arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 12/2017

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Nada uvijek postoji

Aktualno

 • Domagoj Zaloker: Nabava i korištenje osobnih automobila od 1.1.2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Aktualno

  Domagoj Zaloker: Nabava i korištenje osobnih automobila od 1.1.2018.

  Od 1.1.2018. porezni obveznici odbijaju 50% pretporeza prilikom nabave i korištenja osobnih automobila, bez obzira koriste li se ti automobila za obavljanje posebno propisanih djelatnosti ili ne. Također, ako se nabavljaju osobni automobili nabavne vrijednosti preko 400.000,00 kn, porezni obveznici će odbijati 50% pretporeza koji se odnosi na nabavnu vrijednost do 400.000,00 kn, dok se dio pretporeza koji se odnosi na nabavnu vrijednost preko 400.000,00 kn neće moći odbijati. Od 1.1.2018. porezno nepriznatim troškovima koji uvećavaju osnovicu poreza na dobit smatra se 50% troškova nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća. U članku potražite odgovore na pitanja u vezi poreznog i računovodstvenog postupanja s osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz od 1.1.2018.

 • Ljubica Đukanović: Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

  Službenici i namještenici zaposleni u državnim službama ostvaruju prava i obveze iz rada i po osnovi rada na temelju Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Nar nov., br. 92/05  -  138/15) i Zakona o radu(Nar. nov., br. 93/14), dok lokalni službenici i namještenici svoja prava iz radnog odnosa ostvaruju temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar nov., br.  86/08, 61/11).

  Novim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Nar nov., br. 112/17)  sporazumno  su riješena pitanja koja se odnose na radno vrijeme, plaće, kao i druga pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom koja su od iznimnog interesa za zaposlenike u državnim službama, ali i za  Vladu RH  kao poslodavca. Koja razina prava je osigurana službenicima i namještenicima u državnim i službama pročitajte u našem tiskanom izdanju. Što se tiče prava službenika i namještenika u javnim službama značajno je da još uvijek nije potpisan Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

   

 • Nikolina Pratzer: Porez na nekretnine - zašto je uveden i zašto je ukinut? - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Aktualno

  Nikolina Pratzer: Porez na nekretnine - zašto je uveden i zašto je ukinut?

  U sklopu posljednje porezne reforme donesen je novi Zakon o lokalnim porezima, kojim je u porezni sustav RH uveden porez na nekretnine. Zakonon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 101/17, ovaj je porez ukinut. Porez na nekretnine je bio uređen kao lokalni porez. Lokalni porezi su porezi čiji prihodi u cijelosti pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. U članku se daje pregled imovinskih poreza, s naglaskom na oporezivanje nekretnina, te pojašnjava razloge uvođenja i ukidanja poreza na nekretnine.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Pripreme za izradu financijskih izvještaja poduzetnika za 2017. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Pripreme za izradu financijskih izvještaja poduzetnika za 2017.

  Na kraju poslovne godine računovodstvo treba popisati svu imovinu i obveze, uskladiti potraživanja i obveze s trećim osobama (dužnicima, vjerovnicima, kreditorima i dr.), provjeriti početna stanja, sastaviti i provjeriti ranije sastavljene obračune (amortizacije, revalorizacije, rezerviranja, vrijednosnih usklađenja, kamata, plaća, kalkulacija i dr.), provjeriti i uskladiti analitičke evidencije s glavnom knjigom, i dr.

 • Domagoj Zaloker: Godišnji obračun amortizacije za 2017. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Godišnji obračun amortizacije za 2017.

  Posljedica korištenja dugotrajne imovine u poslovnom procesu je fizičko i ekonomsko trošenje njene nabavne (početne) vrijednosti. U tu svrhu za svaku poslovnu godinu izračunava se potrošeni dio nabavne vrijednosti dugotrajne imovine, koji se kao trošak iskazuje u financijskim izvještajima poduzetnika, vodeći pritom računa o zahtjevima računovodstvenih i poreznih propisa. Imovina koja podliježe obračunu amortizacije je imovina za koju se očekuje da će se koristiti duže od jednog razdoblja (12 mjeseci), koja ima ograničeni vijek uporabe i koristi se u poslovne svrhe. Računovodstveni postupak u svezi s amortizacijom uređen je zahtjevima računovodstvenih standarda, dok je porezni tretman priznavanja troškova amortizacije dugotrajne imovine propisan je Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom o porezu na dobit. U članku pišemo o računovodstvenom i poreznom aspektu amortizacije dugotrajne imovine poduzetnika.

 • Ivana Turjak Čebohin: Nefinancijsko izvješćivanje – dodatna obveza ili prilika za provjeru/promjenu poslovne strategije? - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Financije i računovodstvo

  Ivana Turjak Čebohin: Nefinancijsko izvješćivanje – dodatna obveza ili prilika za provjeru/promjenu poslovne strategije?

  Veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i koji su tijekom protekle godine imali više od 500 zaposlenih, za poslovnu godinu koja je počela 1.1.2017. ili tijekom 2017., obveznici su izrade i objave  nefinancijskog izvješća.  Informacije koje bi nefinancijsko izvješće trebalo sadržavati trebaju pomoći boljem razumijevanju razvoja, poslovnih rezultata i položaja poduzetnika. Uz navedeno, treba informirati korisnike izvješća o tome koji je učinak aktivnosti poduzetnika na okolišna, socijalna i kadrovska pitanja, poštovanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije i pitanja u vezi s podmićivanjem.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Godišnje usklađenje PDV-a za 2017. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Godišnje usklađenje PDV-a za 2017.

  Zakon o PDV više ne nalaže obvezu sastavljanja kumulativnog obračuna PDV-a, međutim, propisana je obveza godišnjeg usklađenja obveze i pretporeza u prijavi PDV-a koju obveznici PDV-a sastavljaju za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine. Stoga su porezni obveznici u prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2017. obvezni napraviti sva usklađenja i ispravke koje se odnose na tu kalendarsku godinu. Isto su obvezni napraviti i poduzetnici koji prestaju s poslovanjem. Porezni obveznik koji prestaje s poslovanjem obvezan je u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja u kojem je poslovao napraviti sva usklađenja i ispravke do dana prestanka poslovanja. Navedeno su obvezni napraviti i porezni obveznici koji su obavljali isključivo oporezive isporuke dobara i usluga, a počinju obavljati isključivo isporuke dobara i usluga oslobođene PDV-a u roku iz čl. 85. st. 6. Zakona o PDV-u za ono razdoblje oporezivanja u kojem je došlo do promjene. Porezni obveznik mora u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine (posljednji mjesec ili tromjesečje) napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu, kao što su ispravci pretporeza za dugotrajnu imovinu, usklađenje postotka (%) podjele pretporeza u odnosu na privremeni postotak (%) za tekuću godinu, oporezivi manjkovi dobara i sl.

 • Domagoj Zaloker: Ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a od 1.1.2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Porezi i doprinosi

  Domagoj Zaloker: Ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a od 1.1.2018.

  Fizička i pravne osobe koja obavljaju bilo koju gospodarsku djelatnost smatraju se poreznim obveznicima te su dužni voditi računa o ispunjavanju zakonskih uvjeta za upis u registar obveznika PDV-a. Također, svi porezni obveznici u registru obveznika PDV-a, koji to više ne žele biti, moraju znati pod kojim uvjetima se iz njega može izaći. Od 1.1.2018., povećan je vrijednosni prag isporuka za ulazak u registar obveznika PDV-a  i to sa 230.000,00 kn na 300.000,00 kn (čl. 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ). Navedeno znači da će porezni obveznici izvan registra obveznika PDV-a, a koji u 2017. obave isporuke dobara ili usluga u iznosu većem od 300.000,00 kn biti obvezni upisati se u registar obveznika PDV-a od 1.1.2018. Isporuke na koje se primjenjuje propisani prag od 300.000,00 kn propisane su odredbama čl. 90. st. 5. i 6. Zakona. Također, navedeno znači da porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji u 2017. ne ostvare isporuke dobara ili usluga u iznosu većem od 300.000,00 kn, mogu, temeljem svojeg zahtjeva Poreznoj upravi, izaći iz registra obveznika PDV-a od 1.1.2018.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u 2017. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u 2017.

  Troškovi promidžbe i reprezentacije, uključujući dane donacije i sponzorstva, uobičajeni su rashodi poslovanja, evidentirani u knjigovodstvu poduzetnika. Međutim, obzirom na njihovu specifičnost, regulirani su poreznim propisima na način da je zakonodavac propisao uvjete i vrijednosna ograničenja tih izdataka priznatih u porezne svrhe. Posljednje izmjene Zakona o porezu na dobit donijele su i promjene u načinu priznavanja troškova reprezentacije od 1.1.2017. U članku se pojašnjava koji će oblik ovakvih poslovnih aktivnosti i uz koje uvjete biti porezno dopustiv rashod za 2017., te kakav je porezni tretman ovakvih isporuka prema odredbama o oporezivanju PDV-om.

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: : Obveze poslodavaca uz evidencije prema propisima o porezu na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: : Obveze poslodavaca uz evidencije prema propisima o porezu na dohodak

  Kraj godine, odnosno početak nove, donosi poslodavcima niz obveza, a jedna od njih je i podnošenje obrazaca propisanih Zakonom o porezu na dohodak/Pravilnikom o porezu na dohodak.

  Sukladno navedenim propisima, isplatitelji plaća obvezni su svojim radnicima do 31. siječnja 2018. dati Obrazac IP te primateljima dohotka Potvrdu o isplaćenom primitku također do 31. siječnja. Svi poslodavci koji svojim radnicima uplaćuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje u neoporezivom iznosu (do 6.000,00 kn) obvezni su Poreznoj upravi dostaviti Obrazac DMO do kraja veljače 2018. za 2017.

 • mr. sc. Melita Buljan: Postupanje s plovilima i zrakoplovima i robom koja je namijenjena istima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Melita Buljan: Postupanje s plovilima i zrakoplovima i robom koja je namijenjena istima

  Plovila i zrakoplovi u carinskom smislu su carinska roba nad kojom se provodi carinski postupak prilikom uvoza i izvoza kada su isti predmet navedenih postupaka. Način postupanja s plovilima i zrakoplovima na području Europske unije (EU) reguliraju carinski propisi, a isti propisi reguliraju i postupanje s robom koja je namijenjena tim prijevoznim sredstvima. Opskrba plovila ili zrakoplova obuhvaća isporuku za ta prijevozna sredstva raznom robom koja im je potrebna ili za korištenje, uključujući potrošnu robu ili je ista namijenjena za prodaju putnicima i posadi tijekom putovanja. Opskrba plovila i zrakoplova oslobođena je od plaćanja PDV-a, uz zadovoljenje uvjeta navedenih u propisima o PDV-u. Autorica u članku potanje piše o postupanju s plovilima i zrakoplovima koji se nalaze na području Republike Hrvatske, primjeni postupka privremenog uvoza za plovila i zrakoplove te rezervnih dijelova i opreme za njihov popravak, kao i uvjetima i mogućnosti opskrbe istih u međunarodnoj plovidbi te uvjetima za oslobođenje od PDV-a.  

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

  Krajem godine u računovodstvu se provode kontrolni i drugi postupci kako bi se osigurali točni i sveobuhvatni podaci u poslovnim knjigama, na temelju kojih će se sastavljati godišnji financijski izvještaji. Tim se postupcima provjerava jesu li sva knjiženja provedena na temelju vjerodostojnih, istinitih i prethodno likvidiranih knjigovodstvenih isprava, je li prilikom priznavanja poslovnih promjena primijenjeno modificirano načelo nastanka događaja, je li zadovoljeno načelo bilančne povezanosti, jesu li provedena usuglašavanja s komitentima sa stanjem na dan 31.12.2017., je li obavljen godišnji popis sveukupne imovine i svih obveza sa stanjem na dan 31.12.2017. i prema njemu izvršeno usklađenje knjigovodstvenog stanja na dan 31.12.2017., na temelju odgovarajućih odluka itd. Kvalitetan sustav internih računovodstvenih kontrola kod samog proračuna/proračunskog korisnika trebao bi osigurati točnost, valjanost i sveobuhvatnost računovodstvenih evidencija, kao i primjenu drugih internih procedura i pravila koje su uspostavljene u okviru sustava financijskog upravljanja i kontrola.

 • Mladenka Karačić: Školska shema u osnovnim i srednjim školama od školske godine 2017./2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Školska shema u osnovnim i srednjim školama od školske godine 2017./2018.

  Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalnu strategiju za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. Školska shema objedinjava dosadašnje - Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Provodi se u odgojno-obrazovnim ustanovama (osnovnim i srednjim školama, glazbenim i umjetničkim školama, učeničkim domovima) podjelom besplatnih obroka voća i povrća učenicima osnovnih i srednjih škola te mlijeka učenicima osnovnih škola i to kao zaseban obrok, neovisno od obroka u okviru školske prehrane. Propisana je posebna procedura provedbe financiranja ovog programa, koja se na poseban način evidentira u poslovnim knjigama sudionika.

Neprofitne organizacije

 • Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit paušalnom iznosu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Neprofitne organizacije

  Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit paušalnom iznosu

  Udruga i druga neprofitna organizacija, proračunski korisnik ili druga osoba iz čl. 2. st. 7. Zakona o PD-u   koja po osnovi obavljanja oporezive gospodarske djelatnosti (pod uvjetom da joj to nije jedina djelatnost) nije ostvarila prihode u iznosu većem od propisanog iznosa za ulazak u sustav PDV-a (pod uvjetom da ti prihodi nisu viši od 50% ukupnih prihoda), može do 15. siječnja nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Zahtjev za plaćanje poreza u paušalnom iznosu. Neprofitna ili druga organizacija kojoj je rješenjem Porezne uprave utvrđeno plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu dužna je voditi Evidenciju o prihodima po osnovi obavljanja oporezive gospodarske djelatnosti i do 15. siječnja sljedeće godine za tekuću godinu predati Obrazac PD-PO.

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Utvrđivanje zajedničkog dohotka i podnošenje obrasca DOH-Z za 2017. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Utvrđivanje zajedničkog dohotka i podnošenje obrasca DOH-Z za 2017. godinu

  Zakonom o obrtu predviđena je mogućnost prema kojoj dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrtničku djelatnost, pri čemu su međusobni odnosi između supoduzetnika uređeni pisanim ugovorom. Nositelj zajedničke djelatnosti obvezan je po isteku poreznog razdoblja, a najkasnije do 31. siječnja 2018. za 2017., nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu, podnijeti prijavu dohotka od zajedničke djelatnosti na Obrascu DOH-Z elektroničkim putem korištenjem Jedinstvenog portala Porezne uprave.

  Zajednički dohodak na godišnjoj razini se utvrđuje rješenjem PU, a koje se dostavlja nositelju. O utvrđenom zajedničkom dohotku te njegovoj raspodjeli nositelj obavještava ostale supoduzetnike.

  Kako se popunjava Obrazac DOH-Z te kako se utvrđuje udio supoduzetnika u godišnjoj prijavi na Obrascu DOH, pročitajte u navedenom članku.

 • Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje dohotka od samostalnih djelatnosti obrtnika i poljoprivrednika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Paušalno oporezivanje dohotka od samostalnih djelatnosti obrtnika i poljoprivrednika

  Fizičke osobe, koje obavljaju samostalnu djelatnost registriranu u skladu sa Zakonom o obrtu, tj. registrirale su obrt, domaću radinost ili sporedno zanimanje, ili obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva, mogu birati način oporezivanja u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak. Fizičke osobe, koje obavljaju samostalnu djelatnost, dohodak mogu utvrđivati kao razliku između poslovnih primitaka i izdataka na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga ili u paušalnom iznosu, sukladno Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti. Dohodak utvrđen u paušalnom iznosu smatra se konačnim utvrđenim dohotkom. Dohodak u paušalnom iznosu ne mogu utvrđivati fizičke osobe koje obavljaju djelatnost slobodnog zanimanja. U članku autor pojašnjava koje se vrste samostalnih djelatnosti mogu paušalno oporezivati, utvrđivanju paušalnog poreza na dohodak s primjerom plaćanja paušalnog poreza, poslovnim knjigama i evidencijama i dr

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Zapošljavanje radnika s invaliditetom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Zapošljavanje radnika s invaliditetom

  Radnik s invaliditetom zasniva radni odnos sklapanjem pisanog ugovora o radu s poslodavcem ili na drugi način predviđen posebnim propisima i time stječe prava i preuzima obveze iz radnog odnosa. Svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika dužni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom (kvotu) na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru. Kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja. U članku se pojašnjava zapošljavanje radnika s invaliditetom na otvorenom tržištu rada ili pod posebnim propisima, ispunjavanje kvote za zapošljavanje, plaćanje novčane naknade ako poslodavac ne ispuni kvotu te se pojašnjavaju koristi za poslodavca tj. nagrade za zapošljavanje izvan kvote kao i olakšice i poticaji. Kroz primjere obračuna plaće obrađuje se korištenje osobnog odbitka temeljem invalidnosti radnika, obveza umanjenja obračunatog poreza na dohodak kada radnik prebiva na potpomognutom području I. skupine (P1), umanjenje obračunatog poreza na dohodak kada je radnik HRVI iz Domovinskog rata te popunjavanje Obrasca JOPPD u slučaju neisplate plaće i naknadne isplate te iste plaće.

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Božićnice i darovi djeci - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Plaće i naknade plaća

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Božićnice i darovi djeci

  Neoporeziva isplata prigodnih nagrada do 2.500,00 kn godišnje, dara u naravi do 400,00 kn te dara djetetu do 600,00 kn propisana je Zakonom o porezu na dohodak te Pravilnikom o porezu na dohodak. Međutim, pravo radnika na neku od nagrada odnosno na dar mora biti propisano izvorom radnoga prava (ugovorom o radu, pravilnikom, kolektivnim ugovorom).

  Neoporezivi iznos prigodne nagrade na razini godine ostao je nepromijenjen, 2.500,00 kn, kao i ostalih prigodnih darova – dar djetetu do 600,00 kn te dar u naravi – 400,00 kn.

  S obzirom da se radi o neoporezivim iznosima, mogu se isplatiti i u gotovini, uz obvezu iskazivanja u Obrascu JOPPD s iznimkom dara u naravi koji se ne iskazuje.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Branka Tuđen: Izdavanje dokaza o podrijetlu u izvozu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Branka Tuđen: Izdavanje dokaza o podrijetlu u izvozu

  Europska unija (EU) primjenjuje čitavu lepezu različitih povlaštenih režima kako kod uvoza robe iz zemalja ugovornih partnera, tako i za izvoz u te zemlje. Povlašteni režimi predviđaju primjenu povlaštene stope carine ukoliko robu prati pravovaljani dokaz o podrijetlu koji može biti izdan samo za robu koja je ispunila propisane odredbe stjecanja podrijetla. Izvoznici su često pri organiziranju izvoza od kupca robe zatraženi da uz robu prilože i dokaz o EU podrijetlu. Isto iz razloga kako bi se na predmetnu robu pri uvozu u državu ugovornicu primijenila povlaštena stopa carine. Zbog navedenog, autorica u članku detaljnije objašnjava proceduru izdavanja potvrda o prometu robe, vrste dokaza o podrijetlu kao i načine popunjavanja i izdavanja istih uz naglasak na certifikat koji izdaje carinsko tijelo. 

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Prava i obveze kod stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Prava i obveze kod stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

  Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja, jedna je od mjera poticanja zapošljavanja uređena Zakonom o poticanju zapošljavanja.

  Mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa može koristiti nezaposlena osoba bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i razini visokog obrazovanja do navršenih 30 godina života, koja se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a kao nezaposlena osoba najmanje 30 dana i koja nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji.

  O načinu korištenja mjere, programu stručnog osposobljavanja koga sačinjava poslodavac, odobrenju korištenja, pravima i obvezama korisnika, poslodavca, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i svim drugim pitanjima vezanim za korištenje mjere pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

 • Vedran Jelinović: Obvezan i koristan sadržaj ugovora o radu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Radno pravo

  Vedran Jelinović: Obvezan i koristan sadržaj ugovora o radu

  Zakon o radu propisuje minimalne podatke koje svaki ugovor o radu mora sadržavati. Umjesto pojedinih podataka, u ugovoru o radu može se uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja.

  Iako i u pogledu istih postoje dvojbe u praksi (npr. uz mjesto rada i plaću), radni odnosi nisu međutim toliko jednostavni da bi ugovori sadržavali samo te podatke. U radnim odnosima poslodavci se nerijetko susreću s „pitanjima od kojih boli glava“, a koja nisu zakonski jasno riješena i od kojih se neka tiču raznih zahtjeva radnika. Najčešća se takva pitanja odnose na isplatu plaće u gotovini i/ili na tuđi račun, odnosno na način vršenja komunikacije ugovornih strana, npr. prilikom izbivanja radnika s posla ili nemogućnosti dostave kakve odluke radniku (npr. obračuna plaće, opomene pred otkaz i sl.). Ta pitanja mogu biti riješena kroz uglavke ugovora.

  Uz ogledni primjer ugovora o radu, u ovom članku obrađuju se podaci koje ugovor o radu mora sadržavati sukladno Zakonu o radu, a daje se osvrt na podatke koje bi bilo korisno uglaviti u ugovor o radu, kao i na način izmjene ugovora o radu.

Javna nabava

 • Ante Loboja: Institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda u postupcima javne nabave - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Javna nabava

  Ante Loboja: Institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda u postupcima javne nabave

  Institut pojašnjenja i upotpunjavanja, na način kako je reguliran novim Zakonom o javnoj nabavi, kao i njegova primjena u praksi, pokazuje se kao dobro i pragmatično rješenje, prije svega za naručitelje (koji poštujući načela javne nabave žele ekonomično trošiti sredstva za nabavu i primjenjivati Zakon na način koji omogućuje učinkovitu javnu nabavu, tj. dobiti „najbolju vrijednost za novac“), ali isto tako i za ponuditelje koji su podnijeli najpovoljniju ponudu, s formalnim nedostatkom koji može biti uklonjen.

  Za pravilnu primjenu instituta pojašnjenja i upotpunjavanja, od iznimne važnosti je postupanje naručitelja sukladno načelima javne nabave propisanim čl. 4. Zakona o javnoj nabavi. S druge strane navedeno zakonsko rješenje na tragu je rješenja koja su u primjeni u drugim državama članicama Europske unije, ali i najnovijih rješenja iz novih direktiva Europskog parlamenta i Vijeća u području javne nabave, koje idu u pravcu daljnjeg smanjenja administrativnih zapreka, ubrzanja postupaka javne nabave i smanjenja formalizma u postupanju naručitelja, što u konačnici rezultira i smanjenjem troškova sudjelovanja u postupcima javne nabave, za natjecatelje odnosno ponuditelje, ali i za naručitelje.

Trgovina

 • Darko Marečić: Proizvodnja i prodaja božićnih drvaca - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Trgovina

  Darko Marečić: Proizvodnja i prodaja božićnih drvaca

  Proizvodnjom i/ili stavljanjem na tržište božićnih drvaca mogu se baviti samo one pravne ili fizičke osobe koje su upisane u Upisnik dobavljača božićnih drvaca, ako su božićna drvca  popraćena popratnicom i ako im je stavljena obavijest o proizvodu (markica). U članku pojašnjavamo uz koje uvjete je moguće proizvoditi i uz koje uvjete i na koji način prodavati božićna drvca, te kojih se  obveza prilikom prodaje božićnih drvaca potrošačima, dobavljači božićnih drvaca moraju pridržavati.

Gospodarstvo

 • Lidija Tošić: Obvezne naknade za proizvođače i uvoznike električnih i elektroničkih uređaja i opreme te proizvoda u ambalaži - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Gospodarstvo

  Lidija Tošić: Obvezne naknade za proizvođače i uvoznike električnih i elektroničkih uređaja i opreme te proizvoda u ambalaži

  Sve pravne i fizičke osobe – obrtnici obvezne su Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavljati izvješća o količinama proizvedenih ili uvezenih električnih i elektroničkih uređaja i opreme, te proizvoda u ambalaži, neovisno uvoze li ili stječu ovu imovinu za daljnju prodaju ili vlastite potrebe. Osim toga, obvezne su voditi i evidenciju o proizvodima pakiranim u ambalažu i ambalaži tih proizvoda, te plaćati propisane naknade.

 • Sandra Ruso: SEPA izravno terećenje (SDD) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 12/2017

  Gospodarstvo

  Sandra Ruso: SEPA izravno terećenje (SDD)

  Financijska zajednica (banke, FINA, HNB) prepoznala je prednosti SEPE i odlučila je SEPA pravila primijeniti na postojeća kunska izravna terećenja. Prednost je jedinstveno postupanje, jednaka pravila, isti formati i mogućnost poslovanja sa svim bankama sudionicima SEPA sheme. Na izravno terećenje se prešlo 5.6.2017., s rokom prilagodbe do 3.6.2019. SEPA izravno terećenje (SDD – SEPA Direct Debit) drugi je dio projekta uvođenja SEPA načina plaćanja u Republici Hrvatskoj. Autorica u članku piše što SDD pruža korisnicima: potrošačima (platiteljima) – plaćanje računa točno na datum valute bez mogućnosti pogreške, a izdavateljima računa (primateljima plaćanja) – bolju naplatu i planiranje likvidnosti. 

Pitajte TEB

 • Jasminka Rakijašić: Drugi dohodak i pravo na osobni odbitak u posebnom postupku
 • Dinko Lukač: Plaća u naravi za vrijeme rodiljnog dopusta
 • Nikolina Bičanić: : Proračunsko računovodstvo - Priznavanje rashoda proračunskih korisnika i nadležnih proračuna (u/izvan sustava riznice)
 • Ljubica Đukanović: Prava radnika zaposlenih na nepuno radno vrijeme

TEB-ov podsjetnik

 • Pravilnik o porezu na dohodak
 • Dnevnice u inozemstvu
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2017.
 • Da se ne zaboravi!
 • Ovrha na primicima i izuzeća od ovrhe
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • Pregled oporezivosti kamata
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • Pregled uplatnih računa - Uplata doprinosa za samostalne djelatnosti
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2018.