Dodatak I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 55/23)

U Nar. nov., br. 55/23 od 24. svibnja 2023. objavljen je Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godine, koji je u primjeni od 26.4.2023. godine (čl. 8. Dodatka I).

Izmjenom čl. 30. utvrđeni su novi iznosi osnovne plaće koje je poslodavac dužan isplaćivati za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti. U Tablici 1 daje se usporedni prikaz novog i ranijeg uređenja.

Tablica 1. Osnovna plaća u ugostiteljskoj djelatnosti od i do 26.4.2023.

Dodatkom je ugovoreno i povećanje plaće za rad nedjeljom s dosadašnjih 30% na 50% za svaki sat rada, a s čime je Kolektivni ugovor usklađen s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 151/22).

Ugovorne strane obvezale su se u rujnu 2023. g. započeti pregovore o visini minimalnih bruto plaća po grupama složenosti poslova utvrđenih u Tablici 1.

Osim navedenog, ugovoreno je, a pored slučaja zamjene privremeno nenazočnog radnika, pravo poslodavca sklapati jedan ili više uzastopnih ugovora o radu s istim radnikom na određeno vrijeme za sezonske poslove s preraspodjelom radnog vremena za neprekinuto razdoblje duže od tri godine (čl. 1. Dodatka I). Dakle, radi se o zakonom dopuštenoj mogućnosti da se kolektivnim ugovorom mogu predvidjeti iznimke od ograničenja sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme (čl. 12. st. 7. ZR-a)

O proširenoj primjeni Dodatka I?

Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Nar. nov., br. 50/22) proširen je Odlukom ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je od 1. lipnja 2022. na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/2007).

Odluka o proširenoj primjeni ovog Dodatka I (još) nije donesena. Nove odredbe dotad obvezuju samo poslodavce koji su članovi udruge Hrvatske udruge poslodavaca – udruga ugostiteljstva i turizma. Za očekivati je da će uskoro biti donesena i odluka o proširenju primjene Dodatka I, a poslodavci na koje je proširena primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva primjenjivati će i nadalje njegove odredbe.

To znači da su za I. i II. razred složenosti poslova automatizmom od 1.1.2023. iznosi minimalnih osnovnih bruto plaća usklađeni s minimalnom plaćom RH i iznose 700 € (jer su bili manji od iznosa nove minimalne plaće), a za III. i IV. razred na snazi su važeći iznosi minimalnih plaća iz KUU  (717 i 850 €)

U slučaju da odluka o proširenoj primjeni Dodatka I ne bude ni donesena, nadležni ministar bi trebao donijeti odluku o opozivu ranije odluke o proširenoj primjeni (čl. 203. st. 6. Zakona o radu, Nar. nov., br. 93/14 – 151/22).

I na kraju, a vezano uz pitanje je li za proširenu primjenu Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo bitna sama registracija jedne od djelatnosti iz područja I, odjeljci 55 i 56 NKD-a ili i stvarno obavljanje tih djelatnosti, Zajedničko tijelo za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva dalo je sljedeće Tumačenje od 13.7.2022.: „Kolektivni ugovor ugostiteljstva sukladno odredbama članka 1. obvezuje poslodavce i radnike u ugostiteljskoj djelatnosti odnosno u djelatnosti koje se u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti vode u razredu I pod brojem 55 = djelatnost pružanja usluga smještaja i pod brojem 56 pružanje usluga pripreme i usluživanja hrane i pića.

Člankom 2. stavkom 1. definirano je kako Kolektivni ugovor obvezuje sve članice ugovornih strana koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost.

Iz navedenih odredbi članka 1. i članka 2. KUU proizlazi kako Kolektivni ugovor ugostiteljstva obvezuje sve poslodavce koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost (u NKD-u djelatnosti razreda I pod brojem 55 i 56). Prema tome nije dovoljno da određeni poslodavac ima registriranu ugostiteljsku djelatnost, već ga KUU obvezuje ukoliko:

  1. ima registriranu ugostiteljsku djelatnost (u sudskom registru upisane djelatnosti iz NKD-a Razred I br. 55 i 56 - kao glavna ili sporedna djelatnost) i
  2. obavlja ugostiteljsku djelatnost (ima zaposlene radnike u ugostiteljskoj djelatnosti).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag