Inozemni dohodak

Dohodak koji ostvari rezident u tuzemstvu i inozemstvu oporezuje se po načelu svjetskog dohotka. Oporezivi dohodak čini:  dohodak od nesamostalnog rada  dohodak od samostalne djelatnosti  dohodak od imovine i imovinskih prava  dohodak od kapitala drugi dohodak. Navedeni oporezivi dohodak utvrđuje se kao godišnji dohodak (tj. kao zbroj dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim) ili kao konačni dohodak (čini ga pojedinačni iznos dohotka od kapitala, dohotka od imovine i imovinskih prava te drugog dohotka koji se smatra konačnim).    

Inozemni dohodak

Inozemni dohodak je bilo koja vrsta dohotka koji rezident ostvari u inozemstvu ili iz inozemstva kako je naprijed navedeno. Opće je pravilo da se na inozemni dohodak treba obračunati predujam poreza na dohodak, odnosno konačni porez, i uplatiti ga u roku od 30 dana od dana primitka ili od dana isplate dohotka, osim kada je propisano da se porez plaća po rješenju Porezne uprave ili godišnje. Naime, porezni obveznik rezident koji ostvaruje inozemni dohodak na koji je plaćen predujam poreza u inozemstvu ili konačni porez na dohodak u inozemstvu, nije obvezan plaćati predujam poreza na dohodak ili konačni porez na dohodak u tuzemstvu tijekom poreznog razdoblja. O navedenom rezident pisanim putem izvješćuje Poreznu upravu u roku od 8 dana od dana ostvarenog prvog primitka u tekućoj godini. O ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu porezni obveznik podnosi Poreznoj upravi obrazac INO-DOH do 31.1.2024. za 2023. godinu. Isto se primjenjuje i u slučaju kada Republika Hrvatska (RH) izuzima taj dohodak od oporezivanja po odredbama međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Do navedenog roka treba podnijeti i dokaz o plaćenom porezu u inozemstvu. Međutim, ako do navedenog roka porezni obveznik ne raspolaže tim podatkom, a želi da mu se plaćeni porez u inozemstvu uračuna u tuzemnu poreznu obvezu, dužan je o tome obavijestiti Poreznu upravu putem obrasca ZPP-DOH te najkasnije do 30.11.2024. za 2023. godinu dostaviti podatak o uplaćenom inozemnom porezu.   

Porez plaćen u inozemstvu uračunava se u tuzemni porez

Godišnji dohodak je ukupan dohodak od nesamostalnog rada te drugi dohodak koji se ne smatra konačnim, isti se utvrđuje u posebnom postupku koji provodi Porezna uprava. Od tako utvrđenog dohotka utvrđuje se godišnji porez na dohodak. Konačnim dohotkom smatra se pak svaki pojedinačni iznos dohotka od imovine i imovinskih prava, kapitala i drugog dohotka koji se smatra konačnim, a od istoga se utvrđuje konačni porez na inozemni dohodak.   

Uračunavanje inozemnog poreza u tuzemni porez na dohodak obavlja se u godišnjem obračunu poreza u posebnom postupku te u slučaju konačnog oporezivanja dohotka temeljem podataka iz obrasca INO-DOH.

U posebnom postupku uračunavanje inozemnog poreza u tuzemni porez obavlja se primjenom prosječne porezne stope na iznos svakog pojedinačnog godišnjeg inozemnog dohotka.

Kod konačnog oporezivanja dohotka iz inozemstva, porez plaćen u inozemstvu koji se može uračunati u tuzemni porez utvrđuje se tako da se na konačni dohodak iz inozemstva primjeni tuzemna porezna stopa propisana za konkretnu vrstu dohotka.

I u jednom i u drugom slučaju uračunavanja inozemnog poreza Porezna uprava će izdati rješenje ako se pojavi razlika poreza za uplatu ili za povrat. Po privremenom poreznom rješenju donesenom u posebnom postupku (do 30.6.2024. za 2023.) za koje je izvršeno zaduženje poreza, porezni obveznik razliku poreza uplaćuje u roku od 15 dana od isteka roka za prigovor (do 31.7.2024. za 2023.), tj. uplaćuje iznos poreza do 15.8.2024. Temeljem ostvarenog konačnog dohotka utvrđeni konačni porez na inozemni dohodak plaća se po rješenju Porezne uprave u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.     

Izvješćivanje o inozemnom dohotku

Obrazac INO-DOH podnosi se u slučaju obustave plaćanja predujmova poreza na dohodak, odnosno konačnog poreza na dohodak i/ili ostvarivanja primitaka rezidenata iz inozemstva koji ne podliježu oporezivanju, a podnosi ga sam porezni obveznik za sebe ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu te tuzemni poslodavac za svoje izaslane radnike ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu. U slučaju kada se obrazac INO-DOH dostavlja za više od 3 fizičke osobe ili kada je poslodavac korisnik sustava ePorezna, isti se mora podnijeti elektroničkim putem kroz sustav ePorezna.

Obrazac JOPPD podnosi se u slučaju plaćanja predujmova poreza na dohodak s osnove ostvarenog inozemnog dohotka, podnosi se u roku od 30 dana od dana primitka dohotka iz inozemstva, s tim da oznaka (broj) tog obrasca je dan kada je primitak iz inozemstva stvarno ostvaren. Navedeni obrazac podnosi se ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika ako se isti ne podnosi elektroničkim putem u okviru sustava ePorezna.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag