu ponuda, već i osobito bitna povreda na koju Državna komisija pazi po službenoj dužnosti. Kako se ova osnova za isključenje primjenjuje na hrvatske gospodarske subjekte, a kako na strane, te kako se i koji dokazi pribavljaju u odnosu na ponuditelje i članove zajednice, a kako na druge subjekte iz ponude (podugovaratelji i subjekti na koje se oslanjaju ponuditelji), teme su o kojima pišemo u ovome članku.

Pitajte TEB

 • Dinko Lukač: Izdavanje i čuvanje putnih naloga
 • mr. sc. Ida Dojčić: Blagajnički maksimum od 1.1.2021.
 • Domagoj Zaloker: Izjava o ispravku pretporeza kod naknadnih odobrenja

Poslovni info br. 1-2.2021. – TEB-ov podsjetnik

 • Poslovni info br. 1-2.2021. – TEB-ov podsjetnik