EU pragovi – u primjeni od 1.1.2022.

Europska komisija donijela je 10. studenoga 2021. akte kojima će se od 1. siječnja 2022. primjenjivati nove vrijednosti europskih pragova, kojima se razgraničuje nabava male i velike vrijednosti u smislu Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16; u nastavku: ZJN 2016).

Navedeni akti Europske komisije (delegirane uredbe i Komunikacija u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz navedenih uredaba preračunate u kune) dostupni su na Portalu javne nabave.

U nastavku dajemo tabelarni prikaz vrijednosnih pragova za razgraničenje velike i male nabave koji će se primjenjivati od 1. siječnja 2022. godine.

Dakle, ako će procijenjena vrijednost nabave biti manja od navedenih iznosa, radi se o nabavi male vrijednosti, a ako će procijenjena vrijednost nabave biti jednaka ili veća od ovih iznosa, radi se o nabavi velike vrijednosti.

Državna tijela Republike Hrvatske navedena su u Prilogu I. ZJN 2016 (npr. ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama, sudovi, državna odvjetništva, pravobraniteljstva, agencije kojima je osnivač RH)

U decentralizirane javne naručitelje ubrajaju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela javnog prava odnosno njihova udruženja.

Tijela javnog prava su subjekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imaju pravnu osobnost,
  • osnovani su posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj, i
  • u iznosu većem od 50 % financira ih javni naručitelj ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane javnog naručitelja ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovao javni naručitelj.

Sektorski naručitelji mogu biti:

  • javni naručitelji koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti,
  • trgovačka društva u kojima javni naručitelj ima ili može imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je društvo uređeno i koja obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti, te
  • drugi subjekti koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti na temelju posebnih ili isključivih prava koja im je dodijelilo nadležno tijelo.

Sektorske djelatnosti su djelatnosti u području plina i toplinske energije (čl. 339.), električne energije (čl. 340.), vodnog gospodarstva (čl. 341.), prijevoza (čl. 342.), zračnih i morskih luka (čl. 343.), te poštanskih usluga (čl. 344.).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag