arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 9/2020

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Predrag Bejaković: Utjecaj pandemije korone na plaće u Hrvatskoj

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: MSFI 15 - Prodaja s pravom povrata - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: MSFI 15 - Prodaja s pravom povrata

  Prilikom određivanja cijene transakcije i utvrđivanja iznosa prihoda koji se može priznati za isporučena dobra ili usluge u skladu s MSFI-om 15 – Prihodi od ugovora s kupcima, potrebno je razmotriti da li je ugovoreno pravo povrata proizvoda od strane kupca. Kada se kupcu omogućuje prodaja s pravom povrata, prihod se priznaje u iznosu naknade na koju subjekt očekuje da će imati pravo, što znači da se prihod ne može priznati za proizvode čiji se povrat očekuje. Također, subjekt treba priznati obvezu povrata i imovinu s osnove povrata za proizvode za koje smatra da će biti vraćeni.

 • Irena Slovinac: Plaćanje karticama – računovodstveni i porezni aspekt - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Plaćanje karticama – računovodstveni i porezni aspekt

  Platne kartice uobičajeno su sredstvo plaćanja te podizanja gotovine. Poduzetnici karticama najčešće plaćaju troškove reprezentacije, gorivo, troškove nastale na službenom putovanju, nabavu uredskog i potrošnog materijala i dr. Slip prodajnog mjesta potvrda je izvršene platne transakcije, a račun izdavatelja kartice poziv za plaćanje učinjenih izdataka, te nisu vjerodostojna isprava za knjiženje troškova/nabave imovine, te odbitak pretporeza. Za evidentiranje u poslovnim knjigama te porezne svrhe potrebno je imati račun prodavatelja odnosno drugu vjerodostojnu ispravu.

  Računi plaćeni debitnim i kreditnim karticama evidentiraju se u Knjizi U-RA pojedinačno, pri čemu se kao podatak o dobavljaču unosi podatak o isporučitelju dobara i usluga, a ne izdavatelju kartice.

  U slučaju ako se karticom podiže gotovina na bankomatu, knjiženje ovisi o tome je li gotovina podignuta debitnom ili kreditnom poslovnom karticom, te je li uplaćena u blagajnu ili je odmah utrošena.

Proračunsko računovodstvo

 • Mladenka Karačić: Planiranje za razdoblje od 2021. do 2023. godine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Planiranje za razdoblje od 2021. do 2023. godine

  Zakonom o proračunu propisano je da na temelju strateških planova, nacionalnog programa reformi i programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo financija izrađuje nacrt smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje koje Vlada usvaja zaključkom najkasnije do kraja srpnja.

  Za potrebe utvrđivanja limita ukupnih rashoda za razdoblje 2021. – 2023. Ministarstvo financija je od razdjela državnog proračuna tražilo unos prijedloga financijskog plana u aplikaciju za pripremu limita, s rokom do 24. kolovoza.

  Nakon donošenja Smjernica Ministarstvo financija će sastaviti i dostaviti ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije te izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna upute za izradu prijedloga državnog proračuna koje sadrže osnovne ekonomske pokazatelje iz smjernica te način izrade i rokove za izradu državnog proračuna. Upute će biti objavljene na internetskoj stranici Ministarstva financija na poveznici https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/priprema-proracuna/147.

  Ministarstvo će sastaviti i upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostaviti ih jedinicama; Upute će biti objavljene na internetskoj stranici: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-jlp-r-s/205 .

  U članku se ukazuje na ključna postupanja u procesu planiranja u sustavu proračuna za razdoblje 2021. - 2023., dokumente koji ga obilježavaju te kakve se promjene mogu očekivati u odnosu na prethodnu godinu.

  U članku su najavljene i izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskog plana, čiji nacrt bi do kraja kolovoza trebao biti objavljen u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Sanja Živko: Volontiranje stranaca u RH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Neprofitne organizacije

  mr. sc. Sanja Živko: Volontiranje stranaca u RH

  Osim volontera, fizičkih osoba iz tuzemstva u Republici Hrvatskoj volontirati mogu i stranci, državljani Europske unije ili trećih zemalja. Uvjeti koje navedene osobe moraju ispunjavati, reguliranje njihova statusa, obveza i odgovornosti volontera kao i organizatora volontiranja prema odredbama zakonskih propisima možete pročitati u nastavku članka

Poslovanje obrtnika

 • Irena Slovinac: Prijelaz s paušalnog oporezivanja na oporezivanje temeljem poslovnih knjiga - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Poslovanje obrtnika

  Irena Slovinac: Prijelaz s paušalnog oporezivanja na oporezivanje temeljem poslovnih knjiga

  Ako tijekom ili po isteku poreznog razdoblja prestanu uvjeti za plaćanje paušalnog poreza na dohodak, Porezna uprava će utvrditi obvezu utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga s 1. danom mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka te donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza. Obrtnik koji je prešao s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu na utvrđivanje temeljem propisanih poslovnih knjiga obvezan je sastaviti popis izdanih i nenaplaćenih računa i popis primljenih i neplaćenih računa.

  U Obrascu KPI kao primici evidentiraju se izdani računi za isporuke naplaćene od dana kada porezni obveznik plaća porez na dohodak temeljem podataka iz poslovnih knjiga. U primitke, u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je obrtnik ostvario primitke iznad 300.000,00 kn ulazi i razlika primitaka ostvarena iznad tog iznosa. U trenutku iskazivanja tih primitaka u izdacima se iskazuju oni izdaci koji su izravno vezani uz ostvarivanje tih primitaka. Izdaci koji će biti plaćeni nakon promjene oporezivanja, a zavisni su od primitaka koji su nastali prije promjene načina oporezivanja ne iskazuju se u poslovnim knjigama.

Plaće i naknade plaća

 • Sandra Pezo: Plaće radnika izaslanih na rad u inozemstvo - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Plaće radnika izaslanih na rad u inozemstvo

  Izaslanim radnikom smatra se osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca upućena u inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca. U članku se pojašnjavaju obveze hrvatskih poslodavaca tj. način obračuna obveznih doprinosa i poreza na dohodak, te izvješćivanje o plaćama i ostalim primicima radnika koji su izaslani na rad u inozemstvo.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Poništenje postupka javne nabave zbog epidemije uzrokovane koronavirusom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Poništenje postupka javne nabave zbog epidemije uzrokovane koronavirusom

  Prema uvriježenom shvaćanju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, donošenje izvanrednih mjera (proglašenje epidemije) samo za sebe ne predstavlja valjanu osnovu za poništenje postupka, već je potrebno novonastale okolnosti prouzročene pandemijom Covid-19 razmotriti u svakom slučaju zasebno, imajući u vidu sve činjenice konkretnog slučaja.
  Uz pojašnjenje odredaba Zakona o javnoj nabavi koje reguliraju donošenje odluke o poništenju postupka, u ovome članku analiziramo i 5 slučaja iz upravne prakse u kojima su naručitelji odluku o poništenju temeljili na novonastalim okolnostima u vezi s epidemijom uzrokovanom koronavirusom.

Radno pravo

 • Bernard Iljazović: Ustavni sud RH o pravnoj zaštiti u postupku zapošljavanja u javne službe - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Radno pravo

  Bernard Iljazović: Ustavni sud RH o pravnoj zaštiti u postupku zapošljavanja u javne službe

  Svojim shvaćanjem izraženim u odluci br. U-III-4016/2015 od 17.12.2019., Ustavni sud RH je omogućio ostvarivanje sudske zaštite u postupku zapošljavanja u javnu službu neizabranom kandidatu na javnom natječaju i to kroz podnošenje sudske tužbe upravnom sudu. Ustavni sud RH je time pridonio zaštiti prava i interesa neizabranog kandidata u cjelokupnom procesu zapošljavanja u javnoj službi, a što do sada nije bilo moguće. U ovome članku daje se osvrt na najznačajnije činjenice i pravna tumačenja iz ovog postupka koja su dovela do takvog ishoda.

 • Ljubica Đukanović: Obveze poslodavaca koji zapošljavaju dvadeset i više radnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Obveze poslodavaca koji zapošljavaju dvadeset i više radnika

  Prava i obveze radnika i poslodavca za vrijeme radnog odnosa uređene su Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17, 98/19; u nastavku: ZR). Prema tim odredbama i poslodavac i radnik dužni su se pridržavati i prava i obveza koje se na njih odnose.

  Posebne obveze su propisane za poslodavce koji zapošljavaju dvadeset i više radnika, a jedna od njih je donošenje i objava pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

  Radi zaštite privatnosti radnika prema čl. 29. ZR-a sobni podaci radnika se smiju prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno ZR-om ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom. Poslodavac je obvezan pravilnikom o radu utvrditi koje će podatke prikupljati, obrađivati ili koristiti odnosno dostavljati trećim osobama i o tome je obavezan pribaviti suglasnost radničkog vijeća.

  Prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo poslodavac ili osoba koju za to posebno opunomoći poslodavac te je poslodavac koji zapošljava dvadeset i više radnika obvezan imenovati osobu ovlaštenu nadzirati prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavu trećim osobama osobnih podataka.

  Pored toga, poslodavac koji zapošljava dvadeset i više radnika, je obvezan imenovati osobu koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika, radniku izdati potvrdu o zaposlenju i vratiti mu isprave, omogućiti utemeljenje radničkog vijeća, omogućiti izbor povjerenika radnika i zaposliti osobu s invaliditetom.

  Opširnije o obvezama poslodavca koji zapošljava dvadeset i više radnika pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Marina Vladika: Bezalkoholna pića i kava - oporezivanje posebnim porezom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Marina Vladika: Bezalkoholna pića i kava - oporezivanje posebnim porezom

  Oporezivanje bezalkoholnih pića i kave posebnim porezom nije harmonizirano na razini Europske unije (EU) poput trošarinskog oporezivanja i isto se obavlja po nacionalnim propisima tj. propisima Republike Hrvatske (RH). Od 1.4.2020. primjenjuje se izmijenjeni sustav oporezivanja kave i bezalkoholnih pića, uz napomenu da je sustav oporezivanja bezalkoholnih pića utemeljen prema volumenu i prema sadržaju šećera, te sadržaju metil-ksantina i taurina, pri čemu bezalkoholna pića s manjim sadržajem šećera plaćaju manji posebni porez.

  U članku autorica potanje piše o registraciji obveznika posebnih poreza, oporezivanju bezalkoholnih pića i kave posebnim porezom te popunjavanju i podnošenju propisanog Obrasca MI-BAP i Obrasca MI-k kojima se prijavljuje porezna obveza na primjerima.

 • mr. sc. Bosiljko Zlopaša: Mogućnost privremenog uvoza plovila namijenjenih komercijalnoj uporabi radi mirovanja u vrijeme pandemije COVID-19 - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Bosiljko Zlopaša: Mogućnost privremenog uvoza plovila namijenjenih komercijalnoj uporabi radi mirovanja u vrijeme pandemije COVID-19

  Pandemija COVID-19 neočekivanom je brzinom poharala svijet i hara njime bez pouzdane procjene o njenom trajanju, smanjenju ili nestanku. Uz nenadoknadive ljudske žrtve, pandemija nanosi svjetskom gospodarstvu ogromne financijske štete smanjenjem a ponegdje i potpunom blokadom gospodarskih aktivnosti. Među gospodarskim granama koje trpe najozbiljnije posljedice izazvane mjerama borbe protiv širenja pandemije svako su dvije grane intenzivno međuovisne jedna o drugoj – grane turizma i prijevoza.

  Autor u članku potanje piše o privremenom uvozu plovila (npr. kruzera) koji su namijenjeni komercijalnoj uporabi, a koji prinudno miruju zbog pandemije COVID-19, načinu deklariranja te oslobođenju od PDV-a u Republici Hrvatskoj kod isporuke dobara tom plovilu koje je na vezu u tuzemnoj luci.

Obvezno pravo

 • Antonio Marečić: Odgovornost za materijalne nedostatke kod ugovora o kupoprodaji - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Obvezno pravo

  Antonio Marečić: Odgovornost za materijalne nedostatke kod ugovora o kupoprodaji

  Kod ugovora o kupoprodaji prodavatelji odgovaraju kupcu za materijalne nedostatke stvari koji se mogu sastojati u nedostacima u kvaliteti i kvantiteti. Kako bi kupac ostvario svoja prava prema prodavatelju s osnove materijalnih nedostatka na stvari (uklanjanje nedostatka, predaja druge stvari bez nedostatka, sniženje cijene ili raskid ugovora), dužan je pravodobno i uredno obavijestiti prodavatelja o nedostacima. U svakom od tih slučajeva kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

  O tome kada i pod kojim pretpostavkama postoji odgovornost prodavatelja za nedostatke (u građanskopravnom, trgovačkom ili potrošačkom ugovoru) te koja su u tom slučaju prava kupca i u kojem roku ih mora ostvariti, pišemo u ovome članku uz pregled relevantne sudske prakse.

Pitajte TEB

 • Nikolina Bičanić: Je li obavezno donošenje odluke o rasporedu rezultata?
 • mr. sc. Sanja Živko: Isplata mirovine umirovljeniku koji ostvaruje drugi dohodak, obavlja drugu djelatnost ili sezonske poslove
 • Jasminka Rakijašić: Isplata jubilarne nagrade za staž kod više poslodavaca
 • Irena Slovinac: Isporuka dobara s montažom
 • Vedran Jelinović: Razlika zakupa i najma prostora radi provedbe javnog natječaja

TEB-ov podsjetnik

Porezi i doprinosi

 • Domagoj Zaloker: Oporezivanje isporuka u nizu od 1.1.2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Porezi i doprinosi

  Domagoj Zaloker: Oporezivanje isporuka u nizu od 1.1.2020.

  Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 121/19)  dolazi do usklađenja Zakona s Direktivom Vijeća (EU) 2018/1910 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost za oporezivanje trgovine među državama članicama (SL L 311, 7. 12. 2018.). U tom smislu, novim čl. 13.a Zakona, a temeljem novog čl. 36.a Direktive Vijeća (EU) 2006/112/EZ, u Zakon se ugrađuju odredbe kojima se utvrđuje mjesto isporuke kod isporuka u nizu (lančanih transakcija) koje se odnose na uzastopne isporuke dobara koje su predmetom jedinstvenog prijevoza unutar EU. Treba napomenuti da kod isporuka u nizu u kojima transakcije s istim dobrima provode tri ili više porezna obveznika iz različitih država članica često, radi kompleksnosti takvih transakcija, dolazi do neujednačenih poreznih obračuna pa čak i situacija da dva ili više sudionika takvih transakcija primjenjuju isto oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara unutar EU, bez obzira što bi pravo na predmetno oslobođenje imao samo jedan sudionik takve transakcije. Kao što je i navedeno toč. 6. preambule Direktive Vijeća (EU) 2018/1910, kod lančanih transakcija koje se odnose na uzastopne isporuke dobara koje su predmetom jedinstvenog prijevoza unutar EU, premještanje robe unutar EU trebalo bi pripisati samo jednoj od isporuka i samo bi za tu isporuku trebalo omogućiti pogodnosti izuzeća od PDV-a predviđenog za isporuke unutar EU. Ostale isporuke u lancu trebalo bi oporezivati i za njih bi mogla biti potrebna identifikacija dobavljača za potrebe PDV-a u državi članici isporuke. Kako bi se izbjegli različiti pristupi među državama članicama, što može dovesti do dvostrukog oporezivanja ili neoporezivanja, te kako bi se povećala pravna sigurnost za gospodarske subjekte, zajedničkim pravilom trebalo bi utvrditi da bi se, ako su ispunjeni određeni uvjeti, prijevoz robe trebao pripisati jednoj isporuci u lancu transakcija. Prema tome, kod isporuka u nizu koje se odnose na uzastopne isporuke dobara koje su predmetom jedinstvenog prijevoza unutar EU, pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a može se pripisati samo onom sudioniku takve transakcije koji obavlja isporuku s otpremom/prijevozom, a što je od 1.1.2020. i propisano novim čl. 13.a Zakona. U tom smislu treba spomenuti da primjena pojednostavljenja kod utvrđivanja mjesta isporuke kod transakcija u nizu iz čl. 13.a Zakona, ne utječe na primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a kod trostranih poslova prema čl. 10. Zakona i čl. 141. Direktive 2006/112/EZ.

 • mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod isporuka bez naknade - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod isporuka bez naknade

  Oporezivanju PDV-om podliježu isporuke obavljene uz naknadu. Međutim, u određenim slučajevima se smatra da je isporuka obavljena uz naknadu i kao takva oporeziva PDV-om, iako formalno naknada nije primljena, uz uvjet da je pri nabavi korišten odbitak pretporeza. Radi se o slučajevima isporuka dobara ili obavljanja usluga bez naknade iz privatnih, nepoduzetničkih razloga. Isporuke bez naknade mogu biti obavljene i u poslovne svrhe, primjerice davanje promidžbenih predmeta, te se takve isporuke ne smije izjednačavati sa izuzimanjem dobara ili usluga. U članku je pojašnjeno utvrđivanje porezne osnovice i obveze PDV-a kod isporuka bez obračunavanja naknade.

 • Dinko Lukač: Porezni tretman isplaćene otpremnine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Porezni tretman isplaćene otpremnine

  Kada radnik prestaje raditi zbog odlaska u mirovinu ili pak zbog prestanka radnog odnosa poslodavac mu može isplatiti otpremninu. Iznos otpremnine koju isplaćuje konkretni poslodavac uređuje se izvorom radnog prava koji primjenjuje taj poslodavac. Pritom je bitno znati da je odredbama Zakona o radu uređeno pravo radnika na otpremninu u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti (čl. 42.), zbog prestanka radnog odnosa (čl. 126.) i zbog kolektivnog viška radnika (čl. 127.), a nije uređeno pravo radnika na otpremninu zbog odlaska radnika u mirovinu. Potonje pravo poslodavac može urediti ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili odlukom.  

  U članku se piše o ostvarivanju prava na otpremninu kada radnik odlazi u mirovinu, kada mu prestaje radni odnos zbog poslovno i osobno uvjetovanog otkaza, određivanju iznosa otpremnine te poreznom tretmanu isplaćene otpremnine i prikazivanju u Obrascu JOPPD. U primjerima su obrađeni slučajevi isplate neoporezive i oporezive otpremnine radnicima koji su radili u punom odnosno u nepunom radnom vremenu.

 • Jasminka Rakijašić: Drugi dohodak za umjetnička djela - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Porezi i doprinosi

  Jasminka Rakijašić: Drugi dohodak za umjetnička djela

  Po osnovu isporučenih umjetničkih djela, isplatitelji će obračunavati drugi dohodak ako se radi o isplatama osobama kojima to nije glavna djelatnost i nisu osigurani po toj osnovi. Međutim, drugi dohodak je moguće obračunavati i osobama koje djelatnost umjetnika obavljaju kao profesionalnu samostalnu djelatnost, s obzirom da je istima omogućeno da i za takvu djelatnost dohodak mogu utvrđivati na način propisan za drugi dohodak. No, u tom slučaju, uz odgovarajuće dokaze, isplatitelji ne obračunavaju niti obustavljaju doprinose.

   

 • Iva Uljanić Škreblin: Kapitalni dobici od prodaje udjela ostvareni u inozemstvu i isplate nerezidentima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Porezi i doprinosi

  Iva Uljanić Škreblin: Kapitalni dobici od prodaje udjela ostvareni u inozemstvu i isplate nerezidentima

  Utvrđivanje inozemnog dohotka te obveze obračuna i uplate poreza na dohodak i izvješćivanja o inozemnom dohotku uređeno je čl. 80. i 81. Zakona o porezu na dohodak.

  Porezni obveznik, rezident Republike Hrvatske, koji oporezivi dohodak od kapitalnih dobitaka po osnovi prodaje udjela ostvari izravno iz inozemstva ili u inozemstvu, obvezan je platiti porez na dohodak osim ako međunarodnim ugovorom nije propisano drugačije.

  Autorica članka obrazlaže porezni tretman i način izvješćivanja o dohotku po osnovi prodaje udjela u inozemstvu te prodaje udjela nerezidenata u hrvatskom društvu.

   

   

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Utvrđivanje i izmjena predujmova poreza na dobit za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Utvrđivanje i izmjena predujmova poreza na dobit za 2020.

  Mjesečna svota predujma poreza na dobit utvrđuje se na osnovi podataka iskazanih u poreznoj prijavi za prethodno porezno razdoblje. Na temelju pismenog zahtjeva poreznog obveznika, obavljenog nadzora ili drugih podataka o poslovanju s kojima raspolaže, Porezna uprava može rješenjem izmijeniti visinu mjesečnih predujmova. Određenim skupinama poreznih obveznika koji su radi nastanka posebnih okolnosti morali obustaviti svoje poslovanje ili su poslovanje nastavili ali u smanjenom opsegu, PU može smanjiti mjesečni predujam poreza na dobit na manji iznos temeljem zahtjeva poreznog obveznika, ili mjesečni predujam poreza na dobit po službenoj dužnosti utvrditi u iznosu od 0,00 kn.

 • Nataša Borota, Ana Blekić: ePorezna - Jedinstveni ulaz, nadogradnja sustava ovlaštenja i proširenje korisničkog pretinca - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 9/2020

  Porezi i doprinosi

  Nataša Borota, Ana Blekić: ePorezna - Jedinstveni ulaz, nadogradnja sustava ovlaštenja i proširenje korisničkog pretinca

  Korištenjem usluga ePorezna porezni obveznici mogu izvršavati obveze ili ostvarivati svoja prava od kuće bez dolaska u Poreznu upravu i bez plaćanja upravnih pristojbi. Osim poreznih obveznika za koje je propisana obveza podnošenja elektroničkih obrazaca, usluge sustava ePorezna svakim danom sve više koriste i ostali poslovni korisnici i građani. U okviru elektroničkih usluga Porezne uprave ePorezna dostupno je podnošenje i pregled elektroničkih obrazaca (PDV, PD, DOH, JOPPD i dr.), zatim podnošenje i pregled elektroničkih zahtjeva za razne usluge (npr. zahtjev za izdavanje potvrda), pregled i upravljanje podacima poreznog obveznika i brojne druge usluge. U članku se piše o novostima u sustavu ePorezna, kako se prijaviti u sustav, kako se može putem aplikacije dodijeliti ovlaštenje bez fizičke predaje papirnatog obrasca punomoći u Poreznu upravu i drugim uslugama u okviru Jedinstvenog portala Porezne uprave (JPPU).

Teb-ov Poslovni info

 • TEB-ov Poslovni info br. 8-9/20