U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/23 objavljen je članak "Otvoren javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva u 2023.". Autorica članka je Vesna Lendić Kasalo.

Sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu (Nar. nov., br. 31/23) Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu. Temeljem Javnog poziva sufinancirat će se projekti organizacija u postotku sufinanciranja koji se kreće od 40 do 70% udjela sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera. Postotak je definiran za svaki pojedini program. U članku se detaljnije pojašnjavaju kriteriji koje trebaju zadovoljiti prijavitelji na Javni poziv te dokumenti koje je potrebno priložiti uz obrazac Prijava za sufinanciranje projekta organizacija civilnoga društva ugovorenog u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu.

Nositelj ili partner na projektu može biti organizacija civilnoga društva s pravnim statusom udruge, ali i ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija) koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj. Prihvatljivi su projekti čiji ugovori su potpisani ili je službena objava rezultata natječaja bila tijekom 2023. godine, kao i svi raniji ugovori, odnosno objava rezultata natječaja ako se projektne aktivnosti provode najmanje šest mjeseci u 2023. godini. Prijavljeni projekt mora biti u provedbi u trenutku dostave prijave za sufinanciranje.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag