Povrati sredstava u proračun

Zakonom o proračunu[1] koji se primjenjuje od 2022. godine propisane su odredbe o postupanju kada se naknadno utvrdi da je isplata iz proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano odnosno ako se utvrdi da su sredstva utrošena nezakonito, nenamjenski ili nesvrhovito. Ministar financija će pravilnikom urediti način povrata sredstava u proračun, a načelnik, gradonačelnik odnosno župan moraju to urediti svojim aktom.

Ove su odredbe novost za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S) i njihove proračunske i izvanproračunske korisnike, budući da su ranije ovi povrati sredstava već bili uređeni za isplate iz državnog proračuna - Pravilnikom o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava[2]. Temeljem čl. 163. Zakona, navedeni Pravilnik ostaje na snazi do donošenja novoga (utvrđenog člankom 61. st. 8. i 162. Zakona).

Dakle, prema čl. 70. Zakona kada se naknadno utvrdi da je isplata iz proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano odnosno ako se utvrdi da su sredstva utrošena nezakonito, nenamjenski ili nesvrhovito, JLP(R)S odnosno korisnik dužan je odmah zahtijevati povrat sredstava u proračun.

Povrati za isplate iz državnog proračuna

Člankom 15. Pravilnika propisano je da ako se sredstva isplaćena iz državnog proračuna ne utroše u roku u kojem su trebala biti utrošena i/ili ako se utvrdi da je isplata sredstava iz državnog proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, korisnik koji je dao nalog za plaćanje dužan je odmah zatražiti povrat sredstava u državni proračun.

Navedena sredstva vraćaju se u državni proračun:

  • u korist rashoda/izdatka koji je terećen u trenutku isplate, ako je povrat ostvaren u godini u kojoj je izvršena isplata, a
  • ako se sredstva odnose na rashode/izdatke izvršene prethodnih godina, sredstva se vraćaju u državni proračun u korist ostalih nespomenutih prihoda.

Korisnik koji je dao nalog za plaćanje daje uputu o povratu sredstava u državni proračun.

Dakle, na opisani način dužni su postupati svi korisnici utvrđeni Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S-a te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Sukladno Naputku[3], za povrat u ostale proračunske prihode državnog proračuna na nalogu za plaćanje u polje poziv na broj odobrenja upisuje se vrsta prihoda 7196 Povrat neiskorištenih sredstava iz ranijih godina, podvrsta prihoda (ovisno o vrsti izvora financiranja) te RKP broj korisnika koji je naložio povrat.

Povrati za isplate iz lokalnih proračuna

Kao što je gore navedeno, ministar financija će pravilnikom urediti način povrata sredstava u državni proračun, a načelnik, gradonačelnik odnosno župan moraju to urediti svojim aktom. U nastavku je prikazan primjer postupanja u slučaju da se na isti način kako je to uređeno za isplate iz državnog proračuna, aktom uredi kod JLP(R)S-a.

Primjer povrata:
Proračunski korisnik JLP(R)S-a u 2022. godini dva puta je podmirio obvezu po ispostavljenom računu. Sredstva za podmirenje obveze doznačio je nadležni JLP(R)S. U 2023. utvrđena je navedena pogreška, proračunski korisnik odmah je zahtijevao povrat preplaćenih sredstava od dobavljača. Dobavljač je sredstva vratio, a proračunski korisnik sredstava uplatio u ostale prihode proračuna JLP(R)S-a.


[1] Nar. nov., br. 144/21 (u nastavku ponegdje: Zakon)

[2] Nar. nov., br. 48/11 i 126/17 (u nastavku: Pravilnik)

[3]   Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini (Nar. nov., br. 13/23) (vidjeti toč. 1.1.7.2. Naputka)

Natrag