U Nar. nov., br. 151/22 od 22.12.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Vlada RH je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela Zaključak kojim se prihvaća Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 56/22.) (u nastavku: Akcijski plan).

Akcijski plan sadrži mjere i aktivnosti čiji je cilj daljnje jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a kojima će se ujedno ispuniti i preporučene mjere Odbora stručnjaka Vijeća Europe MONEYVAL (u nastavku: MONEYVAL) iz Izvješća o 5. krugu evaluacije Republike Hrvatske, usvojenom na 62. plenarnoj sjednici MONEYVAL-a održanoj u prosincu 2021. godine.

Ispunjenjem mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana, Republika Hrvatska osigurat će daljnje usklađivanje zakonodavnog okvira s preporukama Stručne skupine za financijsko djelovanje (eng. Financial Action Task Force – FATF) koje predstavljaju međunarodne standarde u borbi protiv pranja novca te financiranja terorizma i proliferacije. Također, Republika Hrvatska će pojačati svoje napore i kapacitete za što učinkovitije suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i proliferacije.

Akcijski plan sastoji se od mjera i aktivnosti navedenih u sljedećih osam točaka:

 

 1. Međuinstitucionalna suradnja i procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 2. Kazneni progon pranja novca i financiranja terorizma i oduzimanje protupravne imovinske koristi
 3. Uspostava mehanizma za provedbu ciljanih financijskih sankcija Ujedinjenih naroda u vezi s financiranjem terorizma i proliferacije
 4. Prikupljanje i analiza obavještajnih podataka za istraživanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma
 5. Sprječavanje zlouporabe pravnih osoba u nezakonite svrhe i transparentnost podataka o pravnim osobama
 6. Nadzor i edukacija vezano za provedbu mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 7. Preventivne mjere
 8. Mjere daljnjeg usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa standardima FATF izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i donošenjem novog Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja.

Kroz usklađivanja s preporučenim mjerama MONEYVAL-a iz Izvješća o 5. krugu evaluacije Republike Hrvatske, koje su sadržane u Akcijskom planu, donošenjem ovih izmjena i dopuna Zakona:

 

 • propisuje se obveza upisa pružatelja usluga virtualne imovine u registar pružatelja usluga virtualne imovine
 • propisuje se obveza registracije i vođenje registra pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću pružanja usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja
 • dopunjuje se odredba koja propisuje obvezu utvrđivanja i provjere identiteta stranke od strane ovlaštenih mjenjača
 • proširuje se obveza provođenja dubinske analize i na upravitelje trustova koji upravitelji imaju prebivalište odnosno sjedište u inozemstvu
 • dopunjuje se odredba koja propisuje obvezu utvrđivanja i provjere identiteta za trustove i slična pravna uređenja
 • precizira se odredba koja propisuje poduzimanje mjera za provjeru identiteta stvarnog vlasnika
 • precizira se odredba koja propisuje obvezu razumijevanja svrhe i prirodu poslovnog odnosa
 • mijenja se definicija neizravnog vlasništva (nad pravnom osobom) na način da uključuje i neizravno vlasništvo putem trustova
 • propisuje se da obveznici moraju prikupiti informacije o ovlastima koje reguliraju i obvezuju pravne osobe ili pravne aranžmane – osnivački akt društva –
 • proširuje se obveza prijavljivanja sumnjivih transakcija, osoba i sredstava Uredu za sprječavanje pranja novca
 • propisuje se suradnja s europskim nadzornim tijelima u pogledu virtualne imovine;
 • propisuje se suradnja s nadzornim tijelima država članica u području nadzora obveznika iz nefinancijskog sektora
 • smanjuje se prag obavještavanja o gotovinskim transakcijama Ureda za sprječavanje pranja novca sa 200.000,00 kuna na 10.000,00 eura. U izvješću MONEYVAL-a navedeno je kako se u Republici Hrvatskoj gotovina intenzivno koristi u počinjenju kaznenih djela (porezna utaja, koruptivna kaznena djela, zlouporaba opojnih droga) koja predstavljaju najveću prijetnju za pranje novca. MONEYVAL je trenutačni prag za prijavu gotovinskih transakcija (200.000,00 kuna) ocijenio previsokim te je preporučio Republici Hrvatskoj razmotriti smanjenje trenutnog praga odnosno usklađivanje istog sa pragom koji određuje ograničenja u plaćanju odnosno naplati u gotovini prilikom obavljanja registrirane djelatnosti koji prag iznosi 75.000,00 kuna. Slijedom navedenog predlaže se propisivanje novog praga za prijavu gotovinskih transakcija u iznosu od 10.000,00 eura koji će se izjednačiti sa pragom koji određuje ograničenja u plaćanju odnosno naplati u gotovini prilikom obavljanja registrirane djelatnosti.

Ovim Zakonom se, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute (Nar. nov., br. 57/22. i 88/22. – ispr.) mijenja:

 

 • valuta praga za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskim transakcijama
 • valuta praga prilikom obavljanja mjera dubinske analize
 • valuta praga prilikom prikupljanja podataka o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet gotovinske uplate ili mjenjačkog posla - valuta praga ograničenja naplate u gotovini
 • valuta novčanih kazni
Natrag