Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana za 2023.

Na temelju čl. 76. st. 3. i čl. 81. st. 3. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21; u nastavku: Zakon) ministar financija je donio Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Nar. nov., br. 85/23; u nastavku: Pravilnik) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023.

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika

Temeljem odredbi Zakona i Pravilnika proračunski korisnici u 2023. po prvi put imaju obvezu sastaviti polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana i podnijeti ga na donošenje do 31.7.2023. Sadržaj i podnošenje tog izvještaja propisani su člancima 81. do 86. Zakona, a objava čl.144. Zakona. Stoga su mnogi proračunski korisnici i prije donošenja Pravilnika pripremili polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1. do 30.6.2023. i dostavili ga upravljačkom tijelu na donošenje, a pojedina upravljačka tijela su već donijela taj izvještaj.

Ministarstvo financija je u Uputi za izradu izvještaja o izvršenju JLP(R)S 1-6.2023. i u Uputi za izvještaj o izvršenju financijskog plana navelo da proračunski korisnici koji su polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. izradili sadržajno u skladu s odredbama Zakona, a prije stupanja na snagu Pravilnika, nisu dužni izraditi novi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

Sukladno Zakonu prihodi i rashodi, primici i izdaci u stupcu „Plan“ iskazuju se na razini skupine ekonomske klasifikacije, a u stupcu „Izvršeno“ na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. Zbog brojnih upita napominjemo da se unosi plan za cijelu 2023., a ne dio plana. U izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika državnog proračuna iskazuju se rashodi koji su plaćeni u razdoblju od 1.1. do 30.6.2023. (novčano načelo), a kod proračunskih korisnika JLP(R)S rashodi koji su nastali u tom razdoblju (načelo nastanka događaja).

Zakonom je utvrđeno da Izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:   opći dio   posebni dio   obrazloženje i   posebne izvještaje.

Opći dio sadrži: Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja   Račun prihoda i rashoda i   Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja prihodi i rashodi, primici i izdaci iskazuju se prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a rashodi se dodatno iskazuju prema funkcijskoj klasifikaciji. Ako prihodi i primici nisu jednaki rashodima i izdacima Opći dio može sadržavati:   prijenos sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u sljedeću godinu kod proračunskog korisnika državnog proračuna   preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima kod proračunskog korisnika JLP(R)S.

Posebni dio sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje općeg dijela sadrži: obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i   obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu odnosno obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

Posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Proračunski korisnici koji do 25. srpnja 2023. nisu izradili polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. sukladno navedenim odredbama Zakona, dužni su ga izradili u skladu s odredbama Pravilnika. Tim proračunskim korisnicima iznimno se produžuje rok dostave prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. na usvajanje upravljačkom tijelu najkasnije do 28. kolovoza 2023., a nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu produžuje se rok za dostavu prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije najkasnije do 5. rujna 2023.

Rokovi za podnošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika:

Obveznik sastavljanja

Primatelj izvještaja

Propisani rok za podnošenje

Novi rok iz Upute

Proračunski korisnik državnog proračuna

Upravljačko tijelo (ako postoji sukladno aktima)

31.7.

28.8.23.

Proračunski korisnik državnog proračuna

Nadležno ministarstvo odnosno razdjel

Nije utvrđen rok

-

Nadležno ministarstvo odnosno razdjel

Ministarstvo financija

20.8.

5.9.23.

Proračunski korisnik JLP(R)S

Upravljačko tijelo (ako postoji sukladno aktima)

31.7.

28.8.23.

Proračunski korisnik JLP(R)S

Nadležno upravno tijelo

Nije utvrđen rok

-

Nadležno upravno tijelo

Upravno tijelo za financije

20.8.

5.9.23.

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika

Izvanproračunski korisnici su i temeljem dosadašnjih propisa imali obvezu izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana. Stoga Ministarstvo financija Uputom nije izvanproračunskim korisnicima produžilo rok za dostavu ovoga izvještaja.

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika najvećim dijelom istovjetan je sadržaju izvještaja za proračunske korisnike osim sljedećega:

  • u Općem dijelu u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja prihodi i rashodi, primici i izdaci iskazuju se samo prema ekonomskoj klasifikaciji (nema izvora financiranja), a rashodi se ne iskazuju prema funkcijskoj klasifikaciji,
  • u Posebnom dijelu rashodi i izdaci iskazuju se također samo po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Izvanproračunski korisnik dužan je nadležnom ministarstvu odnosno nadležnom upravnom tijelu dostaviti polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. do 31.7.2023., a nadležno ministarstvo odnosno nadležno upravno tijelo dostavlja Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju izvanproračunskog korisnika do 20.8.2023.

Rokovi za podnošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika:

Obveznik sastavljanja

Primatelj izvještaja

Propisani rok za podnošenje

Izvanproračunski korisnik državnog proračuna

Nadležno ministarstvo

31.7.

Nadležno ministarstvo

Ministarstvo financija

20.8.

Izvanproračunski korisnik JLP(R)S

Nadležno upravno tijelo

31.7.

Nadležno upravno tijelo

Upravno tijelo za financije

20.8.

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Sukladno Zakonu u izvještaju o izvršenju proračuna prihodi i rashodi, primici i izdaci u stupcu „Plan“ iskazuju se na razini skupine ekonomske klasifikacije, a u stupcu „Izvršeno“ na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. Pravilnikom je propisano da se u Općem dijelu u Računu prihoda i rashoda kao i u Računu financiranja prihodi i rashodi, primici i izdaci u stupcu „Plan“ iskazuju na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije, a u stupcu „Izvršeno“ na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. U Posebnom dijelu plan se iskazuje na razini skupine, a izvršenje na razini odjeljka.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna JLP(R)S sadrži: obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i prikaz manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S. Sukladno čl. 17. Pravilnika u polugodišnjem izvještaju ne daje se obrazloženje Posebnog dijela.

Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su: izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Sukladno čl. 77. st. 4. Zakona te čl. 6. st. 2. i čl. 21. st. 1. Pravilnika u izvještaju o izvršenju državnog proračuna iskazuju se rashodi koji su plaćeni u razdoblju od 1.1. do 30.6.2023. (novčano načelo), a kod proračuna JLP(R)S rashodi koji su nastali u tom razdoblju (načelo nastanka događaja).

Rokovi za podnošenje izvještaja o izvršenju proračuna:

Obveznik sastavljanja

Primatelj izvještaja

Propisani rok za podnošenje

Upravno tijelo za financije

Načelnik, gradonačelnik, župan

15.9.

Načelnik, gradonačelnik, župan

Predstavničko tijelo

30.9.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag