arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2020

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Preživjeti 2020.

Aktualno

 • Renata Kalčić; Ines Tomić; Štefica Oštrec Čunčić: Izmjene provedbenih propisa o PDV-u - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Aktualno

  Renata Kalčić; Ines Tomić; Štefica Oštrec Čunčić: Izmjene provedbenih propisa o PDV-u

  Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 121/19) stupile su na snagu 1. siječnja 2020. Izmjenama Zakona snižena je stopa PDV-a na 13% za nositelje fonogramskih prava, te na pripremanje i usluživanje jela i slastica u ugostiteljstvu, izjednačena je primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa kada ih obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, povećan je prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 7.500.000,00 kn. U Zakon o PDV-u implementirane su odredbe Direktive Vijeća (EU) 2018/1910 te Direktive Vijeća (EU) 2019/475. Direktivom Vijeća (EU) 2018/1910 propisuju se pojednostavljenja vezano uz pravila koja se primjenjuju na području PDV-a i to za prekogranične transakcije u odnosu na ulogu PDV identifikacijskog broja u kontekstu oslobođenja za isporuke unutar Europske unije, aranžmane za premještanje dobara i isporuke u nizu. Cilj navedenih promjena je bolje funkcioniranje i pojednostavljenje određenih pravila sustava PDV-a za oporezivanje trgovine među državama članicama. Slijedom promjena na području PDV-a bilo je potrebno izvršiti izmjene i u provedbenom propisu, te je donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 1/20). Kako bi se omogućilo podnošenje elektroničkog zahtjeva za povrat poreza diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama te međunarodnim organizacijama, donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Nar. nov., br. 126/19). Pravilnikom o diplomatima ujedno se propisuje i postupak povrata poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, posebne misije, međunarodne organizacije te njihovo administrativno i tehničko osoblje sa sjedištem u trećoj zemlji.

 • Ljubica Đukanović: Pregled stopa zateznih i ugovornih kamata od 1.1.2020. do 30.6.2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Pregled stopa zateznih i ugovornih kamata od 1.1.2020. do 30.6.2020.

  Zatezne kamate u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH) uređene su sa dva zakona, Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12 – 78/15; u nastavku: ZFPiPN)  i Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 - 29/18; u nastavku: ZOO) . Primjena jednog od ta dva zakona na konkretan obveznopravni odnos ovisi prvenstveno o statusu subjekata u tom obveznopravnom odnosu, ali i o predmetu činidbe, s tim da se pritom treba rukovoditi načelom „rationae personae“, odnosno ovisno o statusu subjekata u konkretnom obveznopravnom odnosu.

  Stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se prema čl. 29. st. 2. Zakonu o izmjenama i dopunama ZOO-a. Ova kamatna stopa određuje se za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotna poena.

  Visina stope kako zateznih tako i ugovornih kamata  određuje se uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke (u nastavku: HNB) kao referentne stope za određeni broj postotnih poena.

  Za određivanje visine stope zateznih kamata ZFPiPN-om nije propisana eskontna stopa, nego kamatna stopa koju temeljem stvarnih vrijednosti kamatnih stopa na tržištu utvrđuje i objavljuje HNB. To je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu.

  Kamate sukladno ZFPiPN-u  se obračunavaju na poslovne transakcije  između poduzetnika  ili između poduzetnika i osoba javnog prava  koje rezultiraju dobavom robe ili pružanjem usluga za novčanu naknadu koje su sklopljene 30.6.2013. i kasnije odnosno na poslovne transakcije sklopljene ranije u kojima su isporuka robe i/ili pružanje usluga nastupile nakon 30.6.2013., a sklopljene su:

  • između poduzetnika ili
  • između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze.

  Za razliku od ZFPiPN-a, ZOO razlikuje dvije stope zateznih kamata:

  • višu - koja se primjenjuje na odnose iz trgovačkih ugovora i iz ugovora između trgovca i osobe javnog prava (a koji ugovori nisu poslovne transakcije između poduzetnika u smislu ZFPiPN-a ili jesu poslovne transakcije u smislu ZFPiPN-a, ali je osoba javnog prava vjerovnik novčane obveze u odnosu na poduzetnika), te
  • nižu - koja se primjenjuje na sve ostale odnose (to su svi oni odnosi koji nisu poslovne transakcije između poduzetnika ili poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze, te nisu ni odnosi iz trgovačkih ugovora ni odnosi iz ugovora između trgovca i osobe javnog prava).

  Više o načinu određivanja kamatnih stopa i njihovoj visini pročitajte u našem tiskanom izdanju.

 • Ružica Krizmanić: Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Aktualno

  Ružica Krizmanić: Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 121/19)  primjenjuje se od 1. travnja 2020., osim čl. 1. i 2. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom primjenjuje se od početka 2013. godine i do sada je mijenjan i nadopunjavan tri puta, a sve u svrhu unaprjeđenja sustava fiskalizacije, uspješnije provedbe postupka fiskalizacije te u konačnici stvaranja izdašnijeg, pravednijeg, konkurentnije poreznog sustava te podizanja fiskalne discipline. Aktualnim izmjenama Zakona propisane su odredbe koje se odnose na:

  • provođenje postupka fiskalizacije izdavanja računa za prateće dokumente, kako bi se stavilo pod kontrolu primjenjivanje odredbe kojom je propisana obveza navođenja obavijesti „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“ na pratećim dokumentima, koje obveznici fiskalizacije izdaju prije samog izdavanja računa, a zatim se ne izdaju i ne fiskaliziraju računi e primjena od 1. travnja 2020.;
  • uvođenje QR koda na računu radi lakše i brže provjere računa e primjena od 1. siječnja 2021.

  U članku se daje pregled trećih izmjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

 • mr. sc. Lidija Karačić; Vanja Martinović: Izmjene Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Aktualno

  mr. sc. Lidija Karačić; Vanja Martinović: Izmjene Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

  Nakon što je donesena Direktiva Vijeća (EU) 2018/822 od 25. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje, nastupila je obveza preuzimanja odredbi Direktive najkasnije do 31. prosinca 2019. Mjera kojom je provedeno usklađivanje domaćeg zakonodavstva s Direktivom je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 121/19), koji je stupio  snagu 1. siječnja 2020. Donošenjem Zakona propisane su odredbe glede proširivanja opsega postojeće obvezne automatske razmjene informacija između država članica Europske unije na informacije o potencijalno agresivnim prekograničnim poreznim aranžmanima. Zakon propisuje temeljne pojmove i pravila u vezi s automatskom razmjenom informacija o prekograničnim aranžmanima porezne prirode, a to su: posrednik, relevantni porezni obveznik, tržišni aranžman, posebno prilagođeni aranžman, povezano poduzeće, informacije o kojima se izvješćuje, rokovi i druge odredbe. Odredbe Zakona prvenstveno se odnose na porezne savjetnike, odvjetnike, revizore, knjigovođe, konzultante i sl., koji su na bilo koji način uključeni u osmišljavanje, stavljanje na tržište, organiziranje provedbe prekograničnog aranžmana.

 • Marica Houška: Opći porezni zakon u četvrtom krugu porezne reforme - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Aktualno

  Marica Houška: Opći porezni zakon u četvrtom krugu porezne reforme

  Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 121/19), koji je  stupio na snagu 1. siječnja 2020., završen je rad na četvrtom krugu porezne reforme. Tri bitne novine u ovom Zakonu su: odredba o korištenju poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona, odredba o oporezivanju dohotka iz inozemstva u slučaju da porezni obveznik dobrovoljno prijavi iznos dohotka i odredbe koje se tiču organiziranja postupka oporezivanja pravnih slijednika. U članku autorica piše o najnovijim izmjenama temeljnog poreznog propisa, čija je primjena krenula od 1.1.2020.

 • Marijana Herceg: Izmjene u oporezivanju dobiti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Aktualno

  Marijana Herceg: Izmjene u oporezivanju dobiti

  Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 121/19) izvršeno je usklađivanje s Direktivom Vijeća (EU) 2016/1164 o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (The Anti Tax Avoidance Directive - ATAD) i njenom izmjenom, odnosno Direktivom Vijeća (EU) 2017/952 u pogledu hibridnih neusklađenosti s trećim zemljama (ATAD 2). Pored usvajanja odredbi iz Direktive u pogledu sprječavanja hibridne neusklađenosti s trećim zemljama i izlaznog oporezivanja, također su dorađene i poduzetnicima više prilagođene odredbe koje su mijenjane na početku porezne reforme, kao što je izmjena porezne stope, odredbe vezane uz paušalno oporezivanje i primjenu novčanog načela, dok je jedan dio izmjena izazvan promjenama posebnih propisa bitnih za obveznike poreza na dobit. Izmjene Zakona su dodatno uređene izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 1/20).  U ovom članku su navedene izmjene vezane uz oporezivanje dobiti, koje se primjenjuju od 1. siječnja 2020.

 • Gordana Lončar: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak - četvrti krug poreznog rasterećenja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Aktualno

  Gordana Lončar: Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak - četvrti krug poreznog rasterećenja

  Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 1/20) izvršeno je usklađivanje s izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 121/19) te je, sukladno tome, detaljnije pojašnjeno:

  • korištenje osobnog odbitka za bivšeg radnika pri isplati posljednje plaće s obzirom na mogućnost uvida u PK toga radnika,
  • oslobođenje od plaćanja poreza za mlade osobe na godišnjoj razini,
  • korištenje novih neoporezivih primitaka (premija osiguranja do iznosa od 2.500,00 kn; primitaka prikupljenih u humanitarnim akcijama; naknada učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja),
  • utvrđivanje elemenata koji karakteriziraju nesamostalni rad,
  • iskazivanje primitaka i izdataka kod poreznih obveznika koji prelaze s paušalnog na utvrđivanje dohotka temeljem knjiga i dr.

  Osim toga, autorica ukazuje i na izmjene kod dohotka od imovine te novi rok podnošenja Obrasca JOPP za određene neoporezive primitke.

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Odgođena porezna imovina i obveze za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Odgođena porezna imovina i obveze za 2019.

  Stavke imovine i obveza u poslovnim knjigama poduzetnika, u određenim slučajevima, sa sobom nose i određene efekte poreza na dobit, koji utječu na visinu odljeva novčanih sredstava, te ih je potrebno uzeti u obzir prilikom priznavanja tih stavaka u poslovnim knjigama. Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, osnovica za obračun poreza na dobit je dobit utvrđena prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona. Spomenuta uvećanja i umanjenja porezne osnovice mogu rezultirati razlikama između računovodstvene i porezne osnovice pojedinih stavaka imovine i obveza. Takve razlike mogu biti trajne razlike ili privremene razlike. Trajne razlike su one razlike između računovodstvene i porezne osnovice stavaka imovine i obveza koje se ne više nikad ne ispravljaju u nekom od slijedećih poreznih razdoblja (trajno porezno nepriznati rashodi i trajno neoporezivi prihodi). Privremene razlike su one razlike između računovodstvene i porezne osnovice stavaka imovine i obveza  koje nastaju u jednom poreznom razdoblju i ukidaju se u nekom od slijedećih poreznih razdoblja (nepodudaranje razdoblja računovodstvenog i poreznog priznavanja rashoda ili prihoda).  U slučajevima navedenih privremenih razlika priznaju se odgođeni porezi, odnosno odgođena porezna imovina ili odgođene porezne obveze. Priznavanje odgođene porezne imovine ili odgođene porezne obveze ovisi o tome hoće li društvo temeljem privremene razlike u budućem razdoblju platiti porez na dobit ili ostvariti njegov povrat.

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanim tokovima za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanim tokovima za 2019.

  Izvještaj o novčanim tokovima za potrebe javne objave obvezno sastavljaju srednji i veliki poduzetnici. On pruža informaciju o tome na koji način društvo stvara i koristi novac i novčane ekvivalente, što je od iznimnog značaja za korisnike financijskih izvještaja. Struktura i sadržaj izvještaja o novčanim tokovima za 2019. nije se mijenjala u odnosu na izvještaj koji se sastavljao za 2018. Iz izvještaja o novčanim tokovima korisnici financijskih izvještaja se informiraju o tome kako društvo stječe te koristi novac, što pomaže kod razumijevanja poslovne uspješnosti različitih društava budući da se eliminiraju učinci različitih računovodstvenih postupaka za iste transakcije i poslovne događaje. To znači da će izvještaj o novčanim tokovima, bez obzira na primijenjene računovodstvene politike, uvijek prikazivati iste promete i stanja odnosno priljeve i odljeve koji su se doista i dogodili. Društvo treba prezentirati novčane tokove od poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti. Klasificiranje prema aktivnostima pruža informacije koje korisnicima omogućavaju procijeniti utjecaj tih aktivnosti na financijski položaj poduzeća te iznose njegova novca i novčanih ekvivalenata. Obveznici mogu sastaviti izvještaj o novčanim tokovima koristeći direktnu metodu, prema kojoj se objavljuju glavne skupine bruto novčanih primitaka i bruto novčanih izdataka, ili indirektnu metodu, prema kojoj se dobit ili gubitak usklađuje za učinke transakcija nenovčane prirode, sva razgraničenja ili obračunske iznose proteklih ili budućih poslovnih novčanih primitaka ili isplata te za pozicije prihoda ili rashoda koje su vezane za investicijske ili financijske novčane tokove.

 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2019. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2019. godinu

  Izvještaj o promjenama kapitala prikazuje sve promjene na kapitalu koje su se dogodile između dva datuma bilance. Taj izvještaj obvezni su sastavljati samo veliki i srednji poduzetnici te subjekti od javnog interesa, dok ga mikro i mali poduzetnici ne moraju sastavljati.

 • Jasminka Rakijašić; Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić; Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

  Bilješke uz financijske izvještaje dio su cjelovitih godišnjih financijskih izvještaja i obvezno ih sastavljaju  svi poduzetnici (mikro, mali, srednji i veliki).  Obveznici HSFI-a u bilješkama trebaju objavite informacije navedene su u toč. 1.42. HSFI-a 1 te sve ono što je zahtijevano ostalim primijenjenim HSFI-ima. Obveznici MSFI-a u bilješkama  prezentiraju informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama koje se primjenjuju, informacije čije se objavljivanje nalaže MSFI-ima, a koje se ne prikazuju drugdje u financijskim izvještajima, te informacije koje se ne prezentiraju drugdje u financijskim izvještajima, a važne su za razumijevanje financijskih izvještaja.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Novčana nagrada za radne rezultate - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Novčana nagrada za radne rezultate

  Od kraja 2018. godine poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti novčane nagrade za radne rezultate u neoporezivom iznosu do 5.000,00 kn godišnje, koje se mogu isplatiti jednokratno ali i drugačijom dinamikom, ovisno o odluci poslodavca. S obzirom da je propisana obveza iskazivanja istih u Obrascu JOPPD, u članku se, pored ostalog, daju primjeri iskazivanja nagrada ovisno o tome isplaćuju li se zajedno s plaćom ili odvojeno te primjeri ispunjavanje naloga za isplatu.

 • Dražen Opalić; Gordana Lončar: Porezni tretman dohotka isplaćenog nasljednicima i obveza plaćanja doprinosa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Porezi i doprinosi

  Dražen Opalić; Gordana Lončar: Porezni tretman dohotka isplaćenog nasljednicima i obveza plaćanja doprinosa

  Nasljeđivanje imovine umrle fizičke osobe uređeno je Zakonom o nasljeđivanju, propisima s područja poreza na dohodak - porezni tretman naslijeđenog dohotka, a obveza plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja - Zakonom o doprinosima. Autori članka obrazlažu porezni tretman naslijeđenog dohotka te primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak, a koji se isplaćuju nasljednicima te obvezi plaćanja doprinosa te na praktičnim primjerima pojašnjavaju popunjavanje JOPPD obrasca, za preminulog radnika i nasljednika, pri isplate neisplaćene plaće, ostalih primitaka i neoporezivih primitaka.

 • Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2019. godinu – obveznici poreza na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Porezi i doprinosi

  Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2019. godinu – obveznici poreza na dohodak

  Druga djelatnost je samostalna djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, te ostalih samostalnih djelatnosti koju nositelj djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja. U članku autorica daje prikaz obveze i obračuna doprinosa po osnovi druge djelatnosti obvezniku po osnovi koje se utvrđuje dohodak temeljem poslovnih knjiga odnosno kada porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2019.

  Obveznici poreza na dobit sastavljaju prijavu poreza na dobit na PD obrascu, čiji je sadržaj propisan Pravilnikom o porezu na dobit. Izmijenjene odredbe Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 121/19) primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2020. godinu i nadalje, odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2020. Međutim, dio novih odredbi na odgovarajući način se primjenjuje u postupku podnošenja Prijave poreza na dobit za 2019. godinu. Primjena izmijenjenih odredbi Zakona o porezu na dobit regulirana je izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 1/20), ali se na postupke podnošenja Prijava poreza na dobit za 2019. primjenjuju odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit koje su bile na snazi do 31.12.2019. Prethodnim izmjenama Pravilnika (Nar. nov., br. 1/19) propisani novi PD i PD-NN obrasci za 2019. godinu. Izmjene PD obrasca za 2019. godinu odnose se na uključivanje sljedećih stavaka u PD prijavu:

  • br. 10. – Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30.c Zakona)
  • br. 12. – Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)
  • lX Pregled neiskorištenih prava na prijenos gubitka prema godinama nastanka.

 • Sandra Pezo: Novosti o paušalnom oporezivanju - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Porezi i doprinosi

  Sandra Pezo: Novosti o paušalnom oporezivanju

  Od 1. siječnja 2020. na snazi je izmijenjen i dopunjen Zakon o porezu na dohodak kojim je, pored ostalog, ukinuta obveza izdavanja poreznih rješenja za obveznike poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost, a porez na dohodak po toj osnovi plaćaju u paušalnom iznosu. S obzirom na te izmjene, izmijenjeni su i prateći pravilnici - donesen je novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/20), te izmijenjen i dopunjen Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Nar. nov., br. 1/19 i 1/20), o čemu i piše autorica članka iz kojega izdvajamo:

  • jasnije je propisan način utvrđivanja broja mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti u slučaju nastanka ili prestanka porezne obveze tijekom poreznog razdoblja,
  • ukida se izdavanje poreznih rješenja, osim za one obveznike koji počinju obavljati djelatnost prvi put kao i u slučaju prelaska utvrđivanja dohotka na temelju poslovnih knjiga na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu,
  • propisana su nova izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti, uz praktične primjere popunjavanja istih,
  • obvezu sastavljanja popisa izdanih i nenaplaćenih računa te popisa primljenih i neplaćenih računa s datumom promjene oporezivanja (pri prelasku s utvrđivanja dohotka od djelatnosti u paušalnom iznosu na utvrđivanje dohotka temeljem propisanih poslovnih knjiga) i dr.

Proračunsko računovodstvo

 • Ana Zorić; Nikolina Bičanić:: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Proračunsko računovodstvo

  Ana Zorić; Nikolina Bičanić:: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

  Zakonom o fiskalnoj odgovornosti propisana je obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika, čelnika proračuna JLP(R)S-a, čelnika trgovačkih društava u vlasništvu RH i/ili jedne ili više JLP(R)S-a te čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH i/ili jedne ili više JLP(R)S-a. Novom Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila propisan je izgled i sadržaj Izjave i prateće dokumentacije, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava. Temeljem nove Uredbe po prvi puta će se davati Izjava za 2019. godinu. U članku su dane upute za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu.

 • Nikolina Bičanić: Konsolidirani financijski izvještaji za 2019. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Konsolidirani financijski izvještaji za 2019. godinu

  Razdjeli državnog proračuna i JLP(R)S-i  sastavljaju i predočavaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2019. do kraja veljače ove godine, a Ministarstvo financija konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna do 30. travnja. Pripadnost proračunskih i izvanproračunskih korisnika određenom (nadležnom) proračunu utvrđena je Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika  odnosno samim navedenim Registrom korisnika proračuna. Zadnji podaci iz Registra korisnika proračuna objavljeni su u Narodnim novinama br. 55/19. Konsolidirani financijski izvještaji su izvještaji u kojima su podaci za grupu (više međusobno povezanih proračuna i/ili korisnika proračuna) prezentirani kao da se radi o jedinstvenom subjektu. Navedeno znači da se u tim izvještajima ne izvještava o međusobnim transakcijama pojedinih proračunskih korisnika odnosno proračuna iz jedne konsolidacijske grupe, već o transakcijama i odnosima te grupe s okolinom. Razdjel odnosno JLP(R)S konsolidira svoje vlastite izvještaje s izvještajima korisnika kojima je nadležan i to stavku po stavku svakog financijskog izvještaja, zbrajanjem istih stavaka imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda. Da bi konsolidirani financijski izvještaji prikazali financijske informacije o grupi kao da se radi o jednom poslovnom subjektu, potrebno je u cijelosti eliminirati unutargrupne transakcije, ali i unutargrupna salda, kao posljedice međusobnih transakcija.

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Godišnji financijski izvještaji za 2019. u neprofitnom računovodstvu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Neprofitne organizacije

  mr. sc. Ivana Jakir-Bajo: Godišnji financijski izvještaji za 2019. u neprofitnom računovodstvu

  Sve neprofitne organizacije obvezne su sastaviti godišnje financijske izvještaje za 2019. i predati ih Fini do 2. ožujka 2020. Neprofitna organizacija obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva sastavlja bilancu na Obrascu: BIL-NPF, izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF i Bilješke, dok neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo sastavlja Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF i Bilješke.

 • Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit za 2019. kod neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Neprofitne organizacije

  Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit za 2019. kod neprofitnih organizacija

  Neprofitne organizacije koje obavljanjem gospodarske djelatnosti stječu prihode na tržištu obveznici su poreza na dobit. Ove organizacije mogu porez na dobit plaćati na paušalnu osnovicu ili prema redovnom postupku, te prema novčanom načelu. Neprofitne organizacije koje porez na dobit plaćaju po redovnom postupku obvezne su u računovodstvu osigurati podatke za potrebe oporezivanja, te do 30.4.2020. podnijeti prijavu poreza na dobit za 2019.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2019.

  Obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i druge samostalne djelatnosti, koje plaćaju porez na dohodak, obvezni su najkasnije do kraja veljače 2020. podnijeti Obrazac DOH za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. U članku autor piše o načinu utvrđivanja godišnjeg dohotka i vođenju poslovnih knjiga, obvezi iskazivanja određenih poslovnih događaja u knjizi primitatka i izdataka, umanjenju dohotka, odbitku prenesenog gubitka, utvrđivanju godišnje porezna osnovice  i mjesečnog predujma poreza na dohodak.

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća za 2020. godinu i obračun propisanih obveza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća za 2020. godinu i obračun propisanih obveza

  Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obvezne su, prema Zakonu o doprinosima, obračunati i uplatiti doprinose na propisane osnovice. Visina osnovice za obračun i plaćanje doprinosa ovisi o činjenici jesu li osobe obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak. Ako je osoba obveznik poreza na dobit obvezna je za 2020. godinu uplaćivati doprinose na osnovicu od 9.616,20 kn. O navedenom, kao i načinu iskazivanja u obrascu JOPPD ovisno o tome isplaćuje li se poduzetnička plaća ili se ne isplaćuje, te iskazivanje podataka u JOPPD obrascu kada se iskazuje i plaća u naravi temeljem korištenja automobila u privatne svrhe, pročitajte u članku.

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Prijelaz obveznika poreza na dobit na oporezivanje porezom na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Prijelaz obveznika poreza na dobit na oporezivanje porezom na dohodak

  Obrtnik i druga fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i po osnovi te djelatnosti plaća porez na dobit te tijekom 2019. nije ostvarila primitke u iznosu većem od 7.500.000,00 kn i proteklo je 3 godine od kada je postao obveznik poreza na dobit, od 1.1.2020. može umjesto poreza na dobit plaćati porez na dohodak. O promjeni načina oporezivanja mora podnijeti zahtjev Poreznoj upravi do 15. siječnja 2020. Ponovnom promjenom načina oporezivanja te prelaskom s plaćanja poreza na dobit na plaćanje poreza na dohodak obrtnik mora otvoriti početno stanje u Knjizi primitaka i izdataka, Obrascu TO, Obrascu DI i Evidenciji o nabavi i uporabi reprodukcijskom materijala.

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Sanja Živko: Neisplata plaće radnicima i članovima uprave i obveza obračuna poreza i doprinosa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Plaće i naknade plaća

  mr. sc. Sanja Živko: Neisplata plaće radnicima i članovima uprave i obveza obračuna poreza i doprinosa

  Prema Zakonu o radu poslodavac je dužan radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu utvrđenim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu. Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada. Ako poslodavac radniku ne isplati plaću do kraja mjeseca u kojem je istu trebao isplatiti, obvezan je izvršiti obračun neisplaćene plaće. Radnicima dostaviti obračun(e) plaće koju je bio dužan isplatiti, obračunati i uplatiti obvezne doprinose, porez i prirez ukoliko je propisan, te dostaviti obrazac JOPPD za neisplaćenu plaću. U nastavku članka prikazujemo obračun i iskazivanje neisplaćene plaće za radnike i članove uprave.

   

   

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Carinski postupci 42 i 63 - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Melita Buljan: Carinski postupci 42 i 63

  Postupak puštanja robe u slobodan promet je jedan od carinskih postupaka koji se primjenjuje na carinskom području Europske unije (EU), a podrazumijeva obračun svih uvoznih davanja za tu robu u postupku carinjenja. Međutim, carinski postupci 42 i 63 kao vrste postupka puštanja u slobodni promet (uvoz) omogućuju oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvoznom carinjenju u Republici Hrvatskoj (RH) ako je roba namijenjena obvezniku PDV-a u drugoj državi članici EU. O specifičnostima navedenih postupaka i osobama koje ih mogu primjenjivati autorica potanje piše u članku.

Poslovanje s inozemstvom

 • Alen Škudar: Statističko praćenje razmjene usluga s inozemstvom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Poslovanje s inozemstvom

  Alen Škudar: Statističko praćenje razmjene usluga s inozemstvom

  U svrhu sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske, Hrvatska narodna banka ima obvezu procijeniti financijske transakcije koje proizlaze iz svih ekonomskih odnosa hrvatskih rezidenata s nerezidentima pa tako i transakcije koje proizlaze iz pružanja/primanja usluga između rezidenata i nerezidenata. Procjena iznosa ovih transakcija temelji se na statističkim istraživanjima, što je i tema ovoga članka.

 • Tamara Babić: INTRASTAT - modernizacija sustava i novo sti za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Poslovanje s inozemstvom

  Tamara Babić: INTRASTAT - modernizacija sustava i novo sti za 2020.

  Intrastat je sustav statističkih podataka o robnoj razmjeni  između država članica Europske unije (EU). Iako je u RH uveden s 1.7.2013. kada je Republika Hrvatska (RH) pristupila EU, na razini EU postoji od 1993. kada je uvedeno  jedinstveno tržište. Temeljna misao vodilja Europskog statističkog sustava u procesu modernizacije i pojednostavljenja cjelokupne poslovne statistike EU je smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstvenika uz istovremeno zadržavanje visoke kvalitete u prikupljenim statističkim podacima. O aktivnostima koje se poduzimaju u svrhu modernizacije i poboljšanja Intrastat sustava te pravilima izvještavanja koja se primjenjuju u 2020. autorica potanje piše u tekstu članka.

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Prikriveni radni odnosi u sudskoj i upravnoj praksi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Radno pravo

  Vedran Jelinović: Prikriveni radni odnosi u sudskoj i upravnoj praksi

  Kako se primjenom slobode volja ugovornih strana ne bi izigravalo sklapanje ugovora o radu, odnosno izbjegavanje izvršavanja obveza koje se vežu uz radni odnos (npr. prijava na obvezna osiguranja), u Zakonu o radu sadržana je presumpcija sklopljenog ugovora o radu ako taj drugi ugovor za obavljanje posla zapravo ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos.

  Pitanje mogućeg prikrivenog radnog odnosa poslodavcu se može pokazati spornim u postupku pokrenutim od strane radnika ili od nadležne inspekcije rada, a od 1.1.2020. i od strane porezne uprave vezano uz korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakon.

  U ovome članku obrađuje se sudska praksa u odnosima poslodavca i radnika odnosno nadležne inspekcije rada, te se daje osvrt na obilježja nesamostalnog rada za slučajeve korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona.

Javna nabava

 • Antonija Ćurić: Prigovor na Odluku o nepravilnosti i financijske korekcije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Javna nabava

  Antonija Ćurić: Prigovor na Odluku o nepravilnosti i financijske korekcije

  Pravilima o financijskim korekcijama koja su sastavni su dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. utvrđuju se uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, određuju financijske korekcije i privremena mjera obustave isplate dodijeljenih sredstava.

  Kako se utvrđuje nepravilnost, koje su najčešće nepravilnosti i što nakon izrečene financijske korekcije teme su o kojima piše autorica u ovome članku uz ogledni primjer prigovora na odluku o utvrđenoj nepravilnosti.

Zdravstveno osiguranje

 • Jasenka Pap: Zdravstveno osiguranje redovnih učenika i studenata - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2020

  Zdravstveno osiguranje

  Jasenka Pap: Zdravstveno osiguranje redovnih učenika i studenata

  Osiguranim osobama u obveznom zdravstvenom osiguranju obuhvaćeni su osiguranici u koje, između ostaloga, spadaju i redovni učenici i studenti koji su navršili 18 godina života kao zasebne kategorije osiguranika te osigurane osobe djeca do navršene 18. godine života, koja status stječu neovisno od toga da li se nalaze na redovnom školovanju i neovisno da li imaju nosioca zdravstvenog osiguranja preko kojeg bi ostvarivali zdravstveno osiguranja. Nakon navršenih 18. godina života status osiguranih osoba djece se mijenja, te ističemo:

  • ako nisu redoviti učenici/studenti prijavljuju se HZZO-u u roku od 30 dana od dana navršene 18. godine, a troškove podmiruje RH,
  • ako su redoviti učenici/studenti, obvezno su osigurani temeljem redovitog školovanja, najduže 8 godina po toj osnovi, a
  • nakon završetka školovanja prijavljuju se HZZO-u u roku od 90 dana bez plaćanja doprinosa (prava iz zdravstvenog osiguranja imaju samo 30 dana).

Pitajte TEB

 • mr. sc. Sanja Živko: Oznaka primitka u JOPPD obrascu kod isplate jubilarne nagrade
 • mr. sc. Ida Dojčić: Najam nekretnine za potrebe smještaja radnika
 • Ljubica Đukanović: Određivanje naknada plaće za dane blagdana kada se radnik nalazi na bolovanju
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Kamate na pozitivno stanje na žiroračunu obrtnika – poslovni primitak ili ne?
 • Irena Slovinac: Prodaja osobnog automobila

TEB-ov podsjetnik

Teb-ov Poslovni info

 • TEB-ov Poslovni info br. 1-2/20