U Nar. nov., br. 83/23 od 21. srpnja 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti koji stupa na snagu 29. srpnja 2023. godine.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, br. 111/18.).

Ovim izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti završno se usklađuju odredbe u skladu s pravnom stečevinom Europske unije te s odredbama Zakona o proračunu, a s obzirom na protek vremena i uočene praznine trenutnog zakonodavnog okvira, dodatno se uređuju odredbe vezane za rad Povjerenstva za fiskalnu politiku, kao i odredbe vezane za obvezu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Iz obrazloženja Konačnog prijedloga Zakona izdvajamo sljedeća pitanja koja se njime uređuju:

  • ulaskom Republike Hrvatske u europodručje završno se usklađuju odredbe zakona s odredbama Direktive Vijeća 2011/85/EU te se dodatno pojašnjavaju odredbe Uredbe (EU) br. 473/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o zajedničkim odredbama za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju (SL L 140, 27.05.2013.)
  • usklađuje se izričaj Zakona o fiskalnoj odgovornosti s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine, broj 144/21.) koje su ujedno usklađene i s terminologijom europske statističke metodologije ESA 2010. U tom smislu dodana je definicija nacrta proračunskog plana i opće države na način da se pozivaju na definicije iz Zakona o proračunu. Definicije javnog duga te manjka/viška opće države usklađene su s odredbama Zakona o proračunu. Definiran je pojam „program stabilnosti“ koji ulaskom Republike Hrvatske u europodručje zamjenjuje dosadašnji program konvergencije.
  • proširuju se zadaće Povjerenstva za fiskalnu politiku. Tako će one uključivati razmatranje i usporedbu makroekonomskih i proračunskih projekcija s ostvarenim vrijednostima u razdoblju od četiri uzastopne godine koje će se provoditi najmanje jednom u dvije godine kao i potvrđivanje makroekonomskih projekcija na kojima se temelji program stabilnosti i nacrt proračunskog plana u skladu sa Zakonom o proračunu.
  • proširuju se obveznici sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti na trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pojedinačno ili kumulativno većinsko vlasništvo/suvlasništvo, zatim na sve pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje Vlada Republike Hrvatske utvrđuje odlukom.
  • obveznici sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti postaju trgovačka društva i druge pravne osobe nad kojima obveznici primjene Zakona (korisnici državnog proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvanproračunski korisnici iz skupine I., trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne samouprave imaju pojedinačno ili kumulativno većinsko vlasništvo te pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje Vlada Republike Hrvatske utvrđuje odlukom) imaju pojedinačno ili kumulativno većinsko vlasništvo/suvlasništvo ili su njihovi osnivači.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag