Obračun PDV-a kod privatnih iznajmljivača

Privatni iznajmljivači soba, apartmana i kuća za odmor u RH obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a i obračunavati PDV na agencijsku proviziju. Ukoliko su po osnovi iznajmljivanja ostvarili propisani prag prihoda, postaju redovni obveznici PDV-a. Obvezu registriranja za potrebe PDV-a imaju i iznajmljivači nerezidenti, sa određenim specifičnostima.

Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima, te organiziranje kampova smatra se oporezivom djelatnošću, u smislu propisa o oporezivanju dohotka odnosno dobiti, te u smislu propisa o PDV-u. Oporezivanje djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu regulirano je propisima o porezu na dohodak, pa tako građani iznajmljivači mogu po toj osnovi:

  • plaćati porez na dohodak od imovine u paušalnom iznosu, ako iznajmljivač od djelatnosti iznajmljivanja nije ostvario primitke u iznosu većem od 40.000,00 € (čl. 57. Zakona o porezu na dohodak),
  • utvrđivati dohodak od samostalne djelatnosti temeljem podatak iz poslovnih knjiga (čl. 30. - 35. Zakona o porezu na dohodak),
  • plaćati porez na dobit (čl. 36. Zakona o porezu na dohodak).

Iznajmljivači - rezidenti

Po osnovi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima privatni iznajmljivači rezidenti plaćaju porez na dohodak, najčešće kao godišnji paušalni porez. Poreznim je propisima predviđena i mogućnost plaćanja poreza na dohodak od obavljanja ove djelatnosti na temelju poslovnih knjiga, na način propisan za samostalne djelatnosti. Porez na dohodak u paušalnom iznosu mogu plaćati iznajmljivači, koji po osnovi iznajmljivanja nisu obveznici PDV-a. U smislu propisa o PDV-u, iznajmljivači soba, postelja, apartmana i kuća za odmor, koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a, smatraju se malim poreznim obveznicima.

Privatni iznajmljivači, kao mali porezni obveznici:

  • ne obračunavaju PDV na obavljenu uslugu smještaja,
  • obračunavaju PDV na primljenu uslugu posredovanja inozemne agencije.

Obvezu upisa u registar obveznika PDV-a iznajmljivači rezidenti imaju ukoliko po osnovu obavljanja djelatnosti koje se smatraju oporezivima u smislu PDV-a, dakle i po osnovi iznajmljivanja smještajnih kapaciteta u turističke svrhe, ostvare prihod od 40.000,00 € (prag ulaska u sustav PDV-a). Međutim, iznajmljivači građani, kao mali porezni obveznici, smatraju se poreznim obveznicima u odnosu na primljene usluge posredovanja. U slučaju kada im posredničke usluge obavlja agencija sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a, obvezni su zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja i time se registrirati za potrebe PDV-a. PDV ID broj nisu obvezni zatražiti privatni iznajmljivači koji posluju isključivo sa agencijama iz trećih zemalja (koje nisu države članice EU-a).

Treba istaknuti kako dodjela PDV ID broja rezidentima ne znači upis u registar obveznika PDV-a.

Iznajmljivači - nerezidenti

Nerezidenti koji su državljani država članica EGP-a i Švicarske Konfederacije, a koji u RH iznajmljuju sobe, apartmane i kuće za odmor inozemnim i domaćim gostima, obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a u RH, odnosno podnijeti zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a te zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja prije prve isporuke u tuzemstvu. Naime, na njih se ne odnosi prag od 40.000,00 € propisan za male porezne obveznike, a registracija za potrebe PDV-a znači dodjelu hrvatskog PDV ID broja te ujedno i upis u registar obveznika PDV-a. Slijedom toga, nerezidenti iznajmljivači postaju obveznici podnošenja mjesečnih PDV prijava u RH, neovisno o tome jesu li u pojedinom mjesecu obavljali usluge iznajmljivanja ili nisu. Kao obveznici PDV-a u RH, obvezni su ispostavljati račune sukladno čl. 79. st. 1. Zakona o PDV-u. Na pruženu uslugu smještaja obračunavaju PDV po stopi od 13%, te imaju pravo na pretporez po ulaznim računima dobavljača iz RH.

Iznajmljivači državljani EU-a (EGP-a) moraju biti registrirani za potrebe PDV-a u RH, a porez na dohodak mogu plaćati u paušalnom iznosu.

Iznajmljivači nerezidenti, koji su državljani trećih zemalja, obvezni su prema mjestu obavljanja djelatnosti osnovati obrt ili trgovačko društvo kako bi mogli obavljati usluge smještaja u RH, sukladno čl. 30. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Osnivanjem obrta ili trgovačkog društva stječu jednaka prava i obveze kao i hrvatski porezni obveznici. Obzirom na obvezu osnivanja obrta ili trgovačkog društva, primjenjuje se prag propisan za male porezne obveznike, što znači da nemaju obvezu upisa u registar obveznika PDV-a dok ne ostvare isporuke u vrijednosti većoj od 40.000,00 €. Međutim, imaju obvezu utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnost prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, odnosno utvrđivanja dobiti, sukladno odredbama Zakona o porez na dobit.

Agencijske usluge posredovanja pri smještaju 

  1. Ukoliko posredničku proviziju građaninu – iznajmljivaču zaračunava tuzemna putnička agencija, na računu kojeg ispostavlja domaća agencija bit će iskazan hrvatski PDV (25%). Građanin plaća agenciji račun sa PDV-om, pri čemu zaračunani PDV ne može odbiti kao pretporez, obzirom da kao mali porezni obveznik nije upisan u registar obveznika PDV-a. Za primljene račune od domaćih putničkih agencija, građani – privatni iznajmljivači, koji nisu u sustavu PDV-a, ne moraju podnositi prijave PDV-a.

  2. Ako privatni iznajmljivač posluje sa inozemnom putničkom agencijom, agencija iz druge države članice ili iz treće zemlje na svoju uslugu posredovanja neće zaračunati PDV, već je građanin privatni iznajmljivač obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi od 25%. Naime, prema propisima o PDV-u, građani – privatni iznajmljivači smatraju se poreznim obveznicima u odnosu na primljene usluge posredovanja.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag