Nagrade učenicima na praksi

Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama  propisan je način organizacije praktične nastave i vježbi u strukovnim školama  dok su Pravilnikom o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju propisani minimalni uvjeti za ugovore o naukovanju kod obrtnika i pravnih osoba. Pored ostalog, navedenim je pravilnicima propisana obveza isplate minimalne nagrade učenicima na praksi, a poreznim je propisima propisan iznos koji isplatitelji mogu isplatiti neoporezivo.

Ostvarivanje praktičnog dijela kurikuluma kod poslodavca organizira se na način i pod uvjetima utvrđenim izvedbenim nastavnim planom i programom praktičnog dijela kurikuluma, planom realizacije i ugovorom o provedbi praktične nastave koji za svoje polaznike vodi ustanova. Navedeni ugovor, pored ostalih elemenata, sadrži i visinu minimalne nagrade polazniku sukladno provedenom vremenu na ostvarivanju praktičnog dijela kurikuluma kod poslodavca.

I Pravilnikom o naukovanju je propisan Ugovor o naukovanju kojim je, kao jedan od obveznih elemenata, propisana minimalna naknada koja se mora isplatiti učeniku tijekom naukovanja.

Minimalna nagrada

Ugovorom o provedbi praktične nastave, kao i Ugovorom o naukovanju, koji su sastavni dio navedenih pravilnika, propisan je istovjetan minimalni iznos koji je poslodavac obvezan isplatiti učenicima praktične nastave, i to u:

  • prvoj godini - 10%,
  • drugoj godini - 20%,
  • ostalim godinama - 25%,

prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske, a isplaćuje se za ostvarene sate praktične nastave.

Prosječna neto plaća u gospodarstvu RH za 2022. iznosila je 1.015,73 eura (7.653,00 kn) te, temeljem navedenoga iznosa, minimalne nagrade iznose:

  • u prvoj godini – 101,57 eura (765,30 kn),
  • u drugoj godini – 203,15 eura (1.530,60 kn),
  • u ostalim godinama – 253,93 eura (1.913,25 kn).

Poslodavac je obvezan učeniku isplatiti navedene iznose za cijeli mjesec rada odnosno razmjerni dio prema stvarno odrađenim satima rada. Međutim, poslodavac može svojom odlukom ili nekim drugim izvorom radnoga prava utvrditi i veći iznos od navedenoga.

Neoporezivi/oporezivi iznos nagrade

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa, smatraju se primicima na koje se ne plaća porez na dohodak.

Mjesečni neoporezivi iznos nagrade propisan je Pravilnikom o porezu na dohodak, u iznosu do 232,27 eura (1.750,00 kn) mjesečno.

Ako isplatitelj u tijeku jednog mjeseca isplaćuje nagrade učenicima za više mjeseci istog ili prethodnog poreznog razdoblja, neoporezivi iznosi priznaju se u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje je nagrada trebala biti isplaćena.

Nagrada isplaćena iznad propisanog neoporezivog iznosa smatra se drugim dohotkom te se na razliku iznad 232,27 eura plaća porez na dohodak po stopi od 20% i propisani prirez porezu. Zakonom o doprinosima je propisano oslobođenje od plaćanja doprinosa na navedene nagrade, bez obzira na isplaćeni iznos. To se oslobođenje odnosi i na isplate nagrade redovitim studentima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja (za nagrade studentima za vrijeme praktičnog rada nije propisan neoporezivi iznos te su u cijelosti oporezive porezom na dohodak).

Isplatitelj može navedene nagrade do propisanog neoporezivog iznosa isplatiti u gotovini, a ako se isplaćuje iznad toga iznosa mora se isplatiti na tekući/žiroračun.

Podsjećamo da je isplatitelj obvezan za isplaćenu neoporezivu nagradu podnijeti Obrazac JOPPD s tim da se pod 15.1. na str. B unosi oznaka 13. Obrazac JOPPD se podnosi na dan isplate, a najkasnije do 15. dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren odnosno isplaćen u prethodnom mjesecu.

Nagrade učenicima na praksi ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavanu djecu.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag