Isplata regresa za 2023. godinu

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora za 2023. godinu radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna 3 mjeseca. Uz naknadu plaće, ako ga na to obvezuje izvor radnog prava (npr. kolektivni ugovor i/ili pravilnik o radu i/ili ugovor o radu), poslodavac je dužan radniku isplatiti i regres (prigodnu nagradu) kao pomoć pri korištenju godišnjeg odmora za 2023. godinu. Međutim, ako niti jednim naprijed navedenim izvorom radnog prava nije propisana obveza isplate regresa tada ga poslodavac niti ne mora isplatiti radniku. Ukoliko radnik radi u nepunom radnom vremenu tada se regres istom utvrđuje i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu isplatitelj nije uredio drugačije.

Iznos regresa

Izvorom radnog prava propisuje se iznos regresa, a isti može biti utvrđen ili u neto iznosu ili u bruto iznosu. Regres se može isplatiti u novcu ili dati u naravi. Ukoliko se regres daje u naravi, tada se takav primitak smatra neto iznosom koji se mora uvećati za doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez ako je uveden. Oporezivi regres ne uključuje se u osnovicu za izračun naknade plaće za korištenje godišnjeg odmora.

Vrijeme isplate regresa

Vrijeme isplate regresa uređuje se izvorom radnog prava koji primjenjuje isplatitelj. Primjera radi, regres se može isplatiti najkasnije do dana početka godišnjeg odmora ili s plaćom za mjesec u kojem se koristi godišnji odmor, ali ne prije 30.6.2023. ili najkasnije do kraja lipnja 2023., odnosno za one koji nisu bili na poslu najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

Godišnji neoporezivi iznos regresa

Regres i druge prigodne nagrade koje poslodavac isplaćuje radniku neoporezive su do 663,62 eura godišnje. Kod isplate regresa treba voditi računa i o iznosima isplata drugih prigodnih nagrada tijekom 2023. godine do propisanog neoporezivog iznosa od 663,62 eura. Znači, ako se isplaćuje regres i njegov iznos u zbroju sa drugim prigodnim nagradama (npr. uskrsnicom) ne prelazi propisani neoporezivi iznos od 663,62 eura, isti se može isplatiti bez obračunavanja poreza na dohodak. Međutim, ako primici po osnovi nagrada prelaze neoporezivi iznos od 663,62 eura, isti se smatraju plaćom te se i oporezuju kao plaća. Oporezivi iznos regresa po propisima o doprinosima smatra se ostalim primitkom, pa se zbog toga koristi šifra 0021 u polju 6.2. na B strani JOPPD obrasca prilikom izvješćivanja o isplati oporezivog primitka.  

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja iz čl. 29. Zakona o porezu na dohodak mogu sebi osobno isplatiti regres bez obračunavanja poreza na dohodak do 663,62 eura ukoliko nisu tijekom godine sebi isplaćivale druge vrste prigodnih nagrada.

Izvješćivanje u JOPPD obrascu

O isplati regresa podnosi se JOPPD obrazac. Način izvješćivanja u navedenom obrascu ovisit će od činjenice da li se regres isplaćuje prije isplate plaće ili zajedno s plaćom ili poslije isplate plaće. Ukoliko se na isti dan isplaćuje plaća (oporezivi primitak) i regres (neoporezivi primitak) tada se isti mogu iskazati ili u istom retku ili u posebnom retku. Ako se regres iskazuje u istom retku s plaćom na stranici B Obrasca JOPPD tada se u nalogu za plaćanje treba iskazati jedan iznos koji je zbroj plaće i regresa, uz navođenje obveznih elemenata za plaću u polju ''poziv na broj platitelja'' te u polju ''poziv na broj primatelja''.

Ukoliko se pak regres za 2023. isplaćuje zasebno od plaće kao neoporezivi primitak (u poljima 6.1. i 6.2. na B strani upisuju se 0000), JOPPD obrazac treba podnijeti na dan isplate regresa. Primjera radi, ako se regres isplaćuje 5.7.2023. tada JOPPD obrazac treba podnijeti 5.7.2023. ili najkasnije sljedeći radni dan tj. 6.7.2023. godine. Upisom šifre 22 (prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje) u polju 15.1. na B strani Obrasca JOPPD izvješćujemo Poreznu upravu da se radi o isplati regresa za 2023. godinu.

Izuzeće od ovrhe

Regres je izuzet od ovrhe po odredbi Ovršnog zakona, a to znači da ga isplatitelj treba isplatiti na zaštićeni račun radnika.  


Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag