U Nar. nov., br. 151/22 od 22.12.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji stupa na snagu 23.12.2022.  osim članaka 1. do 6., članaka 8. do 20. i članka 22. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2023.

Izmjena koja stupa na snagu 23.12.2022. je sljedeća:

  • uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze šesterostruki iznos osnovnog osobnog odbitka iz čl. 14. st. 3. ovoga Zakona na godišnjoj razini što iznosi 24.000,00 kn s primjenom za cijelu 2022. godinu.

Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član za kojeg porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka prema čl. 14. st. 4.  Zakona ostvari prethodno navedene primitke u iznosu većem od šesterostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka (24.000,00 kn) godišnje, porezni obveznik koji je po toj osnovi koristio osobni odbitak obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu ili će se izvršiti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Odredbe koje se primjenjuju od 1.1.2023. godine odnose se na:

  • prestanak obveze plaćanja na žiroračun tako da se od 1. siječnja uplate drugog dohotka (ugovora o djelu, autorskih honorara) i ostalih primitaka mogu obavljati na račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet, tako da se navedena plaćanja mogu obavljati i na tekući račun,
  • svi iznosi (osnovica osobnog odbitka, osnovni osobni odbitak, uvećanja osobnog odbitka i dr.) koji su bili propisani u kunama iskazani su u eurima,
  • čl. 29. Zakona dopunjen je novim stavkom kojim se definira pojam djelatnosti proizvodnje električne energije te propisano u kojem su slučaju fizičke osobe, proizvođači električne energije koje kao krajnji kupci s vlastitom proizvodnjom, a koje su prethodno bile proizvođači električne energije kao korisnici postrojenja za samoopskrbu, obveznici su poreza na dohodak.
  • novim st. 8. čl. 12. Zakona propisano je da se dohodak ostvaren u stranoj valuti preračunava u euro primjenom srednjeg tečaja koji HNB objavljuje na dan isplate,
  • razlike koje nastanu zbog primjene pravila za preračunavanje i zaokruživanje prema Zakonu o uvođenju eura uključuju se u poreznu osnovicu.
Natrag