Minimalna plaća za 2024. godinu

Sukladno Zakonu o minimalnoj plaći, svakom se radniku za njegov rad u punom radnom vremenu mora isplatiti minimalna plaća što se smatra najnižim mjesečnim iznosom brutoplaće koja se radniku isplaćuje. Sporazum poslodavca i radnika o odricanju od prava na isplatu minimalne plaće nije dopušten.

Iznimno od navedenoga, minimalnom plaćom se smatra najmanji iznos mjesečne brutoplaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovoren kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu. Ističemo da poslodavac koji ne isplati tako povećanu minimalnu plaću utvrđenu kolektivnim ugovorom, čija je primjena proširena, odgovara za prekršaj.

Visina minimalne plaće za 2024.

Visinu minimalne plaće za svaku godinu propisuje Vlada RH posebnom uredbom te je tako Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu propisana minimalna plaća u iznosu od 840,00 eura bruto, za puno radno vrijeme. Ta se minimalna plaća isplaćuje za mjesec siječanj 2024. do zaključno sa mjesecom prosincem 2024. koja se, u pravilu, isplaćuje u siječnju 2025.

Ako je radno vrijeme radnika kraće od punog radnog vremena, minimalna plaća se utvrđuje i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

Ako se minimalna plaća određuje za razdoblje kraće od mjesec dana, utvrđuje se i isplaćuje razmjerno trajanju radnog odnosa odnosno vremenu provedenog na radu u tom mjesecu pri čemu se trajanje radnog odnosa tijekom mjeseca računa razmjerno ukupnom broju dana mjeseca. Vezano uz navedeno Ministarstvo rada je objavilo svoje mišljenje (9.2.2022.) iz kojega izdvajamo:“… Dakle, način obračuna pripadajuće minimalne plaće je kako slijedi: iznos minimalne plaće podijeli se s ukupnim brojem radnih sati u mjesecu (uvećano za dane koje se ne rade, a za koje radnik ima pravo na naknadu plaće), a dobiveni iznos se množi sa odrađenim satima u razdoblju trajanja radnog odnosa.“.

Dodaci koji nisu sastavni dio minimalne plaće

U iznos minimalne plaće se ne ubrajaju povećanja plaće radnika temeljem: • prekovremenog rada • otežanih uvjeta rada • noćnog rada • rada nedjeljom • rada blagdanom ili nekim drugim neradnim danom propisanim posebnim zakonom.

Posebno valja voditi računa o dodatku za minuli rad. Naime, ako je KU-om/aktom poslodavca utvrđeno da se osnovna plaća izračunava kao umnožak osnovice i koeficijenta složenosti, tada taj iznos ne može biti niži od propisane minimalne plaće te se na taj iznos dodaje dodatak za minuli rad.

Što se smatra prekovremenim i noćnim radom propisano je Zakonom o radu, a što se smatra otežanim uvjetima rada  utvrđuje se nekim od izvora radnoga prava, a ovisno o poslovima radnoga mjesta i djelatnosti poslodavca.  Vezano uz navedeno izdvajamo dio mišljenja Ministarstva rada (objavljeno 20.3.2023.) „…Koji su to konkretno kod pojedinog poslodavca poslovi s otežanim uvjetima, za koje radnik ostvaruje pravo na povećanu plaću, ovisi prije svega o rezultatima procjene rizika za pojedine poslove i onome što je ugovoreno, odnosno utvrđeno kod poslodavca. Naime, iako je spomenutom odredbom dana samo opća definicija pojma otežanih uvjeta rada, njome se podredno upućuje na postupak izrade procjene rizika koji provodi poslodavac sukladno posebnim propisima….“.

Svi dodaci se, u pravilu, kumuliraju, ali izvorima radnoga prava može biti propisano i drugačije.

Proširena primjena kolektivnih ugovora

U 2024. godini primjenjuje se prošireni KU graditeljstva i KU za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu s napomenom da se do 31.3.2024. primjenjuje još i prošireni KU za ugostiteljstvo.

Sukladno KU graditeljstva, bruto osnovna plaća za jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanje (I. grupa) od 1.3.2024. iznosi 820,00 eura mjesečno što je manje od iznosa propisanog Uredbom. Stoga su poslodavci koji obavljaju djelatnost građevinarstva (područje F NKD 2007) radnicima iz navedene I. grupe obvezni isplatiti plaću u iznosu od 840,00 eura bruto.

Budući su KU-om za ugostiteljstvo za prve tri grupe poslova određene minimalne plaće niže od 840,00 eura (700,00, 710,00 i 760,00) i ovi će poslodavci (koji obavljaju djelatnosti iz 55 i 56 NKD 2007) radnicima koji obavljaju poslove iz prve tri grupe propisane KU-om ugostiteljstva morati isplatiti plaće u iznosu od 840,00 eura mjesečno, uvećano za dodatak za minuli rad (za 0,5% za svaku navršenu godinu ukupnog radnog staža kod poslodavca i svih dosadašnjih poslodavaca).

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag