arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2019

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. dr. sc. Dubravka Miljković: Zanesenost poslom

Aktualno

 • Sandra Pezo: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Aktualno

  Sandra Pezo: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

  Od 1. rujna 2019. na snazi je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov, br. 80/19; u nastavku: Pravilnik), kojim su propisani novi neoporezivi primici i to troškovi smještaja i prehrane, troškovi redovne skrbi u ustanovama predškolskog odgoja, troškovi usluga namijenjenih odmoru radnika, kao i način primjene istih te povećanje neoporezivog iznosa dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu. Isplate novih neoporezivih primitaka mogu za sebe osobno iskoristiti i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

  Autorica u članku, uz uvjete isplate propisanih neoporezivih primitaka, upućuje i na način podnošenja i popunjava obrasca JOPOD.

 • Vedran Jelinović: Dnevnice za službeni put i rad na terenu od 1.9.2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Dnevnice za službeni put i rad na terenu od 1.9.2019.

  Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 80/19) povećan je neoporezivi iznos dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu i neoporezivi iznos dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu. Veliki je broj pitanja u vezi utjecaja ove promjene poreznog propisa na visinu dnevnice i terenskog dodatka utvrđenih kolektivnim ugovorima i/ili pravilnicima o radu i/ili ugovorima o radu. U ovome članku dajemo pregled utjecaja te promjene u odnosu na postojeće radne i službeničke odnose.

 • Ljubica Đukanović: Ugovoren Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Ugovoren Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

  Sklapanjem DODATAK II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (u nastavku: Dodatak II KU za  zdravstvo), koji je u primjeni od 1.9.2019. do 31.12.2022., prava i obveze iz rada i po osnovi rada radnika u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja ostvaruju se na način i pod uvjetima i iz tog Dodatka  

  Primjena svih prava iz Kolektivnog ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ugovorena je čl. 1. Dodatka II KU za  zdravstvo na način da se njime uređuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada radnika u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja za koja se sredstva u iznosu većem od pedeset posto troškova za plaće i druga materijalna prava radnika osiguravaju u državnom proračunu.

  Pod sredstvima koja se u iznosu većem od pedeset posto troškova za plaće i druga materijalna prava radnika osiguravaju u državnom proračunu podrazumijevaju se i sredstva koja se temeljem ugovora o provođenju zdravstvene zaštite ostvaruju od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO). Prema novom st. 3. kojom je dopunjen je čl. 1. KU-a, s odredbama KU-a, zdravstveni radnik u ordinaciji, zakupu ili koncesiji koji su u mreži javne zdravstvene službe, obvezani su usklađivati obračun plaća i ostala materijalna prava zdravstvenom radniku u svom timu.

  Novost je ugovorena izmijenjenim čl. 9. KU-a tako da se štrajk mora najaviti drugoj ugovornoj strani i poslodavcu, a u najavi, Sindikat mora naznačiti razloge štrajka, mjesto, dan i vrijeme štrajka kao i podatke o štrajkačkom odboru i osobama koje rukovode štrajkom. Štrajk ne smije započeti prije završenog postupka mirenja, a ukoliko se postupak mirenja ne okonča sporazumom, štrajk može započeti najranije 3 dana od dana okončanja postupka mirenja. Ovom odredbom KU-a uvedena je obveza prema kojoj se štrajk, osim drugoj ugovornoj strani, sindikat mora najaviti i poslodavcu.

  Novim st. 6. čl. 52. KU-a ugovoreno je da se naknada za pripravnost utvrđuje u odnosu na osnovnu plaću radnika i iznosi:

  • 16 sati radnim danom- 4%,
  • 24 sata subotom, nedjeljom i blagdanom -7%.

  Značajna izmjena je u čl. 57. i 58., KU-a, tako da zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi doktori medicine i doktori dentalne medicine ostvaruju dodatak na plaću u iznosu od 16% od osnovne plaće, a ostali zdravstveni i nezdravstveni radnici koji sudjeluju u postupku dijagnostike i liječenja ostvaruju dodatak na plaću zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi u iznosu od 8% od osnovne plaće.

  Novim čl. 58.a KU-a ravnatelju, zamjeniku te pomoćniku ravnatelja zdravstvene ustanove koji sukladno ugovoru o radu, osim poslova ravnatelja, zamjenika odnosno pomoćnika ravnatelja, u redovitom radnom vremenu, obavlja i poslove iz zdravstvene djelatnosti u toj zdravstvenoj ustanovi, pripada pravo na dodatak na posebne uvjete rada za efektivno odrađene sate na tim poslovima kako je to uvećanje propisane čl. 55. KU-a.

  O svim izmjenama i proširenim pravima zaposlenih u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Financije i računovodstvo

 • Jasminka Rakijašić: Ulaganja u dionice i udjele nepovezanih poduzetnika - obveznici HSFI-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić: Ulaganja u dionice i udjele nepovezanih poduzetnika - obveznici HSFI-a

  Ulaganjima u nepovezane poduzetnike smatraju se ulaganja do 20% vlasništva. Društva koja imaju ulaganja u dionice i/ili udjele u nepovezanim poduzetnicima, a obveznici su HSFI-a, takva ulaganja priznaju i mjere sukladno zahtjevima HSFI-a 9 – Financijska imovina. U članku se navodi kako se takva ulaganja mogu klasificirati, te ovisno o tome kakav im je način mjerenja.

 • Domagoj Zaloker: Povećanje vrijednosti imovine naknadnim ulaganjem - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Povećanje vrijednosti imovine naknadnim ulaganjem

  Naknadni izdaci na dugotrajnoj materijalnoj imovini priznaju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine (kapitaliziraju) ako su zadovoljena oba uvjeta za priznavanje imovine iz toč. 6.18. HSFI-a 6 i toč. 7. MRS-a 16 - vjerojatnost da će buduće ekonomske koristi povezane s predmetom pritjecati poduzetniku i pouzdano mjerenje troška. Prema tome, kako bi se mogli kapitalizirati naknadni izdaci na dugotrajnoj materijalnoj imovini trebali bi poboljšati stanje imovine iznad njenog postojećeg standarda uspjeha (pritjecanje ekonomskih koristi). Prilikom odluke o priznavanju naknadnih izdataka u knjigovodstvenu vrijednost imovine društvo ne bi trebalo uzeti u obzir poboljšanje standarda uspjeha imovine koji je procijenjen u trenutku početnog priznavanja imovine (standard uspješnosti može se smanjiti korištenjem imovine kroz smanjenje broja proizvedenih jedinice, povećanje troškova redovnog održavanja, itd.), nego bi društvo, prema našem mišljenju, trebalo procijeniti poboljšavaju li naknadni izdaci standard uspjeha imovine koji je procijenjen neposredno prije nastanka naknadnog izdatka. Primjerice, ako je procijenjeni korisni vijek trajanja postrojenja prije nastanka predmetnih izdataka bio 10 godina ili ako je kapacitet postrojenja bio 10.000 jedinica/godišnje, a nakon nastanka predmetnih izdatka dolazi do povećanja korisnog vijeka trajanja ili kapaciteta postrojenja, tada se predmetni izdaci kapitaliziraju (povećavaju vrijednost predmetne imovine). Poboljšanje standarda uspjeha ne mora nužno biti povezano isključivo s povećanjem direktnih ili indirektnih prihoda od korištenja predmetne dugotrajne imovine, nego se može ostvariti i smanjenjem troškova održavanja predmetne imovine (npr. troškova električne energije, vode, plina i sl.).

 • Irena Slovinac: Likvidacija trgovačkih društava - računovodstveni i porezni aspekt - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Likvidacija trgovačkih društava - računovodstveni i porezni aspekt

  Po upisu likvidacije društva u sudski registar potrebno je sastaviti financijske izvještaje (GFI) i prijavu poreza na dobit za razdoblje od početka poslovne godine (1.1.) do dana koji neposredno prethodi upisu likvidacije u sudski registar, sastaviti početno likvidacijsko izvješće, te provesti inventuru. Tijekom likvidacije likvidator mora okončati poslove koji su u tijeku, naplatiti tražbine društva, unovčiti preostalu imovinu i podmiriti vjerovnike. U razdoblju likvidacije društvo je obvezno sastavljati GFI-e za statističke i druge potrebe za razdoblje kalendarske godine.

  Po okončanju likvidacije sastavljaju se financijska izvješća i prijava poreza na dobit za cijelo razdoblje likvidacije.

Porezi i doprinosi

 • Jasminka Rakijašić: Utvrđivanje dnevnica za službeni put u inozemstvo - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Porezi i doprinosi

  Jasminka Rakijašić: Utvrđivanje dnevnica za službeni put u inozemstvo

  Službenim putovanjem u inozemstvo smatra se službeno putovanje do 30 dana neprekidno iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno, te putovanje iz jedne strane države u drugu i iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države. Kod službenih putovanja u inozemstvo, česta su pitanja vezana za pravilno utvrđivanje broja inozemnih dnevnica kao i dnevnica koje se odnose na dio puta u tuzemstvu. Također, kada se putuje kroz više zemalja, postavljaju se pitanja za koju državu se obračunavaju dnevnice u tom slučaju.

 • Dinko Lukač: Isporuka trošarinskih proizvoda unutar EU-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Isporuka trošarinskih proizvoda unutar EU-a

  Kretanje trošarinskih proizvoda, utvrđivanje i naplata poreza podrazumijeva sustav trošarinskog oporezivanja. U članku se piše o kretanju trošarinskih proizvoda te uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se moglo ostvariti oslobođenje od PDV-a prilikom isporuke dobara koja podliježu trošarinama iz Republike Hrvatske u Europsku uniju.

 • prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Stope PDV-a u EU na dan 1. siječnja 2019. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Porezi i doprinosi

  prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Stope PDV-a u EU na dan 1. siječnja 2019.

  Europska Komisija objavila je dokument pod nazivom „Stope poreza na dodanu vrijednost u državama članicama Europske Zajednice“ („VAT rates applied in the Member States of the European Union“) (Taxud.c.1(2019)-EN), koji pruža aktualni prikaz stopa PDV-a po pojedinim državama članicama na dan 1. siječnja 2019. Koristeći se tim i drugim dostupnim podacima sa stranica Europske komisije, u članku je dan prošireni prijevod spomenute publikacije o sustavu poreznih stopa PDV-a u državama članicama Europske unije.

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Promjene u postupku i načinu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Proračunsko računovodstvo

  mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Promjene u postupku i načinu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti

  Početkom godine na snagu je stupio novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 111/18). Ovim je Zakonom predviđeno donošenje nove uredbe koja će zamijeniti trenutno važeću Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Nar. nov., br. 78/11 - 119/15). U vrijeme zaključenja ovog broja našeg časopisa, nova Uredba još nije donesena i autorica u članku pojašnjava ključne promjene sadržane u odredbama Prijedloga uredbe.

  Prema Prijedlogu uredbe, mijenja se način davanja Izjave u slučaju postojanja nepravilnosti (novi sadržaj Izjave na obrascu 1b), a dosadašnji Upitnik zamjenjuje se s novim. Novi Upitnik ima veći broj pitanja, neka dosadašnja su brisana, neka su izmijenjena, uvedena su nova pitanja, kao i dva nova podrčja: Transparentnost i Upravljanje imovinom.

  Obveznici davanja Izjave temeljem nove uredbe prvi puta sastavljati će Izjave za 2019., u 2020. godini.  

 • Nikolina Bičanić: Obveza devetomjesečnog financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Obveza devetomjesečnog financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu

  Obveznici vođenja proračunskog računovodstva devetomjesečne financijske izvještaje za 2019. godinu sastavljaju i predaju tijekom listopada, kako slijedi: 1. Proračunski korisnici državnog proračuna izvještaje na obrazscima: PR-RAS i OBVEZE, do 10. listopada dostavljaju Fini, a obrazac: Obveze nadležnom razdjelu; 2. Razdjeli državnog proračuna konsolidirani izvještaj o obvezama dostavljaju Fini do 15. listopada; 3. Proračunski korisnici JLP(R)S-a obrazac: PR-RAS dostavljaju Fini do 10. listopada; 4. JLP(R)S-i dostavljaju Fini do 10. listopada obrasce: PR-RAS i OBVEZE, sastavljaju Bilješke i čuvaju ih kod sebe;  5. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna dostavljaju Fini do 20. listopada obrasce: PR-RAS i OBVEZE, sastavljaju Bilješke i čuvaju ih kod sebe te 6. Izvanproračunski korisnici JLP(R)S-a  obrazac: PR-RAS dostavljaju Fini do 20. listopada.

  Očekuje se objava okružnice na internetskim stranicama Ministarstva financija.

Neprofitne organizacije

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Planiranje za 2020. godinu kod neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Neprofitne organizacije

  mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Planiranje za 2020. godinu kod neprofitnih organizacija

  Neprofitne organizacije obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva do kraja ove godine moraju donijeti financijski plan za narednu godinu. Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo iako udovoljavaju uvjetima iz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14) za vođenje jednostavnog knjigovodstva, ali nisu donijele Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela nemaju obvezu primjenjivati odredbe ovoga Pravilnika u dijelu planiranja. Propisanu metodologiju planiranja ne primjenjuju niti političke stranke, niti vjerske zajednice. Autorica u ovome tekstu pojašnjava tko izrađuje i usvaja financijski plan te program rada, koji je sadržaj planskih akata, daje odgovore i na druga pitanja u vezi planiranja te primjere ispravnog postupanja

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Evidentiranje primitaka od potpora, poticaja, subvencija i pomoći kod obavljanja samostalnih djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Evidentiranje primitaka od potpora, poticaja, subvencija i pomoći kod obavljanja samostalnih djelatnosti

  Fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost iz čl. 29. Zakona o porezu na dohodak, a to su: samostalna djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, djelatnost slobodnih zanimanja i djelatnost poljoprivrede i šumarstva, primaju na temelju određenih uvjeta koje trebaju zadovoljiti, ovisno o vrsti djelatnosti kojom se bave, i potpore, poticaje, subvencije, pomoći i dotacije (namjenske ili nenamjenske) iz različitih izvora.

  O određenim uvjetima koje trebaju zadovoljiti fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, za primljene potpore, poticaji, subvencije, pomoći i dotacije ovisit će i njihovo evidentiranje u poslovnim knjigama.

  Načelno, primljene potpore, poticaji, subvencije, pomoći i dotacije kod obavljanja samostalne djelatnosti smatraju se poslovnim primicima, o čemu i piše autor članka.

   

   

 • mr. sc. Ida Dojčić: Promjena načina oporezivanja kod obrtnika - prijelaz s dohotka na dobit - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Ida Dojčić: Promjena načina oporezivanja kod obrtnika - prijelaz s dohotka na dobit

  Fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost i utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti mogu po vlastitom izboru plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak. Jedan od odlučujućih elemenata za promjenu poreznog statusa svakako je visina porezne stope. Naime, porez na dohodak plaća se po stopi od 24% na poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kn, te po stopi od 36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kn. Porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi od 12% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 3.000.000,00 kn ili 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 3.000.000,01 kn. Međutim, po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti obrtnici mogu postati obveznici poreza na dobit po sili zakona, ako zadovolje uvjete propisane Zakonom o porezu na dobit. U porezne obveznike fizičke osobe uz obrtnike spadaju i druge fizičke osobe koje utvrđuju dohodak od samostalnih djelatnosti na temelju poslovnih knjiga prema čl. 28. Zakona o porezu na dohodak. U članku je pojašnjeno kako se utvrđuje porezna osnovica u slučaju promjene poreznog statusa obrtnika iz „dohodaša“ u „dobitaša“.

Javna nabava

 • Antonija Ćurić: Nove smjernice za utvrđivanje financijskih korekcija za postupke javne nabave i revizija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Javna nabava

  Antonija Ćurić: Nove smjernice za utvrđivanje financijskih korekcija za postupke javne nabave i revizija

  Odlukom Europske komisije od 14.5.2019. utvrđene su nove Smjernice za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštivanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija. Odluka predstavlja pravni temelj službama Europske komisije za određivanje financijskih korekcija u slučaju utvrđenih nepravilnosti u javnoj nabavi. U Dodatku Odluke opisani su najčešće utvrđeni tipovi nepravilnosti i primjenjivi postotci financijskih korekcija koji će se primjenjivati u svim državama članicama kako bi se osigurao ujednačen pristup i ujednačeni kriteriji za određivanje financijskih korekcija na razini cijele EU. Te nepravilnosti teme su o kojima piše autorica u ovome članku uz naglasak da lista nije iscrpna, već se i druge nepravilnosti po analogiji ukoliko je moguće vežu uz smjernice.

Radno pravo

 • Bernard Iljazović: Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi – CAF model - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Radno pravo

  Bernard Iljazović: Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi – CAF model

  CAF model osmišljen je za upotrebu u svim područjima javne uprave, te je primjenjiv za sve javne organizacije na državnoj/federalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a čija je osnovna svrha pomoći organizacijama javne uprave u korištenju tehnika upravljanja kvalitetom s ciljem unapređenja njihova rada. Za postizanje tih ciljeva neophodne su korjenite promjene u svim segmentima rada javne uprave, kao i kontinuirano uvođenje novih tehnika i metoda rada koje će omogućiti uspješno prilagođavanje novonastalim okolnostima, a posebice potrebama korisnika javnih usluga.

Poslovanje s inozemstvom

 • Tamara Babić: Intrastat izvještavanje transakcija s uključenim nerezidentom registriranim za potrebe PDV-a u RH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Poslovanje s inozemstvom

  Tamara Babić: Intrastat izvještavanje transakcija s uključenim nerezidentom registriranim za potrebe PDV-a u RH

  Obveznici Intrastat izvještavanja u Republici Hrvatskoj (RH) vrlo često sudjeluju u transakcijama s nerezidentima, koji su u RH registrirani za potrebe PDV-a. Usporedbom Intrastat podataka  o kupoprodaji dobara unutar Europske unije (EU) sa PDV podacima poreznih obveznika, a imajući u vidu izmjene čl. 75. st. 2. Zakona o PDV (Nar. nov., br. 106/18) koje su stupile na snagu 1.1.2019., izvještajne jedinice često se nađu u situaciji da nisu sigurne u ispravnost popunjavanja Intrastat obrazaca, budući je njihov trgovinski partner nerezident sa hrvatskim PDV ID brojem.

  U članku se kroz primjere iz prakse piše o ispravnom postupanju prilikom prijavljivanja dobara u Intrastat obrascima.

Zdravstveno osiguranje

 • Dijana Vuksan: Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Zdravstveno osiguranje

  Dijana Vuksan: Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

  U članku, autorica pojašnjava na koji način se u pojedinim slučajevima utvrđuje osnovica za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kada naknada tereti sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja. Poseban osvrt dan je na slučajeve kada se na nova bolovanja može primijeniti ista osnovica za naknadu plaće.

 • Ljubica Đukanović: Rodiljne i roditeljske potpore - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Zdravstveno osiguranje

  Ljubica Đukanović: Rodiljne i roditeljske potpore

  Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08 – 59/17; u nastavku: Zakon) kojim su propisana prava roditelja i njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu na vremenske i novčane potpore, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja kao i tijela nadležna za provedbu.

  Cilj Zakona je da uredi prava i uvjete, te način korištenja prava roditelja i njima izjednačenih osoba radi zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegova podizanja kao i usklađenja obiteljskog i poslovnog života. Radi ostvarivanja navedenog cilja propisana su prava roditelja i s njime izjednačene osobe koja se brine o djetetu na vremenske i novčane potpore.

  Korisnici rodiljnih i roditeljskih potpora su zaposlene i samozaposlene osobe, nezaposlene osobe i osobe izvan sustava rada, koje imaju priznat status osiguranika iz obveznom zdravstvenom i mirovinskom osiguranju na temelju zapošljavanja, samozapošljavanja, ostvarivanja drugog dohotka, obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedinog ili glavnog zanimanja, priznatog status nezaposlene osobe, mirovine, prava na profesionalnu rehabilitaciju i prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad.

  Korisnik potpora su i udomitelj maloljetnog djeteta i skrbnik maloljetnog djeteta ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoji kao i stranac s odobrenim stalnim boravkom u RH koji ima priznat status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.

  Zakonom su propisane dvije vrste potpora: vremenske i novčane, a može ih ostvariti  majka i otac djeteta, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.

  Svi korisnici rodiljnih i roditeljskih potpora nemaju ista prava. Zaposleni i samozaposleni roditelji imaju pravo na:

  1. rodiljni dopust,
  2. roditeljski dopust,
  3. rad s polovicom punoga radnog vremena,
  4. rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta,
  5. stanku za dojenje djeteta,
  6. dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete,
  7. slobodan radni dan za prenatalni pregled,
  8. dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,
  9. mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta.

   

  Opširnije o svim navedenim pravima pročitajte u našem tiskanom izdanju.

Zaštita osobnih podataka

 • Vedran Jelinović: Mišljenje EOZP-a o standardnim klauzulama u ugovorima između voditelja obrade i izvršitelja obrade - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2019

  Zaštita osobnih podataka

  Vedran Jelinović: Mišljenje EOZP-a o standardnim klauzulama u ugovorima između voditelja obrade i izvršitelja obrade

  Europski odbor za zaštitu podataka neovisno je europsko tijelo čija je svrha osigurati dosljednu primjenu pravila o zaštiti podataka diljem Europske unije i čije djelovanje promiče suradnju među nadležnim tijelima EU-a za zaštitu podataka. Jedna od zadaća tog Odbora je i davanje mišljenja nadležnim nadzornim tijelima koja namjeravaju donijeti koju od mjera navedenih u čl. 64. st. 1. GDPR-a. Jedna od tih mjera je određivanje standardnih ugovornih klauzula o uređenju odnosa voditelja obrade i izvršitelja obrade. Prijedlog takvog ugovora je izradilo dansko nadzorno tijelo (Datatilsynet), o čemu je Odbor 9.7.2019. dao svoje mišljenje. Iako je riječ o mišljenju koje je dano na standardne ugovorne klauzule izrađene od danskog nadzornog tijela, mišljenje Odbora može poslužiti kao korisna literatura pri uređivanju odnosa voditelja obrade i izvršitelja obrade.

Pitajte TEB

 • Dinko Lukač: Obiteljska mirovina djeteta nakon smrti roditelja ne ulazi u cenzus od 15.000,00 kn za uzdržavanog člana (dijete)
 • Domagoj Zaloker: Primjena tečaja kod stjecanja dobara unutar EU
 • mr. sc. Ida Dojčić: Predujam plaćen dobavljaču iz EU-a
 • Ljubica Đukanović: Privremeno obustavljanje obavljanja djelatnosti obrtnika i korištenje zdravstvene zaštite
 • mr. sc. Sanja Živko: Donacije neprofitnim organizacijama

TEB-ov podsjetnik

Teb-ov Poslovni info

 • TEB-ov Poslovni info br. 10/19