Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Rodiljne i roditeljske potpore ostvaruju se od 1.8.2022. na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/22; u nastavku: Zakon o izmjenama i dopunama) koji uređuje prava roditelja i njemu izjednačenih osoba koje se brinu o djetetu na vremenske i novčane potpore te uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja.

Svrha rodiljnih i roditeljskih potpora kao i roditeljskog dopusta je omogućavanje njege i brige o djetetu, podizanje djeteta, zaštita materinstva, ravnopravna podjela prava i obveza skrbi između oba roditelja i usklađenje obiteljskog i poslovnog života. Priznavanje korisnicima prava na vremenske i novčane potpore temelji se na zadovoljenju potreba roditelja i potreba djeteta za njegom i brigom o njihovoj dobrobiti. Iznimno je važno omogućiti roditeljima primjereno vrijeme za brigu o djetetu kao i socijalnu sigurnost obitelji osiguravajući vremensko razdoblje za dopust poslije rođenja djeteta, tijekom njegove najranije dobi.

Prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama zaposleni i samozaposleni roditelji ostvaruju pravo na:

  • rodiljni i roditeljski dopust,
  • rad s polovicom punog radnog vremena,
  • rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta,
  • stanku za dojenje djeteta,
  • dopust trudne radnice, radnice koja je rodila ili koja doji dijete,
  • slobodan radni dan za prenatalni pregled,
  • dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i
  • mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta.

Zakonom o izmjenama i dopunama usklađeno je nacionalno zakonodavstvo i prenijete Direktive (EU) 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU i na taj način osigurava provedba načela ravnopravnosti žena i muškaraca s obzirom na njihove mogućnosti na tržištu rada i postupanje prema njima na radnome mjestu. Na ovaj način se roditeljima i osobama koji moraju skrbiti o drugima omogućava da bolje usklade poslovne i skrbničke obveze kao i da ojačaju minimalne standarde vezane uz roditeljski dopust i fleksibilne radne uvjete a uvedeni su i minimalni standardi vezani uz očinski dopust.

Zakonom o izmjenama i dopunama uvodi se novo pravo - (plaćeni) očinski dopust u trajanju od deset/petnaest dana za zaposlene i samozaposlene roditelje čija je svrha omogućavanje veće uključenosti očeva u skrb o djeci i sudjelovanje u ranoj dobi djeteta. Naime, želi se povećati broj očeva koji će koristiti roditeljski dopust u svrhu usklađivanja privatnog i poslovnog života, kako je propisano Direktivom.

Očinski dopust, kao novo pravo u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora za zaposlene i samozaposlene roditelje, propisano je u razdoblju od deset radnih dana za jedno dijete, odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece. Za očinski dopust naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Povećana je naknada plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje sa 5.654,20 kn (170% proračunske osnovice) na 7.500,13 kuna (225,5 % proračunske osnovice).

Naknada plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust zaposlenog ili samozaposlenog roditelja kao prava na rad s polovicom punog radnog vremena povećana je s 2.328,20 kn (70% proračunske osnovice) na 3.658,60 kuna (110 % proračunske osnovice).

O svim novostima koje je donio Zakon o izmjenama i dopunama više u FIP-u br. 9.

Natrag