EU pragovi – za postupke javne nabave pokrenute u 2024. i 2025.

Europska komisija donijela je 15. studenoga 2023. akte kojima će se od 1. siječnja 2024. primjenjivati nove vrijednosti europskih pragova, kojima se razgraničuje nabava male i velike vrijednosti u smislu Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16 i 114/22; u nastavku: ZJN 2016).

Navedeni akti Europske komisije (delegirane uredbe i Komunikacija Europske komisije) dostupni su na Portalu javne nabave.

U nastavku dajemo tabelarni prikaz vrijednosnih pragova za razgraničenje velike i male nabave koji će se od 1. siječnja 2024. godine primjenjivati naredne dvije godine.

Ako će procijenjena vrijednost nabave biti manja od navedenih iznosa, radi se o nabavi male vrijednosti, a ako će procijenjena vrijednost nabave biti jednaka ili veća od ovih iznosa, radi se o nabavi velike vrijednosti.

Državna tijela Republike Hrvatske navedena su u Prilogu I. ZJN 2016 (npr. ministarstva, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama, sudovi, državna odvjetništva, pravobraniteljstva, Hrvatska narodna banka, agencije kojima je osnivač RH i dr.)

U decentralizirane javne naručitelje ubrajaju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela javnog prava odnosno njihova udruženja.

Tijela javnog prava su subjekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imaju pravnu osobnost,
  • osnovani su posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj, i
  • u iznosu većem od 50 % financira ih javni naručitelj ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane javnog naručitelja ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovao javni naručitelj.

Sektorski naručitelji mogu biti:

  • javni naručitelji koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti,
  • trgovačka društva u kojima javni naručitelj ima ili može imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je društvo uređeno i koja obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti, te
  • drugi subjekti koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti na temelju posebnih ili isključivih prava koja im je dodijelilo nadležno tijelo.

Sektorske djelatnosti su djelatnosti u području plina i toplinske energije (čl. 339.), električne energije (čl. 340.), vodnog gospodarstva (čl. 341.), prijevoza (čl. 342.), zračnih i morskih luka (čl. 343.), te poštanskih usluga (čl. 344.).

Usporedbe radi, EU pragovi primjenjivi u prethodnom razdoblju (2022.-2023.) dostupni su ovdje.

Podsjetnik na ostale vrijednosne pragove prema ZJN 2016

Plan nabave i registar ugovora

U nastavku ćemo se podsjetiti i drugih vrijednosnih pragova u primjeni ZJN 2016.

U planu nabave i registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 2.650,00 eura. Za unos u plan nabave mjerodavna je procijenjena vrijednost nabave, a za registar ugovora mjerodavna je ugovorena vrijednost bez PDV-a.

Jednostavna nabava

Za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura odnosno radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura (jednostavna nabava), ne primjenjuje se ZJN 2016, već pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Opći akt te sve njegove izmjene i dopune naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama.

Natrag