Zakon o dodatnom porezu na dobit

U Narodnim novinama br. 151 od 22.12.2022. objavljen je Zakon o dodatnom porezu na dobit, sa stupanjem na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim čl. 21. ovoga Zakona prekršajne odredbe) koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. Zakonom o dodatnom porezu na dobit (Nar. nov., br. 151/22) osigurava se provedba Poglavlja III. Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (SL L 261I, 7. 10. 2022.).

Dodatni porez na dobit obračunava se i plaća usporedno i neovisno o obvezi poreza na dobit prema propisu o oporezivanju dobiti i poreza po tonaži broda prema propisu kojim se uređuje pomorski promet.

Porezni obveznik   

Porezni obveznik dodatnog poreza na dobit je obveznik poreza na dobit i obveznik poreza po tonaži broda, koji je u poreznom razdoblju za koje se utvrđuje obveza dodatnog poreza na dobit (2022.) ostvario prihode veće od 300.000.000,00 kn. Kriterij visine prihoda od 300.000.000,00 kn za porezna razdoblja započeta tijekom 2022. godine koja završavaju u 2023. godini, za potrebe primjene ovoga Zakona, utvrđuje se primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

Prilikom utvrđivanja visine prihoda iz oporezive dobiti mogu se izuzeti sljedeći prihodi:

  • prihodi koji su rezultat otpisa obveza od strane vjerovnika u predstečajnim i stečajnim postupcima,
  • prihodi u stečajnom postupku koji su rezultat prodaje imovine radi namirenja vjerovnika,
  • prihodi ili dobit od prodaje ili drugog načina otuđenja dugotrajne materijalne ili nematerijalne imovine koja je korištena u procesu proizvodnje i pružanja usluga nepovezanoj osobi,
  • prihodi ili dobit od prodaje ili drugog načina otuđenja dugotrajne materijalne ili nematerijalne imovine koja je korištena u procesu proizvodnje i pružanja usluga povezanoj osobi pod uvjetom da je prodaja ili drugi način otuđenja proveden do 31. listopada 2022. i
  • dobit ili gubitak od prodaje ili drugog načina otuđenja dionica i udjela trgovačkih društava u kojima imaju više od 20 % udjela u kapitalu, prodanih ili otuđenih nakon dvije godine od stjecanja, a u slučaju prodaje ili drugog načina otuđenja povezanim osobama.

Obveznik poreza na dobit nije obveznik dodatnog poreza na dobit ako:

  • je novoosnovani samostalni poduzetnik koji podnosi Prijavu poreza na dobit za prvo porezno razdoblje,
  • nije iskazivao oporezivu dobit u pozitivnom iznosu na red. br. 36. ili 39. Prijave poreza na dobit u sva četiri prethodna porezna razdoblja ili svim razdobljima obavljanja djelatnosti koja su kraća od prethodna 4 razdoblja,
  • okončava svoje poslovanje bez prethodnog prijenosa djelatnosti na druge porezne obveznike i ako podnosi zadnju Prijavu poreza na dobit.

Porezna osnovica   

Dodatni porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu koju čini pozitivna razlika između oporezive dobiti poreznog razdoblja i prosječne oporezive dobiti prethodnih poreznih razdoblja uvećane za 20%. Prethodna porezna razdoblja su porezna razdoblja 2018., 2019., 2020. i 2021. godine.

Oporeziva dobit poreznog razdoblja utvrđuje se u skladu s računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, a koja je uvećana i umanjena u skladu s propisima o oporezivanju dobiti te je u pozitivnom iznosu iskazana na red. br. 36. ili 39. Prijave poreza na dobit.

36.

Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja

(r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)

 

39.

Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja

(r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)

 

Porezni obveznik nije obvezan obračunati dodatni porez na dobit kada je na red. br. 36. ili 39. Prijave poreza na dobit u poreznom razdoblju (2022.)  iskazan iznos jednak nuli ili negativan iznos.

Porezna stopa   

Dodatni porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi od 33%

Porezno razdoblje

Dodatni porez na dobit prema ovom Zakonu obračunava se i plaća na utvrđenu poreznu osnovicu prema prijavi za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2022. Porezno razdoblje za 2022. godinu u kojemu se plaća dodatni porez na dobit izjednačeno je s poreznim razdobljem poreza na dobit.

Porezni obveznik obvezan je utvrditi poreznu osnovicu, utvrditi poreznu obvezu i platiti dodatni porez na dobit s danom podnošenja Prijave poreza na dobit. O obračunanom dodatnom porezu na dobit porezni obveznik obvezan je podnijeti poreznu prijavu zajedno s Prijavom poreza na dobit nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Obrazac prijave dodatnog poreza na dobit te sadržaj i podatke koji će se dostavljati uz poreznu prijavu propisat će Ministar financija Pravilnikom.

Posebne odredbe    

Prilikom utvrđivanja porezne osnovice i poreznog obveznika prema ovom Zakonu Porezna uprava ovlaštena je utvrditi jesu li iznosi u Prijavi poreza na dobit za određeno porezno razdoblje iskazani u skladu s računovodstvenim propisima i u skladu s ciljem i svrhom propisa o oporezivanju dobiti, odnosno utvrditi jesu li rezultat aktivnosti iniciranih s ciljem izbjegavanja dodatnog poreza na dobit.

Ako Porezna uprava utvrdi da iznosi u Prijavi poreza na dobit nisu iskazani u skladu s računovodstvenim propisima i u skladu s ciljem i svrhom propisa o oporezivanju dobiti odnosno utvrdi da su rezultat aktivnosti iniciranih s ciljem izbjegavanja dodatnog poreza na dobit, rješenjem će utvrditi poreznu osnovicu i dodatni porez na dobit u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag