Načelo razdvajanja dužnosti

Člankom 17. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21; u nastavku: Zakon) utvrđeno je da su izvršno tijelo JLP(R)S-a (općinski načelnik, gradonačelnik, župan) te čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovorni za:

  • planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna odnosno financijskog plana,
  • naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti te uplatu u proračun i evidentiranje u proračunu,
  • preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist sredstava tijela koje vodi,
  • zakonitost, svrhovitost, učinkovitost, ekonomičnost i djelotvornost u raspolaganju sredstvima tijela koje vodi.

Općinski načelnik, gradonačelnik, župan te čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika mogu za obavljanje navedenih poslova ovlastiti druge osobe u skladu s aktima o unutarnjem ustrojstvu. Pri tom treba voditi računa o tome da se prenošenjem ovlasti prenosi i odgovornost, ali se time ne isključuje odgovornost čelnika. Prijenos ovlasti mora se obaviti poštujući načelo razdvajanja dužnosti.

Važnost ovoga načela naglašena je propisivanjem prekršajne odredbe u čl. 156. toč. 5. prema kojoj će se novčanom kaznom u iznosu od 1.327,23 do 6.636,14 eura (10.000,00 do 50.000,00 kuna) kazniti za prekršaj odgovorna osoba ako izvršno tijelo JLP(R)S-a te čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika ne obavi prijenos ovlasti poštujući načelo razdvajanja dužnosti (sukladno čl. 17. st. 3.).

Člankom 13. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov., br. 78/15 i 102/19) propisano je da odgovorna osoba institucije treba uspostaviti kontrole koje uključuju pisana pravila, procedure, postupke i druge mjere ili aktivnosti radi smanjenja rizika na prihvatljivu razinu, a u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva. Kontrole se uspostavljaju kao prethodne i naknadne kontrole, a o njihovim oblicima odlučuje odgovorna osoba institucije uvažavajući posebnosti poslovanja institucije i poštivanje načela razdvajanja dužnosti.

U Prilogu 1. Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov., br. 58/16) u točki 3.2. Razdvajanje dužnosti navedeni su ključni zahtjevi za razdvajanje dužnosti:

3.2.1. Primijenjeno je načelo razdvajanja dužnosti na način da niti jedan pojedinac nije istovremeno odgovoran za pokretanje, odobrenje i evidentiranje transakcije, plaćanje, usklađivanje te pregledavanje izvješća.

3.2.2. U slučaju da nije moguće primijeniti načelo razdvajanja dužnosti zbog ograničenog broja zaposlenika, rukovoditelji su utvrdili druge mjere kako bi se smanjila izloženost riziku da jedna osoba bude u situaciji učiniti i sakriti pogreške, nepravilnosti i prijevare u obavljanju svojih dužnosti.

Nadalje, u članku 43. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013 o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđeno je da se dužnosti dužnosnika za ovjeravanje i računovodstvenog službenika razdvajaju i međusobno se isključuju.

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 111/18 i 83/23), između ostaloga, utvrđuju se pravila kojima se jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti. Na temelju čl. 32. i čl. 36. st. 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti Vlada RH je donijela Uredbu o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 95/19; u nastavku: Uredba) kojom se propisuje izgled i sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti i prateće dokumentacije. Izjava se daje na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (u nastavku: Upitnik) koji su obveznici primjene Uredbe dužni prethodno popuniti, na temelju naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju, odnosno vanjske revizije i raspoloživih informacija.

Upitnikom se, između ostaloga, testira postojanje jasno definiranih pisanih procedura kod obveznika primjene navedenih zakona, kao što su: • procedura naplate prihoda • procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja • procedura blagajničkog poslovanja • procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga • procedura kojom su detaljno utvrđeni poslovi upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti zaposlenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova. Procedurama se utvrđuju faze i aktivnosti u postupcima, dokumenti vezani uz aktivnosti, osobe koje su odgovorne za provođenje pojedine faze te osobe koje su odgovorne za kontrole.

Kod donošenja procedura treba voditi računa o načelu razdvajanja dužnosti što znači da osobe koje obavljaju poslove pripreme projekata, planiranja, nabave i ugovaranja, financijskog upravljanja, plaćanja, računovodstvenog evidentiranja, kontrole i revizije moraju biti različite. Ovi su poslovi međusobno nespojivi te ih stoga ne mogu obavljati iste osobe. Određivanjem različitih osoba za pojedine poslove smanjuje se mogućnost sukoba interesa te zloupotreba. Prilikom određivanja osoba koje provode ili kontroliraju pojedine faze poslovanja treba utvrditi imaju li te osobe potrebna znanja i raspolažu li informacijama potrebnim za provođenje kontrola.


Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag