Dodatni rad radnika

Radnik koji kod jednog poslodavca radi u punom radnom vremenu odnosno radi u nepunom radnom vremenu kod više matičnih poslodavaca, tako da je njegovo ukupno radno vrijeme 40 sati tjedno, može dodatno raditi na temelju ugovora o dodatnom radu za drugog poslodavca (čl. 18.a Zakona o radu). Pritom radnik nije obvezan tražiti prethodnu suglasnost matičnog poslodavca već je obvezan samo obavijestiti ga o sklopljenom ugovoru o dodatnom radu. Također podsjećamo da se radno vrijeme u dodatnom radu ne smije ugovoriti u trajanju dužem od 8 sati tjedno, uz napomenu da Zakonom o radu nije propisano godišnje ograničenje broja sati.

Plaća radnika

Plaća se ne može odrediti u visini manjoj od minimalne plaće, koja za 2024. iznosi 840,00 eura, razmjerno ugovorenom broju sati rada. Npr. ako je s radnikom ugovoreno 5-satno tjedno vrijeme, a u mjesecu veljači je odradio 20 sati tada bi se najniži iznos plaće radnika utvrdio na sljedeći način: 840,00 : 168 = 5,00 x 20 = 100,00 eura.

Pri obračunu plaće radnika zaposlenog na dodatni rad primjenjuju se iste stope poreza na dohodak te doprinosa za obvezna osiguranja kao i pri obračunu plaća radnika s punim radnim vremenom. Ono što se razlikuje je korištenje osobnog odbitka poreznog obveznika što ovisi o odluci samoga radnika. Radnik može odlučiti da cijeli pripadajući osobni odbitak koristi kod poslodavca kod kojega je zaposlen na puno radno vrijeme, a može odlučiti pripadajući osobni odbitak preraspodijeliti između poslodavaca. Pravo na preraspodjelu će, u pravilu, primijeniti u slučaju kada kod matičnog poslodavca nema dovoljno ostvarenog dohotka da bi se iskoristio pripadajući osobni odbitak.

Poslodavac kod kojega je radnik zaposlen na dodatni rad obvezan je pri isplati plaće Poreznoj upravi podnijeti obrazac JOPPD, na dan isplate ili najkasnije sljedeći radni dan. Oznake u navedenom obrascu su iste kao i za radnike koji rade u punom radnom vremenu s razlikom oznake u polju 9. na str. B gdje se upisuje oznaka za nepuno radno vrijeme (oznaka 2).

Pravo na neoporezive naknade

Poslodavac isplaćuje naknade, potpore i nagrade sukladno odredbama općeg akta kojega primjenjuje (kolektivni ugovor, pravilnik o radu ili ugovor o radu) odnosno temeljem svoje odluke. Budući su ovi radnici zaposleni na nepuno radno vrijeme valja voditi računa o odredbi čl. 62. st. 6. Zakona o radu temeljem koje se plaća i druga materijalna prava radnika (regres, nagrada za božićne blagdane i slično) utvrđuju i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

Iz navedene zakonske odredbe slijedi da ako poslodavac ne utvrdi drugačije, radnik u dodatnom radu ostvaruje pravo na materijalna prava samo razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

Ali,  ako je tako regulirano nekim od akata, poslodavac može i tim radnicima neoporezivo isplatiti iznose potpora i nagrada u visini kao i radnicima s punim radnim vremenom. Međutim, pritom poslodavac mora voditi računa o određenim vrstama materijalnih prava čija je neoporeziva visina propisana na godišnjoj razini što znači da svi poslodavci kod kojega je radnik istovremeno zaposlen mogu zajedno neoporezivo isplatiti propisani godišnji iznos. Naime, odredbama Pravilnika o porezu na dohodak propisana su određena ograničenja u isplati ako radnik radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju za koje se isplaćuju primici, i to za: prigodne nagrade, novčane nagrade za radne rezultate, naknadu za podmirivanje troškova ugostiteljskih i turističkih usluga, troškove prehrane - paušalne naknade i temeljem vjerodostojne dokumentacije, premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja te paušalnu naknadu za rad na izdvojenom mjestu rada.

Za navedene primitke  rok podnošenja JOPDD obrasca je na dan isplate ili sljedeći radni dan, osim za naknadu za rad na izdvojenom mjestu rada.

Poseban postupak utvrđivanja poreza

Za osobe koje su zaposlene kod dva ili više poslodavaca Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak utvrđivanja poreza kojim utvrđuje ukupni godišnji dohodak poreznog obveznika te ukupni godišnji porez na dohodak. Međutim, ako porezni obveznik želi iskoristiti neko od prava propisanih Zakonom (npr. osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji ili preraspodjelu osobnog odbitka), a PU ne raspolaže tim podacima tada može, do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu, podnijeti obrazac ZPP-DOH nadležnoj ispostavi PU.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag