U Nar. nov., br. 151/22 od 22.12.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima koji stupa na snagu danom stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj (1. siječnja 2023.).

Odredbe čl. 49., 50. i 51. st.2. te čl. 52. Zakona o strancima (Nar. nov., br. 133/20. i 114/22.) neće se primjenjivati na unutarnjoj granici Republike Hrvatske nakon stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj.

Zakonom se prije svega osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

  • Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236/1, 19. 9. 2018.),
  • Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011) kao i
  • Provedbena Odluke Komisije (EU) 2022/102 od 25. siječnja 2022. o utvrđivanju obrazaca za odbijanje, poništenje ili ukidanje odobrenja putovanja (SL L 17/59, 26. 1. 2022.)

Uredba EU 2018/1240 doprinosi visokom stupnju sigurnosti omogućavanjem detaljne procjene predstavljaju li podnositelji zahtjeva rizik za sigurnost prije njihova dolaska na granične prijelaze na vanjskim granicama kako bi se utvrdilo postoje li činjenične naznake ili opravdane osnove utemeljene na činjeničnim naznakama zbog kojih se može zaključiti da prisutnost dotične osobe na državnom području država članica predstavlja rizik za sigurnost.

Nadalje, Uredba EU 2017/2226 doprinosi poboljšanju upravljanja vanjskim granicama, sprečavanju nezakonitog useljavanja i pojednostavnjenju upravljanja migracijskim tokovima. Sustav EES će doprinijeti identifikaciji svake osobe koja ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete u pogledu trajanja dopuštenog boravka na državnom području država članica. Sustav EES će također doprinijeti sprečavanju, otkrivanju i istrazi kaznenih djela terorizma i drugih teških kaznenih djela.

Pojedine odredbe važećeg Zakona u dijelu koji se odnosi na kratkotrajnu vizu i zrakoplovno-tranzitnu vizu stavljaju se izvan snage kako ne bi došlo do dvostrukog propisivanja s obzirom na izravnu primjenu Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama); (SL L 243, 15. 9. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2016/399 Europskoga parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23. 3. 2016.).

Nadalje, uspostavlja se Nacionalna jedinica sustava ETIAS - Automatizirani europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanju putovanja, a odnosi se na odobrenje putovanja državljaninu treće zemlje koji je oslobođen obveze posjedovanja vize za ulazak preko vanjske granice.

Natrag