Zaduživanje JLP(R)S – planiranje i evidentiranje

Zaduživanje JLP(R)S-a uređeno je člancima 118. do 125. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/20; u nastavku: Zakon). Iako je Zakonom jasno propisana razlika između kratkoročnog i dugoročnog zaduživanja, pojedine JLP(R)S zaduživanje iznad godine dana smatraju kratkoročnim.

Sukladno čl. 119. Zakonu JLP(R)S se može kratkoročno zadužiti isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza i to najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Znači, da bi se kredit ili zajam smatrao kratkoročnim, rok dospijeća može biti najviše do 364 dana od dana primanja toga kredita odnosno zajma. Svako zaduživanje čije je dospijeće 12 mjeseci ili duže smatra se dugoročnim zaduživanjem koje je propisano člancima 120. do 125. Zakona.

Sukladno Zakonu JLP(R)S se može dugoročno zaduživati:

  • za investiciju (koju čine rashodi za nabavu nefinancijske imovine, osim prijevoznog sredstva u cestovnom prometu – osobnog automobila i drugi rashodi izravno povezani s takvom investicijom) koja se financira iz njezina proračuna
  • za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u njenom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova EU i za investicije odnosno projekte čija je realizacija utvrđena posebnim propisima te
  • za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

Također, sukladno Zakonu JLP(R)S se ne može dugoročno zaduživati bez suglasnosti Vlade RH odnosno ministra financija. Dodatna ograničenja za zaduživanje JLP(R)S propisuju se Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za svaku pojedinu godinu. Postupak davanja suglasnosti za dugoročno zaduživanje JLP(R)S, refinanciranje, reprogramiranje i izmjena suglasnosti za dugoročno zaduživanje, obvezni sastojci zahtjeva, obvezni prilozi i dokumentacija propisani su Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S.

Napominjemo da Upitnik o fiskalnoj odgovornosti obuhvaća pitanja iz područja zaduživanja:

  • Pitanje 12: JLP(R)S se zaduživala/davala suglasnost za zaduživanje/jamstvo sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S.
  • Pitanje 60: JLP(R)S izvještavala je Ministarstvo financija o zaduženjima/danim suglasnostima za zaduženja/jamstva sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S.

Evidentiranje zaduživanja propisano je Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov. br. 124/14 do 108/20; u nastavku: Pravilnik).

Sukladno čl. 78. st. 1. Pravilnika primljeni dugoročni krediti i zajmovi i kratkoročni koji se vraćaju u sljedećoj godini evidentiraju se odobrenjem odgovarajućeg računa u skupini 84 Primici od zaduživanja i zaduženjem novčanih sredstava. Istovremeno se odobrava odgovarajući račun u skupini 26 Obveze za kredite i zajmove i zadužuje račun u podskupini 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze.

Evidentiranje otplate glavnice utvrđeno je čl. 62. Pravilnika. Tako se otplata glavnice dugoročnog kredita, bez obzira na to vraća li se pojedina rata u godini u kojoj je kredit primljen ili u sljedećim godinama, evidentira zaduženjem odgovarajućeg računa u skupini 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova uz odobrenje računa novčanih sredstava. Istovremeno se zadužuje račun u skupini 26 i odobrava račun podskupine 912.

Kamate za primljene kredite i zajmove evidentiraju se odobrenjem odgovarajućeg računa obveza za rashode poslovanja u skupini 23 i zaduženjem odgovarajućeg računa financijskih rashoda u skupini 34, a plaćanje kamata evidentira se zaduženjem odgovarajućeg računa obveza za rashode poslovanja u skupini 23 i odobrenjem računa novčanih sredstava.

Dugoročni kredit koji je primljen u 2023., a vraća se u 2024. treba u 2023. u cijelosti biti planiran kao primitak, a u sljedećim godinama kao izdatak. Ako se sukladno otplatnom planu planira pojedina rata i u 2023., u tom slučaju treba taj iznos otplate u 2023. planirati na skupini 54.

Knjiženje i planiranje kratkoročnih kredita i zajmova je nešto drugačije.

Sukladno čl. 78. st. 2. Pravilnika primljeni kratkoročni krediti i zajmovi koji se vraćaju u istoj godini evidentiraju se isključivo odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa skupine 26 Obveze za kredite i zajmove i zaduženjem računa novčanih sredstava. Povrat takvog kredita u istoj godini evidentira se odobrenjem računa novčanih sredstava uz zaduženje odgovarajućeg osnovnog računa skupine 26.

Kratkoročni krediti i zajmovi koji se vraćaju u istoj godini u kojoj su primljeni ne treba planirati u proračunu.

Međutim, ako se glavnica kratkoročnog kredita odnosno zajma u cijelosti ne vrati u istoj godini u kojoj je kredit odnosno zajam primljen, iznos glavnice koji preostane na kraju godine (na dan 31. prosinca) evidentira se zaduženjem računa podskupine 912 uz odobrenje računa skupine 84. Povrat kredita u sljedećoj godini evidentira se kao i povrat dugoročnog kredita zaduženjem odgovarajućeg računa u skupini 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova uz odobrenje računa novčanih sredstava. Istovremeno se zadužuje račun u skupini 26 i odobrava račun podskupine 912.

Očekivani iznos glavnice kratkoročnog kredita odnosno zajma koji neće biti vraćen do 31. prosinca 2023. treba u izmjenama i dopunama proračuna za 2023. planirati na skupini 84, a u proračunu za 2024. na skupini 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag