Prirodne nepogode – pomoći iz proračuna

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda[1] (u nastavku: Zakon) definira prirodne nepogode kao iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu. Prirodnom nepogodom smatraju se: potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanos i lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta te druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području. Štete koje su namjerno izazvane na vlastitoj imovini te štete koje su nastale zbog nemara i/ili zbog nepoduzimanja propisanih mjera zaštite ne smatraju se štetama od prirodnih nepogoda.

Proglašenje prirodne nepogode preduvjet je za dodjelu pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

Sukladno čl. 3. st. 4. Zakona prirodna nepogoda može se proglasiti:

  • ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20 % vrijednosti izvornih prihoda JLS za prethodnu godinu ili
  • ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30 % prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području JLS ili
  • ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području JLS najmanje 30 %.

Izvorni prihodi JLS

Pravilnikom o Registru šteta od prirodnih nepogoda (Nar. nov., br. 65/19; u nastavku: Pravilnik) donesenim temeljem Zakona propisan je sadržaj, oblik i način dostave podataka o nastalim štetama od prirodnih nepogoda. Međutim, što se uključuje u izvorne prihode JLS nije definirano ni Zakonom ni Pravilnikom.

Na mrežnoj stranici Ministarstva financija, na poveznici: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/koncesije-i-drzavne-potpore/prirodne-nepogode/izvorni-prihodi-jls-u-republici-hrvatskoj/486, objavljeni su izvorni prihodi ostvareni u godinama od 2016. do 2022. za pojedine općine i gradove te zbroj izvornih prihoda po županijama. Izračun je napravljen temeljem podataka iz financijskih izvještaja na način da se ukupni prihodi i primici povećaju za preneseni višak odnosno umanje za preneseni manjak te dobiveni rezultat umanji za porez na dobitke od igara na sreću i ostale poreze od igara na sreću (odjeljak 6147), pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63), prihode od imovine (skupina 64), prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65), prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, donacija te povrata po protestiranim jamstvima (skupina 66), primitke od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) te za udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija (dio podskupine 611).

Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda

Sredstva koja se dodjeljuju kao pomoć za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nepovratna su namjenska sredstva. Ne mogu se upotrijebiti kao kreditna sredstva niti zadržati kao prihod JLP(R)S. Za njihovo namjensko korištenje odgovorni su gradonačelnici, općinski načelnici i krajnji korisnici. Sredstva se raspoređuju prema postotku oštećenja vrijednosti potvrđene konačne procjene štete.

Sukladno čl. 29. Zakona pri konačnoj procjeni štete vrijednost imovine se procjenjuje prema jedinstvenim cijenama, važećim tržišnim cijenama ili drugim pokazateljima primjenjivim za pojedinu vrstu imovine oštećene zbog prirodne nepogode. Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na sjednici održanoj 17. ožujka 2023. godine, donijelo je Zaključak o prihvaćanju cijena poljoprivrednih kultura za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine. Tako prihvaćene jedinstvene cijene unose se u Registar šteta. Državno povjerenstvo je na sjednici održanoj 18. svibnja 2023. godine donijelo Zaključak o prihvaćanju prosječnih prinosa poljoprivrednih kultura koji će se primjenjivati kod obračuna nastalih šteta u razdoblju od 21. svibnja 2023. do 20. svibnja 2024. godine.

[1] Nar. nov., br. 16/19

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag