Ugovaranje i trajanje probnog rada

Probni rad je institut radnog prava koji je uređen čl. 53. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14 - 151/22; u nastavku: ZR),  koji se može, a i ne mora ugovoriti prilikom sklapanja ugovora o radu što ovisi o volji poslodavca i radnika kao ugovornih strana. Probni rad je i način zaštite poslodavca prilikom sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme ukoliko radnik ne zadovolji zahtjeve i kriterije za obavljanje ugovorenih poslova.

Zakonodavac je propisao da samo prilikom sklapanja ugovora o radu poslodavac može s radnikom  ugovoriti probni rad, a svrha probnog rada je provjera stručnih i drugih sposobnosti radnika kako bi poslodavac utvrdio odgovara li radnik zahtjevima radnog mjesta, ali  i da se radnik upozna s uvjetima rada na konkretnom radnom mjestu i ocijeni svoju sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Je li moguće ugovoriti probni rad kod drugog ugovora o radu i gdje se ugovara?

Probni rad je moguće i dopušteno ugovoriti prilikom sklapanja prvog ugovora o radu. Kod sklapanja sljedećeg ugovora o radu, ako se on odnosi na isti posao odnosno isto radno mjesto, tada ugovaranje probnog rada ne bi bilo dopušteno.

Probni rad je sastavni dio pisanog ugovora o radu odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu, a ukoliko ne postoji niti pisani ugovor niti je izdana potvrda o sklopljenom ugovoru, ali postoji usmeni sporazum stranaka o tome da će radnik raditi za poslodavca, te ukoliko su stranke ugovorile i probni rad, takva ugovorna odredba obvezuje, budući da forma za ugovaranje probnog rada nije propisana. Usmena forma ne čini ga ništetnim.

Kada se probni rad ne može ugovoriti i koliko može trajati?

Probni rad se ne može ugovoriti u slučaju sklapanja ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima iz čl. 123. st. 1. ZR-a, odnosno u slučaju kada poslodavac otkaže ugovor i istodobno predloži radniku sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima (otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora).

Probni rad ne smije trajati duže od šest mjeseci uz propisanu iznimku prema kojoj razdoblje u kojem je određen probni rad može trajati duže ako je tijekom njegova trajanja radnik bio privremeno odsutan, osobito zbog privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnih i roditeljskih prava prema posebnom propisu i korištenja prava na plaćeni dopust iz čl. 86. ZR-a.

Koliko se može produžiti trajanje probnog rada?

Trajanje probnog rada može se produžiti razmjerno dužini trajanja nenazočnosti na probnom radu tako da ukupno trajanje probnog rada prije i nakon njegova prekida ne može biti duže od šest mjeseci.

Probni rad kod ugovora o radu na određeno vrijeme

Kod sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme može se ugovoriti probni rad s tim da trajanje probnog rada mora biti razmjerno očekivanom trajanju ugovora i naravi posla koji radnik obavlja. Prema mišljenju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 31.1.2023. „ugovaranje probnog rada u trajanju od polovine i duže od polovine trajanja ugovorenog rada na određeno vrijeme moglo predstavljati svojevrsnu povredu navedenog načela.“

Otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu

Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu koji se radniku može otkazati tijekom njegova trajanja, a najkasnije zadnjeg dana probnog rada. Na otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu ne primjenjuju se odredbe ZR-a o otkazu ugovora o radu, osim odredaba o obliku, obrazloženju i dostavi otkaza (čl. 120.), o tome kada počinje teći otkazni rok (čl. 121. st. 1.) i sudskom raskidu ugovora o radu (čl. 125.).

Otkazni rok

Otkazni rok kod ugovorenog probnog rada je najmanje jedan tjedan. Radnik može pobijati otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu „u slučaju kada bi otkazivanje bilo rezultat ne sam diskriminacije, nego i zlouporabe prava“ (iz presude ŽS Ri Gž R-169/20 od 3.12.2020.)

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag