U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 3/23 objavljen je članak "Podnošenje žalbe u otvorenom postupku javne nabave". Autor članka je Vedran Jelinović.

Da bi ispravili povrede postupka ili materijalnog prava od strane naručitelja, gospodarski subjekti mogu podnijeti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 114/22) bilo je potrebno prilagoditi normativni okvir javne nabave uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, ali su njime u najvećoj mjeri ujedno mijenjane i odredbe o pravnoj zaštiti, s ciljem osiguranja efikasnosti i ekonomičnosti provedbe postupaka pravne zaštite i postupaka javne nabave. Neke od promjena primjenjive su na postupke javne nabave koji su bili u tijeku na dan kad su izmjene i dopune stupile na snagu (11.10.2022.), a neke tek nakon tog datuma. Stoga je u svakom pojedinom žalbenom postupku potrebno prvo provjeriti u odnosu na koji postupak se žalba izjavljuje, a to se naročito odnosi na visinu naknade za pokretanje žalbenog postupka. O čemu sve žalitelj moraju voditi računa pri sastavljanju žalbe u otvorenom postupku javne nabave, a da im žalba ne bi bila odbačena, odbijena ili nepriznati troškovi žalbenog postupka, teme su o kojima pišemo u ovome članku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag