Vlastiti prihodi

Mnogi proračunski korisnici ostvaruju prihode na tržištu obavljanjem svoje djelatnosti, osnovne (radi koje su i osnovani) i ostale (primjerice, zakup i iznajmljivanje poslovnih prostora).

Zakon o proračunudefinirao je vlastite prihode proračunskih korisnika kao prihode koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna.

Obveza uplate u proračun

Proračunski korisnici obvezni su ostvarene vlastite prihode uplaćivati u proračun i oni su sastavni dio proračuna, a zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna JLP(R)S-a može se odrediti izuzeće od obveze njihove uplate u proračun za pojedine korisnike iz nadležnosti.

  • Primjerice, za proračunske korisnike državnog proračuna ovo izuzeće od obveze uplate vlastitih prihoda u Državni proračun RH za 2023. propisano je za korisnike u visokom obrazovanju, javne institute, Sveučilišni računski centar (Srce), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu, Hrvatsku maticu iseljenika, proračunske korisnike u pravosuđu – sustavu izvršenja sankcija, ustanove u socijalnoj skrbi, kulturi i zdravstvu, diplomatske misije, konzularne urede i druga predstavnička tijela RH u inozemstvu, nacionalne parkove, parkove prirode, Agenciju za elektroničke medije, Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo, Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju i Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti.

Bez obzira što navedene institucije nemaju obvezu uplate vlastitih prihoda u Državni proračun RH u ovoj godini, njihovi vlastiti prihodi, kao i vlastiti prihodi svih ostalih proračunskih korisnika državnog proračuna moraju biti sadržani u Državnom proračunu RH za ovu godinu. Navedeno se, između ostaloga, provjerava kroz Upitnik o fiskalnoj odgovornosti.

Korištenje vlastitih prihoda

Vlastiti prihodi koriste za:

  1. podmirenje rashoda nastalih obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, na temelju kojih su vlastiti prihodi i ostvareni,
  2. za podmirenje „neprihvatljivih troškova“ u projektima koji su financirani sredstvima EU-a te za
  3. podmirenje obveza po dugoročnom zajmu i ugovore o dugoročnom kreditu.

Ostvarenje i trošenje vlastitih prihoda iskazuje se u proračunu na način i u rokovima koje uputom utvrđuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije JLP(R)S-a.

Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti također se provjerava je li uređen sustav ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda:

  • da li je ministarstvo/JLP(R)S donijelo akt kojim su uređena mjerila i način korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti te
  • je li upravljačko tijelo proračunskog korisnika donijelo akt kojim je uređeno ostvarivanje i korištenje vlastitih prihoda (a koji je u skladu s aktom nadležnog ministarstva/JLP(R)S-a kojim su uređena mjerila i način korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika).

Neiskorišteni (preneseni) vlastiti prihodi

Sredstva vlastitih prihoda koja nisu iskorištena u prethodnoj godini prenose se u tekuću proračunsku godinu, tako što se - u dijelu rashoda, za iznos prenesenih sredstava uvećava financijski plan proračunskog korisnika.

Zakonom o proračunu propisano je da ako su vlastiti prihodi uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano, mogu se preuzeti i plaćati obveze do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. Naplaćeni i preneseni, a neplanirani vlastiti prihodi mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima i/ili stavkama ako se za to prethodno ishodi suglasnost Ministarstva financija odnosno upravnog tijela za financije.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag