arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2019

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: Institucionalna neučinkovitost - prepreka za veći napredak na listi konkurentnosti i DB

Aktualno

 • Sandra Pezo: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Aktualno

  Sandra Pezo: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

   siječnja 2020., i to:

  • povećanje osnovnog osobnog odbitka s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn,
  • umanjenje predujma poreza na dohodak za 100% za mlade osobe do 25 godina života, a 50% za osobe od 26 do 30 godina života,
  • premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa, smatrale bi se neoporezivima,
  • pojašnjenja uz sredstva prikupljena u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama s općekorisnom svrhom koja se ne smatraju dohotkom i dr.

 • Ružica Krizmanić: Prikaz najavljenih promjena u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Aktualno

  Ružica Krizmanić: Prikaz najavljenih promjena u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

  Posljednje izmjene u sustavu fiskalizacije donijele su određene novosti u provedbi postupka fiskalizacije u prometu gotovinom. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 106/18) stupio je na snagu 1. siječnja 2019., s time da se pojedine odredbe primjenjuju od 1. siječnja 2019., dok će se pojedine odredbe početi primjenjivati tek od 1. siječnja 2021. U okviru aktualnog IV. kruga porezne reforme, između ostalog, dolazi do unaprjeđenja sustava fiskalizacije, pa je tako Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom predloženo: provođenje fiskalizacije izdavanja računa za prateće dokumente s primjenom od 1. travnja 2020., te uvođenje QR koda na izdanim i fiskaliziranim računima s primjenom od 1. siječnja 2021. U članku autorica daje pojašnjenje do sada provedenih izmjena, te najavljenih izmjena i dopuna  Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika za 2019.

  Na kraju poslovne godine računovodstvo treba popisati svu imovinu i obveze, uskladiti potraživanja i obveze s dužnicima, vjerovnicima, kreditorima i dr. osobama, provjeriti početna stanja, sastaviti i provjeriti ranije sastavljene obračune (amortizacije, revalorizacije, rezerviranja, vrijednosnih usklađenja, kamata, plaća, kalkulacija i dr.), provjeriti i uskladiti analitičke evidencije s glavnom knjigom, i dr.

 • Domagoj Zaloker: Obračun amortizacije za 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Obračun amortizacije za 2019.

  Posljedica korištenja dugotrajne imovine u poslovnom procesu je fizičko i ekonomsko trošenje njene nabavne (početne) vrijednosti. U tu svrhu za svaku poslovnu godinu izračunava se potrošeni dio nabavne vrijednosti dugotrajne imovine, koji se kao trošak iskazuje u financijskim izvještajima poduzetnika, vodeći pritom računa o zahtjevima računovodstvenih i poreznih propisa. Imovina koja podliježe obračunu amortizacije je imovina za koju se očekuje da će se koristiti duže od jednog razdoblja (12 mjeseci), koja ima ograničeni vijek uporabe i koristi se u poslovne svrhe. Računovodstveni postupak u svezi s amortizacijom uređen je zahtjevima računovodstvenih standarda, dok je porezni tretman priznavanja troškova amortizacije dugotrajne imovine propisan Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom o porezu na dobit. U članku pišemo o računovodstvenom i poreznom aspektu amortizacije dugotrajne imovine poduzetnika.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo financijskog leasinga - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo financijskog leasinga

  Financijski najam je najam kojim se većim dijelom prenose svi značajni rizici i koristi povezani s vlasništvom određene imovine na najmoprimca. Imovina koja je nabavljena putem financijskog leasinga evidentira se u poslovnim knjigama najmoprimca, te najmoprimac računovodstveno priznaje trošak amortizacije i troškove kamata kao rashod. Više o računovodstvenom i poreznom tretmanu tog oblika najma, pročitajte u članku

Revizija

 • mr. sc. Mladen Štahan: Prva godišnja prijava stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Revizija

  mr. sc. Mladen Štahan: Prva godišnja prijava stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora

  Da bi održali svoju licencu, ovlašteni revizori su dužni stručno se usavršavati u području obavljanja revizorskih usluga, te o tome izvještavati Ministarstvo financija. Rok za dostavu prvog jednogodišnjeg obrasca „Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog revizora“ za razdoblje od 29.11.2018. do 29.11.2019. je najkasnije do 30.12.2019. godine.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Godišnje usklađenje PDV-a za 2019. kod poduzetnika i proračunskih korisnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Godišnje usklađenje PDV-a za 2019. kod poduzetnika i proračunskih korisnika

  Zakon o PDV ne nalaže obvezu sastavljanja kumulativnog obračuna PDV-a, ali je propisana  obveza godišnjeg usklađenja obveze i pretporeza u prijavi PDV-a koju obveznici PDV-a sastavljaju za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine. Stoga su porezni obveznici u prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2019. obvezni napraviti sva usklađenja i ispravke koje se odnose na tu kalendarsku godinu. Isto su obvezni napraviti i poduzetnici koji prestaju s poslovanjem. Porezni obveznik koji prestaje s poslovanjem obvezan je u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja u kojem je poslovao napraviti sva usklađenja i ispravke do dana prestanka poslovanja. Navedeno su obvezni napraviti i porezni obveznici koji su obavljali isključivo oporezive isporuke dobara i usluga, a počinju obavljati isključivo isporuke dobara i usluga oslobođene PDV-a u roku iz čl. 85. st. 6. Zakona o PDV-u za ono razdoblje oporezivanja u kojem je došlo do promjene. Porezni obveznik mora u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine (posljednji mjesec ili tromjesečje) napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu, kao što su ispravci pretporeza za dugotrajnu imovinu, usklađenje postotka (%) podjele pretporeza u odnosu na privremeni postotak (%) za tekuću godinu, utvrditi obvezu PDV-a po manjkovima dobara utvrđenim po inventuri, napraviti ispravke pogrešaka iz ranijih razdoblja oporezivanja itd.

 • Domagoj Zaloker: Ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a od 1.1.2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Porezi i doprinosi

  Domagoj Zaloker: Ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a od 1.1.2020.

  Fizička i pravne osobe koja obavljaju bilo koju gospodarsku djelatnost smatraju se poreznim obveznicima te su dužni voditi računa o ispunjavanju zakonskih uvjeta za upis u registar obveznika PDV-a. Također, svi porezni obveznici u registru obveznika PDV-a, koji to više ne žele biti, moraju znati pod kojim uvjetima se iz njega može izaći. Porezni obveznici izvan registra obveznika PDV-a koji tijekom kalendarske godine obave isporuke dobara ili usluga u iznosu većem od 300.000,00 kn obvezni su upisati se u registar obveznika PDV-a od prvog dana sljedećeg mjeseca, odnosno najkasnije do 15. dana slijedećeg mjeseca podnijeti prijavu za upis u registar obveznika PDV-a. Isporuke na koje se primjenjuje propisani prag od 300.000,00 kn propisane su odredbama čl. 90. st. 5. i 6. Zakona o PDV-u. Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji tijekom 2019. nisu ostvarili vrijednost isporuka dobara ili usluga u iznosu većem od 300.000,00 kn, mogu, temeljem svojeg zahtjeva Poreznoj upravi, izaći iz registra obveznika PDV-a od 1.1.2020.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u 2019.

  Troškovi promidžbe i reprezentacije, uključujući dane donacije i sponzorstva, uobičajeni su rashodi poslovanja, evidentirani u knjigovodstvu poduzetnika. Međutim, obzirom na njihovu specifičnost, regulirani su poreznim propisima na način da je zakonodavac propisao uvjete i vrijednosna ograničenja tih izdataka priznatih u porezne svrhe. Troškovi promidžbe (reklamiranja) poreznog obveznika ili njegovih proizvoda (usluga) uglavnom su u potpunosti porezno dopustiv rashod. Međutim, kada poreznom obvezniku i u svrhe promidžbe nastanu troškovi koji se u smislu poreznih propisa smatraju reprezentacijom, za dio tih troškova se uvećava osnovica poreza na dobit. U slučaju danih donacija, bez obzira radi li se o donaciji u novcu ili u materijalnoj imovini, propisane su namjene za koje se može darivati, kao i iznosi do kojih se može ići u iskazivanju tih rashoda. Za razliku od donacija, kod sponzoriranja nema vrijednosnih ograničenja kao ni određenja osoba s kojima se ugovor o sponzorstvu može sklopiti. U članku se pojašnjava koji će oblik ovakvih poslovnih aktivnosti i uz koje uvjete biti porezno dopustiv rashod za 2019. godinu, te kakav je porezni tretman ovakvih isporuka prema odredbama o oporezivanju PDV-om.

 • Iva Uljanić Škreblin: Porezni tretman dohotka od kapitala - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Porezi i doprinosi

  Iva Uljanić Škreblin: Porezni tretman dohotka od kapitala

  Unazad nekoliko godina pravila oporezivanja dohotka od kapitala nekoliko su puta izmijenjena. Od 1. siječnja 2019. izmijenjen je i porezni tretman primitka po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica. Koji se sve primici smatraju dohotkom od kapitala, te kako se oporezuju, potanje piše autorica članka.

 • mr. sc. Zrinka Perić: Neoporezive naknade, potpore, nagrade i ostali primici - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Zrinka Perić: Neoporezive naknade, potpore, nagrade i ostali primici

  Zakon o porezu na dohodak, čl. 8. i 9., propisuju primitke koji se ne smatraju dohotkom i primitke na koje se ne plaća porez na dohodak. Radi se o primicima koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak, s tim da su primici koji se ne smatraju dohotkom u cijelosti oslobođeni oporezivanja, dok se u drugom slučaju radi o primicima koji su u cijelosti ili do propisanog iznosa oslobođeni oporezivanja. Tema članka su upravo primici na koje se ne plaća porez na dohodak, s naglaskom na neoporezive primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada.

 • Dinko Lukač: Oslobođenje od PDV-a pri izvozu dobara - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Oslobođenje od PDV-a pri izvozu dobara

  Izvoz dobara iz Republike Hrvatske (RH) u treću zemlju oslobođen je od PDV-a ako su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost. Izvoznik je osoba koja je dužna podnijeti izvoznu carinsku deklaraciju (ICD) te dokumentaciju za izvozno carinjenje izvoznom carinskom uredu. Deklarant podnosi ICD uporabom sustava elektroničke razmjene podataka, koristeći ECS sustav (engl. Export Control System) tj. automatizirani sustav izvoza. Poruka IE 599 je poruka koja se generira iz ECS sustava tek nakon što je carinska služba potvrdila istup robe iz carinskog područja Europske unije (EU). Osim navedenog načina, izvoz dobara može se obaviti i putem poštanskih pošiljki, putem posrednika ili pak putem putničkog prometa.

  U tekstu članka se piše načinu ostvarenja oslobođenja od PDV-a prilikom izvoza dobara, iskazivanju u poreznim prijavama i poslovnim knjigama poreznog obveznika.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

  Godišnji financijski izvještaji sastavljaju se na temelju knjigovodstvenih podataka - stanja iskazanih u poslovnim knjigama. U poslovne knjige podaci se unose na temelju uredne i vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije, koja je prije knjiženja likvidirana. Kvalitetan sustav internih računovodstvenih kontrola kod samog proračuna/proračunskog korisnika trebao bi osigurati točnost, valjanost i sveobuhvatnost računovodstvenih evidencija, ali i primjenu drugih internih procedura i pravila koje su uspostavljene u okviru sustava financijskog upravljanja i kontrola. Kako bi podaci iskazani u poslovnim knjigama u svakom trenutku bili realni i istiniti, tijekom i osobito krajem godine knjigovodstvene se evidencije preispituju i usuglašavaju, ne samo kod samih proračunskih korisnika (primjerice usuglašavanje podataka iz analitičke evidencije s podacima iz glavne knjige), nego i između proračun/proračunskih korisnika i njihovih vjerovnika i dužnika. Odstupanja stvarnih i knjigovodstvenih stanja mogu nastati pogrešnim unosom podataka u poslovne knjige (iako je knjigovodstvena dokumentacija uredna i vjerodostojna), zbog nesveobuhvatne knjigovodstvene dokumentacije (ako nisu evidentirani svi poslovni događaji, jer primjerice, nisu primljene ili sastavljene odgovarajuće knjigovodstvene isprave), ili ako knjigovodstvena dokumentacija ne odražava realno prirodu nastalih poslovnih događaja. Zato su potrebne naknadne provjere i eventualno korekcije knjigovodstvenog stanja, kako bi se osigurala sveobuhvatnost, pouzdanost i istinitost knjigovodstvenih podataka, na temelju kojih će se sastavljati godišnji financijski izvještaji. Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih izvještaja već su počele. Preispituju se, usklađuju i ispravljaju knjigovodstveni podaci i obavljaju radnje vezane za godišnji popis imovine i obveza. U tekstu se ukazuje na najvažnije provjere knjigovodstvenih evidencija i dokumentacije, odnosno što je to potrebno učiniti kako bi proračunski korisnici osim knjiženja svih poslovnih promjena proveli i ispravna knjiženja, u skladu sa zakonskim okvirom.

 • Ana Zorić: Procedure i interni akti zahtijevani kroz pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Proračunsko računovodstvo

  Ana Zorić: Procedure i interni akti zahtijevani kroz pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti

  Od 12. listopada 2019. na snazi je nova Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. U tekstu se pojašnjavaju procedure i interni akti koji se zahtijevaju kroz pitanja iz novog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji je objavljen kao sastavni dio navedene Uredbe. Već i ranije bila je propisana obveza postojanja procedura stvaranja ugovornih obveza, procedura naplate prihoda i procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja. Nova Uredba točnije Upitnik predvidio je potrebu donošenja tri nove procedure: procedura blagajničkog poslovanja – kojom trebaju biti definirane sve aktivnosti vezane uz promet gotovim novcem,  procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga i procedura kojom su detaljno utvrđeni poslovi upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti zaposlenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova.

Neprofitne organizacije

 • Zdravko Vukšić: Porezni nadzor kao čimbenik utvrđivanja udruge obveznikom poreza na dobit - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Neprofitne organizacije

  Zdravko Vukšić: Porezni nadzor kao čimbenik utvrđivanja udruge obveznikom poreza na dobit

  Udruge nisu obveznici poreza na dobit. Međutim, u slučajevima kada obavljaju gospodarsku djelatnost trajno, samostalno i s ciljem ostvarivanja dobiti, nadležna ispostava Porezne uprave može provesti porezni nadzor, koji će utvrditi osnovne činjenice koje dokazuju da li udruga obavlja gospodarsku djelatnost. Porezni nadzor propisan je odredbama čl. 115. do 126. OPZ-a. Porezni nadzor obuhvaća provjeru jedne ili više vrsta poreza, te svih činjenica bitnih za oporezivanje, knjigovodstvenih isprava i evidencija, poslovnih događaja i svih drugih podataka, evidencija i isprava bitnih za oporezivanje (čl. 118. OPZ-a). Pretpostavke koje moraju biti ispunjene da bi udruga postala obveznikom poreza na dobit su: obavljanje gospodarske djelatnosti te stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu. Kakva je uloga poreznog nadzora kod utvrđivanju činjenica temeljem kojih udruga treba postati obveznik poreza na dobit, tema je ovog članka.

 • mr. sc. Sanja Živko: Izvanbilančni zapisi u neprofitnim organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Neprofitne organizacije

  mr. sc. Sanja Živko: Izvanbilančni zapisi u neprofitnim organizacija

  Poslovni događaji kod neprofitnih organizacija koji u trenutku nastanka nemaju izravan utjecaj na bilo koju poziciju bilance ili izvještaja o prihodima i rashodima evidentiraju se kao izvanbilančni zapisi. Njihovo se iskazivanje vodi uz primjenu načela dvojnog knjigovodstva što znači da se izvanbilančni zapisi usporedno iskazuju u izvanbilančnoj aktivi i u izvanbilančnoj pasivi na osnovi urednih vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. U izvanbilančnim zapisima iskazuje se tuđa materijalna imovina dobivena na korištenje, prava te primljeni i dani vrijednosni papiri, odnosno bankarske garancije. Najčešće primjere izvanbilančnih zapisa kod neprofitnih organizacija i način njihova knjiženja prikazujemo u članku.  

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje dohotka od samostalnih djelatnosti obrtnika i poljoprivrednika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje dohotka od samostalnih djelatnosti obrtnika i poljoprivrednika

  Fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti mogu, uz zadovoljenje propisanih uvjeta, izabrati i plaćanje paušalnog poreza na dohodak. U članku autor na primjerima pojašnjava koje se vrste samostalnih djelatnosti mogu paušalno oporezivati te utvrđivanje paušalnog poreza na dohodak s primjerom plaćanja paušalnog poreza te obračuna doprinosa.

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović : Amortizacija, izuzimanje i druge specifičnosti kod dugotrajne imovine - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović : Amortizacija, izuzimanje i druge specifičnosti kod dugotrajne imovine

  FIzičke osobe koje obavljaju djelatnost obrta i slobodnih zanimanja dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 3.500,00 kn i čiji je vijek trajanja dulji od godine dana iskazuju u Popisu dugotrajne imovine (Obrascu DI). Obrazac DI služi za utvrđivanje izdataka otpisa odnosno amortizacije. Manjak dugotrajne imovine smatra se izuzimanjem. Kada se dugotrajna imovina prodaje ili izuzima iz obrta u Obrascu KPI treba proknjižiti određene primitke i izdatke te napraviti obračun PDV-a. Izuzimanje nekretnina ne smatra se prometom nekretnina u smislu Zakona o porezu na promet nekretnina.

  Od 1.1.2020. vrijednost dugotrajne imovine fizičke osobe prestaje biti jedan od uvjeta za obvezni prelazak s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobit.

Plaće i naknade plaća

 • Sandra Pezo: Oporezivanje isplaćenih naknada štete - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Oporezivanje isplaćenih naknada štete

  Zakonom o porezu na dohodak propisan je način oporezivanja isplate odšteta tj. naknada štete. Različitost poreznog tretmana ovisi o tome imaju li naknade štete veze s gospodarstvenom djelatnošću fizičke osobe ili ne. Tako naknadu štete/odštetu može isplatiti poslodavac radniku radi nedopuštenog otkaza ugovora o radu temeljem sudske presude ili za slučaj prepada, orobljavanja i pljačke na radnom mjestu ili na ime obeštećenja za povlačenje tužbe po izvansudskoj nagodbi. Autorica u članku pojašnjava porezni tretman takvih  isplata te način popunjavanja JOPPD obrasca.

Carinsko poslovanje

 • Martina Štorek: Javno financiranje infrastrukture i (ne)postojanje državne potpore - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Carinsko poslovanje

  Martina Štorek: Javno financiranje infrastrukture i (ne)postojanje državne potpore

  Javno financiranje izgradnje, nadogradnje i proširenja svake infrastrukture koja se koristi za obavljanje gospodarske djelatnosti podliježe primjeni pravila o državnim potporama. Javna mjera koju država poduzima u korist poduzetnika koji obavlja gospodarsku djelatnost predstavlja državnu potporu. Tom javnom mjerom poduzetom u korist infrastrukture koja se gospodarski iskorištava gospodarsku prednost može steći vlasnik, upravitelj i krajnji korisnik infrastrukture. Autorica u tekstu članka piše o javnom financiranju infrastrukture i kada se to smatra državnom potporom, odnosno kada se navedena infrastruktura financira sredstvima o kojima ne odlučuje država pa se to financiranje ne smatra državnom potporom.

Javna nabava

 • Ljubica Đukanović: Donošenje plana nabave za 2020. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Javna nabava

  Ljubica Đukanović: Donošenje plana nabave za 2020.

  Plan nabave je dokument koji su temeljem Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16; u nastavku: Zakon)  obvezni donijet svi naručitelj I javni  ili sektorski u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana za 2020. Svi proračunski i izvanproračunski korisnici, obveznici primjene Zakona  moraju izraditi proračune ili financijske planove za 2020. do konca 2019. i to u roku koji omogućuje njegovu primjenu s 1.1.2020., s toga plan nabave za 2020. naručitelji su obvezni donijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana.

  Zakonom su utvrđena pravila o  postupcima javne nabave koje provode javni ili sektorski naručitelji, ili drugi subjekti radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja. Pod javnom nabavom smatra se nabave koje nabavlja jedan ili više naručitelja od gospodarskih subjekata koje su ti naručitelji odabrali, bez obzira na to jesu ili roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi.

  Plan nabave je obvezni planski dokument koga temeljem čl. 28. st. 1. Zakona i čl. 3. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi moraju, izraditi i donijeti javni i sektorski naručitelji za svaku proračunsku ili poslovnu godinu pa tako i za 2020.

  Prije izrade plana nabave potrebno je da naručitelj provede pripremne radnje vezane uz izradu plana koje s obzirom na potrebe za robama, radovima i uslugama namjerava nabaviti u narednom proračunskom razdoblju odnosno kalendarskoj godini. Obveznici izrade plana nabave pripreme za izradu plana provodi ovisno o svojim potrebama ali i o svojoj organizacijskoj strukturi.

  Tijelo ili osoba koja izrađuje prijedlog plana nabave objedinjuje ukupne potrebe naručitelja kako bi kao takav bio dostavljen tijelu nadležnom za njegovo donošenje. Naime, čl. 3. st. 1. Pravilnika propisano je da plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kn donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana.

  Pravilnik isto tako propisuje da naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine s tim da sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave. Pored obveze donošenja plana nabave propisana je i obveza njegovog ažuriranja.

  Sukladno načelu transparentnosti, javni naručitelji obvezni su izrađene i donesene planove nabave objaviti na internetskim stranicama, za razliku od sektorskih naručitelja koji imaju samo obvezu izrade i donošenja ali ne i objave plana nabave na internetskim stranicama.

  Opširnije o donošenju plana nabave za 2020. pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Tiskanica MPP Prijava- promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Tiskanica MPP Prijava- promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici

  Obveznici podnošenja prijave podataka o stažu osiguranja, plaći, osnovici osiguranja i naknadama plaće koji Zavodu nisu dostavili navedene podatke za osiguranike u nekom razdoblju od 1. siječnja 1970. pa nadalje, te podatke obvezni su dostaviti Zavodu na tiskanici MPP-1, o čemu i piše autorica članka.

  Na temelju zakonskih odredbi, tiskanicu MPP-1 obveznici su dužni uspostaviti i dostaviti Zavodu u slučaju: ê ako se u postupku kontrole podataka o stažu osiguranja, osnovicama za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja kao i ostvarivanja prava na mirovinu utvrdi da za osiguranika nisu evidentirani svi podaci o osnovicama i stažu osiguranja u evidencijama te  ê ispravka podataka o stažu i osnovici utvrđenih u postupku kontrole podataka o stažu osiguranja i osnovicama za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.

Zaštita osobnih podataka

 • Sanja Ribarić: Prava ispitanika zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2019

  Zaštita osobnih podataka

  Sanja Ribarić: Prava ispitanika zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka

  Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) predviđa modalitete kojima se olakšava ostvarivanje zajamčenih prava ispitanika, uključujući mehanizme za podnošenje zahtjeva te, ako je primjenjivo, besplatno ostvarivanje tih zahtjeva. Kako bi voditelji obrade znali kako se nositi s takvim zahtjevima, u ovome članku pojašnjavamo značenje svakog od osam prava ispitanika zajamčenih Općom uredbom, te se obrađuju zajedničke odredbe primjenjive na njih, a koje se tiču oblika i rokova za udovoljavanje istima, razlozima iz kojih voditelj obrade ima pravo odbiti postupiti po zahtjevu ispitanika i dr.

Pitajte TEB

 • Dinko Lukač: Isplata naknade i tzv. nastavno bolovanje
 • Jasminka Rakijašić: Isplata nagrada učenicima za praktični rad za dva mjeseca
 • Irena Slovinac: Zakonske rezerve kod likvidacije j.d.o.o.
 • mr. sc. Sanja Živko: Rad učenika i studenata
 • Ljubica Đukanović: Prikupljanje osobnih dokumenata radi izvršavanja ugovora o djelu

TEB-ov podsjetnik

Teb-ov Poslovni info

 • TEB-ov Poslovni info br. 12/19