U kojoj valuti iskazivati temeljni kapital na poslovnom papiru dok se ne provede usklađenje?

Prema čl. 21. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93 – 34/22; u nastavku: ZTD) na poslovnom papiru i internetskoj stranici društva kapitala mora se između ostalog navesti i iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen.

Prema čl. 21. st. 3. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 114/22; u nastavku: ZIZTD), a koje stupaju na snagu 1.1.2023., društva s ograničenom odgovornošću dužna su uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine poslovne udjele s odredbama članka 389. koji je izmijenjen člankom 12. ovoga Zakona, članka 390. koji je izmijenjen člankom 13. ovoga Zakona, članka 390.a koji je izmijenjen člankom 14. ovoga Zakona i članka 445. koji je izmijenjen člankom 16. ovoga Zakona prilikom prve promjene tog kapitala odnosno spajanja ili podjele poslovnih udjela, ali ne kasnije od tri godine od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve poslovne udjele društva. Za dionička društva taj rok je još i kraći, a iznosi godinu dana od dana uvođenja eura.

Prema st. 12. istoga članka ZIZTD-a za primjenu odredaba ZTD-a, statuta i društvenog ugovora u kojima je određen iznos temeljnog kapitala kao mjerilo za ostvarenje nekog prava ili za postojanje obveze da društvo ima neki organ ili o kojemu ovisi sastav tog organa u društvima iz stavka 1. ovog članka, dok ne provedu usklađenje, mjerodavan je fiksni tečaj konverzije kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako je to propisano Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak).

Budući da se iskazivanje iznosa temeljnog kapitala na poslovnom papiru ne primjenjuje kao mjerilo za ostvarenje nekog prava ili za postojanje obveze da društvo ima neki organ ili o kojemu ovisi sastav tog organa u društvima, mišljenja smo da se ta obveza ne može podvesti pod primjenu čl. 21. st. 12. ZIZTD-a. Drugim riječima, zakonodavac je propustio urediti odgovor na ovo pitanje.

Slijedom navedenog, mišljenja smo da trgovačko društvo može samo odlučiti kako će na poslovnom papiru (npr. izlaznom računu) nakon 1.1.2023. iskazivati iznos temeljnog kapitala dok ne provede usklađenje.

Skrećemo pozornost da je sudski registar ažuriran s iznosima temeljnog kapitala iskazanim u dvije valute, kune i euri uz prikaz fiksnog tečaja konverzije, odnosno da je kod svakog trgovačkog društva prikazan taj iznos dvojno uz primjenu pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Stoga bi svakako preporučili da se, gdje je to moguće i ne stvara nepotrebne troškove, na poslovnom papiru trgovačkog društva iznos temeljnog kapitala prikazuje dvojno dok se ne provede usklađenje, na isti način kao i na stranicama sudskog registra. To je moguće napraviti jednostavnim ažuriranjem zaglavlja ili podnožja dokumenta koji se kreiraju nakon 1.1.2023. godine. Naime, nakon tog datuma kuna više ne postoji kao valuta plaćanja i smatramo da bi na taj način trgovačko društvo bilo u koraku s vremenom i ostavljalo bi profesionalniji dojam u poslovnom svijetu.

S druge strane, ako trgovačko društvo primjerice ima unaprijed otisnute primjerke poslovnih papira s temeljnim kapitalom iskazanim samo u kunama, mišljenja smo bi ih mogli nastaviti koristiti do potrošnje zaliha, slično kao što je čl. 45. Zakona o uvođenju eura propisano za razdoblje važenja legitimacijskih papira, poštanskih marki, državnih biljega, poklon-kartica, knjiga i dr. publikacija koje su otisnute ili su u prodaji na dan uvođenja eura Takva mogućnost bila bi u skladu s načelom ekonomičnosti i efikasnosti iz čl. 10. Zakona o uvođenju eura sukladno kojem načelu uvođenje eura i svi postupci i aktivnosti koji iz toga proizlaze provode se na način da se svima osigura što jednostavnije postupanje uz što manje troškova.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag