Otpis potraživanja po osnovi danih predujmova

Polako se približavamo kraju godine i vremenu u kojem poduzetnici intenzivnije razmišljaju o računovodstvenim i poreznim učincima obveznih procjena vrijednosti imovine koje se sukladno zahtjevima računovodstvenih standarda moraju obaviti u svrhu njenog fer, istinitog i objektivnog prikaza u godišnjim financijskim izvještajima.

Potraživanja od kupaca su također predmetom procjene na kraju poslovne godine jer računovodstveni standardi zahtijevaju od poduzetnika da umanji vrijednost svojih potraživanja i prizna rashod u računu dobiti i gubitka ako postoje objektivni dokazi o umanjenju (značajne financijske teškoće dužnika, nepoštivanje ugovora poput nepodmirenja obveza ili zakašnjenja plaćanja, ili mogućnost da će dužnik pokrenuti stečajni postupak ili postupak druge financijske reorganizacije). U nastavku se želimo ipak osvrnuti na  često postavljena pitanja u praksi koja se odnose na računovodstveni i porezni aspekt otpisa potraživanja po osnovi danih predujmova. Iako se u predmetnim slučajevima ne radi o potraživanju od kupaca, nego potraživanju od dobavljača, poduzetnici i takvim slučajevima moraju voditi računa o nastanku objektivnih dokaza o umanjenju tih potraživanja. Prema tome, u trenutku kada poduzetnik na temelju objektivnih dokaza procijeni da dobavljač neće ispuniti svoju obvezu za obavljanje isporuke dobara ili usluga, a za što je primio novac unaprijed, takvo potraživanje treba prestati priznavati (otpisati) i tako nastali rashod priznati u računu dobiti i gubitka.

Kako bi rashod od otpisa potraživanja po osnovi danih predujmova dobavljačima mogao biti porezno priznat, porezni obveznik bi u trenutku otpisa takvog potraživanja trebao postupiti tzv. „pažnjom dobrog gospodarstvenika“ sukladno čl. 9. st. 3. Zakona o porezu na dobit

Što se tiče poreznog priznavanja takvih rashoda, situacija je ponešto drugačija u odnosu na porezno priznavanje otpisa potraživanja od kupaca. Naime, odredbama čl. 9. Zakona o porezu na dobit i čl. 33. Pravilnika o porezu na dobit, propisani su uvjeti za porezno priznavanje rashoda nastalih vrijednosnim usklađenjem ili otpisom potraživanja od kupaca. Osnovni uvjeti za privremeno porezno priznavanje rashoda od otpisa potraživanja od kupaca su da je potraživanje u poslovnim knjigama poreznog obveznika priznato kao prihod, da za njega nije zastupila zastara, da je na datum bilance (31.12.) u dospijeću više od 60 dana te da nije naplaćeno do 15-og dana prije podnošenja prijave poreza na dobit. Kako bi odnosni rashod postao i trajno porezno priznat, prije nastupa zastare mora se poduzeti neka od radnji tzv. „postupanja pažnjom dobrog gospodarstvenika“ iz čl. 9. st. 3. Zakona o porezu na dobit. Kod poreznog priznavanja rashoda od otpisa zastarjelih potraživanja od nepovezanih kupaca postoje i određene iznimke propisane čl. 9. st. 4. Zakona o porezu na dobit.

Radi činjenice da se uvjeti propisani čl. 9. Zakona o porezu na dobit i čl. 33. Pravilnika o porezu na dobit odnose na potraživanja od kupaca koja su u poslovnim knjigama poduzetnika priznata kao prihod, mišljenja smo da se oni ne bi mogli primijeniti kod poreznog priznavanja rashoda od otpisa potraživanja po osnovi danih predujmova. Prema tome, kako bi rashod od otpisa potraživanja po osnovi danih predujmova dobavljačima mogao biti porezno priznat, porezni obveznik bi u trenutku otpisa takvog potraživanja trebao postupiti tzv. „pažnjom dobrog gospodarstvenika“ iz čl. 9. st. 3. Zakona o porezu na dobit, odnosno takvo potraživanje utužiti ili za njega pokrenuti ovršni postupak, prijaviti ga u stečajnom postupku nad dužnikom ili se za njega nagoditi s dužnikom, koji nije povezana osoba, prema posebnom propisu u slučaju stečaja, arbitraže ili mirenja.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag