Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 115/16 - 151/22) uređuje administrativnu suradnju u području poreza između Republike Hrvatske i država članica Europske unije, automatsku razmjenu informacija o financijskim računima između Republike Hrvatske i drugih jurisdikcija, automatsku razmjenu informacija o izvješćima po državama između Republike Hrvatske i jurisdikcija izvan Europske unije i provedbu Sporazuma između Vlade RH i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e.

Ovaj Zakon primjenjuje se na sve poreze bilo koje vrste koje propisuju države članice. Informacije dobivene u skladu s ovim Zakonom mogu se koristiti za utvrđivanje i naplatu poreza koje propisuju države članice, e PDV-a i drugih neizravnih poreza i za utvrđivanje i naplatu drugih tražbina iz članka 39. ovoga Zakona ili za utvrđivanje i naplatu doprinosa za obvezna osiguranja. Informacije se mogu koristiti i u sudskim i upravnim postupcima, pokrenutim zbog kršenja poreznog prava.

Izmjenama i dopunama ovog Zakona (Nar. nov., br. 151/22) propisuje se, između ostalog,  obveza automatske razmjene informacija o kojima izvješćuju operateri platformi.

Izmjene i dopune Zakona stupaju na snagu 1. siječnja 2023., osim odredbi čl. 22. st. 2. koji je dodan čl. 8. ovoga Zakona, čl. 24. st. 2. koji je izmijenjen čl. 10. ovoga Zakona i čl. 18. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2338.html

Natrag