Prekogranična zdravstvena zaštita

Prvo korištenja zdravstvene zaštite u drugim državama članicama Europske unije (u nastavku: EU) i državama koje nisu članice EU (u nastavku: treće zemlje) uređeno je Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (Nar. nov., br. 160/13; u nastavku: Pravilnik).

Pod pravom na korištenje prekogranične zdravstvene zaštite podrazumijeva se pravo na:

 • korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu,
 • drugu zdravstvenu zaštitu u skladu sa propisima EU, Zakonom, međunarodnim ugovorima te općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO),
 • upućivanje na liječenje u inozemstvo.

Zdravstvena zaštita u inozemstvu koristi se pod sljedećim uvjetima:

 • u državama EU - pod uvjetima i u opsegu utvrđenom propisima EU, Direktivom 2011/24/EU, Zakonom, Pravilnikom i drugim općim aktima HZZO-a,
 • u ugovornim državama - pod uvjetima utvrđenim odredbama međunarodnih ugovora, Zakona, posebnog zakona, Pravilnika i drugih općih akata HZZO-a, na način i u opsegu utvrđenom odredbama tih ugovora,
 • u trećim državama – pod uvjetima, na način i u opsegu utvrđenim odredbama Zakona, posebnog zakona, Pravilnika i drugih općih akata HZZO-a.

Zdravstvena zaštita korištena u državama EU u skladu s navedenim propisima pod 1) se  koristi na teret sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja, a ako je korištena u ugovornim državama samo ako je korištena u skladu s odredbama pojedinog međunarodnog ugovora, Zakona i Pravilnika.

Troškovi zdravstvene zaštite korištene u trećim državama terete sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja ako je korištena u skladu s Pravilnikom, odnosno pod uvjetom da je prethodno uplaćen poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u trećim državama.

Zdravstvena zaštita korištena na temelju rješenja HZZO-a, koristi se na teret sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja ako je zdravstvena zaštita korištena u skladu sa odobrenjem iz rješenja kojim se:

 • daje prethodno odobrenje za planiranu zdravstvenu zaštitu u drugoj državi EU,
 • kojim se osiguranu osobu upućuje na liječenje u inozemstvo.

Osiguraniku upućenom rad ili stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u treće države te za osiguranu osobu koja u trećim državama borave radi privatnog posla, Pravilnikom su utvrđene osnovica i stopa te način obračuna i uplate posebnog doprinosa, ako to nije utvrđeno posebnim zakonom čijom uplatom se stječe pravo na korištenje zdravstvene zaštite.

Prekograničnu zdravstvenu zaštitu ima pravo koristiti i ostvariti osiguranik koji je upućen na rad ili stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u inozemstvo i to:

 1. osoba u radnom odnosu kod domaćeg ili stranog poslodavca sa sjedištem u RH ,
 2. osoba koja je izabrana ili imenovana na stalne dužnosti u određenim tijelima državne vlasti, odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S),
 3. član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva,
 4. osoba koja na području RH obavlja gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, osoba koja samostalno u obliku zanimanja obavlja profesionalnu djelatnost te osoba koja obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
 5. osoba koja je prekinula rad jer ju je pravna ili fizička osoba uputila na obrazovanje ili stručno usavršavanje ili poslijediplomski studij u inozemstvo,
 6. osoba upućena u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje.

Pravo na korištenje prekogranične zdravstvene zaštite, osim prethodno navedenih osiguranika, ostvaruju i osigurane osobe:

 1. koje u inozemstvu borave radi privatnog posla, uključujući i članove njihove obitelji (supružnika i djecu) koji s njim borave u inozemstvu, te učenike, odnosno studente koji se u inozemstvu školuju prema vlastitom opredjeljenju,
 2. kojima je HZZO rješenjem odobrio korištenje zdravstvene zaštite u drugim državama EU, odnosno upućivanje na liječenje u inozemstvo.

Osigurana osoba koja putuje u drugu državu EU sa ciljem ostvarivanja zdravstvene zaštite tijekom tog boravka obvezna je podnijeti pisani zahtjev područnoj službi/regionalnom uredu HZZO-a prema svom mjestu prebivališta, odnosno boravišta i priložiti dokumentaciju kojom dokazuje:

 • medicinsku indikaciju za liječenje,
 • termin o zakazanom liječenju u nekoj od ugovornih zdravstvenih ustanova/ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse u RH,
 • raspoloživi termin/mogući datum primitka u ugovornu zdravstvenu ustanovu/kod ugovornog pružatelja zdravstvene zaštite na području druge države EU u skladu sa Uredbom (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti,
 • raspoloživi termin odnosno mogući datum primitka u ugovornu zdravstvenu ustanovu, kod ugovornog pružatelja zdravstvene zaštite ili kod privatnog pružatelja zdravstvene zaštite na području druge države EU.

O zahtjevu odlučuje nadležna područna služba/regionalni ured HZZO-a rješenjem na temelju nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva nadležnog regionalnog ureda.

Liječničko povjerenstvo  ocjenjuje da li je takvo liječenje utvrđeno kao pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja u RH i da li se takva zdravstvena zaštita može ostvariti u ugovornim zdravstvenim ustanovama/kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse u RH unutar medicinski opravdanog vremenskog roka, uzimajući u obzir trenutačno zdravstveno stanje osigurane osobe i vjerojatan razvoj njezine bolesti.

Ukoliko liječničko povjerenstvo ocijeni da se takva zdravstvena zaštita može ostvariti u ugovornim zdravstvenim ustanovama/kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse u RH unutar medicinski opravdanog vremenskog roka, odbiti će zahtjev uz naznaku ugovorne zdravstvene ustanove/ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse u RH gdje se to može ostvariti unutar medicinski opravdanog vremenskog roka.

Osiguranik upućen na rad, stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u ugovorne države ili treće države na rok duži od 30 dana ostvaruje pravo na prekograničnu zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je prije odlaska u inozemstvo od strane poslodavca podnesena prijava o upućivanju na rad, stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u inozemstvo.

Prijava o upućivanju na rad, stručno usavršavanje ili obrazovanje podnosi se, u pravilu, 8 dana prije dana odlaska osiguranika u ugovornu državu ili treću državu, a najkasnije prije odlaska u ugovornu državu ili treću državu.

Osiguranik upućen na službeni put u ugovorne države i treće države, iznimno, nije obvezan radi korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu prethodno ishoditi potvrde, a HZZO u postupku rješavanja zahtjeva za naknadu troškova korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu utvrđuje osnovanost tog zahtjeva.


Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag