U Nar. nov., br. 151/22 od 22.12.2022. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim čl. 2. koji stupa na snagu 1. srpnja 2023.

Radi usklađivanja s odredbama novog Zakona o socijalnoj skrbi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u članku 5. stavku 3., mijenja se u dijelu koji se odnosi na decentraliziranu funkciju socijalne skrbi, to jest centara za socijalnu skrb i domova za starije i nemoćne osobe. Naime, kako centri za socijalnu skrb prestaju s radom istekom 31. prosinca 2022., a od 1. siječnja 2023. poslove centara za socijalnu skrb preuzima Hrvatski zavod za socijalni rad, za udio u porezu na dohodak od 0,2 % namijenjen za centre za socijalnu skrb mijenja se namjena na način da se za navedeni postotak povećava udio u porezu na dohodak za domove za starije osobe.

Nastavno na navedeno, općina, grad, županija i Grad Zagreb, koji prema posebnim propisima financiraju decentralizirane funkcije, raspodjeljuju udio za decentralizirane funkcije (6 %) na sljedeći način:

 

  • za osnovno školstvo 1,9 %
  • za srednje školstvo 1,3 %
  • za socijalnu skrb, i to za domove za starije osobe 0,8 %
  • za zdravstvo 1,0 %
  • za vatrogastvo, i to za javne vatrogasne postrojbe 1,0 %.

Ovim se Zakonom udio za domove za starije osobe, počevši od 1 siječnja 2023., povećava sa 0,6 % na 0,8 %.

Radi usklađivanja s odredbama Zakona o vatrogastvu, izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, mijenja se članak 6. na način da jedinice lokalne samouprave koje nisu preuzele decentraliziranu funkciju vatrogastva udio za decentraliziranu funkciju vatrogastva od 1% ne mogu preraspodijeliti na ostale decentralizirane funkcije već se sredstva koriste isključivo za financiranje vatrogasne mreže sukladno posebnim propisima kojima je propisano financiranje vatrogastva. Ova odredba stupa na snagu 1. srpnja 2023. godine.

U cilju da se za izračun sredstava fiskalnog izravnanja uzme u obzir maksimalno mogući kapacitet prihoda od poreza na dohodak koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu ostvariti sukladno zakonskim mogućnostima i time osigura pravednija raspodjela pomoći fiskalnog izravnanja, ovim se izmjenama Zakona u izračun kapaciteta ostvarenih prihoda od poreza na dohodak i izračun referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih prihoda od poreza na dohodak jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uključuje i prihod od poreza na dohodak ostvaren od najma, zakupa, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te imovinskih prava koji bi općina, odnosno grad ostvario uvođenjem najvišeg zakonom propisanog iznosa.

Natrag