Troškovi službenih putovanja zaposlenika u državnim i javnim službama

Pravo na troškove putovanja službenika i namještenika zaposlenih u državnim i javnim službama uređeno je kolektivnim ugovorima i oni su pravni izvori temeljem kojih se ostvaruje pravo na ove troškove. Pod kojim uvjetima zaposlenici ostvaruju pravo na dnevnicu i troškove službenih putovanja uređeno je čl. 48. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 56/22 - 29/24; u nastavku: KU) i čl. 72. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (Nar. nov., br. 29/24;u nastavku: TKU).

Pravo na dnevnicu i naknadu troškova putovanja službenici i namještenici zaposleni u državnim i javnim službama ostvaruju kada su upućeni na službeno putovanje, a  pripada im:

 • naknada troškova prijevoza,
 • dnevnice i
 • naknada iznosa troškova smještaja.

Uvjet za ostvarivanje ovih troškova je putni nalog, koji se može izdati u papirnatom ili digitalnom  obliku, od strane ovlaštene osobe poslodavca i on je osnovni preduvjet za službeni put.

Putni nalog se može izdati zaposleniku radi obavljanja u nalogu navedenih, ugovorenih poslova koji su vezani uz djelatnost koju obavlja poslodavac za službeno putovanje u zemlji i/ili inozemstvu koje može trajati do 30 dana neprekidno iz jednog mjesta u drugo na teritoriju Republike Hrvatske (u nastavku: RH) koje mora biti udaljeno najmanje 30 km, osim u mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta zaposlenika, odnosno u stranu zemlji, iz jedne u drugu stranu zemlju, kao i iz strane zemlje u RH.

Ako se putni nalog izdaje u digitaliziranom obliku jer je izdavatelj taj proces digitalizirao, s ciljem poslovanje bez papira, a oblik omogućava elektroničko odobravanje i potpisivanje putnih naloga, te ako  je pristup aplikaciji moguć samo autentificiranim korisnicima, takav putni nalog je vjerodostojan. Ukoliko mogućnost odobravanja imaju samo korisnici aplikacije s dodijeljenim pravima, a ista osigurava nedvosmislen podatak o osobi koja je elektronički potpisala putni nalog i putne račune to se smatra valjanim putnim nalogom izdanom u digitalnom obliku.

Izdaci za službena putovanja  se obračunavaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava bez obzira na oblik u kojem je putni nalog izdan (čl. 8. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak).

Obvezni podaci u putnom nalogu su:

 • datum izdavanja,
 • ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje,
 • mjesto u koje osoba putuje,
 • svrha putovanja,
 • vrijeme trajanja putovanja,
 • vrijeme kretanja na put,
 • podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje koje mora biti navedeno u putnom nalogu,
 • ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku, početno i završno stanje brojila (kilometar sata),
 • vrijeme povratka s puta,
 • potpis ovlaštene osobe,
 • obračun troškova, likvidaciju obračuna
 • izvješće s puta.

Izdaci za službena putovanja iz članka 7. ovoga Pravilnika (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja, i drugo), sukladno čl. 8. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 114/23) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu.

Dnevnica za službena putovanja u RH iznosi 30,00 eura, a obračunava se na način propisan posebnim propisom o porezu na dohodak. Ako dođe do promjene poreznih propisa kojima se neoporezivi iznos dnevnice povećava, od dana primjene toga propisa toliko se povećava iznos dnevnice ua zaposlenike u državnim i javnim službama.

Pravo na dnevnicu zaposlenika propisano je KU-om i TKU-om a oporezivost ili neoporezivost je propisana poreznim propisom. Pravo na punu dnevnicu ima zaposlenik ako putovanje traje 12 sati ili više od 12 sati, a pola dnevnice ako putovanje traje 8 sati ili više od 8 sati, a manje od 12 sati, za što se uzima u obzir ukupan broj sati provedenih na putu, od polaska na službeno putovanje do povratka sa službenog putovanja.

Neoporezivi iznosi dnevnica u 2024., prema čl. 7. st. 2. toč. 19. Pravilnika o porezu na dohodak, je za službeno putovanje u tuzemstvu je 30,00 eura ako putovanja traje više od 12 sati dnevno, što znači da zaposlenik ima pravo na dnevnicu ako putovanje „traje 12 sati“, ali da bi ona bila neoporeziva putovanje mora trajati „više od 12 sati“.

Iznos dnevnice se umanjuje za 30%, ako je na službenom putu, na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera), odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).

Dnevnica za putne troškove u inozemstvo obračunava se i isplaćuje sukladno posebnom propisu o porezu na dohodak i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna (Nar. nov. br. 16/24 od 8.2.24.)

Zaposleniku se mora izdati nalog za službeno putovanje prije odlaska na put, a u kojem mora biti naznačeno odobreno prijevozno sredstvo, a ukoliko zaposlenik koristi prijevozno sredstvo čije korištenje poslodavac nije odobrio nalogom za službeno putovanje, ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene karte, odnosno troškova prijevoznog sredstva odobrenog putnim nalogom.

Vjerodostojna dokumentacija uz putni nalog za naknadu nastalih troškova na službenom putu su isprve koje se prilažu uz putni nalog a to su:

 • račun za korištenje prijevoznog sredstva (karta ili preslika karte za autobus, vlak, avion, brod, taxi, rent a car)
 • račun za prijevoz automobila trajektom
 • račun za cestarinu, tunelarinu, mostarinu, parkiranje
 • račun hotela za smještaj ili od iznajmljivača stanova i soba
 • račun za kupljeno gorivo plaćeno novcem zaposlenika ako je korišten službeni osobni automobil za prijevoz
 • račun za pribavljanje putničkih isprava (viza), cijepljenje, liječnički pregled
 • račun ili potvrda o plaćenoj rezervaciji mjesta, aerodromskoj taksi, prijevozu prtljage autobusom
 • i drugo

Troškovi zaposlenika nastali na službenom putu u zemlji i inozemstvu koji mu se mogu nadoknaditi od strane poslodavca su:

 • prijevozni troškovi koji se nadoknađuju u visini stvarnih izdataka odobrenim sredstvom prijevoza (u visini cijene karte za autobus, vlak, avion, brod), plaćena cestarina, mostarina, parkiranje, gorivo koje je zaposlenik platio svojim novcem kada koristi službeni automobil, 0,50 eura po prijeđenom kilometru kada zaposlenik koristi privatni automobil u službene svrhe.
 • troškovi noćenja koji se nadoknađuju u visini stvarnih izdataka (u visini računa hotela, motela koji je zaposlenik platio svojim novcem)
 • ostali troškovi što mogu biti izdaci za pribavljanje putničkih isprava, liječničke preglede i cijepljenja, troškovi cijepljenja protiv zaraznih bolesti, laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti (npr. COVID-19) odnosno epidemije zaraznih bolesti.
 • dnevnice u tuzemstvu ili u inozemstvu

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag