Uzdržavani članovi uže obitelji i osobni odbitak

Sukladno Zakonu o porezu na dohodak (u nastavku: Zakon), porezni obveznik za djecu i  članove uže obitelji koje uzdržava ima pravo na uvećanje svog osobnog odbitka primjenom propisanih faktora.

Članovima uže obitelji smatraju se:

 • bračni drug poreznog obveznika (životni partner i neformalni životni partner),
 • roditelji poreznog obveznika,
 • maćehe/očusi koje punoljetno pastorče uzdržava,
 • djeca nakon prvog zaposlenja i
 • punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom po posebnom zakonu.

Koji članovi obitelji se smatraju uzdržavanim u 2022. i nadalje?

Da bi se određena osoba mogla smatrati uzdržavanom osobom u smislu mogućnosti uvećanja osobnog odbitka uzdržavatelja, osim da ista udovoljava definiciji člana uže obitelji, uvjet je i da, prema Prijedlogu izmjena zakona koji je prošao prvo čitanje u Saboru, iste ne ostvare primitke u iznosu višem od šesterostrukog iznosa propisanog osnovnog osobnog odbitka, odnosno godišnje 24.000,00 kn (osim primitaka za koje je propisano izuzeće i koji se ne uzimaju u obzir) jer se u suprotnom za odnosnu godinu neće moći smatrati uzdržavanim osobama. Pritom, navedeni iznos čine i oporezivi i neoporezivi primici, međutim ima i primitaka koji se ne uzimaju u obzir.

Tako se u navedeni iznos ne ubrajaju sljedeći primici:

 • primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora,
 • doplatak za djecu,
 • novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora,
 • potpore za novorođenče/primitak za opremu novorođenog djeteta,
 • obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja,
 • primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji,
 • darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema čl. 8. st. 1. toč. 4. Zakona,
 • naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama ovoga Zakona ne plaća porez na dohodak,
 • odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti,
 • stipendije,
 • nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja,
 • potpore djetetu za školovanje do 15. godine života/do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koje poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke iz čl. 21.​ Zakona,
 • nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja,
 • nacionalna naknada za starije osobe.

Ako osoba u 2022. ostvari primitke iznad 24.000 kn ne može imati status uzdržavane osobe i to za cijelo porezno razdoblje.

To znači da porezni obveznik ne može koristiti osobni odbitak za tu osobu cijelu godinu. Uključivanjem u posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza od strane Porezne uprave poreznom obvezniku - uzdržavatelju će se, u pravilu, utvrditi obveza plaćanja razlike poreza i prireza. Međutim, ako je  uzdržavana osoba ostvarila tokom godine oporezive primitke tada će imati pravo na 12 osobnih odbitaka te će, uključivanjem u posebni postupak, ostvariti pravo na povrat uplaćenog poreza.

U slučaju da više osoba uzdržava člana uže obitelji, osobni odbitak se ravnomjerno raspoređuje na osobe koje uzdržavaju člana obitelji, ako se uzdržavatelji ne dogovore drugačije. Međutim, raspodjela osobnog odbitka se može izvršiti i temeljem godišnje porezne prijave (za obveznike podnošenja), odnosno u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na osnovu podnesenog ZPP-DOH obrasca.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag