arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2017

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Predrag Bejaković: Potreba veće pozornosti prema starijim osobama na tržištu rada

Aktualno

 • mr. sc. Zorislav Kaleb: Zakonsko poticanje zapošljavanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Aktualno

  mr. sc. Zorislav Kaleb: Zakonsko poticanje zapošljavanja

  Autor u članku ukazuje na izmjene Zakona o poticanju zapošljavanja (Nar. nov., br. 16/17).

  Naime, navedenim izmjenama Zakona izmijenjene su dosadašnje odredbe Zakona uz pravo na novčanu pomoć stalnog sezonca uz istovremeno propisivanje svih slučajeva u kojima ta isplata prestaje. Osim toga, određuje se trajanje ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa na način da se isti može sklopiti u trajanju do 12 odnosno 24 mjeseca ovisno o razini obrazovanja nezaposlene osobe, s tim da su u navedenu mjeru, uz ispunjavanje propisanih uvjeta, uključene i osobe koje su završile trogodišnje i četverogodišnje srednje obrazovanje

 • Marina Veljača: Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2017. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Aktualno

  Marina Veljača: Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2017. godini

  U 2017. godini Hrvatski zavod za zapošljavanje započeo je s provedbom revidiranih mjera aktivne politike zapošljavanja. Autorica u članku daje detaljniji opis pojedinih mjera, ciljanih skupina, vrsta troška te osnovnih kriterija i propisane dokumentacijom za korištenje istih.  

  Tako se umjesto prijašnjeg velikog broja mjera koje su po svojoj strukturi bile vrlo slične, u 2017. godini provodi njih 9, i to: potpore za zapošljavanje, potpore za usavršavanje, potpore za samozapošljavanje, obrazovanje nezaposlenih, osposobljavanje na radnom mjestu, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, javni rad, potpore za očuvanje radnih mjesta te stalni sezonac.

 • mr. sc. Marina Vladika: O posebnom porezu na nova i rabljena motorna vozila u 2017. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Aktualno

  mr. sc. Marina Vladika: O posebnom porezu na nova i rabljena motorna vozila u 2017.

  Sustav oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila obuhvaća dva postupka obračuna i plaćanja posebnog poreza, i to za: - nova i rabljena motorna vozila koja proizvođač, trgovac ili registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima u Hrvatskoj prodaje poreznom obvezniku (pravnoj i fizičkoj osobi) koja radi uporabe na cestama u Hrvatskoj stječe motorno vozilo, - nova motorna vozila koja unosi ili uvozi pravna ili fizička osoba koja nije trgovac te rabljena motorna vozila koja uvozi ili unosi u Hrvatsku pravna ili fizička osoba te trgovac rabljenim motornim vozilima. U članku autorica potanje piše o oporezivanju motornih vozila, novom modelu utvrđivanja posebnog poreza za nova i rabljena motorna vozila, postupku prijavljivanja porezne obveze, plaćanju i dokazima o plaćenom posebnom porezu na motorna vozila prilikom registracije te o drugim specifičnostima izmjenjenog sustava oporezivanja motornih vozila koje su na snazi od početka 2017.   

 • Ljubica Đukanović: Temeljni kolektivni ugovor za javne službe - privremeni - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Temeljni kolektivni ugovor za javne službe - privremeni

  Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih službi potpisali su 9.3.2017. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 24/17; u nastavku: TKU) kojim su za vrijeme od dana sklapanja do sklapanja novog TKU-a, a najduže do 1.8.2017. uredili dio prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama službenika u javnim službama (Nar. nov., br.  27/01 i 39/09).

  Prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama osim TKU-om uređene su i kolektivnim ugovorima djelatnosti i to Granskim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna  (Nar. nov., br. 70/14), Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja  (Nar. nov., br. 143/13 i Dodatak I Nar. nov., br. 96/15), Kolektivnim ugovorom za djelatnost socijalne skrbi (Nar. nov., br. 42/14), Kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama (Nar. nov., br.  63/14) i Kolektivnim ugovorom za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 72/14).

  Prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u javnim znanstvenim institutima, javnim visokim učilištima, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Leksikografskom zavodu »Miroslav Krleža« i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, osim TKU-om bila su uređena Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje (Nar. nov., br. 142/10) koji je istekao 22.10.2014. i od tada do danas nije za ovu djelatnost sklopljen novi kolektivni ugovor, a pravna pravila istekla su 22.1.2015.

  Kolektivni ugovori djelatnosti, osim za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja koji je na snazi do 2.12.2017., istekli su 12.12.2016., a produžena primjena istekla je 12.3.2017. Činjenica je da je Vlada Republike Hrvatske Odlukama o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnih ugovora pokrenula postupak pregovora za sklapanju kolektivnih ugovora za zaposlenike u javnim službama (Nar. nov., br. 19/17), ali do sklapanja kolektivnih ugovora ponekad je dug put i naporan posao socijalnog dijaloga.

  Novim TKU, kolokvijalno nazvanim privremenim, zadržana su sva stečena prava zaposlenika u odnosu na dosadašnji TKU koji je istekao 12.3.2017. Iako su socijalni partneri naglašavali da će ovim TKU-om urediti prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama kao što su ta prava bila uređena dosadašnjim TKU-om ipak je jedan dio odredaba izmijenjen, kako je isticano u javnosti, radi usuglašavanja s odredbama Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14) kao i drugih propisa o čemu više pročitajte u tiskanom izdanju.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2016. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2016.

  Konsolidirani financijski izvještaji su financijski izvještaji grupe poduzetnika u kojoj određeni poduzetnik (matično društvo) ima nad jednim ili više poduzetnika (ovisno društvo) pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama, tj. ostvaruje kontrolu, a financijski izvještaji sastavljaju se kao da se radi o jednom poduzetniku, odnosno prikazuju grupu kao cjelinu. U članku se navode obveznici konsolidacije i na primjeru obrazlaže postupak izrade konsolidiranih financijskih izvještaja.

 • Irena Slovinac: Računovodstveni vs. porezni gubitak ili dobit - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Računovodstveni vs. porezni gubitak ili dobit

  Računovodstvena dobit ili gubitak sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit povećava se odnosno smanjuje u prijavi poreza na dobit (Obrascu PD). Uslijed poreznog nepriznavanja određenih rashoda (trajnog ili samo privremenog), odnosno mogućnosti isključivanja određenih prihoda iz oporezive osnovice nastaju razlike između računovodstvene dobit/gubitka i oporezive osnovice/poreznog gubitka. Rezultat ovih razlika može biti istovremeno iskazivanje računovodstvene dobiti i poreznog gubitka, poreznog gubitka koji je veći ili manji od računovodstvenog gubitka, a računovodstveni gubitak može postati „poreznim dobitkom“ čime nastaje porezna obveza.

 • Domagoj Zaloker: Vrijednosno usklađenje zaliha - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Vrijednosno usklađenje zaliha

  U slučajevima kada je tržišna (neto utrživa) vrijednost zaliha u poslovnim knjigama poduzetnika niža od njihove knjigovodstvene vrijednosti, poduzetnik mora obaviti vrijednosna usklađenja na niže kako bi se knjigovodstvena vrijednost svela na neto utrživu vrijednost. Otpisivanje vrijednosti zaliha ispod knjigovodstvene do neto utržive vrijednosti u skladu je s računovodstvenim načelom opreznosti odnosno iskazivanjem imovine u iznosima koji nisu veći od iznosa koji se očekuje realizirati njihovom prodajom ili uporabom. Efekti takvog umanjenja vrijednosti priznaju se kao rashod u računu dobiti i gubitka, ali ujedno mogu imati i negativne porezne učinke.

Porezi i doprinosi

 • Ana Zakarija: Oporezivanje rabljenih motornih vozila u RH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Porezi i doprinosi

  Ana Zakarija: Oporezivanje rabljenih motornih vozila u RH

  Trgovac rabljenim motornim vozilima može se odlučiti, ovisno o uvjetima, za primjenu između dva postupka oporezivanja, redovni postupak oporezivanja ili posebni postupak oporezivanja marže. Isto tako može kombinirati oba postupka. Ovisno o tome za koju se opciju odluči, vrijede različita pravila prilikom izdavanja računa, ostvarivanja prava na odbitak pretporeza, obveze vođenja određenih evidencija. S obzirom na specifičnost i na tretmane oporezivanja rabljenih motornih vozila, obrazlažemo zakonodavni okvir Zakona o PDV-u, koji propisuje obveze obračunavanja i prijavljivanja PDV-a u trgovini rabljenim motornim vozilima, Zakona o PPMV, koji propisuje obveze obračunavanja posebnog poreza na motorna vozila i posebnog poreza na stjecanje motornih vozila, i Zakona o lokalnim porezima koji propisuje porez na cestovna motorna vozila obzirom na starost vozila.

 • Iva Uljanić Škreblin, Ksenija Cipek: Oporezivanje kapitalnih dobitaka - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Porezi i doprinosi

  Iva Uljanić Škreblin, Ksenija Cipek: Oporezivanje kapitalnih dobitaka

  Prema novom Zakonu o porezu na dohodak, osnovne odredbe o dohotku od kapitalnih dobitaka ostale su iste u odnosu na prijašnji Zakon, a bitne promjene odnose se na način oporezivanja. Naime, porez plaćen po toj osnovi po stopi od 12% postaje konačan i više ne ulazi u godišnji obračun poreza na dohodak. To znači da ne postoji mogućnost da taj dohodak pri godišnjem obračunu potpadne pod višu poreznu stopu ako je sveukupni dohodak u višem poreznom razredu, ali ujedno to znači i da porezni obveznik neće moći pri godišnjem obračunu taj dohodak umanjiti za osobni odbitak. Nadalje, novim odredbama skraćen je rok u kojem se oporezuje otuđenje financijske imovine s 3 na 2 godine te je dodatno pojašnjeno da se u roku od 8 dana prijavljuje otuđenje samo onih udjela u kapitalu trgovačkog društva koji nisu prenosivi na tržištu kapitala u skladu s posebnim propisom.

  Autorice u članku ukazuju na pojam kapitalnog dobitka, specifičnosti pri oporezivanju dohotka od kapitalnih dobitaka te način oporezivanja kapitalnih dobitaka ostvarenih u inozemstvu.

   

 • mr. sc. Ida Dojčić: Novosti u primjeni stopa PDV-a od 1.1.2017. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Novosti u primjeni stopa PDV-a od 1.1.2017.

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 115/16) provedene su određene izmjene na području oporezivanja PDV-om, pri čemu je veći dio izmjena stupio na snagu s 1. siječnja 2017., dok će se dio odredbi početi primjenjivati od 1. siječnja 2018., odnosno od 1. siječnja 2019. Jedna od važnijih izmjena, koja je sa primjenom krenula već od 1.1.2017., svakako je preraspodjela u primjeni snižene stope PDV-a, odnosno oporezivanje redovnom stopom nekih dobara i usluga koja su ranije bila pod sniženom stopom, ali i obrnuto – snižena stopa od 13% primjenjuje se na neka dobra i usluge koja su do 31.12.2016. bila oporeziva po 25%. Obzirom da je za određena dobra i usluge došlo do promjena u oporezivanju od 1.1.2017., u svrhu primjene odgovarajuće stope PDV-a potrebno je voditi računa o trenutku nastanka porezne obveze.

 • Zdravko Vukšić: Povrat u prijašnje stanje u poreznom nadzoru - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Porezi i doprinosi

  Zdravko Vukšić: Povrat u prijašnje stanje u poreznom nadzoru

  Povrat u prijašnje je pravno pravilo kojim se osobi koja je iz opravdanih razloga propustila rok za poduzimanje neke radnje, odnosno izgubila pravo na tu radnju, omogućuje da ju naknadno poduzme. Povrat u prijašnje stanje propisan je odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o općem upravnom postupku. Povrat u prijašnje stanje u poreznom nadzoru je vraćanje poreznog nadzora u ono stanje u kojem se je nalazio prije nego što je došlo do propuštanja roka, čime porezni obveznik dobiva mogućnost da propuštenu radnju poduzme sa svim učincima kao da do propuštanja nije došlo, a poništavaju se sva rješenja i zaključci koje je porezno tijelo donijelo u svezi s propuštanjem. Povrat u prijašnje stanje može se tražiti samo tijekom poreznog nadzora što uključuje prvostupanjski i drugostupanjski postupak, no ne i nakon donošenja rješenja protiv kojeg se više ne može izjaviti žalba. U članku je pojašnjeno kada je moguće dati prijedlog za povrat u prijašnje stanje i u kojim slučajevima će taj prijedlog biti prihvaćen ili odbijen.

 • mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

  Zakon o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017., donio je i neke izmjene kod dohotka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Pod pojmom otuđenja nekretnina podrazumijeva se prodaja, zamjena i drugi prijenos nekretnina.

  Dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Dohodak od otuđenja nekretnina oporezuje se ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon dvije godine od dana nabave i/ili ako je otuđeno više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina od dana nabave nekretnine ili imovinskog prava.

  Autorica u članku ukazuje na pojam istovrsne nekretnine, računanje broja otuđenih nekretnina, stjecanje nekretnina darovanjem te utvrđivanje predujma poreza na dohodak.

 • Dinko Lukač: Ostvarivanje dohotka iz inozemstva rezidenata - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Ostvarivanje dohotka iz inozemstva rezidenata

  Fizička osoba rezident može ostvarivati iz inozemstva bilo koju vrstu dohotka (npr. od kapitala, drugi dohodak, itd.), a tako ostvareni dohodak može biti oporeziv i u državi u kojoj je ostvaren i u onoj državi čiji je rezident primatelj dohotka. Oporezivanje pojedinačno ostvarenog dohotka (npr. od nesamostalnog rada, kapitala, imovine, drugog dohotka, itd.) obavlja se po pravilima za konkretnu vrstu dohotka kako je propisano odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak te odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U članku autor piše o obvezama rezidenta kada isti ostvari dohodak iz inozemstva, poreznom tretmanu ostvarenog dohotka te izvješćivanju na Obrascu JOPPD. 

Proračunsko računovodstvo

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Novine u sastavljanju tromjesečnih financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Proračunsko računovodstvo

  mr. sc. Ivana Jakir Bajo: Novine u sastavljanju tromjesečnih financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika

  U Narodnim novinama br. 28/17 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Izmijenjen je sadržaj financijskih izvještaja koji se sastavljaju na obrascima: PR-RAS, OBVEZE i BIL, a izmijenjeni obrasci primjenjuje se za 2017., počevši od tromjesečnog financijskog izvještaja za 2017. Izmjene sadržaja obrazaca prvenstveno su se dogodile zbog izmjena Računskog plana koji se primjenjuje od ove godine.

  U obrascu: PR-RAS obvezno je popunjavanje stupca "Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine". Iznimka su samo korisnici koji su osnovani početkom 2017. i korisnici koji su s 1. siječnjem 2017. godine prešli iz neprofitnog u proračunski sustav.

Neprofitne organizacije

 • Vesna Lendić Kasalo: Skraćeni stečajni postupak nad udrugom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Neprofitne organizacije

  Vesna Lendić Kasalo: Skraćeni stečajni postupak nad udrugom

  Nad udrugama, kao pravnim osobama, može se provesti stečaj sukladno Zakonu o stečaju i Zakonu o udrugama. Tako da nije rijedak slučaj da zbog i najmanjeg duga evidentiranog kod Fine nad udrugama koje nemaju zaposlenih bude proveden stečajni postupak te da se udruge brišu iz Registra udruga, a da same udruge o tome nemaju nikakvih saznanja. Svrha ovog članka je upoznati i upozoriti udruge i osobe ovlaštene za zastupanje udruge, prije svega one udruge koje nemaju zaposlenih, na pravne posljedice nenadanih i ozbiljnih problema s kojim se mogu susresti u svom radu, a vezano za provođenje skraćenog stečajnog postupaka nad udrugom od strane trgovačkih sudova na temelju Zakona o stečaju.

 • Krešimir Vranar: Tromjesečni financijski izvještaj neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Neprofitne organizacije

  Krešimir Vranar: Tromjesečni financijski izvještaj neprofitnih organizacija

  Neprofitne organizacije obvezne su za prvo tromjesečje 2017. sastaviti i predati Fini Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima, na Obrascu: S-PR-RAS-NPF. Rok za predaju ovog izvještaja je 20. travnja.

  Obrazac: S-PR-RAS-NPF moguće je predati u elektronskom obliku s ugrađenim kontrolama ili putem papirnatih obrazaca. Poslovanje podružnica bez pravne osobnosti i matice mora biti obuhvaćeno jednim Obrascem: S-PR-RAS-NPF.

  Obrazac: S-PR-RAS-NPF sastavljen za razdoblje od 1.1. do 31.3.2017. čuva se do dana predaje propisanog obrasca za isto razdoblje sljedeće godine.

Poslovanje s inozemstvom

 • mr. sc. Gordana Miškić: Novosti u izvještavanju kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Poslovanje s inozemstvom

  mr. sc. Gordana Miškić: Novosti u izvještavanju kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom

  Izvještavanje HNB-a o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom dio je statističkog izvještavanja za potrebe sastavljanja i praćenja bilance plaćanja države, stanja inozemnog duga te stanja međunarodnih ulaganja. Zbog izmjene propisa kojim je uređeno navedeno izvjećivanje autorica u članku potanje piše o novostima u izvještavanju kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom koje su na snazi od 18.2.2017. Tako se između ostalog mijenja način prijave kreditnih poslova s inozemstvom po prelasku utvrđenih limita za nefinancijska privatna društva koja nisu u uzorku, na način da se formalizira novi izvještaj Prijava ostalih kreditnih poslova s inozemstvom na obrascu POP-INOK, mijenja se način prve prijave depozitnih poslova s inozemstvom za sve obveznike uvođenjem novog obrasca Prijava depozitnih poslova s inozemstvom (POP-INOD), uvodi se novo izvješće naziva Jednokratno izvješće o prodaji potraživanja inozemstvu i/ili otkupu potraživanja od inozemstva koje se dostavlja na obrascu JI-POD.

   

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Novine u obračunu i primjeni postupka unutarnje proizvodnje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Melita Buljan: Novine u obračunu i primjeni postupka unutarnje proizvodnje

  Na postupak unutarnje proizvodnje od 1.5.2016. primjenjuju se odredbe novog Carinskog zakonika Unije te pripadajućih mu uredbi. Unatoč tome, Europska komisija donijela je mišljenje o definiranju elemenata i načina obračuna duga nakon postupka unutarnje proizvodnje. Bitno je znati da kod postupka unutarnje proizvodnje carinski dug ne nastaje sve dok se roba nalazi u odobrenom postupku. Svrha navedenog postupka je korištenje strane robe u proizvodnom procesu na području EU. Više ne postoji uvjet da se prerađeni proizvodi moraju ponovno izvesti iz carinskog područja EU. Carinski dug će nastati ako postupak unutarnje proizvodnje završi puštanjem u slobodni promet, dok isti neće nastati ako prerađeni proizvodi budu ponovno izvezeni s carinskog područja. Autorica u članku potanje piše o nastanku carinskog duga u postupku, obračunu carinskog duga po općem i posebnom pravilu, načinu deklariranja podataka u UCD-u te obračunu duga kod nezakonitog postupanja.

Radno pravo

 • Vesna Šiklić Odak: Radno iskustvo i položen državni stručni ispit - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Radno pravo

  Vesna Šiklić Odak: Radno iskustvo i položen državni stručni ispit

  U praksi postoje određene nejasnoće prilikom ispunjavanja propisanih uvjeta za oglašeno radno mjesto u državnim tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, posebno u odnosu na priznavanje ostvarenog radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i obveze polaganja državnog stručnog ispita osoba koje su se prijavile na natječaj.

  Stoga u ovom članku dajemo pregled sadržaja pojmova „radnog staža“, i „radnog iskustva, te radnog iskustva na odgovarajućim poslovima kao jednog od uvjeta za prijam u službu. Također daje se pregled obveznika polaganja državnog stručnog ispita i u vezi s tim, pregled rokova u kojem se mora ili može položiti državni stručni ispit, pitanje položenog državnog stručnog ispita kao uvjeta za prijam u službu, kao i druga pitanja koja se odnose na obvezu i mogućnost polaganja ispita i priznavanja stručnih ispita prema ranijim propisima kao državni stručni ispit prema sadašnjim propisima.

   

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Razlike u postupcima javne nabave velike i male vrijednosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Razlike u postupcima javne nabave velike i male vrijednosti

  Zakonom o javnoj nabavi utvrđena su dva vrijednosna praga za postupke javne nabave uslijed čega se razlikuju pojmovi nabava velike vrijednosti i nabava male vrijednosti.

  U pogledu primjene pojedinih instituta Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) čini razliku ovisno o tome provodi li se postupak male ili velike vrijednosti. Ta razlika se ponegdje očituje u obvezi drugačijeg postupanja (npr. u načinima objave obavijesti javne nabave i rokovima za traženje pojašnjenja dokumentacije o nabavi, u poštivanju drugačijih minimalnih rokova za dostavu ponuda), a ponegdje u ovlastima odnosno mogućnostima naručitelja za drugačijim postupanjem (npr. u postupcima male vrijednosti javni naručitelj može iako nije obvezan obrazlagati zašto predmet nabave nije podijelio na grupe, zatim može tražiti ažurirane popratne dokumente, dok je u postupku velike vrijednosti obvezan tražiti ažurirane popratne dokumente i sl.).

  Uz pregled pragova razgraničenja i analizu razlika između velike i male nabave, u ovom članku se razmatraju pojedina otvorena pitanja u vezi s primjenom, koja bi u praksi mogla postati aktualna.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Elektroničko poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2017

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Elektroničko poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, u svrhu olakšavanja pružanja usluga osiguranicima i obveznicima, svoje poslovanje u odnosu na vanjske korisnike usluga i obveznike u velikoj mjeri osigurava putem elektroničkog poslovanja.

  Usluge koje su do sada osigurane i u elektroničkom obliku su: e-prijava na mirovinsko osiguranje; jedinstvena prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje; E-potvrde (Usluga ERPS je elektronička usluga Zavoda koja omogućuje izdavanje elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu iz evidencije Zavoda, uvid u status i pregled izdanih elektroničkih zapisa i verifikaciju autentičnosti izdanog elektroničkog zapisa; E-potvrda o stažu i plaći (PONA) i E-obavijest o ostvarenom drugom dohotku (DOHA); uvid u podatke ili dostupnost podataka o kojima ovisi pravo iz mirovinskog osiguranja putem korisničkih stranica Zavoda; očevidnik o zaposlenim osobama s invaliditetom i osiguravanje izravnog pristupa o radno-pravnom statusu povezanim institucijama.

   

Pitajte TEB

 • mr. sc. Ida Dojčić: Uračunavanje poreza po odbitku plaćenog u inozemstvu
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Primitak u naravi do 400,00 kn
 • Irena Slovinac: Primljeni predujam od fizičke osobe iz inozemstva
 • Jasminka Rakijašić: Naknade za korištenje privatnog automobila i JOPPD
 • Ljubica Đukanović: Invalidska mirovina
 • Nikolina Bičanić: Korištenje sredstava iz neplanirane donacije

TEB-ov podsjetnik

 • Pravilnik o porezu na dohodak
 • Dnevnice u inozemstvu
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2017.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Uplatni računi
 • Pregled uplatnih računa
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2017.