Rad na dan izbora 17.4.2024.?

Sve je više upita u vezi mogućnosti rada na dan izbora za Hrvatski sabor koji će se održati 17. travnja 2024. u srijedu. Činjenica je da je određivanje izbora u inače redovni radni dan otvorilo određena pitanja o dopuštenosti radnog vremena trgovina, ugostiteljskih objekata, poslovnih subjekata i drugih organizacija pa posljedično tome i tretiranja radnog vremena radnika koji će taj dan raditi ili ne raditi, sve ovisno o odluci poslodavca hoće li im taj dan biti radni ili ne.

Dan izbora je neradni dan

Prema čl. 5. st. 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Nar. nov., br. 116/99 – 98/19) dan provedbe izbora je neradni dan.

Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14 – 64/23) ne propisuje zabranu rada u neradne dane, ali određuje pravo radnika na povećanu plaću za rad nedjeljom, blagdanom i neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom, u visini i na način određenima kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, pri čemu povećanje za svaki sat rada nedjeljom ne može biti manje od 50 % (čl. 94. st. 1. ZR-a).

Dakle, za rad na dan blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom (ne precizirajući pritom kojim zakonom) radnik ima pravo na povećanu plaću, a koje uvećanje bi trebalo biti ugovoreno tj. određeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Blagdani i neradni dani u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 110/19). Prema čl. 5. toga Zakona zaposleni u Republici Hrvatskoj u te dane imaju pravo na naknadu plaće. Ovaj Zakon ne upućuje na druge zakone i propise koji bi uređivali neradne dane pa tako ne daje ni pravo na naknadu plaće zaposlenom radniku u neradne dane propisane drugim zakonom.

Unatoč tome, prema čl. 95. st. 1. ZR-a za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu radnik ima pravo na naknadu plaće.

Smiju li poslodavci raditi na dan izbora?

Odgovor na ovo pitanje je kratko i jasno da, jer za to nema zabrane, ali bi takav rad svojih radnika trebali i povećano platiti kao rad na dan blagdana i neradnih dana utvrđenih posebnim zakonom.

A smiju ili raditi trgovine?

Posebno pitanje postavlja se ipak za trgovine, budući da je čl. 57. st. 3. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08 – 33/23) propisana zabrana rada prodajnih objekata u dane blagdana.

Međutim, prema čl. 2. toč. 9. ovoga Zakona »blagdani« su svi blagdani određeni Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima. 

Budući da dan provedbe izbora zastupnika u Hrvatski sabor nije blagdan ni neradni dan propisan Zakonom o blagdanima, iz toga slijedi kako zapravo nema zaprjeke ni za rad trgovina na dan izbora 17.4.2024. u srijedu.

Zaključak

Iz svega navedenog slijedi zaključak da je svaki poslodavac (uključujući i one iz djelatnosti trgovine) slobodan odlučiti želi li raditi na dan izbora za Hrvatski sabor ili ne.

Ako poslodavac na dan izbora odluči ne raditi, radnicima koji bi inače radili, isplatiti će za te sate naknadu plaće u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ako tim izvorima nije određena, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca.

Ako se poslodavac odluči raditi, radnika za sate odrađene u taj dan mora povećano platiti u visini kako je određeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu za rad na blagdan ili neradni dan. Rad na taj dan nije ujedno i prekovremeni rad, jer prema definiciji prekovremeni rad je rad duži od punog, odnosno nepunog radnog vremena, a nalaže se u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, što ovdje nije slučaj.

Kod pojedinih poslodavaca će možda postojati problem ili dvojba u slučaju ako je jednim od tih izvora prava previše precizno ugovoreno pravo radnika na povećanu plaću za rad na dan blagdana i neradnih dana određenih baš Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima. Takav slučaj je primjerice baš u državnoj i javnim službama. Naime, novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Nar. nov., br. 155/23) i kolektivni ugovori za državnu i javne službe vežu dodatak za rad na dan blagdana i rad u neradni dan baš za dane utvrđene zakonom kojim se utvrđuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj, a napisali smo ranije, Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor to nije.

Mišljenja smo da u prethodno opisanim slučajevima poslodavci ne bi mogli izbjeći isplatu povećane plaće, jer bi to bilo u suprotnosti sa ZR-om, a što potvrđuje i sljedeće mišljenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Klasa: 110-01/24-01/67, od 25.3.2024., koje citiramo u nastavku:

„Vezano za predmetnu materiju uvodno treba istaknuti da je Predsjednik Republike Hrvatske donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (Narodne novine, broj 32/24), koji će se u Republici Hrvatskoj održati u srijedu, 17. travnja 2024. Sukladno članku 5. stavku 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor dan provedbe izbora je neradni dan.

Tim povodom Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dana 21. ožujka 2024. izdalo je priopćenje poslodavcima iz kojeg proizlazi da ih poziva da na dan provedbe izbora zastupnika u Hrvatski sabor organiziraju poslovni proces (smjenskim radom, u više timova ili sl., ovisno o prirodi posla), kako bi se omogućilo da zaposlenici koji rade na taj dan, ostvare svoje biračko pravo.

Ovo Ministarstvo nadležno je za davanje mišljenje o primjeni Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 — Odluka Ustavnog suda RH) kao općeg propisa o radnim odnosima u Republici Hrvatskoj koji se primjenjuje ako drugim posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Opći propis o radu kao pravilo za tjedni odmor radnika određuju nedjelju. Ukoliko radnik zbog organizacije rada kod poslodavca mora raditi nedjeljom ima pravo na povećanje plaće od 50% za svaki sat rada odrađen u nedjelju.

Odredbom članka 94. Zakona o radu uređeno je pravo radnika na povećanu plaću i po drugim osnovama, i to za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad blagdanom i neradnim danom utvrdenim posebnim zakonom.

U tim slučajevima radnik ima pravo na povećanu plaću, u visini i na način određenima kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Ako povećanje plaće nije određeno na navedeni način, a ugovor o radu ne sadrži dovoljno podataka na temelju kojih bi se ono moglo odrediti, radnik će ostvariti pravo na primjereno povećanje plaće. Pod primjerenim povećanjem plaće smatra se povećanje koje se redovito isplaćuje za takav rad, a ako ga nije moguće utvrditi, radnik ostvaruje pravo na povećanje koje odredi sud prema okolnostima slučaja.

Dakle, radnik koji radi na neradni dan utvrđen posebnim zakonom (ovdje Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor), ima pravo na povećanu plaću na prethodno opisani način.

U odnosu na radnika koji na neradni dan utvrđen posebnim zakonom zaista ne radi kako bi ostvario svoje biračko pravo, mišljenja smo da isti ostvaruje pravo na naknadu plaće u skladu sa člankom 95. Zakona o radu.

Naime, uzimajući u obzir stavak 1. toga članka kojim je, između ostalog, propisano da radnik ima pravo na naknadu plaće za razdoblje u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, kao i stavak 3. toga članka kojim je propisano da radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije odgovoran, proizlazi da radnik koji ne radi na dan provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, a koji bi po redovnom tijeku stvari odnosno unaprijed određenoj organizaciji rada kod poslodavca trebao raditi, za taj dan ostvaruje pravo na naknadu plaće.

Visina naknade plaće utvrđuje se zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ako nije tako određena, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca. Ako radnik u prethodna tri mjeseca nije ostvario plaću, visina naknade plaće određuje se u odnosu na visinu one plaće koju bi u istom razdoblju ostvario da je radio.“

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag