arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2021

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Julije Domac: Zašto su klima i energija važne za sve nas?

Aktualno

 • Vedran Jelinović: Od 1.9.2021. nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Od 1.9.2021. nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi

  Počevši od 1.9.2021. upravne pristojbe za pojedina pismena i radnje naplaćuju se sukladno novoj Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (Nar. nov., br. 92/21). Kao što je bilo uređeno i ranije važećim istoimenim propisom, novom Uredbom propisuju se opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima. Od 1.9.2021. ukinuta je obveza plaćanja brojnih pristojbi, te su u potpunosti ukinuta i neka posebna područja (10 umjesto 17). Pristojbe su propisane tarifnim brojevima u Tarifi upravnih pristojbi u Prilogu I. koji je sastavni dio ove Uredbe. U ovome članku pišemo o ukinutim pristojbama po posebnim područjima i promjenama u poslovima za koje je preostala obveza plaćanja.

 • Ljubica Đukanović: Nova Uredba o uredskom poslovanju - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Nova Uredba o uredskom poslovanju

  Novom Uredbom o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 75/21; u nastavku: Uredba) uređena su  pravila i mjere za obavljanje poslova državne uprave na novi način. Posebnost Uredbe je što uvodi obvezni informacijski sustav u uredsko poslovanje i transformira ga u digitalni način komunikacije svih obveznika primjene. Rok za punu primjenu novo propisanog načina uredskog poslovanja je 1.1.2023., a do tada mnoge su obveze pred obveznicima primjene kako bi se u cijelosti provela digitalna transformacija uredskog poslovanja u Republici Hrvatskoj.

  Pored pravila i mjere uredskog poslovanja, Uredba propisuje i standarde postupanja u obavljanju poslova državne uprave i provedbi zakona kojim se uređuje opći upravni postupak i drugih poslova iz djelokruga javnopravnog tijela (u nastavku: JT).

  Uredsko poslovanje je skup pravila i mjera u postupanju s pismenima od  primanja, izdavanja,  evidencije, dostave u rad, obrade,  otpremanja, čuvanja, izlučivanje do predaje nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu.

  Uredba je dokument koji propisuje postupanja s dokumentima unutar državne uprave, a obveznici primjene Uredbe su sva JT i to:

  • tijela državne uprave,
  • druga državna tijela,
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
  • pravne osobe s javnim ovlastima.

  Najbitnija novost i suština  Uredbe je uvođenje informacijskog sustava uredskog poslovanja. Pored informacijskog sustava Uredba uvodi nekoliko velikih novosti u uredsko poslovanje, a jedna od njih je čl. 3. Uredbe prema kojem JT međusobno te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem.

  Ovom odredbom Uredbe započinje digitalna transformacija javne uprave, a time i jednostavnija, brža i transparentnija komunikacija između državne uprave i fizičkih i pravnih osoba.

  Detaljnije o svim novostima koje je Uredba donijela i novom načinu komunikacije svih javnopravnih tijela pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Rent-a-car usluge - računovodstveni i porezni tretman - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Rent-a-car usluge - računovodstveni i porezni tretman

  Rent-a-car usluge odnosno usluge iznajmljivanja osobnih automobila bez vozača mogu se obavljati pod uvjetima i na način propisan Zakonom o pružanju usluga u turizmu. Troškovi vozila kojima se obavlja rent-a-car djelatnost porezno su priznati trošak. Porezni tretman rent-a-car usluga ovisi o tome tko je primatelj usluge, je li riječ o kratkotrajnom ili dugotrajnom iznajmljivanju, te gdje je vozilo stavljeno na raspolaganje korisniku.

 • Domagoj Zaloker: Naknadni popusti kod isporuka unutar EU - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Naknadni popusti kod isporuka unutar EU

  Naknadni popusti (odobrenja) koriste se kao alat povećanja opsega prodaje, likvidnosti ili pak nadoknade troškova za neispunjavanje ugovorenih uvjeta, a pri njihovom evidentiranju potrebno je uvažiti zahtjeve računovodstvenih standarda, ali i poreznih propisa. Prilikom evidentiranja naknadnih popusta u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima poduzetnika, a u smislu uvažavanja zahtjeva računovodstvenih standarda, poduzetnici moraju voditi računa o trenutku u kojem se naknadni popusti evidentiraju na teret rashoda ili u korist prihoda, odnosno, u smislu uvažavanja zahtjeva poreznih propisa, u kojem trenutku dolazi do korekcije osnovice za oporezivanje porezom na dodanu vrijednost te poreznom priznavanju nastalih rashoda od danih naknadnih popusta odnosno odobrenja.

 • mr. sc. Mladen Štahan: J.d.o.o. - pravne i računovodstvene posebnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: J.d.o.o. - pravne i računovodstvene posebnosti

  Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću su podvrsta društva s ograničenom odgovornošću, za koja su propisana dodatna pravila, ograničenja i obveze. O pravnim, računovodstvenim i drugim osobitostima j.d.o.o.-a, te njihovom položaju u hrvatskom gospodarstvu, predmet su ovog članka.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Faktoring - računovodstveni i porezni tretman - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Faktoring - računovodstveni i porezni tretman

  Faktoring je oblik kratkoročnog financiranja, koji se temelji  na prodaji kratkoročnih potraživanja specijaliziranoj instituciji prije njihovog dospijeća, a za usluge faktoringa korisnik plaća određene naknade i kamate. O značajkama faktoringa, te računovodstvenom i poreznom tretmanu faktoring poslova potanje pročitajte u članku.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: PDV pri uvozu – nove odredbe u 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: PDV pri uvozu – nove odredbe u 2021.

  Predmet oporezivanja PDV-om, sukladno  čl. 4. st. 1. toč. 4. Zakona o PDV-u, je uvoz dobara. Obračun PDV-a (i carine) prilikom uvoza dobara u nadležnosti je Carinske uprave. PDV kojeg je pri uvozu obračunala nadležna carinarnica uvoznik plaća u roku za plaćanje uvoznih davanja u skladu s carinskim propisima, odnosno u roku od 10 dana. Posljednjim je izmjenama Zakona o PDV-u proširena mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu na sva dobra neovisno o njihovoj vrsti i vrijednosti, pa je tako od 1.1.2021. moguća primjena obračunskog podmirenja PDV-a pri uvozu svih dobara za porezne obveznike koji su u sustavu PDV-a i koji mogu odbiti pretporez u cijelosti. Od 1.7.2021. ukinuto je oslobođenje pri uvozu za pošiljke male vrijednosti i počela primjena novih posebnih postupaka plaćanja PDV-a pri uvozu.

 • mr. sc. Zrinka Perić: Utvrđivanje porezne rezidentnosti fizičkih osoba - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Zrinka Perić: Utvrđivanje porezne rezidentnosti fizičkih osoba

  Boravak stranaca u RH uređen je Zakonom o strancima, ali za svrhe oporezivanja bitne su odredbe Općeg poreznog zakona koje definiraju pojam prebivališta/uobičajenog boravišta.

  Za svrhe oporezivanja u RH, porezni obveznik, fizička osoba, može biti rezident ili nerezident, a kriterij za takvo razlikovanje ne ovisi o državljanstvu pojedinog poreznog obveznika, već o činjenici posjeduje li ta fizička osoba prebivalište ili uobičajeno boravište u RH prema poreznim propisima, naglašavajući da se pitanje prebivališta i boravišta ne određuje prema Zakonu o prebivalištu, koji je u nadležnosti MUP-a, već prema odredbama Općeg poreznog zakona.

  Zbog toga je i od velike važnosti pravilno utvrđivanje porezne rezidentnosti tih fizičkih osoba, jer o  utvrđenoj rezidentnosti ovisi opseg porezne obveze tih poreznih obveznika. Svaka država uređuje utvrđivanje porezne rezidentnosti svojim domaćim poreznim propisima, a i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

 • Jasminka Rakijašić: Isplate primitaka bivšim radnicima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Porezi i doprinosi

  Jasminka Rakijašić: Isplate primitaka bivšim radnicima

  U članku se obrađuje porezni tretman, te obveze doprinosa kod isplate pojedinih primitaka bivšim radnicima. Navode se i slučajevi u kojima se kod isplate treba primijeniti obračun poreza kao za dohodak od nesamostalnog rada, a doprinosi se obračunavaju prema pravilima za drugi dohodak.

 • Ana Vrdoljak: Oslobođenja u sustavu oporezivanja porezom na promet nekretnina - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Porezi i doprinosi

  Ana Vrdoljak: Oslobođenja u sustavu oporezivanja porezom na promet nekretnina

  Sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina, svako stjecanje nekretnina kupoprodajom, zamjenom, nasljeđivanjem, darovanjem, unošenjem i izuzimanjem nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, stjecanje temeljem zakona te ostalim načinima stjecanja nekretnina od drugih osoba, smatra se prometom nekretnina koji podliježe obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina, osim onoga na koji se obračunava porez na dodanu vrijednost. Kao i kod drugih poreznih oblika, ZPPN-om su, radi zaštite određenih kategorija poreznih obveznika ili poticanja gospodarske aktivnosti, propisana oslobođenja od plaćanja obveze poreza na promet nekretnina. Osim u ovom propisu, oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina nalazimo i u drugim posebnim propisima.

 • Nataša Borota: Podnošenje Obrasca e-trgovina putem ePorezne - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Porezi i doprinosi

  Nataša Borota: Podnošenje Obrasca e-trgovina putem ePorezne

  Od 1. srpnja 2021. brisane su odredbe o pragu isporuke te je mjesto oporezivanja isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije država članica u kojoj završava prijevoz dobara kupcu, a s ciljem olakšavanja poslovanja poduzetnicima propisan je prag u iznosu od 77.000,00 kn i obveza podnošenja Obrasca e-trgovina. Direktivom Vijeća 2017/2455 propisana je obveza državama članicama da poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi pratile ispunjava li porezni obveznik uvjete za primjenu posebnog postupka oporezivanja. Pravilnikom o PDV-u propisano je da tuzemni porezni obveznici koji obavljaju navedene isporuke u vrijednosti manjoj od praga 77.000,00 kn od 1. srpnja 2021. moraju voditi Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU (Obrazac e-trgovina).

Proračunsko računovodstvo

 • Dražana Halar: Europski fondovi i kako do EU sredstava? - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Proračunsko računovodstvo

  Dražana Halar: Europski fondovi i kako do EU sredstava?

  U tekstu autorica daje prikaz procesa, okvira i dokumenata vezanih uz financiranje iz EU fondova te informacije o tome na što obratiti pažnju kod prijave svoje projektne ideje na otvoreni poziv. Korišteni su službeni podaci institucija, europskih i nacionalnih, uključenih u taj proces, kao i primjeri iz dugogodišnjeg iskustva rada na poslovima vezanim uz EU fondove.

 • Mladenka Karačić: Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2021.

  Obveznici vođenja proračunskog računovodstva financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna sastavljati će i predavati tijekom listopada 2021. U ovom članku je dan pregled obveznika prezentiranja financijskih izvještaja, s uputama za njihovo sastavljanje.

Neprofitne organizacije

 • Ana Zorić: Procedure za neke poslovne procese iz Upitnika o samoprocjeni - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Neprofitne organizacije

  Ana Zorić: Procedure za neke poslovne procese iz Upitnika o samoprocjeni

  U FIP-u br. 3/2021 pisano je o financijskom upravljanju i kontroli kod neprofitnih organizacija te o samoprocjeni toga sustava za 2020. U tome je članku naglašeno da je u neprofitnoj organizaciji internim aktima potrebno urediti određene poslovne procese i dane su neke smjernice za njihov obuhvat i pravilna postupanja. U ovome članku autorica detaljnije pojašnjava procedure koje bi neprofitne organizacije trebale imati u svom poslovanju, a čije se postojanje provjerava Upitnikom o samoprocjeni.

Plaće i naknade plaća

 • Sandra Pezo: Radnici izaslani na rad u RH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Radnici izaslani na rad u RH

  Plaćanje porez pri isplati dohotka od nesamostalnog rada izaslanom radniku u RH ovisi o odredbama bilateralnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja RH s državom rezidentnosti radnika. U pravilu se, ako razdoblje boravka u izaslanju ne traje duže od 183 dana, primjenjuju propisi zemlje rezidentnosti, a ako je to razdoblje duže od 183 dana primjenjuju se propisi zemlje izvora dohotka tj. RH. 

  Autorica članka na praktičnim primjerima obrazlaže način obračuna poreza na dohodak, te izvješćivanja o plaćama i ostalim primicima radnika koji su izaslani na rad u inozemstvo.

 • Dinko Lukač: Neiskorišteni godišnji odmor i isplata naknade - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Neiskorišteni godišnji odmor i isplata naknade

  Ukoliko radniku prestaje radni odnos, a poslodavac mu prije prestanka radnog odnosa ne omogući korištenje godišnjeg odmora u cijelosti, poslodavac bi trebao radniku isplatiti naknadu za dane neiskorištenog godišnjeg odmora. O isplati navedene naknade poslodavac može donijeti posebnu odluku te u obračunu plaće navesti uz iznos i broj dana godišnjeg odmora za koji se isplaćuje naknada.

  Autor u članku piše o obvezi isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor radniku od strane poslodavca, odnosno njegovom nasljedniku ako je radni odnos radnika prestao njegovom smrću, uvjetima za isplatu naknade, načinu utvrđivanja iznosa naknade, isplatama koje se uračunavaju odnosno ne uračunavaju u naknadu te izvješćivanju na JOPPD obrascu.

Radno pravo

 • Sabina Dugonjić: Zakonska obveza poslodavca obrazlaganja odluke o otkazu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Radno pravo

  Sabina Dugonjić: Zakonska obveza poslodavca obrazlaganja odluke o otkazu

  Za pravnu valjanost odluke o otkazu ugovora o radu mjerodavni su razlozi navedeni u obrazloženju odluke, koji bi trebali biti jasni i nedvojbeni. To stoga što obrazloženje navedeno u odluci o otkazu predstavlja predmet ispitivanja tijekom sudskog postupka. Drugim riječima, samo ono što je poslodavac u obrazloženju naveo kao razlog otkazivanja, može predstavljati razlog za otkaz i poslodavac ne može naknadno proširivati obrazloženje ističući tijekom sudskog postupka i druge razloge otkazivanja. Obrazloženje otkaza treba u cijelosti obuhvatiti sve ono što poslodavac radniku stavlja na teret, pri čemu navodi trebaju nedvojbeno ukazati na razloge koji opravdavaju otkazivanje ugovora o radu. U ovome članku autorica analizira obrazloženje odluke o otkazu općenito i kroz pojedinu vrstu otkaza ugovora o radu.

Javna nabava

 • Antonija Ćurić: Kupujmo na društveno osviješten način - Priručnik za socijalnu osviještenost u javnoj nabavi (2. izdanje) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Javna nabava

  Antonija Ćurić: Kupujmo na društveno osviješten način - Priručnik za socijalnu osviještenost u javnoj nabavi (2. izdanje)

  Društveno odgovorna javna nabava usmjerena je na sagledavanje učinka koji roba, usluge i radovi koje nabavlja javni sektor imaju na društvo. Cilj je društveno odgovorne javne nabave ostvarivanje pozitivnih socijalnih rezultata u ugovorima o javnoj nabavi. U njoj se priznaje da javni naručitelji nisu samo zainteresirani za kupnju po najnižoj cijeni ili najboljoj vrijednosti za novac, nego nastoje osigurati da se javnom nabavom ostvare i socijalne koristi te da se spriječe ili ublaže nepovoljni socijalni učinci tijekom izvršenja ugovora. U ovome članku autorica piše o Priručniku Europske komisije za socijalnu osviještenost u javnoj nabavi koji obuhvaća cjelokupan postupak javne nabave od organizacijske strategije za društveno osviještenu kupnju, na način da se društveno odgovorna javna nabava integrira u postupke i politike javne nabave.

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Ostvarivanje mirovine iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Mirovinsko osiguranje

  Ljiljana Marušić: Ostvarivanje mirovine iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja

  Uvjete za stjecanje prava, postupak i način određivanja mirovina i drugih prava iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti uređuje Zakon o mirovinskom osiguranju. U razdoblju do 2030. postupno se izjednačavaju uvjeti za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu za muškarce i žene.

  Visina mirovine proporcionalna je dužini mirovinskog staža i visini plaća u radnom vijeku, a umanjuje se u slučaju ostvarivanja prijevremene starosne mirovine/povećava ako se mirovina ostvari nakon dobi propisane za starosnu mirovinu. Ipak, s obzirom na postupno mijenjanje uvjeta za ostvarivanje mirovine, datum ostvarivanja prava ponekad može trajno povoljno ili nepovoljno utjecati na visinu mirovine.

  To važi i za osiguranike obveznog II. stupa mirovinskog osiguranja koji tijekom postupka stjecanja prava na mirovinu odlučuju hoće li mirovinu ostvariti samo iz I. stupa ili kombiniranu mirovinu iz oba stupa o čemu, pored ostalog, piše autorica članka.

Trgovačko pravo

 • Nevenka Marković: Odgovornost članova uprave društva kapitala - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Trgovačko pravo

  Nevenka Marković: Odgovornost članova uprave društva kapitala

  Uprava društava kapitala je uvijek obvezni organ društva kapitala bez obzira o kojem se društvu kapitala radi. Članovi uprave društva mogu odgovarati za štetu počinjenu samom društvu, članovima društva te vjerovnicima prema pravilima uređenim Zakonom o trgovačkim društvima. Odgovarati za štetu mogu zbog povrede obveze vođenja poslova društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika te zbog iskorištavanja utjecaja u društvu. Autorica u ovome članku  analizira pravila Zakona o trgovačkim društvima i sudsku praksu te daje praktične upute kako bi se mogao postaviti valjani zahtjev za naknadu štete prema članovima uprave, odnosno izvršnim direktorima društva kapitala, ali i drugom osobama kada je riječ o odgovornosti za štetu zbog korištenja utjecaja u društvu. U članku je obrađena i posebna odgovornost članova uprave i izvršnih direktora zbog poreznog duga društva.

Vijesti iz EU

 • Željko Martinović, Dalibor Legac: Rješavanje poreznih sporova u Europskoj uniji - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2021

  Vijesti iz EU

  Željko Martinović, Dalibor Legac: Rješavanje poreznih sporova u Europskoj uniji

  Zakonom o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji u hrvatski pravni sustav implementirana je Direktiva Vijeća Europske unije 2017/1852 od 10. listopada 2017. o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji.

  Kako bi se našlo najbolje rješenje koje bi države članice EU preuzele u svoje zakonodavstvo donesena je navedena Direktiva kojom se mehanizmi za rješavanje sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem u EU kombiniraju s obvezujućom arbitražom.           

  Kako bi se što jasnije pokazala primjena Zakona u praksi autori u članku temeljem primjera pojašnjavaju pojedine elemente samog Zakona te ujedno ističu o čemu je potrebno voditi računa prilikom interpretacije Zakona.

Pitajte TEB

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Stipendija i naknada za rad preko studentske udruge
 • Domagoj Zaloker: Povrat plaćenog poreza na dobit po odbitku
 • Dinko Lukač: Oporezivanje primitaka dugoročnog twinning savjetnika
 • Vedran Jelinović: Jamstvo za ozbiljnost ponude u slučaju zajednice ponuditelja ponuditelja

TEB-ov Poslovni info br. 10/21

 • TEB-ov Poslovni info br. 10/21