arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2021

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: S optimizmom u 2022.?

Aktualno

 • Dražen Opalić: Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći i iznos minimalne plaće za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Aktualno

  Dražen Opalić: Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći i iznos minimalne plaće za 2022.

  Hrvatski Sabor je 29. listopada 2021. izglasao Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći koji je objavljen u Nar. nov., br. 120/21, a s primjenom od  1. prosinca 2021.

  Od izmjena Zakona ističemo sljedeće:

  • proširena je definicija minimalne plaće i nadzor nad proširenim kolektivnim ugovorima,
  • propisana je obveza ugovaranja minimalne plaće u bruto iznosu,
   • izuzima se povećanje plaće zbog otežanih uvjeta iz iznosa minimalne plaće i dr.

  Ističemo da se novi iznos minimalne plaće od 4.687,50 kn (bruto) odnosno 3.750,00 kn (neto) primjenjuje pri isplati plaće za siječanj 2022. koja se u pravilu isplaćuje u veljači 2022.

 • Vedran Jelinović: Uz druge izmjene i dopune Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Uz druge izmjene i dopune Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom

  Budući da su u dosadašnjoj primjeni Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom postojale određene administrativne i proceduralne prepreke, bilo je potrebno izmijeniti postojeći zakonodavni okvir kako bi se iste otklonile i značajnije ubrzala obnova. Izmjene i dopune, o kojima pišemo u ovome članku, stupile su na snagu 30.10.2021. a primijeniti će se i na postupke pokrenute na temelju dosadašnjih odredaba Zakona, ako su povoljnije za stranku.

 • Darko Marečić: Izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Aktualno

  Darko Marečić: Izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

  U Nar. nov., br. 126/21 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji stupa na snagu 25.11.2021. Ovim Zakonom produljen je rok važenja privremenih rješenja u djelatnosti ugostiteljstva, a svim iznajmljivačima omogućeno jednako pružanje usluga prehrane gostima u smještaju odnosno samo pružanje usluge doručka.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika za 2021.

  Na kraju poslovne godine računovodstvo treba popisati svu imovinu i obveze, uskladiti potraživanja i obveze s dužnicima, vjerovnicima, kreditorima i dr. osobama, provjeriti početna stanja, sastaviti i provjeriti ranije sastavljene obračune (amortizacije, revalorizacije, rezerviranja, vrijednosnih usklađenja, kamata, plaća, kalkulacija i dr.), provjeriti i uskladiti analitičke evidencije s glavnom knjigom, i dr.

 • Domagoj Zaloker: Obračun amortizacije za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Obračun amortizacije za 2021.

  Posljedica korištenja dugotrajne imovine u poslovnom procesu je fizičko i ekonomsko trošenje njene nabavne (početne) vrijednosti. U tu svrhu za svaku poslovnu godinu izračunava se potrošeni dio nabavne vrijednosti dugotrajne imovine, koji se kao trošak iskazuje u financijskim izvještajima poduzetnika, vodeći pritom računa o zahtjevima računovodstvenih i poreznih propisa. Imovina koja podliježe obračunu amortizacije je imovina za koju se očekuje da će se koristiti duže od jednog razdoblja (12 mjeseci), koja ima ograničeni vijek uporabe i koristi se u poslovne svrhe. Amortizacija bi se trebala obračunavati tijekom cijelog korisnog vijeka uporabe neke dugotrajne imovine, odnosno u onom razdoblju u kojem poduzetnik očekuje ostvarivati direktne ili indirektne ekonomske koristi od uporabe te imovine. Prema tome, poduzetnik je dužan samostalno ili uz pomoć stručnih osoba procijeniti korisni vijek uporabe svakog pojedinog predmeta dugotrajne imovine. Poduzetnici su dužni procijenjeni korisni vijek uporabe pojedine dugotrajne imovine preispitati barem jednom na kraju svake poslovne godine. Računovodstveni postupak u svezi s amortizacijom dugotrajne imovine uređen je zahtjevima HSFI-a 5, HSFI-a 6, HSFI-a 7, MRS-a 16, MRS-a 38 i MRS-a 40, dok je porezni tretman priznavanja troškova amortizacije dugotrajne imovine propisan Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom o porezu na dobit. U članku pišemo o računovodstvenom i poreznom aspektu amortizacije dugotrajne imovine poduzetnika.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Troškovi rezerviranja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Troškovi rezerviranja

  Rezerviranje predstavlja obvezu čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, međutim postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Na svaki datum bilance potrebno je razmotriti postoje li događaji za koje je potrebno priznati troškove rezerviranja u skladu sa zahtjevima primjenjivih računovodstvenih standarda. U članku se obrađuje računovodstveni tretman te porezni aspekti pojedinih vrsta rezerviranja.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Godišnje usklađenje PDV-a za 2021. kod poduzetnika i proračunskih korisnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Godišnje usklađenje PDV-a za 2021. kod poduzetnika i proračunskih korisnika

  Zakon o PDV-u ne nalaže obvezu sastavljanja kumulativnog obračuna PDV-a, ali je propisana  obveza godišnjeg usklađenja obveze i pretporeza u prijavi PDV-a koju obveznici PDV-a sastavljaju za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine. Stoga su porezni obveznici u prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. obvezni napraviti sva usklađenja i ispravke koje se odnose na tu kalendarsku godinu. Isto su obvezni napraviti i poduzetnici koji prestaju s poslovanjem. Porezni obveznik koji prestaje s poslovanjem obvezan je u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja u kojem je poslovao napraviti sva usklađenja i ispravke do dana prestanka poslovanja. Navedeno su obvezni napraviti i porezni obveznici koji su obavljali isključivo oporezive isporuke dobara i usluga, a počinju obavljati isključivo isporuke dobara i usluga oslobođene PDV-a u roku iz čl. 85. st. 6. Zakona o PDV-u za ono razdoblje oporezivanja u kojem je došlo do promjene. Porezni obveznik mora u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine (posljednji mjesec ili tromjesečje) napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu, kao što su ispravci pretporeza za dugotrajnu imovinu, usklađenje postotka (%) podjele pretporeza u odnosu na privremeni postotak (%) za tekuću godinu, utvrditi obvezu PDV-a po manjkovima dobara utvrđenim po inventuri, napraviti ispravke pogrešaka iz ranijih razdoblja oporezivanja itd.

 • Domagoj Zaloker: Ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Porezi i doprinosi

  Domagoj Zaloker: Ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a

  Fizička i pravne osobe koja obavljaju bilo koju gospodarsku djelatnost smatraju se poreznim obveznicima te su dužni voditi računa o ispunjavanju zakonskih uvjeta za upis u registar obveznika PDV-a. Također, svi porezni obveznici koji se nalaze u registru obveznika PDV-a, a koji to više ne žele biti, moraju znati pod kojim uvjetima se iz njega može izaći. Porezni obveznici izvan registra obveznika PDV-a koji tijekom kalendarske godine obave isporuke dobara ili usluga u iznosu većem od 300.000,00 kn obvezni su upisati se u registar obveznika PDV-a od prvog dana slijedećeg mjeseca, odnosno najkasnije do 15. dana slijedećeg mjeseca podnijeti prijavu za upis u registar obveznika PDV-a. Isporuke na koje se primjenjuje propisani prag od 300.000,00 kn propisane su odredbama čl. 90. st. 5. i 6. Zakona o PDV-u. Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji tijekom 2021. nisu ostvarili vrijednost isporuka dobara ili usluga u iznosu većem od 300.000,00 kn, mogu, temeljem svojeg zahtjeva Poreznoj upravi, izaći iz registra obveznika PDV-a od 1.1.2022.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u 2021.

  Troškovi promidžbe i reprezentacije, uključujući dane donacije i sponzorstva, uobičajeni su rashodi poslovanja, evidentirani u knjigovodstvu poduzetnika. Međutim, obzirom na njihovu specifičnost, regulirani su poreznim propisima na način da je zakonodavac propisao uvjete i vrijednosna ograničenja tih izdataka priznatih u porezne svrhe. Troškovi promidžbe (reklamiranja) poreznog obveznika ili njegovih proizvoda (usluga) uglavnom su u potpunosti porezno dopustiv rashod. Međutim, kada poreznom obvezniku i u svrhe promidžbe nastanu troškovi koji se u smislu poreznih propisa smatraju reprezentacijom, za dio tih troškova se uvećava osnovica poreza na dobit. U slučaju danih donacija, bez obzira radi li se o donaciji u novcu ili u materijalnoj imovini, propisane su namjene za koje se može darivati, kao i iznosi do kojih se može ići u iskazivanju tih rashoda. Za razliku od donacija, kod sponzoriranja nema vrijednosnih ograničenja kao ni određenja osoba s kojima se ugovor o sponzorstvu može sklopiti. U članku se pojašnjava koji će oblik ovakvih poslovnih aktivnosti i uz koje uvjete biti porezno dopustiv rashod za 2021. godinu, te kakav je porezni tretman ovakvih isporuka prema odredbama o oporezivanju PDV-om.

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Darovi djeci, božićnice i darovi u naravi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Darovi djeci, božićnice i darovi u naravi

  Pravo na isplatu materijalnih prava, naknada te prigodnih nagrada može biti regulirano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili odlukom poslodavca, a Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su vrste i iznosi koje poslodavci mogu neoporezivo isplatiti isključivo svojim radnicima. Dakle, poslodavci, ako nemaju ništa regulirano i ako nisu potpisnici kolektivnih ugovora ili ne primjenjuju KU čija je primjena obvezna, niti ne moraju isplaćivati navedene nagrade.

  Međutim, ako je to propisano nekim od izvora radnoga prava tada su obvezni isplatiti u iznosima koji su navedeni aktom. O isplati prigodne nagrade/dara djeci potrebno je izvijestiti PU na obrascu JOPPD, dok ta obveza pri davanju dara u naravi nije propisana.

  O navedenom, na praktičnim primjerima, možete pročitati u navedenom članku.

 • Željka Marinović: Trošarinska izvješća – alkohol, duhan, energenti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Porezi i doprinosi

  Željka Marinović: Trošarinska izvješća – alkohol, duhan, energenti

  Trošarinska izvješća se podnose za alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, duhanske proizvode, energente i električnu energiju. Obveznici trošarine na trošarinske proizvode dužni su carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu, uporabom sustava elektroničke razmjene podataka dostaviti propisane obrasce za dnevni obračun trošarine, mjesečno izvješće i mjesečni obračun trošarine, osim godišnjih izvješća koja se dostavljaju pismenim putem.    

  U članku autorica piše o obračunu trošarine, nastanku obveze te podnošenju propisanih trošarinskih izvješća.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

  Rokovi sastavljanja i predočavanja godišnjih financijskih izvještaja proračunskog računovodstva za 2021. prema Pravilniku o financijskom izvještavanju jesu kraj siječnja 2022. (za proračunske korisnike) odnosno sredina veljače (za proračune i izvanproračunske korisnike). Zbog toga su pripremne radnje za sastavljanje godišnjih izvještaja već u tijeku. Preispituju se, usklađuju i ispravljaju knjigovodstveni podaci i obavljaju radnje vezane za godišnji popis imovine i obveza. O popisu je pisano u prošlom broju FIP-a, a u ovome tekstu podsjećamo na uobičajene kontrolne i druge postupke koji se provode krajem proračunske godine, s kratkim osvrtom na izmjene propisa o proračunskom računovodstvu koji se primjenjuju na knjigovodstvena evidentiranja od početka ove godine.

  Sveobuhvatnost dokumentacije može se osigurati i s provođenjem međusobnog usklađenja „otvorenih stavaka“ s komitentima (salda potraživanja i obveza) sa stanjem na dan 31.12.2021. i pribavljanjem nedostajuće dokumentacije. Provođenje međusobnog usklađivanja potraživanja i obveza sa stanjem na dan 31.12. obavezno je za sve proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike.

Neprofitne organizacije

 • Nikolina Bičanić: Planiranje kod neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Planiranje kod neprofitnih organizacija

  Neprofitne organizacije obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva obvezne su izrađivati planske akte za svaku poslovnu godinu (prema Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija). Godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu usvajaju najviša tijela neprofitne organizacije, do kraja tekuće za sljedeću poslovnu godinu. Zakonski zastupnik odgovoran je za zakonito i pravilno izvršavanje financijskog plana, a sva financijska sredstva smiju se koristiti prema namjenama i u visini utvrđenoj financijskim planom neprofitne organizacije. Tijekom godine mogu se provoditi izmjene i dopune financijskog plana, po postupku za donošenje financijskog plana.

  Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola i izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija  propisana je metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana, kao i način i uvjeti izvršavanja financijskog plana neprofitne organizacije. U ovome članku detaljnije se pojašnjava način izrade planskih akata, rokovi, odgovornosti te se daju i neki primjeri iz prakse.

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti na obrascima PO- SD i PO- SD-Z za 2021. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti na obrascima PO- SD i PO- SD-Z za 2021. godinu

  Fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva, a nisu upisane u registar obveznika PDV-a, mogu izabrati plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza, ako im ukupni godišnji primici u poreznom razdoblju nisu veći od 300.000,00 kn. Pritom se konačna porezna obveza utvrđuje prema ostvarenom prometu iskazanom na Obrascu PO-SD, a u slučaju zajedničkog obavljanja djelatnosti na obrascu PO-SD-Z.

  Autorica u članku ukazuje na slučajeve ostvarenja primitaka iznad 300.000,00 kn, na utjecaj početka obavljanja djelatnosti temeljem koje se dohodak utvrđujem prema poslovnim knjigama na paušalni obrt, obrazlaže utvrđivanje broja mjeseci obavljanja djelatnosti, izračun dohodovnog razreda na praktičnim primjerima i dr.

 • Krešimir Vranar: Izdaci reprezentacije, reklame i darovanja kod obrtnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Izdaci reprezentacije, reklame i darovanja kod obrtnika

  Fizičke osobe, koje obavljaju samostalnu djelatnost, poslovne izdatke evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka primjenjujući načelo blagajne. Međutim, izdatak za reprezentaciju jedan je od izdataka koji se pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti ne priznaje u cijelosti, za razliku od izdataka za reklamu koji se priznaju u cijelosti kod obavljenog plaćanja. Pod izdacima za reprezentaciju smatraju se: ugošćenja, darovi sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, izdaci za odmor, sport, rekreaciju, izdaci za korištenje osobnih motornih vozila, plovila, zrakoplova, kuće za odmor i drugi slični izdaci, u visini troškova nastalih iz poslovnih odnosa s poslovnim partnerom. Izdatak za reprezentaciju jedan je od izdataka koji se pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti ne priznaje u cijelosti, već se priznaje samo 50% izdataka. U članku se na primjerima pojašnjava evidentiranje izdataka za reprezentaciju i reklamu u poslovnim knjigama obrtnika, te uvećanje osobnog odbitka za dana darovanja.

Plaće i naknade plaća

 • Jasminka Rakijašić: Ispravak i dopuna JOPPD-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Plaće i naknade plaća

  Jasminka Rakijašić: Ispravak i dopuna JOPPD-a

  U članku se pojašnjavaju načini ispravaka Obrazaca JOPPD kod kojih se naknadno utvrdi da su neki podaci iskazani na tim izvješćima pogrešni. Također, obrađuje se i način ispostavljanja dopuna Obrasca JOPPD.

 • Dinko Lukač: Dnevnica za rad na terenu i naknada za odvojeni život - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Dnevnica za rad na terenu i naknada za odvojeni život

  Izvorom radnog prava kojeg primjenjuje poslodavac treba urediti pravo radnika na dnevnicu za rad na terenu u zemlji i inozemstvu te na naknadu za odvojeni život od obitelji. Ukoliko poslodavac u izvoru radnog prava ne uredi pravo radnika na navedene naknade, tada radnik ne može ostvariti to svoje pravo bez obzira što poslove svog radnog mjesta obavlja na terenu ili u sjedištu poslodavca.

  Porezni propisi propisuju neoporezive iznose dnevnice za rad na terenu i naknade za odvojeni život od obitelji te uvjete koji moraju biti ispunjeni da bi se te naknade mogle isplatiti bez obračuna javnih davanja od strane poslodavca.

  U članku autor na primjerima piše o ostvarivanju prava na dnevnicu za rad na terenu te naknadi za odvojeni život od obitelji i izvješćivanju u JOPPD obrascu.

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Autorska djela stvorena u radnim odnosima prema novom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Radno pravo

  Vedran Jelinović: Autorska djela stvorena u radnim odnosima prema novom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

  Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima stupio je na snagu 22.10.2021., te u odnosu na prethodno važeći istoimeni zakon koji se primjenjivao dotad, na drugačiji način uređuje pitanje autorskih djela stvorenih u radnom odnosu, u državnoj ili javnoj službi. Novim Zakonom detaljnije su uređena i autorska prava studenata i autorska djela koja stvore znanstvenici, suradnici i nastavnici izabrani u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna, suradnička i stručna zvanja. Uz navedene teme, u ovome članku pišemo i o utjecaju ove promjene na postojeće ugovore o radu, te statusu autorskih prava stvorenih u radnim odnosima prije stupanja novog Zakona na snagu.

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Ozljeda na radu – prijava i naknada plaće - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Zdravstveno osiguranje

  Ljubica Đukanović: Ozljeda na radu – prijava i naknada plaće

  Ozljeda na radu je ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem kao i ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je uzročno vezana uz obavljanje poslova/djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju. Ozljeda na radu je i ozljeda nastala tijekom obveznoga kondicijskog treninga vezanog uz održavanje psihofizičke spremnosti za obavljanje određenih poslova, sukladno posebnim propisima.

  Pored toga ozljedom na radu se smatra i bolest koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nesretnog slučaja ili više sile za vrijeme rada/obavljanja djelatnosti ili u vezi s obavljanjem djelatnosti na osnovi koje je osigurana osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju. Isto tako, ozljeda koja nastane na prethodno navedeni način koju osigurana osoba zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji joj je osiguran/na posao na osnovi kojeg je osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju, smatra se ozljedom n radu.

  Ako do ozljede, koja se smatra ozljedom na radu, dođe u okolnostima izrijekom utvrđenim čl. 16. Zakona o obveznom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 89/19; u nastavku: Zakon) kod osiguranih osoba koje je pravna i fizička osoba kao i tijelo javne vlasti obvezno prijaviti s osnove ozljede na radu isto tako se smatra ozljedom na radu.

  Prava za slučaj ozljede na radu ostvaruju se nakon prethodno provedenog postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO) kojim se utvrđuju uvjeti koji moraju biti ispunjeni kako bi se ozljeda ili bolest mogla priznati za ozljedu na radu, s time da prijava o ozljedi na radu,  mora biti podnijeta u rok od 8 dana od dana ozljede ili bolesti.

  Opširnije o ozljedi na radu, osobama koje se s osnove ozljede na radu moraju osigurati, pravima koja se u slučaju priznavanja ozljede ili bolesti za ozljedu na radu ostvaruju, načinu prijave, rokovima i drugim pitanjima pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Upravno pravo

 • Vedran Jelinović: Novele Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  Upravno pravo

  Vedran Jelinović: Novele Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima

  Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima koji su objavljeni u Nar. nov., br. 110/21 od 13.10.2021. imaju za cilj ubrzati i pojednostaviti rješavanje u upravnim stvarima, konkretnim uvođenjem elektroničkih oblika komunikacije i dostave pismena. U ovome članku pišemo o promjenama koje nas s početkom 2022. očekuju u upravnim postupcima, odnosno upravnim sporovima.

EU

 • Antonija Ćurić: EU fondovi 2021.- 2027. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2021

  EU

  Antonija Ćurić: EU fondovi 2021.- 2027.

  Cilj ovoga članka je izvijestiti čitatelje o o investicijskim prioritetima i glavnim ciljevima Dugoročnog proračuna EU odnosno višegodišnjeg financijskog okvira z razdoblje 2021. – 2027, kao i o instrumentu Next Generation EU (NGEU). Riječ je privremenom instrumentu za oporavak vrijednom 806,9 milijardi EUR čiji je glavni cilj ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija. Sredstva dodijeljena Republici Hrvatskoj za navedeno financijsko razdoblje u tekućim cijenama iznose više od 14 milijardi eura iz VFO-a-a te nešto više od 11 milijardi eura iz NGEU-a.

Pitajte TEB

 • Vedran Jelinović: Naknada plaće za vrijeme bolovanja i ovrha
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Plaće osoba zaposlenih u kućanstvu – obračun obveza i izvješćivanje
 • Domagoj Zaloker: Otpis potraživanja od kupca nad kojim je proveden skraćeni stečajni postupak
 • Nikolina Bičanić: Evidentiranje troška testiranja zaposlenika na virus SARS-CoV-2

TEB-ov Poslovni info br. 12/21

 • TEB-ov Poslovni info br. 12/21